Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018

Aanwezig: Kees Steendam, Barbara Munnikes, Bert Bovens, Menno Evers, Cengiz Karagus,
Antsje Zeldenrust, Jacques Amand, Jesse Blok, Jannie Hogervorst.
Buurtbewoner J. Visser (in rolstoel) en B. Winnubst.
Ruud Ryter, Mohammed Abdellaui, Marion van Kesteren, Yvonne Kooijman.

Start om 20.00 uur vanaf de buurtwinkel aan de Generaal Spoorlaan.

Er was een klacht dat de blindenstrepen bij de Verschmarkt niet goed door zouden lopen,
dit werd bekeken en geconcludeerd dat deze wel goed zijn.

Wat betreft de asbaktegels, als daar klachten over zijn moet de Winkeliersvereniging
daarvoor ingeschakeld worden, deze zijn daar verantwoordelijk voor.

Herstraten op het Marsmanplein langs de winkels i.v.m. plassen na flinke regenval gebeurt voorlopig niet, daar zijn bepaalde normen aan verbonden en volgens de Gemeente hier nog niet aan de orde.

Roosters liggen lager dan de stoep naast de opgang van de roltrap, voor de rolstoelers
erg lastig.

Lampekappen aan zowel voor-als achterzijde Marsmanplein worden nog dit jaar vervangen
door speciale glas-of kunststof kappen.

Dr. de Liefdestraat krijgt i.v.m. de nog steeds voortdurende problematiek van de parkeergarage tijdelijk belijningen en er wordt een bord geplaatst om de richting aan te geven voor extra parkeerplaatsen, dit om de winkeliers tegemoet te komen.

Verwacht wordt dat er pas in het 1e kw. 2019 meer duidelijkheid komt wat er gaat gebeuren.

Ter hoogte van de tijdelijke opheffing van het fietspad (paaltje eruit gehaald) waar de auto’s
nu overheen naar achteren kunnen rijden om te parkeren liggen de tegels nu los en dat geeft geluidsoverlast, wordt nagekeken.

Dan de problematiek bij de maisonnettes aan de Rijksstraatweg, deze  vragen om veel aandacht.

Veel overlast van gedumpt vuil op het grasveld, Bij de portieken van de maisonnettes overvolle fietsrekken, dit alles geeft veel irritatie bij diverse bewoners.

Helaas is niemand van Ymere aanwezig. Inmiddels een afspraak gemaakt met Lonneke v.d. Weyden, of  zij bij onze eerstvolgende wijkvergadering de 16e oktober aanwezig is om e.e.a.
door te nemen.

Gedacht wordt om bij Ymere aan te geven zich aan te melden bij het Buurtbedrijf,
aan de Jan Prinslaan. Ook de Gemeente en Spaarnlanden gaan gezamenlijk bekijken wat er daar tot de mogelijkheden behoort om de problemen enigszins op te lossen.

Bij de Ferronstraat staat  een boottrailer aan een paal met een ketting, hiervoor Handhaving berichten om een sticker erop te plakken.

Het straatnaambordje hangt te hoog, wordt door Spaarnelanden naar beneden gebracht.

 

Bij de W.F.Hermansstraat zien we veel grind op de openbare weg liggen, dit wordt door Spaarnelanden weggehaald. Ook hier overvolle fietsrekken.

Bert Bovens van de Gemeente geeft aan dat de Gemeente het beleid hanteert op dit moment
dat er geen extra fietsrekken in heel Haarlem worden geplaatst.

Misschien moeten de wijkraden dit probleem gezamenlijk aankaarten in het WBO, om te kijken of dit wel relevant is.

Voor het Delftplein ligt een stuk grond, dat eerder dit jaar opnieuw ingeplant is, verder niet onderhouden werd, vervolgens door Spaarnelanden gemaaid…weg planten…dus nu weer een

dorre boel…

De vraag was aan Elan ( Richard van der Zwet ) of er een herstelbeplanting is, nee gaf Jesse aan. Dit moet opnieuw bekeken worden, wel is het momenteel zo, dat als het opnieuw ingeplant wordt, Spaarnelanden dan van de bewoners verwacht dit te onderhouden, waarop dit door Mevr. Winnubst als niet haalbaar gezien wordt.

Uiteindelijk wordt er afgesproken dat er in het voorjaar opnieuw gras wordt ingezaaid met de mogelijkheid voor de bewoners er wilde bloemen in te zaaien en Spaarnelanden het maaien dan 2 x per jaar blijft doen.

Terug richting de buurtwinkel komen we voorbij enkele prullenbakken aan de Rijksstraatweg voor de winkels ter hoogte van de Dierenzaak en de Plus, welke scheef staan doordat de auto’s tijdens het parkeren er tegen aan rijden, en waardoor ook de tegels omhoog komen.

Spaarnelanden gaat bekijken wat ze eraan kunnen doen.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

PS.

Enkele problemen zijn inmiddels 4 oktober al opgelost door Spaarnelanden, zoals de             verhoogde rand voor rolstoelers op het Marsmanplein, bestrating opnieuw gedaan ter hoogte van het fietspad in de Dr. de Liefdestraat, diverse verkeersborden werden recht gehangen en het straatnaambord van de Ferronstraat werd verlaagd.

Waarvoor onze dank voor het snelle oppakken van enkele problemen.

Notulen Wijkraadsvergadering 11 september 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 september 2018

Aanwezige wijkraadsleden : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Marion
Piet van Rooden SIG vervangt Cindy Berghuis SIG
Afmelding : Isodoor !

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Lokaal wijkgericht: Er is helaas een overval gepleegd op het Marsmanplein.
Het Kruidvat was de dupe ! Mogelijk door een 14 – jarige jongen ?

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De afwezigheid van Isodoor heeft consequenties voor het nagaan van de ingekomen post.

 1. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 10 juli 2018 )

Het verslag van wijkraadsvergadering 10 juli 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Aan Hein zal worden verzocht dit vastgestelde wijkraadsverslag op de website te plaatsen.

 1. Post 11 juli- 11 september 2018

Er ligt een uitnodiging deel te nemen aan een bijeenkomst van het Wijkplatform, d.d. 13 september. Locatie: Arthur van Schendelplantsoen.
Bjorn is met vakantie. Ruud zegt toe de avondbijeenkomst te zullen bijwonen. 

Recent ontvingen wij een verzoek, om te laten weten waar EV- laadpalen in onze wijk

kunnen worden geplaatst. Aan dat verzoek werd gehoor gegeven door locaties in de wijk voor te stellen. Marion vraagt na, of er inmiddels al is bepaald welke wijklocaties hiervoor in beeld zijn. 

Over de AED-plaatsing in de wijk is vooralsnog ook nog geen berichtgeving ontvangen.

Op 2 juli was het laatste bericht hierover. Marianne vraagt nog eens na.

Uitgaande post : Maisonnettes – vervuiling door zwerfvuil van deze omgeving ( trouwens niet alleen daar – ook op het Marsmanplein ) Aan Barbara Munnikes – Spaarnelanden, die tot 25 september 2018 afwezig is, werd een verzoek gericht te komen tot het plaatsen van extra afvalbakken,
nabij de portieken van de Maisonnettes Rijksstraatweg.

Uitgaande post : Aan Isodoor zal worden verzocht de mensen, die vorig jaar de St. Maarten- optocht hebben begeleid wederom te benaderen, of zij deze organisatie voor dit jaar opnieuw willen verzorgen ??

Lopende zaken :

 1. Parkeren Generaal Spoorlaan

Hoewel het besluit van de Commissie Bezwaar er ligt, en er nog weer geruime tijd nadien is verstreken, groeit de irritatie onder de directe bewoners. Er is met onder meer ook sprake van aanhoudend levensgevaarlijke situaties voor de Buurtbus. Voor de bewoners Generaal Spoorlaan/ Marsmanplein, die dagelijks te maken hebben met de het woongenot ondermijnende en daarmee de  hinderlijke parkeersituatie, geldt dat de maat zo langzamer hand wel vol is. Het meest recente antwoord van de Gemeente luidt, dat maar moet worden afgewacht, wanneer de problemen met de parkeergarage eerst moeten worden opgelost. Dat kan, “ als alles een beetje meezit “, tot in het oneindige duren.

Daarom is het plan Commissie Beheer hierover te benaderen, om uitsluitsel met een tot meer spoed manende intentie, te bewerkstelligen.
Marianne zal het aan de politiek gerichte bericht, inclusief de nodige bijlagen, versturen.

 1. Overlast Marsmanplein

Deze overlast duurt al meer dan een jaar !!!
Waarom wordt dit probleem zo moeilijk tot niet op – en/of aangepakt.

Het patrouilleren van Handhaving ontbreekt, blijkt de constatering.

In de parkeergarage vinden vernielingen plaats. Het is nu de bedoeling, dat de bewoners een A4 ontvangen ter informatie. Ruud kan zorgen voor het printen ervan.

Tijdens de Jaarvergadering werd door een vertegenwoordiger van Spaarnelanden
een Big Belly beloofd. Helaas……..!!

In de buurt van “ de Verschmarkt “ worden meloenen neergelegd, die het aanbod van vogels bij het aangeboden fruit van de winkel zelf weg moet houden. De constatering is, dat dit dan wel vogels aantrekt, maar dan op een andere plek dan de “ Verschmarkt “ zelf.

De volgende wijkraadsvergadering in oktober als agendapunt wederom noteren,
de situatie overlastgevend  jongerengedrag op het Marsmanplein.

 1. Schaakbord

Krantenartikel HD – september 2018

De Stichting Buurtschaak zal informatief worden bericht over het schaakbord in de buitenruimte op het Marsmanplein, mochten zij hiervan nog niet op de hoogte zijn.
Marion zal dit bericht versturen.

Crostino vertrekt van het Marsmanplein. De berichten zouden zijn, dat in de plaats van Crostino een Shisha – lounge ? zal worden gevestigd, als vervangende ondernemer.

Nu Crostino, die de sleutel van de schaakkisten in beheer zou nemen vertrekt, is de vraag wie van de winkeliers het beheer van deze sleutel op zich neemt. Ruud vraagt dit na !

 1. Update Schoterbos

Het Verslag ABOS d.d. 14 juni 2018 werd intern aan de wijkraadsleden verzonden, alsmede de afbeelding van het  Schoterboshuis . Er is een melding overlast, veroorzaakt door jongeren. De volgende ABOS – bijeenkomst zal zijn op donderdag 11 oktober 2018 –

Er wordt een schouw in het vooruitzicht gesteld, met als voorbeeld de schouw, die werd gehouden in het Reinaldapark.

 1. Wijkkrant

Wordt dit een Nieuwsbrief, mogelijk te verschijnen in November ? De opmaak van het wijkboekje blijkt moeilijk te realiseren. Wel is sprake van een goede faciliteit aangaande de bezorging van een boekje / wijkkrant. Het voorstel is derhalve toch te kunnen komen tot een Nieuwsbrief, plaatsen van informatie op de website, en in December een Wijkkrant mogelijk te kunnen verspreiden ?

Suggestie van Piet van Rooden. Bij iedere publicatie de suggestie aan wijkbewoners :
“ Kijk ook eens op de Website “.

 1. Wijkschouw – 2 oktober 2018

Een aantal mensen/ vertegenwoordigers instanties- organisaties hebben inmiddels kunnen toezeggen te zullen deelnemen. Juist Handhaving zegt vooralsnog geen mogelijkheid in te kunnen plannen. De geruime tijd in beslag nemende overlast problemen op het Marsmanplein, Het Integrale Veiligheid en Handhavings Actie programma 2017 voor Noord ( Buurt Bestuurt – vanaf 2018 ),
in aanmerking genomen, stemt dit tot verbazing. Temeer ook, omdat Delftwijk weliswaar en vooralsnog op schrift aangemerkt staat,  als zijnde aandachtswijk.

De start van de Wijkschouw zal zijn op het Marsmanplein, zijde Generaal Spoorlaan, ter hoogte van

de SIG – locatie

 1. Sluiting ( 21h15 )
 • De volgende wijkraadsvergadering:
  In verband met het aanwezig kunnen zijn van wijkraadsleden , bij voorkeur te houden
  op 16 oktober, en NIET op 9 oktober, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

 

Notulen Wijkraadsvergadering 10 juli 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 juli 2018
 

 1. Opening en mededelingen (19h45)
  1. Marianne is afwezig, ze heeft met Menno wel contact gehad over de AED’s.
  2. Ruud is bij Klaas Kallenbach geweest. Klaas wil best advies geven aan de wijkraad, als er concrete vragen zijn, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan. Ruud vraagt hem zijn email adres nog,
   dan neemt Isodoor hem mee met de agenda / notulen mails.
  3. Mohamed was bij de 100 dagen planning meeting en heeft twee workshops gevolgd.
   Er is een plan voor elektrische huurauto’s, €5 abonnement en €4 per uur huur.
   En Haarlem Noorderlicht, voor duurzame informatie in de wijk (haarlemnoorderlicht.nl).
  4. In het Kleverpark is nu een proef gaande met elektrische huurbakfietsen. Een heel goed initiatief!
  5. Kraaienoverlast rondom Marsmanplein. Onder andere bij de Versmarkt.
   Die leggen meloenen buiten om de dieren weg te trekken maar dat trekt ook juist aan.
  6. Max: er is veel zwerfvuil op en rondom het Marsmanplein.
 2. Vaststellen agenda
  1. 5d wordt toegevoegd: bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
 3. Notulen vorige vergadering ( 12 juni 2018 )
  1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld
  2. Isodoor aan Hein vragen of ze op de website kunnen.
 4. Post 13 juni – 7 juli 2018
  1. Huur Buurtwinkel aanpassing. Is akkoord.
  2. SVO: Toolbox ‘Veilig ondernemen op drukke plekken’
  3. Petra: inloopochtend participatiewet.
  4. Pleio: Drie uitgangspunten Schoterboshuis scouting Brigitta.
  5. Marcel: Verslag en info wijkplatform
  6. Pre Wonen nieuwsbrief sloop/nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat.
  7. SIG: Kijkje in de keuken 4 oktober.
  8. Kees Jansz: eindelijk zijn de metalen platen weg uit de Slauerhoffstraat. Daar is verder geen communicatie over geweest vanuit de gemeente, maar wel mooi dat de situatie weer rustig is.

Uitgaand:

 • Antwoord EV laadpaal locatie.
 • Marianne aan Bert Bovens over parkeren Generaal Spoorlaan.
 • Marianne over de AED aan Menno
 1. Lopende zaken
  1. Parkeren Generaal Spoorlaan
   1. Marianne is er (nog steeds) me bezig maar nog geen vorderingen van de kant van de gemeente. Communicatie is abominabel, er komt erg vaak helemaal geen reactie op onze mails.
  2. Overlast Marsmanplein
   1. Het is regelmatig weer een drukte. Schreeuwende jongeren, maar ook Kees in zijn scootmobiel. De situatie is nog steeds even erg als vorig jaar.
    1. Isodoor stuurt Menno een mail om te vragen hoe het hiermee zit, helemaal nu we een wijk met aandacht zijn.
 1. Schaakbord
  1. Crostino (Isodoor heeft Saskia gesproken) wil de sleutel beheren. Er moet een bord bij de schaakbordkisten komen met de huisregels, en een kopie daarvan bij Crostino en in het mededelingenbord.
   1. Isodoor maakt een opzet voor de tekst van het bordje
   2. Isodoor benadert Kees Steendam over een manier van monteren
   3. Ruud stuurt de laatste versie van de flyer door.
  2. Bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
   1. Moet er weer een bewonerscommissie komen? Er is een bewonersoverleg gestart. Lonneke van der Weyden van Ymere is hiermee bezig. Aanstaande vrijdag (13 juli) is de eerste bijeenkomst.
   2. Onderwerpen die spelen: Zwerfvuil, veel van bewoners zelf. Onveilig gevoel. Dit moet besproken kunnen worden.
 • Er is een enquête onder de bewoners verspreid, de resultaten daarvan gaan uitwijzen wat voor problemen er precies zijn.
 1. Twee banken Simon Vestdijkpark
  1. De grote stenen bank is nog steeds kapot.
   De grote bank is nog steeds niet teruggeplaatst.
  2. Max mailt Bert Bovens hierover (bbovens@haarlem.nl).
 1. Wijkkrant
  1. Ruud moet er nog even aan trekken. De kopij is al naar Roads.
   Als de eerste opzet klaar is nemen we contact op met de bezorging
 1. Wijkschouw
  1. Nieuwe datum: dinsdag 2 oktober 20:00 uur. Omdat 18 september teveel afmeldingen waren. Yvonne graat proberen, of er dan meer mensen kunnen.
 1. Functieomschrijvingen wijkraadsleden
  1. De functieomschrijvingen zijn geactualiseerd.
  2. Marion stuurt ze aan Hein voor op de website en aan Ruud voor in het boekje.
 1. Terugkoppeling wijkplatform
  1. We hebben van Marcel Smeenk alle informatie van de eerste bijeenkomst ontvangen. Gisteravond 9 juli 2018 zou de bijeenkomst van de kerngroep zijn geweest,
   maar het is onduidelijk of die door is gegaan.
  2. Volgende bijeenkomst van de grotere groep is 13 september in Speeltuin Delftwijk.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Isodoor is gestopt als voorzitter. Ruud neemt de aanwezigheid daar van hem over.
  2. Hans Kamerling wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter.
 • Sluiting (21h30) Augustus is reces –  Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018

 

Vier Burendag en 50jarig bestaan SIG


 

 

Doen jullie gezellig mee aan onze activiteiten?

Flessen voetbal, Snoep happen, Cup cakes versieren, Takken versieren of zelf gemaakte soep eten.

De activiteiten zijn gratis, maar een donatie is altijd welkom! De SIG bestaat namelijk al bijna 50 jaar. Dit jubileum is gekoppeld aan een goed doel: kinderen van de voedselbank.

Zaterdag 22 september van 13:00 tot 15:00 uur.

Tot dan!

TIPS VOOR GRATIS UITJES MET KINDEREN IN EN OM HAARLEM NOORDSpeeltuinen in Noord met leuke speeltoestellen:

Speeltuin Hof van Eden, in het Vondelkwartier Muiderslotweg 222A,www.wijkgebouwhofvaneden.nl

Speeltuin de Trekpleister, Constantijn Huygensstraat, www.detrekpleister.nl, in het Vondelkwartier.

Speeltuin DVS , bij Dietsveld, Clovisstraat 56, www.speeltuin-dvs.nl

Speeltuin Delftwijk, in Delftwijk dus, Arthur van Schendelplantsoen 1,www.speeltuindelftwijk.web.com

Speeltuin Zaanenoord,  in de Indischebuurt Zuid, Obistraat 97       www.speeltuin-zaanenoord.nl

Speeltuin Elba, Lucas Meijerstraat 29, in de Transvaalbuurt,www.speeltuinelba.nl

Speeltuin Burcht ter Cleeff, Van Dordtstraat 40, www.burchttercleeff.nl in de Bomenbuurt, bij Kleverlaan.

Natuurspeeltuin in het volkstuinpark ZWN, in het Van der Aartsportpark, overdag open voor bezoekers. Ook leuk om rond te wandelen daar, natuurhoeken en je kunt paarden enzo zien.

Via hun websites meer informatie over de speeltuin, de openingstijden en de activiteiten .

Genieten in het groen en de natuur: picknicken , spelen, ontspannen:

de Stadskweektuin aan de Kleverlaan, met haar vele mogelijkheden, prachtige tuin, natuur-speelplek, natuurpad, dieren, kabouterpad, tropische kas, kweekcafe enz. Elke dag overdag open.

-DeHekslootpolder met 2 wandelpaden, en vogel-uitzichtplek,bereikbaar vanaf de Slaperdijk, Vondelweg of Spaarndamseweg. Het Spaarne is vlakbij en mooi dorpje Spaarndam ook.

Bosbeek, echt bos in Santpoort-Noord bij de Wustelaan, met achterin picknickveld en kinderbadje. Boom met rondom kabouters, zoek maar! Ernaast draait molen de Zandhaas, waar je in kan, als de winkel daar open is. Even verder op de Wustelaan:uitspanning Bosbeeck voor een drankje of ijsje.

Schoterbos/Noordersportpark, bij de Jan Gijzenvaart en achter de Planetenlaan. Een veelzijdig park met kinderboerderij Schoterhoeve, Artisklas met speciale dieren, picknickplekken, fitness-apparaten enzovoort. Dit park wordt nu verbeterd, dus diverse werkzaamheden daar, maar wel open.

Recreatie-Boerderij Zorgvrij in het Spaarnewoudegebied, ten noorden van Spaarndam, met terras, natuur- speeltuin, allerlei dieren, stallen, activiteiten, speelbos, water enzovoort en rondom wandelen.

Naar de duinen en het strand: *Duin en Kruidberg bij Santpoort -Zuid(onderweg zicht op kasteelruine van Brederode!), *Kennemerduinen :met zwemplassen: Het Wed, Oosterplas en leuk bezoekerscentrum bij Het Wed/ingang Zeeweg. In de Kennemerduinen ook een vogelmeer, en Parnassia bij het strand *Kraantje Lek ( met speelberg, speeltuin en herberg)

Verder: kleinschalige gratis festivals met een kinderprogramma in deze regio, zie de media en internet

Goedkoop en leuk om met kinderen heen te gaan:

Stuif-Stuif! Let op:20-31 aug.2018 Veelzijdig kinder-feest met allerlei activiteiten binnen en buiten bij DOCK-wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan in Schalkwijk, van 20-31 augustus www.stuifstuif.nl

 

 

Monkeytown: een grote binnen-speeltuin bij de Westergracht, horen we goede berichten over.

Santpoortse Feestweek 28 juli-5 augustus, ook kinderactiviteiten, agrarische dag en kermis www.dorpsfeest-santpoort.nl/evenementen.

Heb je meer tipsvoor een volgend overzicht, meldt ze : Marcel Smeenk, DOCK email:msmeenk@dock.nl

Dit is een DOCK –Noord –zomerproduct 2018

Notulen Wijkraadsvergadering 12 juni 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 12 juni 2018
 

Aanwezigen : Ruud, Marianne, Yvonne , Mohamed, Marion.
Wijkbewoners : Björn, en Addie Schouten

Opening en mededelingen ( 19h45 )
Mededelingen :
Verhinderd : Isodoor – Cindy Berghuis ( SIG )

Vaststellen agenda
Voorstel : Tussenvoegen 5 d :
Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden.
Vaststellen standpunt, inzake het Schoterbos :
Hoe denken wij binnen de Wijkraad, anno 2018, over :
1 – De mogelijke voornemens tot realiseren van een Clubgebouw voor Scouting Brigitta,
in het parkgedeelte Schoterbos.
2 – Een mogelijk kleine stadscamping voor de Jeugdherberg, de Stayokay ;
3 – De aanleg van nog een brug, ter hoogte van de Generaal Spoorlaan.

Notulen vorige vergadering ( 8 mei 2018 )

Tekstueel: ” Agenda ” 8 mei moet zijn ” Notulen ”

Max is een aantal keren niet op de wijkraadsvergadering geweest.
Ruud informeert hoe het met Max gaat.

Dit punt is blijven staan ! Tijdens de Jaarvergadering was er was een actieve bewoner,
die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem alsnog benaderen en uitnodigen voor een wijkraadsvergadering, om deze aandachtspunten nog verder mogelijk te kunnen bespreken.

Het aanbod een om in een filmpje voor Bouwend Nederland heeft Marion afgeslagen.
Wanneer de insteek meer groen in relatie tot bouwplannen te kunnen propageren zou zijn,
was het meewerken hieraan eventueel wel een optie geweest.

Post 9 mei – 12 juni 2018

Haarlem Fatih: Uitnodiging buurt Iftar ( was op zaterdag 2 juni ).
Niet iedereen zou de flyer hebben ontvangen !

Gemeente: verzoek waar EV- laadpalen in de wijk te kunnen plaatsen:
Opties benoemen van mogelijke locaties, en dan terugkoppelen aan de Gemeente.
Tijdens deze gehouden wijkraadsvergadering, op dinsdag 12 juni 2018, werden de volgende
opties benoemd:
In Lingestraat, de oneven kant. Daar is De Linge en één woning, maar verder geen mensen,
die dan hun parkeerplek ‘voor de deur’ kwijtraken.
Dat geldt ook voor de Diezestraat, naast de kerk en aan de overkant parallel aan het kerkplein.
De nummers 14 t/m 20 hebben een soort ventweg hebben, om in te parkeren.
Overigens staat het in de Diezestraat wel altijd vol, maar ja dat is praktisch overal zo.
Misschien is de Eemstraat ter hoogte van de Bavoschool ook een goed idee.
Daar wordt sowieso veel tijdelijk geparkeerd voor halen/brengen van kinderen.
Omgeving Delftplein – nabij bord met plattegrond, naast de ventweg Rijksstraatweg
De Dr. De Liefdestraat, nabij benzinepomp
Aan de Generaal Spoorlaan, hoek Pedicure / Chinese massage, ter hoogte van 157
De Generaal Spoorlaan, dan meer in de omgeving van de  ” De Gijz “, met aan de overzijde
de moskee ” El Fatih “, en nabij ter hoogte van de Dierenambulance.
Aan de Jan Prinslaan, meer in de richting van de P.C. Boutensstraat.

Informatie in kaart brengen AED’s in de stad.
Als mogelijke locatie in de openbaar toegankelijke ruimte wordt geduid:
Op het Marsmanplein, nabij het mededelingenbord, ter hoogte van de Bruna.
Marianne geeft dit door aan de Gemeente.

Gemeente: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ” Mooi door Noord “, op woensdag 27 juni,
locatie Kweekcafé. ( Kweektuin ) 16:00 – 20:00. Eventueel zou Yvonne hier naar toe kunnen gaan ?
Addie meldt: Ter sprake kwam, tijdens een vorige bijeenkomst, ” Logboek van vroeger “.
Een bijeenkomst als deze werd, volgens informatie hierover, als zinvol ervaren.

Delftwijk City:
Uitnodiging om mee te doen aan het Flevoplein festival, 22 september 12:00 – 16:00 @ Flevoplein.
Een vertegenwoordiging van de Wijkraad zou weer aanwezig kunnen zijn met een informatietafel.
Nog via de mail nazien, welke uitnodiging is binnengekomen.

Volgende keer, voor de wijkraadsvergadering in juli, noteren bij de ingekomen post :
Huur ” Buurtwinkel “.

Lopende zaken
Parkeren Generaal Spoorlaan
De bezwaren parkeren warden gegrond verklaard. Het besluit werd ingetrokken.
Marianne benadert de vervanger van Pim Lemmens, de heer Bert Bovens, met de vraag
wanneer uitvoering van een vervangend besluit, en de duiding ervan gaat plaatsvinden !

De Wijkschouw.
Het tijdstip van de te houden Wijkschouw is nog niet helemaal duidelijk.
Wanneer is het beste tijdstip ? Dit, in verband met vakantieperioden.
Voor nu werd aangemerkt 18 september 2018. Volgende keer echt vaststellen.

Overlast Marsmanplein
Met name ook op het Marsmanplein is het aantal fietsendiefstallen toegenomen.
Er wordt helaas vastgesteld, dat de ervaring leert, dat Handhaving beperkt aanwezig is.
Het Marsmanplein blijkt een verzamelpunt voor jongeren, waar vandaan naar elders te vertrekken.
Delftwijk werd door de Gemeente Haarlem aangemerkt alszijnde aandachtswijk voor de komende
vier jaar. Kunnen er, in deze context, meer uren voor Jongerenwerkers worden vrijgemaakt?

Schaakbord
De flyer is in principe af.
Isodoor is nog niet naar Crostino geweest, om te vragen of de sleutel daar in beheer mag zijn.

Toegevoegd agendapunt :
– Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden
Niet alle tenaamstellingen op de site en in het wijkboekje zijn actueel.
De volgende wijkraadsvergadering, 10 juli, komen wij hier nader op terug.
– Vaststellen standpunt van de Wijkraad, in relatie tot het Schoterbos !
Ter het vaststellen van ons standpunt, anno 2018, inzake optionele voornemens tot bouwen
in het parkgedeelte Schoterbos, blijft het te handhaven standpunt uit 2011 en 2016 van
kracht. Mede gelet op het Collegebesluit d.d 3 juli 2012, waarin de destijds intensief gevolgde
inspraak -/ en participatierondes, en de resultaten daarvan, in dat voornoemde collegebesluit
zwaar hebben meegewogen.
Bouwen in het parkgedeelte Schoterbos schept, naar onze mening, ook precendenten voor andere
organisaties, die herhuisvesting overwegen, of daar naar op zoek zijn.
Organisaties, die dat wensen, zullen een daarvoor bestemd traject dienen te doorlopen.
Alsmede lijkt het ons, dat nog een extra brug over de Jan Gijzenvaart, in het zicht van
de Generaal Spoorlaan een brug te ver is. De bruggen ter hoogte van Delftwijk, en ter hoogte van
de Waterbuurt voldoen naar onze mening. Een optie deze bestaande bruggen voor mogelijk
fietsverkeer beter aan te passen zou, wanneer noodzakelijk aantoonbaar, wel een nadere
overweging waard kunnen zijn.

Wijkkrant
De kopij is binnen ! De opmaak van het boekje loopt een vertraging op door een personele wisseling.

Wijkplatform terugkoppeling
Het Wijkplatform is een bundeling van organisaties in de wijk ! Hierbij is netwerken belangrijk.
Het deel uitmaken van het Wijkplatform is gewenst.
De vraag daarbij is: Maakt de Wijkraad deel uit van de Kerngroep, die meer mede de regie voert.
Of van de Werkgroep, met meer de in de wijk waarneembaar uitvoerende aspecten .
De voorkeur lijkt uit te gaan naar deel uit te maken van de Kerngroep.
Nader contact leggen met Marcel, en de volgende wijkraadsvergadering als agendapunt noteren.
De vorige bijeenkomst Wijkplatform werd gedurende deze wijkraadsvergadering gekwalificeerd als geslaagd. Enkele thema’s waren: veiligheid, werk en ontwikkeling, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, en jongeren.
De volgende bijeenkomst van het Wijkplatform is op 13 september 2018, in het speeltuingebouw,
aan het Arthur van Schendelplantsoen.

Terugkoppeling WBO
Het Buurtbedrijf heeft een presentatie gehad op 31 mei j.l.
Helaas was een ieder wijkraadslid verhinderd.
Isodoor stopt na juni met het WBO.
Ruud is voornemens deze bijeenkomsten voor de Wijkraad te gaan bezoeken

Tot slot brengt Addie Schouten een door haar bezochte bijeenkomst onder de aandacht.
Op initiatief van de Shelter – kerk en ” Stemmen in de stad ” werd een op de wijk gerichte
bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren ook Eritrëers aanwezig .
Met een ” Taal en Taart ” – cursus, waarbij name met onder meer de vraag werd gesteld:
” Wie zijn jullie ? ”
Voorstel : Zou de leidster van deze samenkomst een stukje kopij kunnen aanleveren ?

Sluiting ( 21h30 )
Volgende wijkraadsvergadering: dinsdag 10 juli 2018

*Als naschrift bij dit verslag gevoegd: enkele citaten, uit het Collegebesluit, d.d. 3 juli 2012

” Het voorstel heeft een uitgebreide participatie doorlopen. Bij de aftrap van de gebiedsvisie is
een participatieavond voor omwonenden in het Schoterbos georganiseerd. De opkomst was enorm evenals
de betrokkenheid onder de bewoners. Tijdens de eerste participatieavond zijn de wensen en verwachtingen geïnventariseerd. In de tweede participatieavond zijn de resultaten van de inventarisatie samen met de opzet van de gebiedsvisie besproken.”

” De gebiedsmanager heeft vervolgens met alle belanghebbende verenigingen in het gebied gesproken.
De eerste concepten zijn diverse malen voorgelegd aan de gezamenlijke wijkraden.
Ook deze input is in de ontwerp gebiedsvisie meegenomen “.

” De voorstellen uit de ontwerp gebiedsvisie zorgen voor een versterking van het groenareaal.
Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding van het park vindt plaats langs Mr. Jan Gerritszlaan,
de Planetenlaan en de Jan Gijzenvaart “. –

” De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing en de stadionlocatie.
Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van
de venige ondergrond “.

De door de Wijkraad verstuurde reacties op de visie Schoterbos, anno 2011 en 2016, zijn na
te lezen op de site, het item Archief – onderdeel Achief Schoterbos.

Burennetwerk Haarlem: coördinator gezocht in Delftwijk!

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Delftwijk heeft al jaren een burennetwerk. Hassania Kemmelings heeft met veel enthousiasme het netwerk opgezet en onderhouden.

Het burennetwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij weet wie er een auto heeft en iemand naar het ziekenhuis kan brengen, of weet wie er goed is in het opruimen van stapels post. De coördinator is aanspreekpunt voor deze contactpersonen. Het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.

Als coördinator organiseer je de bijeenkomsten met contactpersonen, waar tips en signalen uitgewisseld worden. Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op de website van Burenhulp en de nieuwsbrief en heb je af en toe contact met de wijkraad. Gemiddeld kost het je maximaal 2 uur per week. Ook kun je denken aan het organiseren van leuke activiteiten zoals burendag, of zomaar een gezellige koffieochtend.

Als coördinator krijg je ondersteuning van het projectteam van Burenhulp, zoals organisatorische zaken. Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.

Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Wissenburg via karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl