Openingshandeling 1e fase Schoterbos

De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Het wordt steeds duidelijker hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien. De gemeente wil gebruikers en omwonenden bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden. En samen met u, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek de verbetering van het Schoterbos vieren op 18 juni.
Het oplevermoment is van 16.30 tot 17.30 uur. Aanwezigen kunnen verzamelen bij het Posthuis van Ecosol Effect, Meester Jan Gerritszlaan (tegenover nummer 73).

Meer informatie : https://www.haarlem.nl/nieuws-noord/feestelijk-oplevermoment-eerste-werkzaamheden-schoterbos-18-juni/

Verslag Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 07 mei 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanvang vergadering 19.40 uur

De waarnemend voorzitter Marion van Kesteren heet alle aanwezigen
van harte welkom, tevens onze gastsprekers Carla Klippel – BUUV
en Annelies Tessensohn (SIG) .

  1. Mededelingen  – geen

Aanmeldingen nieuwe bestuursleden – geen
Bezwaren tegen de Wijkaard – geen

2. De wijkraadsleden worden voorgesteld – Max is afwezig

3. Jaarverslag 2018  – geen commentaar

 4. Plannen 2019 –

5. Financieel verslag 2018 – vragen over eindsaldo –door vrager
verkeerd begrepen + begroting 2019
Penningmeester krijgt decharge van kascommissieleden en een
compliment dat alles er keurig uitzag.

 Kascommissieleden worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een         attentie aangeboden.

Gevraagd wordt voor een nieuw commissielid; twee mensen bieden zich aan en gekozen wordt voor de heer Jan Kessens

6. Verkiezing wijkraadsleden.

Isodoor Jonker is aftredend en niet herkiesbaar – als secretaris wordt voorgesteld Yvonne Kooijman – met algemene stemmen aangenomen.

Waarnemend voorzitter mag ook aanblijven Isodoor wordt hartelijk bedankt – was ook al gebeurd in bestuurskring met cadeau, maar nu ook tijdens deze zitting.

Ook wordt Björn nog hartelijk bedankt voor zijn inzet en steun gedurende de afgelopen periode, zijn we erg blij mee.

Er wordt door de voorzitter een opsomming gemaakt van de aktiviteiten van het AFGELOPEN JAAR ,  die tevens gepland staan voor 2019:

Fase 1: Schoterbos werd afgerond feestelijke opening is op18 juni;

Diverse bijeenkomsten bijwonen:
Overleg WBO

o.a. overleg met Wijkplatform – SVO – veilig ondernemen met winkeliers

rondom Marsmanplein    

Wederom ingebruikstelling schaakbord Marsmanplein    

Parkeerprobleem Marsmanplein – Generaal Spoorlaan nog niet opgelost en verder een uitleg van Menno Evers over parkeergarage Marsmanplein

Wijkkrant zal dit jaar 2 x uitkomen

St Maarten optocht wordt wederom aangepakt en er zijn naast Yvonne – 2 vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Rondvraag:

Vraag voor aandacht voor de energie coaches – geven een korte uitleg en misschien een idee voor een stuk in de nieuwe wijkkrant.

Mevr Schardijn
Vraagt extra aandacht door handhaving cq wijkagent ivm
Vuilstort door vreemden in de ondergrondse containers –
Hebben zelfs auto kentekens genoteerd- wordt niets mee gedaan – moeten op heterdaad betrapt worden.

Björn geeft de complimenten over de verrichtingen van het afgelopen jaar.

Hr Velding
Klacht:rommel in de tuinen aan de PC Boutensstraat – vernielingen –
Pesterijen door kauwgum in huissloten – graag Aktie handhaving.

Pakeren Marsmanplein uitleg gegeven door Menno Evers

Mw bewoner Lyriek – is er een Repair café – helaas niet meer door onvoldoende  belangstelling.
Zeer slechte bestrating aan de Generaal Spoorlaan – wordt hier iets
Aan gedaan – Yvonne geeft aan dat er gaten zullen worden gerepareerd.

St Maarten – geen aangelegenheid wijkraad – wel medewerking maar het is een burger initiatief dit in verband met aan te vragen subsidies.

Jan Kessens: aan overlast hondenpoep Simon Vestdijk plantsoen wordt niets gedaan- handhaving zegt op heterdaad te moeten betrappen – videobeelden worden niet aanvaard.
Suggestie:
Evt :Ludieke Aktie doen d.m.v. springkussen ed plaatsen??
evt thema avonden ism handhaving

Tenslotte geeft Marion namens het bestuur de complimenten aan Spaarnelanden voor het adequaat oplossen van de aangegeven
problemen – wij zijn blij met deze fijne samenwerking.

Na de Pauze:

Een duidelijk en inspirerend verhaal door Carla Klippel van BUUV en aansluitend door Annelies Tessensohn en Bas Buisman van de
SIG met een duidelijke uitleg van hun aktiviteiten en projecten in de wijk.

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt en kunnen nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Zaalbeheerders ook hartelijk dank voor de verzorging.

Al met al een goede avond en hopelijk met de nieuwe aanpak voor meer promotionele aktiviteiten een goed nieuw wijkraadsjaar 2019.

Het Schoterbos (vervolg)

De eerste fase van de aanpak van het Schoterbos is zo goed als klaar.

Hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien, wordt steeds duidelijker. In februari is de beschoeiing rond de nieuwe watergang en drie nieuwe bruggen geplaatst. Bovendien zijn de laatste bomen en struiken voor deze fase geplant.

Water

Het ziet er hier en daar nog kaal en modderig uit. Wij krijgen dan ook vragen of de ­problemen met het water(plassen) na regen nu zijn opgelost.

Na alle werkzaamheden en veranderingen heeft het hele park, en met name de ondergrond tijd nodig om weer een nieuwe balans te vinden.

Wanneer het warm genoeg is worden er grasmengsels ingezaaid en komen er langs de waterkant moerasplanten. Hierdoor wordt het groener en droger.

We houden de ontwikkeling in de gaten en als er plekken zijn waar nog extra maatregelen nodig zijn, nemen we dit in de vervolgfase mee.

Vervolgfase

In de vervolgfase wordt onder meer de poldersloot en de overige fiets- en voetpaden aangepakt. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de vervolgfase. Net als bij de eerste fase wordt weer een voorlichtingsochtend of -middag in het park georganiseerd om alle gebruikers en belanghebbenden de kans te geven op de voorlopige plannen te reageren.

Honden en hondenlosloopplaats

Met het nieuwe Schoterbos hebben ook de honden hun eigen nieuwe losloopplaats gekregen. Hier kunnen ze lekker loslopen en -rennen. Op de andere plekken in het park moeten ze aangelijnd blijven. De nieuwe planten en bomen zijn nu nog kwetsbaar. Ook daarom is het belangrijk dat de honden alleen loslopen op de hondenlosloopplaats. Zo houden we samen het Schoterbos schoon en veilig voor álle gebruikers.

De losloopplaats is nog niet helemaal af, er liggen al boomstammen om omheen te spelen. Wij horen graag van de hondenbezitters welke elementen het voor hun honden een nog leukere plek maken. Ook niet-hondenbezitters mogen natuurlijk suggesties doen.

U kunt uw voorstel(len) mailen aan projecten@haarlem.nl o.v.v. hondenlosloopplaats Schoterbos

Feestelijke bijeenkomst

Maar eerst gaan we in mei, wanneer het park weer wat groener is,  de eerste fase feestelijk afronden. We doen dit door een korte bijeenkomst in het park met wethouder Merijn Snoek, aannemer Dura Vermeer en natuurlijk alle belangstellenden.

Laten we hopen dat de weergoden ons dan gunstig gezind zijn.

De informatiemiddag en de feestelijke opening worden tijdig op verschillende manieren bekendgemaakt, onder andere via de website van de gemeente Haarlem (www.haarlem.nl).

U bent van harte uitgenodigd.

Notulen Wijkraadsvergadering 12 Februari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanwezig : Yvonne, Ruud, Marion

Gast: Esther Sijm ( SIG )

  1.  Opening en mededelingen ( 19h45 )

 Carla Knippel – Hin ( BUUV ) is verhinderd.

 Vandaag worden de lampenkappen op het Marsmanplein vervangen.

 Dit wordt gedaan, als eerste in Nederland, volgens de 3D – printmethode.

      Het eerstvolgende Wijkgesprek vindt plaats op 4 april. Yvonne gaat hiernaar toe.

      Bij het inlichtingenbord op het Marsmanplein warden paaltjes geplaatst.

      Voor het schaakbord werden 200 stuks flyers gemaakt.

     
      Esther Sijm van SIG meldt, dat er een Sponsorloop gaat plaatshebben.

      Dit in relatie tot het 50- jarig bestaan van de SIG.

      Een sponsorloop ten behoeve van de KinderVoedselbank, te houden op 11 mei 2019,
      van 11h00 tot 13h00.

      De SIG kan tekst aanleveren, mogelijk op de site van de Wijkraad worden geplaatst.    

      De Winkeliersvereniging is van de partij, evenals muziek en een grabbelton. 

2. Vaststellen agenda
 Als punt 6 wordt toegevoegd Bijeenkomst in het gebouw Schoterscholengemeenschap,

 d.d. 16 januari 2019. Betreffende de plannen Orion zone. Ruud was hierbij aanwezig. 

3.Notulen vorige vergadering ( 8 januari 2019 )
 Agenda moet uiteraard zijn : Verslag

 4. In – en Uitgaande Post ( 9 januari 2019 – 11 februari 2019 )

            Bewonersbrief werkzaamheden Delftlaan/ P.C. Boutensstraat

            Situatie, wijze van gebruik fietspad nabij fietspad, naar Dijkzichtlaan.

            Deze kwestie kan aan de orde komen tijdens het eerstvolgende Wijkgesprek, op 4 april.

        Stadslandbouw

De bijeenkomst Stadslandbouw werd afgelast. Er komt een nieuwe datum.

Het kan zijn, dat ons een verzoek bereikt tot het invullen van een enquête.

Beschikking verlening subsidie

Experiment deelvervoer HELY – Scheepmakersdijk – verzoek invullen enquête

BUUV – mogelijk info voor website / Kopij wijkkrant

WBO – Orionzone  25 februari 2019 – Schoterhof – afsluitende inloopbijeenkomst.

Project Samen Hier

Spaarnelanden – Bewonersbrief uitrol duobak papier / plastic

Op 12 februari vond de feitelijke uitrol duobak containers papier en plastic plaats
in onze wijk, de Delftwijk – Waterbuurt.
De uitrol duobak containers voor plastic en papier is in Haarlem een doorslaand succes.

Stadsgesprek rol wijkraden – 11 februari 2019 – Koningkerk

Niemand van onze Wijkraad was hierbij aanwezig.

ABOS – bijeenkomst 14 februari 2019 – Beheerplan Copijn – Schoterbos
Eveneens op 14 februari 2019 komt Ecologisch Beheer aan de orde.
Mogelijk wordt er wederom een stadsecoloog aangesteld, die preciezere ecologische aanbevelingen kan laten gelden. Haarlem kan, op zijn minst, wel wat aanbevelingen tot het ontwikkelen en beheer van meer ecologisch groen wel gebruiken.

Sociale kaart – Actueel ??

Overzicht Leefbaarheids- Initiatievenbudget

Muzikaal Begin –

5. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Binnenkort zal de Kascontrole plaatshebben.
Flyer
Thema’s

6. Orionzone – Bijeenkomst in de Schoterscholengemeenschap – d.d. 16 januari 2019
De Beijneshal op het Stationsplein gaat weg ! Bij de Schoterscholengemeenschap verrijst een Sporthal, hoogte 20 meter. Direct betrokken bewoners vrezen, dat de bezonning
in relatie tot hun woongenot door de hoogte zal worden ingeperkt.

De Sporthal; kent een tijdelijk karakter ? Ook de school zelf zal worden uitgebreid met
3 units, en enkele tijdelijke lokalen.

7. Suggesties aanleveren kopij/ website

Ruud zal Björn antwoorden.

8. Sluiting

21h30


Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 19 maart 2019

Notulen Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Agenda Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

De agenda werd bij Max niet door de brievenbus bezorgd.

Ruud reageert nog op de bewonersreactie Wijkboekje !
Bij bezoek wijkraadsleden aan de Buurtwinkel voortaan eerst even bellen.
Cursus Pleio – 4 februari 2019 – Yvonne – en alsnog ook Ruud.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Notulen vorige vergadering ( 11 december 2018 )

4. In – en Uitgaande Post ( 12 december 2018 – 7 januari 2019 )

Aanvraagformulier wijkraadkosten 2019

Winterfeest : 22 december 2018 – van 10h00 tot 18h00

Aankondiging Bijeenkomst Wijkraden, zondagmiddag 10 februari 13h00 tot 17h00

In opdracht van de Stichting Stadsgesprekken.

Ten tijde van deze wijkraadsvergadering is de locatie , waar deze bijeenkomst wordt gehouden niet bekend. Althans wij weten het niet.

Volgens aanname kent de deelname twee vertegenwoordigende wijkraden per stadsdeel.

Hetgeen de vraag oproep: Waarom niet elke Wijkraad, die daartoe belangstelling zou hebben. Ter sprake brengen in het WBO- overleg 29 januari 2019.

Meerjarenplanning – aanmelden projecten voor 15 januari 2019

Na aangeven bezwaar termijn 15 janauari 2019, wordt de termijn inbreng gesteld op:

5 februari 2019

Suggesties : De toestand Nelson Mandelapark ( Haarlem – Noord ) –
De Dr. de Liefdestraat ( in onze eigen wijk ) herprofileren.

Deze zijn reeds in de Meerjarenplanning 2021 – 2024 opgenomen.

De containers restafval, papier – en glas zien er in Haarlem bijzonder smerig
en verwaarloosd uit. Dat is met name in Velserbroek – Winkelcentrum niet het geval.

De Wijkgesprekken zullen in 2019 op 9 april en 8 oktober worden gehouden.

Adres : Generaal Cronjéstraat 1 a.

AED – cursussen worden gegeven op twee data : 19 – en 27 februari 2019.
Mogelijk gaat Ruud hiernaar toe.

Omtrent locaties plaatsen AED ’s in de openbare ruimte werd tot op heden niets
aan ons meegedeeld !

De Beijneshal op het Stationsplein gaat verdwijnen ! Vervangende ruimte wordt ingepland ter hoogte van het Schoterbos/ Planetenlaan.

Het Schoter wil gaan uitbreiden. En er wordt gedacht aan een sportaccommodatie !

Deze locatie komt in beeld, wanneer de benzinepomp gaat verdwijnen, omdat het contract met het bennzinestation afloopt, en wanneer het terrein HFC – Kennemerland een kwartslag wordt gedraaid.

Dit stuk Schoterbos staat bekend als de Knoop in relatie tot de herstructurering Schoterbos, en maakt kennelijk en inmiddels ook deel uit van de plannen Orionzone.

Er is een inloopavond op 16 januari 2019, locatie Schoter – Scholengemeenschap,
tijd 19h30 tot 21h00.

5. Taken wijkraadsleden tot aan Jaarvergadering 2019.

Het waarnemend voorzitterschap, maken verslag wijkraadsvergaderingen,
en samenstellen conceptagenda’s, het ABOS – overleg : Marion

Het penningmeesterschap, verzorgen maken wijkboekje, bijwonen WBO : Ruud

Het beheer e- mailadres secretaris Wijkraad, en het SVO- overleg Marsmanplein : Yvonne en Marianne.

De Wijkgesprekken Cluster 1 : Yvonne

De post wordt wekelijks opgehaald door Mohamed, en hij is verbonden aan Schakels.

6. De wijkraad in 2019.

Voorstel voor een aantal themavonden, naar aanleiding van het boekje.

Door middel van het organiseren van thema avonden, het starten van themagerichte werkgroepen, en het uitbreiden van de connecties binnen de wijk zullen naar verwachting meer bewoners, verenigingen, en organisaties aanhaken en samenwerken.

Thema’s:

Jongeren – Ouderen ( eenzaamheid ) – Wijkschouw – Burendag Marsmanplein

St. Maarten

Bij het kunnen uitvoeren van naar voeren gebrachte thema’s is het van belang,
dat er voldoende mensen in de wijk zich betrokken voelen, en zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Mogelijk kan er een Werkgroep worden geformeerd, die zich bezighoudt met meerdere activiteiten.

Het Wijkplatform – Ruud informeert bij Marcel Smeenk, hoe dat loopt.

Zijn er bijeenkomsten te verwachten.

In maart geeft Mohamed aan Yvonne en Marianne een rondleiding door de wijk !!

7. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Oproep St. Maarten

Het is de bedoeling, dat het agendapunt Jaarvergadering steeds op de agenda komt,
tot de Jaarvergadering gehouden zal zijn.

8. Het Marsmanplein

        Ter hoogte van de Buurtwinkel/ Beter Horen een verzoek tot het plaatsen van   

            verlichting werd toegekend. Geen extra bankje.

           Verzoek tot het plaatsen bloembakken op de hoek ligt bij SIG / Spaarnelanden.
           De dennenboom op het Marsmanplein, aldaar gedrapeerd, met de bedoeling als Kerstboom  
           te fungeren verkeerde, volgens onze aanname, in een toch wat aantoonbaar
           deplorabel aandoende c.q. kommervolle staat.
           De schaakbord- flyer is goedgekeurd, en wordt in de directe omgeving bezorgd.
           Volgens plan in Maart, als de weersomstandigheden dat meer toelaten.

           Het mededelingenbord. Nog geen uitsluitsel hierover ! Josje Mans, Menno Evers ?

           Robèrt Vriend is tot eind januari 2019 op vakantie !

           Sofra is op het Marsmanplein inmiddels alweer weg.

           Volgens informatie is daar nu  gevestigd een Peper & Zout – Bistro.

           Bij het aan de onderkant dichtmaken van het Mededelingenbord is de verwachting

           vooralsnog, dat er dan juist fietsen tegenaan worden geplaatst.

           Volgende wijkraadsvergadering hierop terug komen. De directe omgeving groente – en   

           fruitzaak Haarlemsche Verschmarkt is gewoon vies. In het SVO bespreken.

           Data SVO – 25 maart – 24 juni – 16 september – 2 december 2019

9. Sluiting – Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 12 februari 2019