Wijkraadsvergaderingen

TER INFORMATIE !

Onze wijkraadsvergaderingen worden gehouden elke tweede dinsdag van de kalendermaand, behalve in de maand augustus.

Wanneer U, als medewijkbewoner , denkt een wijkraadsvergadering te willen bezoeken, 
om een vraag te stellen, of een onderwerp als aandachtspunt ter bespreking onder de aandacht wil brengen, meld U dan bij voorkeur per e- mail aan. Het daarvoor bestemde e- mailadres is: secretaris@delftwater.nl

De secretaris kan uw vraag , een in te plannen bezoekje aan de wijkraadsvergadering noteren,
of een te bespreken onderwerp op de agenda van de desbetreffende wijkraadsvergadering plaatsen.

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019.

Aanwezig : Yvonne, Marianne, Ruud, Mohamed – Björn
Gast : Wijkbewoner / VVE- Bestuurslid de heer van der Laan


De Voorzitter heeft iedereen welkom en we evalueren gezamenlijk e.e.a. met betrekking tot 
de Jaarvergadering, gehouden op 7 mei j.l.
Wij zullen nog terugkomen op de diverse ingevulde kaartjes, en de daarop gestelde vragen.

Aktiepunten: Spiegel Hunzestraat – is al eerder aan de orde geweest en misschien heeft Robèr Vriend hier een antwoord op. Wat te doen met Max – hij is al diverse keren niet op de bijeenkomsten aanwezig geweest en ook niet op de Jaarvergadering – Besloten wordt om hem een brief te sturen en om een reactie te vragen.

Energiebeheer – Advies: maak een stukje voor de Wijkkrant.
Presentielijst maken voor de vergadering – een goed idee voor 2020! 
Algemene klacht – de afwezigheid Handhaving – ook tijdens onze wijkraadsvergaderingen. 
Een vervangende waarnemer hebben wij ook nog nooit gezien. 
Tessa Borgardijn stelt zich beschikbaar voor Sint Maarten – Yvonne gaat dit ter hand nemen,
in samenspraak met de heer Kessens. 
Opmerking Jaarvergadering van Angelina – over te weinig actie voor het jeugdprogramma, opgehangen in het mededelingenbord voor de activiteiten. 

Volgende wijkraadsvergadering in juli : de functieomschrijvingen vaststellen. 
Werkgroepen vormen: Björn – o.a. publiciteit.
Bezoek aan inloopavond d.d. 21 mei, georganiseerd door Spaarnelanden – voorlichting i.v.m. afvalscheiding GFT – de uitrol van te plaatsen verzamelcontainers, in onze wijk . 

Bericht van Hein dat de website is geüpdatet. 

Bezoeker de heer van der Laan – bestuurslid van de VVE – De Lyriek wil weten, wat wij doen met het bestemmingsplan t.a.v. de Orionwegzone – Daar gaan wij, zelfstandig als Wijkraad, niets aan doen.
Er zijn inmiddels vijf uitgebreide bijeenkomsten hierover geweest , die voor een ieder toegankelijk waren. Dit wordt verder besproken in het gezamenlijke wijkradenoverleg.

Verder! Wat gaan wij doen met de te plaatsen afvalcontainers aan de voorzijde, en de ingang van 
de parkeergarage Marsmanplein. Als Wijkraad zijn wij door Spaarnelanden niet van te voren op 
de hoogte gesteld van een informatiebijeenkomst, en bestaande aan te geven plannen,
waardoor wij, als Wijkraad eigenlijk onaangenaam verrast werden t.a.v. deze problematiek.
De eigenaars van de Lyriek gaan in protest – Ruud dan vanuit de wijkraad.

De Wijkraad heeft op 21 mei 2019 de inloopavond Spaarnelanden bezocht, en bezwaren opgeschreven op de daarvoor bestemde formulieren. Bovendien vragen wij om een evaluatiebijeenkomst na een half jaar, te rekenen vanaf de uitrol in oktober 2019.

De heer Laan wil weten, wie er verantwoordelijk zijn voor de plantenbakken op het plein en dat
deze er niet uit zien, hij wil kontakten met BUUV opnemen i.v.m. het verzorgen van de bakken,
en vraagt dan aan ons voor een bijdrage voor de planten e.d. 
Yvonne heeft naderhand e.e.a. gecheckt, de bakken die door Spaarnelanden – Kees zijn gevuld , 
zoals afgesproken, zien er prachtig uit – dus verder geen actie is het oordeel.
De heer Laan vindt, dat de openbare parkeergarage Marsmanplein ook onder onze competentie valt. Onze mening is, dat dit voornamelijk een zaak is van de Gemeente, en Nevo Vastgoed. 

Wij gaan verder met onze vergadering: 
Bericht van de heer Smeenk – meerdere mededelingen plaatsen op meerdere borden , vinden wij prima. Maar moet deze zelf dan aanvragen. Het probleem is: wie gaat deze onderhouden en wie gaat deze informatief vullen. 
Conclusie: 1 inlichtingenbord, op het Marsmanplein, is genoeg, wat ons betreft.

Punten van aandacht : Een Klankbordgroep voor verkeer – 5 omliggende wijken.
Herstructurering 2020 – Delftwijk Zuid – dit gaat Ruud doen. 

Wij zullen ons gaan beraden over de vrije inloop tijdens de wijkraadvergadering.
Geopperd wordt de vrije inloop te houden van 19.45 tot 20.15 uur, zodat wij dan als bestuur daarna onze wijkraadsvergadering kunnen voortzetten, om voldoende tijd te kunnen geven aan de door ons geagendeerde bespreekpunten.

Dit zullen wij, tijdens onze volgende bijeenkomst te houden in juli, agenderen.

In juni komen wij, door vakantieafspraken, niet bijeen voor een te houden wijkraadsvergadering.


Verslag Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 07 mei 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanvang vergadering 19.40 uur

De waarnemend voorzitter Marion van Kesteren heet alle aanwezigen
van harte welkom, tevens onze gastsprekers Carla Klippel – BUUV
en Annelies Tessensohn (SIG) .

  1. Mededelingen  – geen

Aanmeldingen nieuwe bestuursleden – geen
Bezwaren tegen de Wijkaard – geen

2. De wijkraadsleden worden voorgesteld – Max is afwezig

3. Jaarverslag 2018  – geen commentaar

 4. Plannen 2019 –

5. Financieel verslag 2018 – vragen over eindsaldo –door vrager
verkeerd begrepen + begroting 2019
Penningmeester krijgt decharge van kascommissieleden en een
compliment dat alles er keurig uitzag.

 Kascommissieleden worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een         attentie aangeboden.

Gevraagd wordt voor een nieuw commissielid; twee mensen bieden zich aan en gekozen wordt voor de heer Jan Kessens

6. Verkiezing wijkraadsleden.

Isodoor Jonker is aftredend en niet herkiesbaar – als secretaris wordt voorgesteld Yvonne Kooijman – met algemene stemmen aangenomen.

Waarnemend voorzitter mag ook aanblijven Isodoor wordt hartelijk bedankt – was ook al gebeurd in bestuurskring met cadeau, maar nu ook tijdens deze zitting.

Ook wordt Björn nog hartelijk bedankt voor zijn inzet en steun gedurende de afgelopen periode, zijn we erg blij mee.

Er wordt door de voorzitter een opsomming gemaakt van de aktiviteiten van het AFGELOPEN JAAR ,  die tevens gepland staan voor 2019:

Fase 1: Schoterbos werd afgerond feestelijke opening is op18 juni;

Diverse bijeenkomsten bijwonen:
Overleg WBO

o.a. overleg met Wijkplatform – SVO – veilig ondernemen met winkeliers

rondom Marsmanplein    

Wederom ingebruikstelling schaakbord Marsmanplein    

Parkeerprobleem Marsmanplein – Generaal Spoorlaan nog niet opgelost en verder een uitleg van Menno Evers over parkeergarage Marsmanplein

Wijkkrant zal dit jaar 2 x uitkomen

St Maarten optocht wordt wederom aangepakt en er zijn naast Yvonne – 2 vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Rondvraag:

Vraag voor aandacht voor de energie coaches – geven een korte uitleg en misschien een idee voor een stuk in de nieuwe wijkkrant.

Mevr Schardijn
Vraagt extra aandacht door handhaving cq wijkagent ivm
Vuilstort door vreemden in de ondergrondse containers –
Hebben zelfs auto kentekens genoteerd- wordt niets mee gedaan – moeten op heterdaad betrapt worden.

Björn geeft de complimenten over de verrichtingen van het afgelopen jaar.

Hr Velding
Klacht:rommel in de tuinen aan de PC Boutensstraat – vernielingen –
Pesterijen door kauwgum in huissloten – graag Aktie handhaving.

Pakeren Marsmanplein uitleg gegeven door Menno Evers

Mw bewoner Lyriek – is er een Repair café – helaas niet meer door onvoldoende  belangstelling.
Zeer slechte bestrating aan de Generaal Spoorlaan – wordt hier iets
Aan gedaan – Yvonne geeft aan dat er gaten zullen worden gerepareerd.

St Maarten – geen aangelegenheid wijkraad – wel medewerking maar het is een burger initiatief dit in verband met aan te vragen subsidies.

Jan Kessens: aan overlast hondenpoep Simon Vestdijk plantsoen wordt niets gedaan- handhaving zegt op heterdaad te moeten betrappen – videobeelden worden niet aanvaard.
Suggestie:
Evt :Ludieke Aktie doen d.m.v. springkussen ed plaatsen??
evt thema avonden ism handhaving

Tenslotte geeft Marion namens het bestuur de complimenten aan Spaarnelanden voor het adequaat oplossen van de aangegeven
problemen – wij zijn blij met deze fijne samenwerking.

Na de Pauze:

Een duidelijk en inspirerend verhaal door Carla Klippel van BUUV en aansluitend door Annelies Tessensohn en Bas Buisman van de
SIG met een duidelijke uitleg van hun aktiviteiten en projecten in de wijk.

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt en kunnen nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Zaalbeheerders ook hartelijk dank voor de verzorging.

Al met al een goede avond en hopelijk met de nieuwe aanpak voor meer promotionele aktiviteiten een goed nieuw wijkraadsjaar 2019.