Wijkraadsvergaderingen

TER INFORMATIE !

Onze wijkraadsvergaderingen worden gehouden elke tweede dinsdag van de kalendermaand, behalve in de maand augustus.

Wanneer U, als medewijkbewoner , denkt een wijkraadsvergadering te willen bezoeken, 
om een vraag te stellen, of een onderwerp als aandachtspunt ter bespreking onder de aandacht wil brengen, meld U dan bij voorkeur per e- mail aan. Het daarvoor bestemde e- mailadres is: secretaris@delftwater.nl

De secretaris kan uw vraag , een in te plannen bezoekje aan de wijkraadsvergadering noteren,
of een te bespreken onderwerp op de agenda van de desbetreffende wijkraadsvergadering plaatsen.

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019.

Aanwezig : Yvonne, Marianne, Ruud, Mohamed – Björn
Gast : Wijkbewoner / VVE- Bestuurslid de heer van der Laan


De Voorzitter heeft iedereen welkom en we evalueren gezamenlijk e.e.a. met betrekking tot 
de Jaarvergadering, gehouden op 7 mei j.l.
Wij zullen nog terugkomen op de diverse ingevulde kaartjes, en de daarop gestelde vragen.

Aktiepunten: Spiegel Hunzestraat – is al eerder aan de orde geweest en misschien heeft Robèr Vriend hier een antwoord op. Wat te doen met Max – hij is al diverse keren niet op de bijeenkomsten aanwezig geweest en ook niet op de Jaarvergadering – Besloten wordt om hem een brief te sturen en om een reactie te vragen.

Energiebeheer – Advies: maak een stukje voor de Wijkkrant.
Presentielijst maken voor de vergadering – een goed idee voor 2020! 
Algemene klacht – de afwezigheid Handhaving – ook tijdens onze wijkraadsvergaderingen. 
Een vervangende waarnemer hebben wij ook nog nooit gezien. 
Tessa Borgardijn stelt zich beschikbaar voor Sint Maarten – Yvonne gaat dit ter hand nemen,
in samenspraak met de heer Kessens. 
Opmerking Jaarvergadering van Angelina – over te weinig actie voor het jeugdprogramma, opgehangen in het mededelingenbord voor de activiteiten. 

Volgende wijkraadsvergadering in juli : de functieomschrijvingen vaststellen. 
Werkgroepen vormen: Björn – o.a. publiciteit.
Bezoek aan inloopavond d.d. 21 mei, georganiseerd door Spaarnelanden – voorlichting i.v.m. afvalscheiding GFT – de uitrol van te plaatsen verzamelcontainers, in onze wijk . 

Bericht van Hein dat de website is geüpdatet. 

Bezoeker de heer van der Laan – bestuurslid van de VVE – De Lyriek wil weten, wat wij doen met het bestemmingsplan t.a.v. de Orionwegzone – Daar gaan wij, zelfstandig als Wijkraad, niets aan doen.
Er zijn inmiddels vijf uitgebreide bijeenkomsten hierover geweest , die voor een ieder toegankelijk waren. Dit wordt verder besproken in het gezamenlijke wijkradenoverleg.

Verder! Wat gaan wij doen met de te plaatsen afvalcontainers aan de voorzijde, en de ingang van 
de parkeergarage Marsmanplein. Als Wijkraad zijn wij door Spaarnelanden niet van te voren op 
de hoogte gesteld van een informatiebijeenkomst, en bestaande aan te geven plannen,
waardoor wij, als Wijkraad eigenlijk onaangenaam verrast werden t.a.v. deze problematiek.
De eigenaars van de Lyriek gaan in protest – Ruud dan vanuit de wijkraad.

De Wijkraad heeft op 21 mei 2019 de inloopavond Spaarnelanden bezocht, en bezwaren opgeschreven op de daarvoor bestemde formulieren. Bovendien vragen wij om een evaluatiebijeenkomst na een half jaar, te rekenen vanaf de uitrol in oktober 2019.

De heer Laan wil weten, wie er verantwoordelijk zijn voor de plantenbakken op het plein en dat
deze er niet uit zien, hij wil kontakten met BUUV opnemen i.v.m. het verzorgen van de bakken,
en vraagt dan aan ons voor een bijdrage voor de planten e.d. 
Yvonne heeft naderhand e.e.a. gecheckt, de bakken die door Spaarnelanden – Kees zijn gevuld , 
zoals afgesproken, zien er prachtig uit – dus verder geen actie is het oordeel.
De heer Laan vindt, dat de openbare parkeergarage Marsmanplein ook onder onze competentie valt. Onze mening is, dat dit voornamelijk een zaak is van de Gemeente, en Nevo Vastgoed. 

Wij gaan verder met onze vergadering: 
Bericht van de heer Smeenk – meerdere mededelingen plaatsen op meerdere borden , vinden wij prima. Maar moet deze zelf dan aanvragen. Het probleem is: wie gaat deze onderhouden en wie gaat deze informatief vullen. 
Conclusie: 1 inlichtingenbord, op het Marsmanplein, is genoeg, wat ons betreft.

Punten van aandacht : Een Klankbordgroep voor verkeer – 5 omliggende wijken.
Herstructurering 2020 – Delftwijk Zuid – dit gaat Ruud doen. 

Wij zullen ons gaan beraden over de vrije inloop tijdens de wijkraadvergadering.
Geopperd wordt de vrije inloop te houden van 19.45 tot 20.15 uur, zodat wij dan als bestuur daarna onze wijkraadsvergadering kunnen voortzetten, om voldoende tijd te kunnen geven aan de door ons geagendeerde bespreekpunten.

Dit zullen wij, tijdens onze volgende bijeenkomst te houden in juli, agenderen.

In juni komen wij, door vakantieafspraken, niet bijeen voor een te houden wijkraadsvergadering.