Wijkraadsvergaderingen

TER INFORMATIE !

Onze wijkraadsvergaderingen worden gehouden elke tweede dinsdag van de kalendermaand, behalve in de maand augustus.

Wanneer U, als medewijkbewoner , denkt een wijkraadsvergadering te willen bezoeken, 
om een vraag te stellen, of een onderwerp als aandachtspunt ter bespreking onder de aandacht wil brengen, meld U dan bij voorkeur per e- mail aan. Het daarvoor bestemde e- mailadres is: secretaris@delftwater.nl

De secretaris kan uw vraag , een in te plannen bezoekje aan de wijkraadsvergadering noteren,
of een te bespreken onderwerp op de agenda van de desbetreffende wijkraadsvergadering plaatsen.

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019.

Aanwezig : Yvonne, Marianne, Ruud, Mohamed – Björn
Gast : Wijkbewoner / VVE- Bestuurslid de heer van der Laan


De Voorzitter heeft iedereen welkom en we evalueren gezamenlijk e.e.a. met betrekking tot 
de Jaarvergadering, gehouden op 7 mei j.l.
Wij zullen nog terugkomen op de diverse ingevulde kaartjes, en de daarop gestelde vragen.

Aktiepunten: Spiegel Hunzestraat – is al eerder aan de orde geweest en misschien heeft Robèr Vriend hier een antwoord op. Wat te doen met Max – hij is al diverse keren niet op de bijeenkomsten aanwezig geweest en ook niet op de Jaarvergadering – Besloten wordt om hem een brief te sturen en om een reactie te vragen.

Energiebeheer – Advies: maak een stukje voor de Wijkkrant.
Presentielijst maken voor de vergadering – een goed idee voor 2020! 
Algemene klacht – de afwezigheid Handhaving – ook tijdens onze wijkraadsvergaderingen. 
Een vervangende waarnemer hebben wij ook nog nooit gezien. 
Tessa Borgardijn stelt zich beschikbaar voor Sint Maarten – Yvonne gaat dit ter hand nemen,
in samenspraak met de heer Kessens. 
Opmerking Jaarvergadering van Angelina – over te weinig actie voor het jeugdprogramma, opgehangen in het mededelingenbord voor de activiteiten. 

Volgende wijkraadsvergadering in juli : de functieomschrijvingen vaststellen. 
Werkgroepen vormen: Björn – o.a. publiciteit.
Bezoek aan inloopavond d.d. 21 mei, georganiseerd door Spaarnelanden – voorlichting i.v.m. afvalscheiding GFT – de uitrol van te plaatsen verzamelcontainers, in onze wijk . 

Bericht van Hein dat de website is geüpdatet. 

Bezoeker de heer van der Laan – bestuurslid van de VVE – De Lyriek wil weten, wat wij doen met het bestemmingsplan t.a.v. de Orionwegzone – Daar gaan wij, zelfstandig als Wijkraad, niets aan doen.
Er zijn inmiddels vijf uitgebreide bijeenkomsten hierover geweest , die voor een ieder toegankelijk waren. Dit wordt verder besproken in het gezamenlijke wijkradenoverleg.

Verder! Wat gaan wij doen met de te plaatsen afvalcontainers aan de voorzijde, en de ingang van 
de parkeergarage Marsmanplein. Als Wijkraad zijn wij door Spaarnelanden niet van te voren op 
de hoogte gesteld van een informatiebijeenkomst, en bestaande aan te geven plannen,
waardoor wij, als Wijkraad eigenlijk onaangenaam verrast werden t.a.v. deze problematiek.
De eigenaars van de Lyriek gaan in protest – Ruud dan vanuit de wijkraad.

De Wijkraad heeft op 21 mei 2019 de inloopavond Spaarnelanden bezocht, en bezwaren opgeschreven op de daarvoor bestemde formulieren. Bovendien vragen wij om een evaluatiebijeenkomst na een half jaar, te rekenen vanaf de uitrol in oktober 2019.

De heer Laan wil weten, wie er verantwoordelijk zijn voor de plantenbakken op het plein en dat
deze er niet uit zien, hij wil kontakten met BUUV opnemen i.v.m. het verzorgen van de bakken,
en vraagt dan aan ons voor een bijdrage voor de planten e.d. 
Yvonne heeft naderhand e.e.a. gecheckt, de bakken die door Spaarnelanden – Kees zijn gevuld , 
zoals afgesproken, zien er prachtig uit – dus verder geen actie is het oordeel.
De heer Laan vindt, dat de openbare parkeergarage Marsmanplein ook onder onze competentie valt. Onze mening is, dat dit voornamelijk een zaak is van de Gemeente, en Nevo Vastgoed. 

Wij gaan verder met onze vergadering: 
Bericht van de heer Smeenk – meerdere mededelingen plaatsen op meerdere borden , vinden wij prima. Maar moet deze zelf dan aanvragen. Het probleem is: wie gaat deze onderhouden en wie gaat deze informatief vullen. 
Conclusie: 1 inlichtingenbord, op het Marsmanplein, is genoeg, wat ons betreft.

Punten van aandacht : Een Klankbordgroep voor verkeer – 5 omliggende wijken.
Herstructurering 2020 – Delftwijk Zuid – dit gaat Ruud doen. 

Wij zullen ons gaan beraden over de vrije inloop tijdens de wijkraadvergadering.
Geopperd wordt de vrije inloop te houden van 19.45 tot 20.15 uur, zodat wij dan als bestuur daarna onze wijkraadsvergadering kunnen voortzetten, om voldoende tijd te kunnen geven aan de door ons geagendeerde bespreekpunten.

Dit zullen wij, tijdens onze volgende bijeenkomst te houden in juli, agenderen.

In juni komen wij, door vakantieafspraken, niet bijeen voor een te houden wijkraadsvergadering.


Verslag Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 07 mei 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanvang vergadering 19.40 uur

De waarnemend voorzitter Marion van Kesteren heet alle aanwezigen
van harte welkom, tevens onze gastsprekers Carla Klippel – BUUV
en Annelies Tessensohn (SIG) .

 1. Mededelingen  – geen

Aanmeldingen nieuwe bestuursleden – geen
Bezwaren tegen de Wijkaard – geen

2. De wijkraadsleden worden voorgesteld – Max is afwezig

3. Jaarverslag 2018  – geen commentaar

 4. Plannen 2019 –

5. Financieel verslag 2018 – vragen over eindsaldo –door vrager
verkeerd begrepen + begroting 2019
Penningmeester krijgt decharge van kascommissieleden en een
compliment dat alles er keurig uitzag.

 Kascommissieleden worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een         attentie aangeboden.

Gevraagd wordt voor een nieuw commissielid; twee mensen bieden zich aan en gekozen wordt voor de heer Jan Kessens

6. Verkiezing wijkraadsleden.

Isodoor Jonker is aftredend en niet herkiesbaar – als secretaris wordt voorgesteld Yvonne Kooijman – met algemene stemmen aangenomen.

Waarnemend voorzitter mag ook aanblijven Isodoor wordt hartelijk bedankt – was ook al gebeurd in bestuurskring met cadeau, maar nu ook tijdens deze zitting.

Ook wordt Björn nog hartelijk bedankt voor zijn inzet en steun gedurende de afgelopen periode, zijn we erg blij mee.

Er wordt door de voorzitter een opsomming gemaakt van de aktiviteiten van het AFGELOPEN JAAR ,  die tevens gepland staan voor 2019:

Fase 1: Schoterbos werd afgerond feestelijke opening is op18 juni;

Diverse bijeenkomsten bijwonen:
Overleg WBO

o.a. overleg met Wijkplatform – SVO – veilig ondernemen met winkeliers

rondom Marsmanplein    

Wederom ingebruikstelling schaakbord Marsmanplein    

Parkeerprobleem Marsmanplein – Generaal Spoorlaan nog niet opgelost en verder een uitleg van Menno Evers over parkeergarage Marsmanplein

Wijkkrant zal dit jaar 2 x uitkomen

St Maarten optocht wordt wederom aangepakt en er zijn naast Yvonne – 2 vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Rondvraag:

Vraag voor aandacht voor de energie coaches – geven een korte uitleg en misschien een idee voor een stuk in de nieuwe wijkkrant.

Mevr Schardijn
Vraagt extra aandacht door handhaving cq wijkagent ivm
Vuilstort door vreemden in de ondergrondse containers –
Hebben zelfs auto kentekens genoteerd- wordt niets mee gedaan – moeten op heterdaad betrapt worden.

Björn geeft de complimenten over de verrichtingen van het afgelopen jaar.

Hr Velding
Klacht:rommel in de tuinen aan de PC Boutensstraat – vernielingen –
Pesterijen door kauwgum in huissloten – graag Aktie handhaving.

Pakeren Marsmanplein uitleg gegeven door Menno Evers

Mw bewoner Lyriek – is er een Repair café – helaas niet meer door onvoldoende  belangstelling.
Zeer slechte bestrating aan de Generaal Spoorlaan – wordt hier iets
Aan gedaan – Yvonne geeft aan dat er gaten zullen worden gerepareerd.

St Maarten – geen aangelegenheid wijkraad – wel medewerking maar het is een burger initiatief dit in verband met aan te vragen subsidies.

Jan Kessens: aan overlast hondenpoep Simon Vestdijk plantsoen wordt niets gedaan- handhaving zegt op heterdaad te moeten betrappen – videobeelden worden niet aanvaard.
Suggestie:
Evt :Ludieke Aktie doen d.m.v. springkussen ed plaatsen??
evt thema avonden ism handhaving

Tenslotte geeft Marion namens het bestuur de complimenten aan Spaarnelanden voor het adequaat oplossen van de aangegeven
problemen – wij zijn blij met deze fijne samenwerking.

Na de Pauze:

Een duidelijk en inspirerend verhaal door Carla Klippel van BUUV en aansluitend door Annelies Tessensohn en Bas Buisman van de
SIG met een duidelijke uitleg van hun aktiviteiten en projecten in de wijk.

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt en kunnen nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Zaalbeheerders ook hartelijk dank voor de verzorging.

Al met al een goede avond en hopelijk met de nieuwe aanpak voor meer promotionele aktiviteiten een goed nieuw wijkraadsjaar 2019.

Notulen Wijkraadsvergadering 13 november 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
www.delftwater.nl

VERSLAG Wijkraadsvergadering 13 november 2018

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
  – Yvonne is naar het Initiatievencafé geweest, op 13 november 2018.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen 11 pitchers aan het woord.

De gespreksstof behelst voornamelijk Foods in relatie tot de Kweektuin.

In het pand voormalige Bakkerij Vermaat, nabij het Nelson Mandelapark, is het de optie van een ondernemer om kassen daar te vestigen. Het in deze context aandachtspunt extra parkeren door bezoekers zal naar verwachting de aandacht behoeven, die daarin een oplossing nastreeft. Jur Botter, de wethouder, zou enthousiast zijn.

– Yvonne en Mohamed gaan naar de bijeenkomst Mooi door Noord, 14 november 2018

De overlast op het Marsmanpleinblijft aanhouden. Er zal een verzoekschrift worden verstuurd om de bank te verplaatsen, en een extra lichtpunt aan te brengen.

Actie Yvonne.
Wijkraad Kleverparkhoudt op te bestaan – De officiële aankondiging zal worden gedaan tijdens de door het te houden Jaarvergadering, op 14 november 2018.

2. Vaststellen agenda. 
Verzonden agendapunt meldt twee keer 7 . Na 7 komt uiteraard ( agendapunt ) 8.

3. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 16 oktober 2018 )
– Het feit puinzooi fietsenstallingaan de ventweg Rijksstraatweg, bij met name maisonnettehuizenblok 2, wordt nogmaals door Max geaccentueerd. Dit kwam reeds uitgebreid ter sprake tijdens de Wijkschouw.

De verwarring rondom subsidieaanvraagBurendag is, na enige informatieuitwisseling, inmiddels duidelijk.

– Marianne heeft Robert Vriend een bericht gestuurd, met het verzoek ons nader 
te informeren inzake de aanvraag nieuwe brug. Inclusief de vraag, ons nader te verwijzen naar een persoon binnen de Gemeente, die ons hierover kan informeren, 
mocht de heer R. Vriend de vraag niet kunnen beantwoorden. 
Helaas ontvingen wij geen antwoord. 
Nogmaals de vraag bij hem neerleggen, in afwachting van….

* M.W. ( Haarlem,ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Arthur van Schendelpad 1,

2018 – 08498, bouwen fiets – voetgangersbrug, 25 oktober 2018.

OG – Aanleg Zonnestroomdak – Kennemer Energie– deelname ? Nee.

Max werd op het Marsmanplein bijna omvergereden. Door een auto op het Marsmanplein.

Paaltjes zijn weg. Contacten Spaarnelanden – oplossingsgericht.

4. Overdracht en taken secretaris. 

Alle e- mail gaat naar Yvonne

De ( concept ) agenda wordt door Marion verzorgd. Alle wijkraadsleden worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Het verslag, te maken van de wijkraadsvergadering, wordt eveneens als concept verstuurd.


In – en Uitgaande Post ( 17 oktober – 12 november 2018 )

Marsmanplein – SVO – Verzoek hierin vertegenwoordiging Wijkraad.

De uitnodiging voor de eerstvolgende SVO- bijeenkomst geldt 10 december 2018

Marianne en Yvonne zijn voornemens deze bijenkomst te willen bijwonen.

Zij zullen zich aanmelden.

Het postadresvan de Wijkraad is : Generaal; Spoorlaan 140

Mohammed zal het postvak 1 x per week checken, en de post afleveren bij Yvonne

St. Maartendit jaar ? Vraag wijkbewoner ! Dit jaar helaas niet !

Lava, alsmede Tessa hebben zich inmiddels aangemeld, om de St. Maartenoptocht 
volgend jaar 2019 mee te helpen organiseren. 
Yvonne zal contact opnemen met heer Jan Kessens hoe e.e.a. te regelen,
zoals vergunningen e.d. 

Uitnodiging Spaarnelanden– Infoavond duobakken 13 november 2018 – 17h00 tot 19h30

Flyers in verband met de overlast Marsmanplein zijn bezorgd –
ongeveer 300 stuks. Aanvraag via Menno Evers AED apparaat nog geen response op gekregen.
OG – Kennemer Energie – gezamenlijk zonnestroomdak – deelnemers
gezocht Voorbereiding Jaarvergadering 2019 : flyer Voorstel Ruud voor aanschaf beamer in verband met de Jaarvergadering?

5. Terugkoppeling WBO –
Anneke Lissenberg houdt op als secretaris van het WBO. Na zoveel jaren deze werkzaamheden te hebben verricht, wensen wij haar alle goeds voor de toekomst.

De vraag is nu, wie gaat de WBO- verslagen vervolgens maken ?

Van de afgelopen bijeenkomst oktober 2018, werden geen nnotulen gemaakt.
Yvonne zal de nu eerstvolgende WBO- bijenkomst in november bijwonen.

De vraag : Wat wordt de reguliere frequentie van te houden vergaderingen.

6. Wijkkrant
De Wijkkrant. Het kopijaanbod is besproken. 

Ook is er een bedrijf gevonden, dat voorziet in de opmaak, en het bezorgen ervan.

7. Spaarnelanden – uitrol duocontainers papier en plastic. 

Het plannen van de infoavond in de Buurtwinkel vergde een aanpassing in de tijd.

Verzoek derhalve aan Spaarnelanden rekening te houden met het tijdsstip van de wijkraadsvergadering, die in de avond en ook te houden in de Buurtwinkel, om 19h45 begint.

Voorts bleek, dat de benedenmaisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg, in het geheel niet bij de uitrol papier – plastic ( februari 2019 ) containers waren opgenomen. 
Erop gewezen, dat deze woningen mede in het bezit zijn van de GFT- rolemmer, en alsmede in het bezit zijn van een achtertuin. Precies nog op tijd werd de maandagavond,
nog voor de op dinsdag 13 november te houden infoavond van Spaarnelanden, 
de informatie alsnog bezorgd.
De informatie – avond is geweest. Er zijn gedurende de wijkraadsvergadering geen vragen.

9. Sluiting ( 21h15 )

 • Volgende vergadering: dinsdag 11 december 2018 

Notulen Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Aanwezig : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Max, Marion
Isodoor komt iets later.
Gasten: Björn Tuijl ( wijkbewoner )
Elvira Ter Horst ( Kringloopwinkel )
Ilona van der Putten ( DSG )
Maaike van den Heuvel ( Flevopleinfestival )
Cindy Berghuis ( SIG )

Kees Steendam ( Spaarnelanden ) – Lonneke van der Weyden ( Ymere )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Via het ABOS – overleg vernomen, dat Robèrt Vriend inmiddels als gebiedsregisseur NOORD 
in dienst zou zijn. Bert Bovens, als tijdelijke vervangen, is kennelijk dus niet meer in functie.

2. Vaststellen agenda

Bij het agendapunt 3, krijgen ook de gasten Flevoplein eerder het woord. Dat wordt 3b

3a Bezoek Lonneke van der Weyden – Ymere ; Kees Steendam – Spaarnelanden

De Wijkschouw – gehouden op 2 oktober 2018

Marsmanplein – Delftplein – Yvonne maakte het verslag 

Allereerst !! Wat fijn, dat door Spaarnelanden een aantal tijdens de Wijkschouw geconstateerde aandachtspunten tot verbetering zo vlug werden verholpen.

Naar aanleiding van dit verslag wordt de gelopen Wijkschouw doorgenomen.

Wederom wordt de teleurstelling uitgesproken, dat Handhaving helaas niet op
de wijkraadsvergadering aanwezig kan zijn, alsmede dat aanwezigheid in onze wijk als onvoldoende zichtbaar wordt ervaren. 
Met name benoemd wordt het handhaven van geplaatste bakken bij de Buurtwinkel.
Veroorzaakt door het verloop van bewoners in de appartementen.

Asbaktegels lijkt een zaak voor de Winkeliersvereniging.

Bij de Bruna, de asbaktegel is weg, er wordt vaak gerookt in een nisje, en daar hebben bovenburen last van.

Zie ook lopende zaken in dit verslag !

Jongeren zijn, vanuit de Velserpoort, op het Marsmanplein met name hangjongeren overdag.

De Velserpoort valt onder leger des Heils, meldplicht in Wilhelminastraat voor 1 uur

Zij worden ‘s morgens buiten de deur gezet om half acht en gaan dan gezamenlijk of in

groepjes naar het Marsmanplein en drinken dan al bier en halen koffie bij AH.

Geen plaats, worden weer naar buiten gezet. En worden ‘s avonds weer naar Haarlem- Noord gestuurd. Advies ! Misschien eens contact opnemen met Leger des Heils.

Bestrating die niet goed is doorgeven aan Spaarnelanden.

Bestrating 1 meter vanuit de woning is bestrating eigen verantwoordelijkheid,
daarna is gemeente verantwoordelijk.

Om de zoveel centimeter tegels van verschillende hoogte mag

Voor het einde van het jaar ( 2018 ) zullen de op het Marsmanplein aanwezige lampenkappen hufterproof zijn vernieuwd.

In de Dr. De Liefdestraat wordt er toch door auto’s geparkeerd op tijdelijke parkeerplaatsen. In februari 2019 zou er toch meer bekend moeten zijn over de aanhoudende parkeerproblemen in de parkeergarage.
Potentiele bezoekers aan het Winkelcentrum Marsmanplein blijven weg, en meerdere winkeliers ondervinden de nodige financiële consequenties hiervan, te weten een beduidend dalende omzet. 

Verslag wijkschouw – bestrating al aangepast Dr. de Liefdestaat . Eventueel stelcomplaten.

Parkeergarage herstel ligt plan nu bij de gemeente en waarschijnlijk gaat

dat in februari aangepakt worden.


De suggestie, tijdens de wijkraadsvergadering wordt gedaan, om een Kiss & Ride te creëren bij ” de Gijz. “, aan de Jan Gijzenkade.

 • De maisonnettes Rijksstraatweg

Zwerfvuil omgeving – wanorde fietsenaanbodvoor de portieken 

Het zwerfvuil in de omgeving van de maisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg neemt 

opvallend zichtbaar storende proporties aan. Vooral in de zomer, wanneer kinderen zich 
in de algemene buitenruimte ophouden. Aan de orde van de dag is : Het zonder meer neergooien her en der van drinkpakken, chipszakjes, ijslolliestokjes, uitgespuugde kauwgomkwatten etc. etc. Door ouders van toepassing op de betreffende kinderen wordt niet voldoende er op gewezen, dat dit niet erg bijdraagt aan een normal voldoende aanzicht van de directe omgeveing van de maisinnetewoningen. Bovendien wordt er van alles aan huisraad op eigengereide tijdstippen door bewoners aangeboden, zowel bij de afvalcontainer als op gras nabij de portieken. Ook dat valt onder asocial gedrag naar de buurt toe.

Helaas zal meer opruimcapacitieit hierop moeten worden losgelaten. Dat kan niet structureel de bedoeling zijn, als het uiteindelijk gaat om gedrag gepleegd in deze door bewoners zelf.

Kan het Buurtbedrijf – locatie Jan Prinslaan een rol spelen. 
Hieraan leveren woningbouwcorporaties een bijdrage !

Ymere gaat in op problematiek – gaarne informatie buiten de vergadering doorgeven 
aan Lonneke ( Marion )

Overlast van fietsen komt door bewonersaanwas – fietsenrekken staan op openbare grond – het groen is van Ymere – er zijn prullenbakken te weinig – De Ontmoetingstuin ziet er niet uit – er zal aandacht aan worden besteed.


Er wordt door Spaarnelanden op geanticipeerd als er bakken te weinig worden gebruikt ,
die kunnen dan eventueel verplaatst worden.

Er worden geen nieuwe groene afvalbakken geplaatst.

Groene afvalbakken mogen niet uitgebreid worden. Dit is beleid van de Gemeente.
Wel zou er, indien gewenst, sprake kunnen zijn van verplaatsing. Een overweging vooralsnog.

Voornamelijk bij blok 2 vanaf de Jan Campertstraat overlast van grofvuil.

Ook ten aanzien van de fietsenrekken, zal er geen uitbreiding plaatshebben.

Misschien een aandachtspunt tot enige bespreking waard binnen het WBO, omdat de Gemeente niet van zins is meer fietsenrekken te plaatsen, daar waar dat nodig kan zijn.

Het grindop de weg, nabij de parkeerplaats Delftplein, zal worden aangeveegd.

Het bloemenmengsel, al eens ingezaaid zonder dat Spaarnelanden hier weet van had, 
werd eerder gemaaid, maar zal opnieuw worden ingezaaid door Spaarnelanden.

Delftplein – Elan – Richard van der Zwet

Kan er nog nieuwe beplanting komen – bij nieuwe aanplant moeten de bewoners dit dan zelf 

onderhouden. Spaarnelanden wordt hartelijk bedankt voor de snelle reactie, en de aanpak 
van de klachten.

De sloot bij Delftplein wordt ook aangepakt .

Er is sprake van zwerfvuil rondom de Voetbalkooi– Delftplein..

Bij de W.F. Hermansstraat lukt, door de toestand van de ondergrond, het aanslaan van 
de bergstruiken niet. De struikjes gaan weg alleen bij de hoek niet – die zijn prima.

Er komen andere struiken voor in de plaats.

Parkeerprobleem W.F. Hermansstraat
Er komen boomstammen, die niet kunnen worden weggerold.

De Klankbordgroep – maisonnettes 

 • Status Klankbordgroep –visie Ymere

Er is een contactpersoon vanuit elk blok – de tijd tikt door – geen berichten meer hierover –

Wat houdt het lid zijn van een Klankbordgroep in: 

Een Klankbordgroep draagt minder verantwoordelijkheden in zich dan een Bewonerscommissie. 

 • Meldingen door contactpersonen per blok,namens bewoners – 
  Hoe worden deze beoordeeld ?

Bewoners dienen zelf hun klachten kenbaar te maken. In die context kun je je afvragen 

welke rol een contactpersoon per blok dan speelt, als zou deze eraan bij dragen, dat klachten 

en opmerkingen voortaan sneller gecommuniceerd en opgepakt kunnen worden. 

 • Gehouden enquête.

De enquête resultaten hebben Lonneke van der Weyden, in ieder geval op navraag tijdens 
de wijkraadsvergadering, niet bereikt. Vooralsnog uiteindelijk helaas moeite voor niets, 
en toch op zijn minst een wat vreemde gang van zaken. 

Eén reactie heeft Ymere, verstuurd per e- mail, in ieder geval wel bereikt.

Op 23 oktober zal een gesprek Ymere met enkele leden van de Klankbordgroep plaatshebben.

Marion wordt voor dit gesprek ook uitgenodigd, maar geeft aan daarbij niet aanwezig te zijn.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid huurder 

Niet direct een onderwerp om verder tijdens de wijkraadsvergadering op in te gaan.

3b Bezoekers Elvira, Ilona, en Maaike krijgen het woord !

Het Flevopleinfestival, ook dit jaar weer gehouden, was een succes.
Gratis te bezoeken. Ons Festival.

De Burendag – op het Flevoplein werd gezamenlijk gedaan in verband met divers beschikbare subsidiepotjes – voor de kinderen ongeveer 200 in aantal.

Flevoplein festival – checken wie de opmerking heeft gemaakt namens de wijkraad zou er subsidie zijn aangevraagd door het SIG, maar zij waren niet aanwezig. 
De vraag is nu wie heeft wat gezegd ? Met als kernvraag : namens de wijkraad is aangevraagd ?? 

De Wijkraad was namelijk bij de aanvrage tot verkrijgen subsidie in het geheel geen partij !!

Isodoor doet navraag. En ook het Cindy zal dit binnen haar organisatie doen.


Elvira vraagt, of bekend is, dat door de werkzaamheden in het Schoterbos, de ratten populatie

in de wijk zou zijn toegenomen. Hierover is ons niets bekend.

Suggestie !

Flevoplein onderhoud nakijken door Gemeente – Het is zeer donker, verlichting ontbreekt – 
Kiss & Ride aanvragen door verenigingen, bij de Gemeente.

4. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 11 september 2018 )

Dit jaar zal er in onze wijk, door diverse samenlopen van omstandigheden, geen georganiseerde
St. Maartenoptocht plaatshebben.

Er komt weer een nieuwe koffie- broodjeszaak in het pand, waar voorheen Crostino, aan het Marsmanplein, was gevestigd.

5 In – en Uitgaande Post ( 12 september – 15 oktober 2018 )

 • Verslag Wijkschouw 2 oktober 2018 
 • Verzoek om informatie EV- palen – wordt nog nader onderzocht
 • Uitnodiging Initiatieven Café – 13 november 2018 – Kweektuin 

Vanaf 16h30 – Aanmelden tot 24 oktober 2018 : initiatief@haarlem.nl

 • Mooi door Noord – 14 november 2018 – Koningkerk – 16h00 tot 20h00
 • Verslag WBO september 2018 


6. Terugkoppeling WBO

In het WBO- verslag September 2018 was onder meer te lezen, dat er wijkraden zijn, 
die zich onvoldoende serieus gehoord weten. Dat zou niet het geval zijn, zo wordt geantwoord.

7. Lopende zaken

a. Parkeren Generaal Spoorlaan

De voorgenomen schriftelijke reactie, te versturen aan de politiek wordt opgeschort.

b. Overlast Marsmanplein

Van overlast, veroorzaakt door zich daar ophoudende jongeren is nog steeds sprake.

Nogmaals melden bij de Gemeente, de Wijkagent ?
Er zal een flyer worden verzorgd, die onder bewoners kan worden verspreid.

Daarin wordt aanbevolen, dat het te ondernemen actie door bewoners zelf wordt afgeraden. En dan toch weer, weer, en nog eens maar weer Handhaving te bellen.

Onder de personen, die zich door wangedrag doen gelden, zouden zich ook bewoners “Velserpoort “ bevinden. Die de dag noodgedwongen op het Marsmanplein doorbrengen.

Volgende keer wijkraadsvergadering nogmaals op terugkomen.

c. Schaakbord

Op de notitie, verstuurd aan de schaakvereniging is geen reactie ontvangen.

d. Update Schoterbos

Een verslag bijeenkomst ABOS – 11 oktober zal nog worden toegestuurd.

Enkele punten alvast te benoemen zijn:

De Poldersloot gaat weg.

De brug, ter hoogte van Delftwijk gaat weg – deze is te laag. Dat heeft consequenties.

In het HVVP wordt een brug ter hoogte van de Generaal Spoorlaan gepropageerd.

Er komt een schouw, in te plannen mei/ juni 2019 na de oplevering van Fase 1

Scouting Brigitta heeft opgemeten de beschikbare grond voor het Schoterboshuis, 

deze is 12m2. Gewenst is 15m2, derhalve moeten drie bomen weg. 
Wimmy Hengst, dit staat niet in de plannen. Er zal rekening moeten gehouden met wat er 

aan grond voor handen is. Dat vraagt een nadere ( politieke ) beoordeling, te zijner tijd. 

Scouting meldt, dat hij dit liever op tijd naar voren brengt.

Het aanleggen van een verzoek voor de Stayokay – camping behoort tot Fase 3.

De volgende ABOS – bijeenkomst wordt gehouden op 14 februari 2019

8. Wijkkrant

Het is de bedoeling, dat in december de Wijkkrant verschijnt.

Een aantal opmerkingen:

Marcel Smeenk – is de spil in het platform professionele ondersteuning van verenigingen.

Zijdelings in functie, en derhalve geen voortrekker van projecten – werkzaam bij DOCK

Isodoor functioneert als secretaris van de Wijkraad tot aan de Jaarvergadering 2019

Notulen van de wijkschouw sturen aan Menno Evers.

Max wordt geopereerd binnen 8 weken.

9. BESLOTEN GEDEELTE

10. Sluiting ( 21h30 )

 • Volgende vergadering: dinsdag 13 november 2018