Verslag Wijkraadsvergadering d.d. 14-01-2014

 

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

Notulen

Wijkraadsvergadering 14 januari 2014

 

Aanwezig: Cor, Marion, Mohamed, Ruud, Max, Isodoor.

Te gast: Piet Haaker

Afwezig met bericht: Petra en Marieke

 

Piet Haaker, programmamanager van Samen voor Elkaar, is er om 19:45, dus we beginnen met zijn onderwerp.

Hij heeft een handout met zijn presentatie erop, deze wordt naast de notulen op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Aantekeningen bij de presentatie:

Er gaan onderdelen van de AWBZ en de Jeugdzorg terug naar de gemeenten. En invoering Participatiewet.

Minder geld ervoor (40% bezuinigen op hulp bij het huishouden bijvoorbeeld). Zo’n drastische ingreep dat het niet met wat kleine aanpassingen te doen is.

We hebben het over 2015, in 2014 gebeurt nog niets.

Richting een oplossing: Mensen meer in eigen kracht zetten, zelfredzaamheid, meer op familie terugvallen.

Dit ook vanuit organisaties, en meer preventie, vroeg signaleren. Beter voorkomen dan genezen. En een herinrichting van het sociale domein: Samen voor elkaar.

Onder andere het inzetten van een ‘Sociaal Wijkteam’ dat via de ‘Er op af’ methode niet te vinden is in een kantoor maar in de wijk. Vanaf januari 2015 is dit in de hele stad zo. Hier in de wijk wordt het onderdeel van Kontext. Bij het samenstellen van deze teams is het credo ‘nieuw voor oud:’ er worden dus niet meer kosten gemaakt, alleen opnieuw ingedeeld.

Het systeem ‘Mens centraal’ wordt over de hele stad uitgerold en voor de burger beschikbaar gemaakt, om (onder andere) overzicht te houden van welke organisaties met een burger contact hebben (om dubbel werk te voorkomen).

 

Als mensen hier vragen over hebben kunnen ze informatie opzoeken op www.samenvoorelkaar.nl of contact opnemen met Piet Haaker via samenvoorelkaar@haalrem.nl

 

De presentatie duurt tot 20:40 uur. Piet wordt hartelijk bedankt en vertrekt weer. De rest van de agenda zal iets beknopter dan normaal worden doorlopen om niet teveel uit te lopen.

 

Actiepunt Isodoor: Zorgen dat de presentatie van Piet op www.delftwater.nl komt. Zorgen dat er ook contactgegevens van Samen voor Elkaar zijn voor mensen zonder internet.

 

 1. Opening en mededelingen

Spreekwoord Marion: ‘Als iedereen de top zou bereiken, werd het een saaie boel in het dal.’

En een extraatje: ‘Geluk is wat je doet als je niets anders wil doen.’

Cor biedt zijn excuses aan dat hij afgelopen DB vergadering niet aanwezig was, zijn agenda is nog niet afgestemd op de maandag.

 

 1. Vaststellen agenda

Agenda aangenomen.

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

Geen aanpassingen. Isodoor stuurt de Notulen naar Hein voor op de website.

 

 1. Actiepunten

Doorgenomen en bijgewerkt.

 

 1. In- en uitgaande post periode 10 december 2013 – 13 januari 2014

– Bert Buter: Terugblik en vooruitkijken.

– Partnerplatform / Collegebesluit:

De Vondelweg heeft nog steeds de aandacht, onderzoek Wageningen loopt, in mei volgt er een uitslag. Het positieve lijkt te positief, negatieve te slecht. Ze willen gefundeerd onderzoek.

Er komen wijkgesprekken in de vorm van clusters. In Hof van Eden in Vondelkwartier, drie keer per jaar.

 

– Innovatiebudget 2014 sociaal domein.

– Evaluatie verordening op de wijkraden en Uitvoeringsregeling bewonersondersteuning (B&W Nota_evaluatie wijkradenstelsel.pdf):

Bleek tijdens het Partner Platform dat de nota niet duidelijk onder de aandacht is geweest. Vandaar nogmaals doorgestuurd gekregen.

 

– Workshop ‘Hoe verleid ik een journalist.’

29 januari om 19:30 tot 22:00 uur in Delftrijk (Generaal Spoorlaan). Mohamed denkt dat hij gaat. Wordt gegeven door Edwin Bakker. Aanmelden gewenst.

 

 • Offerte Mark Nuyens website

Penningmeester verleent toestemming voor opdracht.

Actiepunt Isodoor: Mark de opdracht geven de website te verbeteren.

 

 • Cursus ‘Samenwerken in groene buurtprojecten’ Den Haag 25 jan + 1 feb

Isodoor gaat met Truus van Platform Haarlem Groener.

 

– Drempels Vestdijkpark / veiligheid vijver

Wijkraad doet rondje om het park om knelpunten te analyseren.

Actiepunt Isodoor: Met Petra rondje om het Vestijdkpark opzetten, Marion wil erbij zijn.

 

– Klacht overlast ‘Taste Me’.

Is er al een gesprek tussen klager en Tast Me geweest?

Als Taste Me zich aan de wet houdt is het lastig om er iets aan te doen. Als er een wetsovertreding is dan kan de bewoonster contact opnemen met handhaving (Marco Cornet).

Actiepunt Cor: Stuurt antwoord.

 

 • Spaarnelanden: Sluiting ondergrondse vuilcontainers

Er worden ondergrondse vuilcontainers verwijderd door Spaarnelanden. Het gaat om containers die volgens Spaarnelanden te weinig gebruikt worden. Deze gaan op andere plekken geplaatst worden.

Er worden alleen containers verwijderd waar er meerdere tezamen staan waardoor de loopafstand voor bewoners niet wijzigt. Voorafgaand aan verwijdering worden op de containers die weggehaald worden stickers geplaatst en ze worden afgesloten zodat gemerkt kan worden of dit geen problemen oplevert.

De hele brief en het overzicht van de te verwijderen containers wordt ingescand en op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Actiepunt Isodoor: Brief scannen en aan Hein sturen voor op de website.

 

– Nuon: Meterstanden. Isodoor heeft het ingevuld en stuurt het terug.

– ‘NL Doet’ komt weer.

Kijken of er iets gedaan kan worden. We kunnen ons inschrijven met een klus. Bijvoorbeeld: Schilderen afmaken (houtwerk) en iets aangenamere verlichting.

Actiepunt Isodoor: ons daarvoor aanmelden.

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

De voortgang gaat gestaag. De ondersteuning door Peter Zoetemeijer is zeker naar wens betreffende het brainstormen. Wat betreft de uitwerking van de ideeën verschilt de kwaliteit tussen het werk van Peter en van de wijkraadsleden zelf niet voldoende om de kosten van Peter te kunnen verantwoorden. Daarom wordt gekozen om de uitwerking verder voor eigen rekening te nemen en de samenwerking met Peter niet te prolongeren.

Actiepunt Cor: contact opnemen met Peter Zoetemeijer hierover.

 

 1. De Wissel: Opvang Alcohol verslaafden

Er is een delegatie uit de wijk bij De Wissel (begeleid wonen voor alcoholverslaafden) langs geweest bij de heer Kers en bewoner Arjen (bestaande uit Jeroen Vuijst van de Plus, Petra, Marion en Isodoor uit de Wijkraad, Sandra als bewoonster en Marcel Smeenk van Dock).

Het gesprek beviel. Ze zitten tijdelijk op de locatie op het Delftplein, de planning is om in juli 2014 naar de Generaal de la Reystraat te verhuizen om daar permanent te blijven. Er is 24 uur per dag iemand bij De Wissel aanwezig om contact mee op te nemen voor informatie, klachten e.d. onder telefoonnummer 023-7519540 of

e-mail g.kers@ribw-kam.nl

 

 1. De Wissel: Communicatie met de gemeente

De Wijkraad en bewoners zijn hier slecht over geïnformeerd. Er is een notificatie geweest in het Partner Platform, maar verder niets. Het Vondelkwartier is wel geïnformeerd omdat ze technisch gezien in hun wijk zitten, maar in de praktijk zullen de bewoners van De Wissel ook op het Marsmanplein komen en in Delftwijk Waterbuurt en Dietsveld Vogelbuurt.

Er zijn nog twee onderwerpen waar de Wijkraad niet goed over geïnformeerd is.

 • Hangjongerenproject Marsmanplein
 • Plaatsing hek bij kinderdagverblijf ‘Het Vosje’.

De communicatie wordt met Menno Evers besproken in de meeting met hem op 21 januari.

 

 1. Jaarvergadering

Aanwezighied bevestigd:

Sjaak Vrugt (Actiepartij)

Frank Visser (ChristenUnie)

Joyce Langakker (PvdA)

 

Actiepunt Cor: Ook nog vragen:

Pieter Anne (SP)

Merijn Snoek (CDA)

Rob de Jong (VVD)

Evert de Iongh (D66)

… (Groen Links)

 

Actiepunt Ruud: zorgt voor melding van het ‘debat’ op de Jaarvergadering in de wijkkrant.

Actiepunt Isodoor: maakt opzet voor het ‘debat’ (vragen, structuur) bij de Jaarvergadering, stuurt dat naar Cor en Marion.

Ontwerpt flyer jaarvergadering, komt ook in Wijkblad?

Actiepunt Marion: Er moet een persbericht (aankondiging) komen en verstuurd worden.

 

De Wijkraad is bezig met de verkiezing van ‘Organisatie van de wijk.’ Vanwege bekendmaking op Jaarvergadering.

 

 1. Activiteiten 2014 – Kartrekkers?

Jaavergadering: Hele Wijkraad

Wijkblad: Ruud, op termijn vervanger

Wijkschouw: Gemeente

Waarom twee keer per jaar? Vroeger één keer per jaar in twee ploegen (zuid en noord), van de verschillende organisaties een afgevaardigde per ploeg. Idee om terug te gaan naar één keer per jaar?

 

Straatspeeldag: Isodoor en ook Delftwijk Leeft

Straatschoonmaakdag: Samenwerking met Delftwijk Leeft, Annemarie de Regt en anderen van Delftwijk leeft zijn welwillend om hier energie in te steken.

 

 1. Delftplein groen houden

Marion en Isodoor hebben met Truus van Platform Haarlem Groener gesproken. We zitten op een goede koers: Eerst buurtonderzoek naar wensen (poll op website), dan een inhoudelijk plan. Op de Jaarvergadering komt het ook uitgebreid aan bod.

 

 1. Wijkblad

Ruud heeft dit onder controle. Kopij onder andere:

 • Terugblik 2013 en planning 2014 geschreven door Petra
 • Aankondiging Jaarvergadering
 • Oproep zoektocht Dagelijks Bestuur.

 

 1. Sluiting

Om 21:42 sluit de voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.