Notulen Wijkraadsvergadering 10 februari 2015


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem

Notulen

Wijkraadsvergadering 10 februari 2015

Aanwezig: Ruud, Marijke, Max, Mohamed, Petra, en Marion
Afmelding : Isodoor

 1. Opening en mededelingen

Isodoor is helaas verhinderd. Marion zal vervangend verslag leggen van deze wijkraadsvergadering !

Het Partner Platform, als zelfstandig overlegmoment voor wijkraden in Haarlem- Noord, is afgeschaft.

Binnen het WBO worden wijkoverstijgende bespreekpunten, mede en met name in relatie tot de Gemeente voortaan besproken, wanneer daar aanleiding toe is.

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 13 januari 2015

Het verslag wordt vastgesteld. Bij punt 6 tekstueel een kleine wijziging.

 1. Actiepunten

De actiepunten worden doorgenomen:
Actuele lijst wijkraadsleden naar gemeente sturen ( blijft staan )
Burgemeester en/ of wethouder benaderen n.a.v. start werkzaamheden op het Delftplein.
Activiteitenkalender 2015 maken

Hufterproof bord met huisregels schaakbord ( blijft staan )

 1. In- en uitgaande post periode 14 januari 2015 – 9 februari 2015
 • Gemeente: Verdeelsleutel/verordening op de wijkraden.
 • Bert Buter: Uitnodiging werkgroep Samen Veilig Ondernemen.
 • Uitnodiging wijkradenbijeenkomst 30 januari 2015
 • Agenda Wijkgesprek 3 februari 2015.

De bespreekpunten ter attentie van deze bijeenkomst werden doorgezonden. Max was verhinderd.

Uitgaande post:
Verzoek Fietsenstalling VvE Generaal Spoorlaan (voor winkels tegenover Jan Prinslaan) doorgestuurd.

Terugkoppeling uitgaande post?

 • Dug-out – Delftplein

Het via de Wijkraad aan de Gemeente, namens de bewoners verstuurde verzoek om over te gaan tot verwijderen dug-out nabij voetbalkooi Delftplein, is tot op heden beperkt beantwoord.
Na verzenden een gemeentelijke reactie ontvangen, dat eerst gemeentelijk intern overleg plaatsvindt.
Het met een respectabel aantal handtekeningen ondersteunde verzoek vraagt om een antwoord.
In geval van binnen een redelijke termijn nog geen reactie van de Gemeente te hebben ontvangen c.q. een mee te delen besluit in deze, zullen wij de Gemeente verzoeken tot in kennis stellenvan verdere informatie hieromtrent over te gaan. Graag een antwoord dus.

 • FietsenstallingGeneraal Spoorlaan – Het verzoek namens de VvE werd verzonden. Ook hier zijn wij in afwachting van het antwoord.
 1. Gesprek woningbouwcorporaties – Locatie : Wijkwinkel 16 december 2014

Niet alle wijkraadsleden hadden de vorige wijkraadsvergadering het verslag van deze bijeenkomst ontvangen.
Dat is nu wel het geval. Ter informatie en kennisname.

7. Jaarvergadering:
De datum te houden Jaarvergadering wordt vastgesteld op dinsdag 14 april 2015.
De aanvankelijk ingeplande datum 18 maart komt hiermee te vervallen. Op deze datum worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. De datum 14 april stelt ons mede in staat te verrichten voorbereidingen beter op elkaar af te stemmen.

Vergaderruimte afspraken maken
Als locatie stellen wij vast: De Linge – Ruud informeert, of deze locatie op deze datum beschikbaar is !!
Politiek en gemeente mobiliseren (of ander thema?)
Als het beste thema voor de Jaarvergadering denken wij aan BUUV.
BUUV is een soort buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem. Diensten omtrent leveren vraag en aanbod.
Iemand uitnodigen, die tijdens de Jaarvergadering hier meer over kan vertellen.
Idee: gericht organisaties voor de Jaarvergadering uitnodigen
Idee: een eenvoudige enquête verzorgen met betrekking tot het gekozen thema van de Jaarvergadering.

Draaiboek maken
Een Jaarvergadering bestaat uit een formeel, en een informeel gedeelte.
Marion zendt aan de wijkraadsleden door het protocol betreffende het formele gedeelte

Formeel alvast de vraag:
Wie stelt zich herkiesbaar aankomende jaar ?
De tijdens deze wijkraadsvergadering aanwezige wijkraadsleden stellen zich allen herkiesbaar.

Inkoop regelen:
Wanneer de locatie ” De Linge ” beschikbaar is op 14 april, behoeft geen inkoop te worden geregeld.

In wijkboekje plaatsen :
De verplaatsing datum Jaarvergadering schept ook meer tijd om kopij voor het wijkboekje te verzorgen.
Poster laten maken en verspreiden (hardcopy en digitaal)

Organisatie van het jaar 2014 !!
De keuze is gemaakt. Hierover doen wij in het verslag geen mededelingen.

8. Verhuur wijkwinkel
Er zijn diverse gegadigden, die van de Wijkwinkel gebruik willen maken. Het aanspreekpunt binnen de Wijkraad voor de verhuur van de Wijkwinkel is Marijke Ligthart.

9. Werkgroepen
Repaircafé:
Er zal een campagne worden opgestart om meer bekendheid te geven aan het bestaan van een Repaircafe in onze wijk.
Een affiche is gemaakt. Ook informatie plaatsen in het wijkboekje.
Delft’s Groen:
De informatieavond is op dinsdag 17 februari, en wordt gehouden in het Johan Limpershof. De flyers zijn verspreid. De gastsprekers zijn uitgenodigd, en hebben toegezegd te komen.Wijkbewoners zijn van harte welkom.

10. Sluiting
Klokslag 21h15 sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende digitale DB- datum is 3 maart 2015
De volgende openbaar ingeplande Wijkraadsvergadering is op 10 maart 2015

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.