Notulen Wijkraadsvergadering 12 mei 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Aanwezig wijkraad: Marion, Max, Mohamed, Isodoor
Te gast:
Andre de Vos (Voorzitter bewonerscommissie Delftwijk Zuid)
Sandra Haasbeek (actieve wijkbewoonster, oa vanwege herinrichting PC Boutensstraat)
Natasja Witteveen (Pre Wonen)
Susanne Back (Ymere)
Anne Feite Bloem (SP)
Afmelding: Marijke, Ruud

1. Opening en mededelingen (19:45)
– Terugblik Koningsdag: Het ging behoorlijk goed maar er zijn ook verbeterpunten.
De vrijmarkt was een succes, we hopen dat dit zich de komende jaren steeds meer
vanzelf zal organiseren. In het muzikale programma zaten wat gaten waardoor
mensen misschien eerder geneigd waren weer te vertrekken. Er volgt nog een
evaluatiebijeenkomst met de organiserende partijen.
– Op 18 mei (19:30 tot 20:30) is er een inloopavond in Huis te Zaanen (Orionweg 1)
– Wijkschouw plannen: Waterbuurt (begin september plannen, Actiepunt Isodoor).
– Het moestuinproject ‘Delfts Groen’ op het Delftplein loopt erg goed, alle momenteel
voorbereide moestuintjes zijn bezet. Er wordt nu gewerkt om honingbijen op het
terrein te krijgen, zowel voor de bijenpopulatie als voor grotere productie van de
gewassen.

2. Vaststellen agenda
Punten 7, 8, 9 en 11 schuiven door naar de volgende vergadering.

3. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn onveranderd vastgesteld
Actiepunt Isodoor: Aan Hein vragen om ze op de website te plaatsen.

4. Post van 11 maart t/m 11 mei
– Gemeente: Samenvatting / resultaten ‘Werkconferentie wijkraden’ (30 jan).
– Gemeente: ‘Verordening op de wijkraden’ inspraakperiode loopt af op 9 mei.
– Fioreprojecten (Ellen de Roos): Support sportstimuleringsproject De Planeet.
– Gemeente: Nieuwe indeling wijken
– Tauw bv: Herinrichting PC Boutensstraat (zie punt 6 in deze notulen)
– HOV noord start ontwerpfase; Inloopbijeenkomst 18 in Huis te Zaanen 19:30 tot 20:30.

Update lopende correspondentie
Gesprek overlast Dugout: De wijkraad is erg ontevreden over het nalaten van een reactie
van de gemeente over het bepalen van een datum voor dit gesprek. Er zijn nog drie data
over van de oorspronkelijk voorgestelde data. Met Menno Evers willen we een gesprek
om dit nu toch echt te regelen!

5. Herstructurering Delftwijk Zuid
Susanne geeft aan dat Ymere graag bij de wijkraadsvergaderingen is wanneer er punten
voor hen op de agenda staan. Ze bespreekt dit met collega Rachid Bourbatat die ook al
vaker bij de wijkraad aanwezig is.
Actiepunt Isodoor: Rachid en Susanne bij de adreslijst van wijkraadsvergadering-
uitnodigingen includeren, inclusief Natasja en iemand van Elan (Joke?).

Susanne, Ymere: Vijf blokken aan de Randweg (Delftlaan), sinds december is besloten
om niet te slopen maar te renoveren. De huren worden daardoor minder verhoogd dan
bij nieuwbouw het geval zou zijn. Het ontwerpplan wordt de komende maanden samen
met de bewonerscommissie en bewoners tijdens vergaderingen vastgesteld.
Uitvoering: Najaar 2016, beginnend bij het noordelijke blok, looptijd tot en met 2018.

Bewonerscommissie: Er is een probleem op de Delftlaan omdat er voor hulpdiensten
geen mogelijkheid is om te keren. Dat is een probleem dat nú opgelost moet worden én
dat in het nieuwe plan aandacht verdient. Ymere neemt het op in de gesprekken met de
gemeente (Gert Wesseling).
Onderdeel van dit probleem is dat er nog steeds niet aan twee kanten van de PC
Boutensstraat geparkeerd mag worden. De wijkraad maakt zich er hard voor om dit
weer in te stellen.
Een ander probleem is dat er überhaupt te weinig parkeerplaatsen zijn, maar het belang
van groen staat hiermee op spanning. De nieuwe plannen die Ymere maakt met de
bewoners zullen hier rekening mee houden.

Natasja, Pre Wonen: Aart van der Leeuwstraat. Nog steeds voornemens om te slopen. De
planning is wat aangepast omdat de Van Moerkerkenstraat renovatie voorrang kreeg.
De huidige situatie betreft 224 portiek etagewoningen verdeeld over 8 gebouwen.
Het plan dat een aantal jaar geleden gemaakt is betrof 75 sociale huurwoningen en 25
koopwoningen, geen gestapelde bouw. De mening van Pre over dat plan is nu dat Pre
Wonen toch meer woningen zou willen bouwen, nog steeds grondgebonden woningen
zoals in het zojuist genoemde plan.
Toevoeging van Natasja: Pré Wonen bekijkt de mogelijkheden om meer te
verdichten in het woningbouwprogramma. Daarbij gaat de voorkeur nog steeds
uit naar grondgebonden woningen.

Sandra: Er is een probleem dat de plannen die met de bewoners en de wijkraad gemaakt
worden lang niet altijd gehonoreerd worden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de wijk
omdat er minder sociale huur komt, hogere huurprijzen en veel wisseling in bewoners
waardoor de binding met de buurt laag is wat verloedering in de hand speelt.
Toevoeging van Natasja: Sandra bedoelde hier de omzetting van koop naar vrije
sector huur in de Slauerhoff. Niet geheel correct verwoord.

Pre wonen richt voor het Aart van der Leeuwcomplex een klankbordgroep op. Pre
Wonen en Ymere gaan kijken of er ook een overkoepelende klankbordgroep komt.
Actiepunt Isodoor: Elan (Joke van Camerijk) hierover benaderen.

6. Herinrichting PC Boutensstraat
Vanuit de wijkraad willen we dat er weer aan twee kanten geparkeerd wordt (met twee
wielen op de stoep), aan één kant parkeren is ingesteld tijdens de herstructurering van
Delftwijk Noord, dat zou dus al twee jaar geleden afgelopen moeten zijn.

Op basis van de plannen van Tauw bv:
30KM is wel wenselijk voor de veiligheid van bijvoorbeeld fietsende scholieren die er
veel komen, maar niet haalbaar omdat het een doorgaande weg is en er bijvoorbeeld
ambulance en lijnbussen er veel gebruik van maken.
Wat wel wenselijk is, is om een verkeersdrempel te plaatsen ter hoogte van de bushalte
zodat de bus niet vaker hoeft te starten/stoppen (geluidsoverlast), met een zebrapad
(onder andere voor de bewoners van de SIG locatie).
Fietsstroken en asfaltering zijn zeer welkom.
Wanneer worden bewoners hier uitgebreider bij betrokken?

7. Evaluatie Jaarvergadering
Plan voor volgend jaar maken + agenderen.
Schuift door naar volgende vergadering.

8. Voortgang wijkkrant
Schuift grotendeels door naar volgende vergadering.

9. Financiële planning
(Zie notulen 10 maart punt 6)
Schuift door naar volgende vergadering.

10. Vaststellen functieomschrijvingen
De functieomschrijvingen worden vastgesteld met de kleine aanpassing dat Isodoor bij
Mohamed in de Activiteitencommisie komt.

11. Kranslegging 4 mei
Schuift door naar volgende vergadering.

12. Sluiting (21:30)
Volgende wijkraadsvergadering: 9 juni

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.