Notulen Wijkraadsvergadering 8 november 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 8 november 2016

Aanwezig: Marijke, Max, Mohamed, Ruud, Marion, Isodoor.
Te gast: Natasja Witteveen (Pre Wonen), Hassania Kemmelings (Burenhulp)

 1. Opening en mededelingen (19:45)

–          Hassania: 30 november organiseert Burenhulp in samenwerking met Zorgbalans een bijeenkomst in De Linge 17:00 – 19:00 (inloop 16:30).
–          11 november is de Sint Maarten optocht. Max, Marion en Isodoor lopen mee als begeleider.
–          Frans Smit van de OPH (Ouderen Partij Haarlem) is volgende keer bij de wijkraadsvergadering.
–          21 november is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep Delftplein.
–          Max: De verzakking voor de Albert Heijn op het Marsmanplein staat niet op de lijst van de wijkschouw. Iso: checkt de lijst en stuurt Pim Lemmens zo nodig een mailtje.

 1. Vaststellen agenda

Punt 6: Burenhulp wordt ingevoegd.

 1. Notulen vorige vergadering (11 oktober)

Zeilpoort à Zijlpoort.

 1. Post 12 oktober t/m 8 november

–          Vuurwijkvrije zone Vogelhospitaal.
–          Jeffrey Lagerweij gaat na 18 jaar weg bij Albert Heijn. Hij is een goede contactpersoon van de wijkraad, we kenden hem al heel lang!
–          Spaarnelanden: Start gladheidsseizoen (zie onze website)
–          Spaarnelanden: Verwijderen van herfstbladeren weer gestart. Er komen dit jaar geen bladkorven.

Uitgaand:
Inspraakreactie Schoterbos aan de Griffie en aan de Commissie Ontwikkeling. We zijn in afwachting van een ambtelijk inhoudelijk antwoord.
Informatie betreffende Schoterbos en Delftplein verstuurd aan Jacques Amand (Trots Haarlem).

 1. Update Aart van der Leeuwstraat / Gerard van Eckerenstraat

Natasja zou eerder komen, maar omdat de plannen nog niet zijn goedgekeurd door het bestuurd van Pre Wonen is dat wat later geworden. Het plan is nu ingediend, maar nog niet vastgesteld. De volgende keer kan ze hopelijk een concept plan aan ons presenteren.

Aanleiding: Vanuit Delftwijk 2020 is een herstructurering gepland voor de Aart van der Leeuwstraat en Gerard van Eckerenstraat. In 2010 waren er zo’n 100 woningen gepland, 25% koop, 75% huur. In 2015 is dat plan herzien, en er is inmiddels een nieuwe woningwet van kracht waardoor woningbouwcorporaties nieuwe woningen voor 95% moeten kunnen toewijzen aan hun primaire doelgroep. De primaire doelgroep is mensen met een inkomen tot €35.000. Het plan van 2010 zou 75 woningen opleveren met huren van tegen de €710, waar de huidige huur rond de €400 ligt. Daardoor zouden de huidige bewoners ook niet kunnen terugkeren in hetzelfde plangebied.

Het nieuwe plan dat nu bij het bestuur ligt gaat uit van meer woningen die voor hun primaire doelgroep zijn. De huidige panden zijn niet geschikt om te renoveren oa vanwege betonrot. Voordeel van nieuwbouw is dat gas/water/lichtkosten naar beneden kunnen, nadeel is dat de huren zullen stijgen (max €589 en €628, daaronder wordt gedifferentieerd). De totale woonlasten zullen oa vanwege huurtoeslag en huurgewenning de eerste drie jaar minimaal verschillen, maar daarna kan het zijn dat de totale woonlasten toch wat hoger worden.

Na het besluit beginnen in 2017 de woon/wensgesprekken binnen het sociaal plan. Het kan zijn dat mensen doorstromen naar woningen van Ymere aan de Delftlaan, gebruikmakend van stadsurgentie.

Start van de sloop: 2019, afronding 2023, in vier fasen (twee gebouwen per jaar). In sommige gevallen kunnen mensen intern verhuizen, als ze in een pand wonen dat nog blijft staan terwijl er al nieuwe woningen staan.

13 december komt Natasja weer.

 1. Burenhulp

Hassania is coördinator Burenhulp in onze wijk. Zij coördineert dat in elke straat een contactpersoon is die oog heeft voor wie in de straat wat hulp kan gebruiken, en wie in de straat daar misschien bij zou kunnen helpen. Even een praatje maken, kopje koffie drinken, of wat anders. Een aantal straten heeft een contactpersoon, maar nog niet allemaal. Informatie is te vinden op www.haarlemeffect.nl/burenhulp en aanmelden kan via hassania.kemmelings@gmail.com. Ook graag aanmelden voor de bijeenkomst van 30 november.

Laatste vraag: Waarom wordt het schaakbord niet gebruikt?

 1. Terugkoppeling WBO

Isodoor had zijn aantekeningen van het WBO doorgestuurd.

Onze wijkraad krijgt niet veel respons uit de wijk als we daarom vragen in de wijkkrant, in de digitale nieuwsbrief of op social media. Daardoor is het lastig om een inhoudelijke inspraakreactie op te stellen, ondanks dat we gemandateerd zijn in de Jaarvergadering. Dit kwam tijdens het WBO aan bod. In de huidige verordening van de wijkraden staat het als volgt geformuleerd:

Artikel 2
1. De kerntaak van de wijkraad is het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk, met inachtneming van deze verordening.
2. De taken van het dagelijks bestuur van de wijkraad worden door de wijkraad bepaald. Zij omvatten tenminste de volgende werkzaamheden:
a. Het beheren van de wijkraadgelden, op zodanige wijze dat de uitgaven in overeenstemming blijven met de door de wijkraad goedgekeurde begroting;
b. Het voorbereiden van de wijkraadbegroting voor het komende jaar;
c. Het namens de wijkraad onderhouden van contacten en voeren van correspondentie;
d. Het administreren van inkomende en uitgaande stukken.

Artikel 3
1. Wijkraden kunnen de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden via participatie en inspraak. Dit doen zij in de eerste plaats op basis van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast kunnen wijkraden, mits goed gedocumenteerd, ervoor kiezen om de mening van (delen van) de wijk te peilen en dit te communiceren met de gemeente.
2. Wijkraden betrekken de bewoners van de wijk bij hun werkzaamheden.
3. Wijkraden informeren de wijkbewoners ten minste 3 maal per jaar.

Artikel 3 punt 1 gaat ons dus deels goed af; qua ervaringsdeskundigheid zit het behoorlijk goed. De mening van (delen) van de wijk is moeilijker door ons vast te stellen, vaak zijn het individuen die we spreken.

HOV:
– Cees van Putten (voorzitter WBO) had gister een afspraak met Gert Wesseling.
– De ouderenpartijen zijn inmiddels ook opgestaan om de stoplichten op de oversteekplaatsen te verdedigen.

 1. Bebouwing Delftplein

Er zijn archeologische vondsten gedaan. Zie onze website / Twitter / Facebook voor info. De bebouwing staat daardoor nu stil. De stadsarcheoloog is in kaart aan het brengen of het gaat om een boerderij uit de bronstijd.

De agenda van de klankbordgroep voor 21 november is binnen.

 1. Herstructurering Schoterbos

We wachten het DO af na de inspraakperiode, die loopt 27 november af.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

Na de (concept) startbrief hebben we niets meer gezien. Isodoor checkt wat de status is en wanneer er nieuws komt.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: 13 December 19:45

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.