Notulen Wijkraadsvergadering 14 maart 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkraadsvergadering 14 maart 2017

Aanwezig: Mohamed, Marijke, Ruud, Marion, Max, Isodoor
Te gast: Douwe van Sluis.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Douwe Van Sluis gaat verhuizen, dat wilde hij ons graag persoonlijk mededelen. Wat zijn paaltjes vraagstuk betreft: Er is over een groot stuk nu groen geplaatst, behalve precies op de plek waar het over begonnen is, want daar ligt puin in de grond dus kan niet geplant worden. Tegels mogen er niet van de gemeente want dat past niet in het plan.
 • Onze website lag plat. Hein heeft hem deels online en is er nog mee bezig. Bijna alle functies doen het weer, maar hij ziet er nu wel anders uit.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

3. Notulen vorige vergadering 14 februari

Notitie: Sint Maarten draaiboek in september op de agenda zetten. Alvast vragen om draaiboek?

4. Post 15 februari – 14 maart

 • Flevopleinfestival: Gurkan heeft contact opgenomen om dit te gaan organiseren, het heeft eerder plaatsgevonden. Hij heeft een tiental organisaties benaderd, Mohamed vanuit stichting Schakels en Isodoor vanuit de Wijkraad. We zitten in de oriënterende fase: wie wil erbij betrokken zijn, hoe ziet het programma eruit en wie wil wat trekken?
 • Gemeente: Fietsparkeren promotie. Doorgestuurd aan Hein voor op onze website, dan verder via social media.
 • Gemeente, Rens Blommmaert: Update over Afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade. Zie hieronder bij punt 9.
 • Elan: uitnodiging ‘Hoogste punt’ van nieuwe woningen Delftplein. 22 maart, 15:00 uur, aanmelden via communicatie@elanwonen.nl
 • Gemeente, Menno Evers, Figerende bestemmingsplannen: Hier kunnen we een overzicht vinden: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index. Daar kunnen we checken of het klopt voordat ze figerend worden. We hebben nog geen tijd gehad dit te checken. Volgens Menno is het nogal speuren en spitten, dus of iemand van ons hier tijd voor heeft is nog de vraag.
 • Gemeente, Rob Admiraal: Nieuwe startbrief Jan Gijzenkade wordt nog behandeld in de commissie Beheer. Daarna start participatie en inspraak.
 • Gemeente: Uitnodiging Pleio workshops: Niemand kon er helaas heen. We zijn wel geïnteresseerd!
 • Falco Bloemendal, uitnodiging voor 23 maart voor opening nieuwe kamers en doek Eric Coolen. Ontbijtmeeting, 07:30. Marion en Ruud kijken of ze kunnen.
 • Gemeente: Bevestiging subsidie 2016.

Uitgaand: Isodoor mailt Marcel Smeenk morgen over mogelijkheden verhuizing naar de Buurtwinkel.

5. Sesam Academie

We hebben het rapport van Niek en Erik ontvangen en het dagelijks bestuur heeft het met ze behandeld. In het kort is de conclusie dat er in de wijk waardering is voor wat er in het verleden door de wijkraad is bereikt, maar hedendaags is het draagvlak voor de wijkraad laag. Over het algemeen zijn we het met het rapport en de conclusie eens, er zijn wat details waar we het niet mee eens zijn. Wat we sowieso wel gaan doen is een Ontwikkelgroep / Transitiegroep vormen om de toekomst van de ‘wijkraad’ vorm te geven. We starten hiermee op de Jaarvergadering.

6. Jaarvergadering

 • Alle wijkraadsleden stellen zich weer verkiesbaar, alles afhankelijk van hoe de toekomst eruit ziet.
 • Marion doet de opening, mededelingen, agenda en het voorstellen.
 • Isodoor doet het jaarverslag 2016: Delftplein, PC Boutensstraat, HOV, Schoterbos, Jan Gijzenkade, verhuur wijkwinkel, wijkschouw. Iso: notulen afgelopen jaar nog eens scannen.
 • Ruud doet het financieel verslag. We hebben nu het overzicht van afgelopen jaar doorgenomen. Ruud heeft de stukken van de kascommissie doorgestuurd aan het DB.
 • Isodoor: Rapport Sesam Academie hoofdpunten en inleiden sessie na de pauze
 • Interactieve sessie: We hebben vier tafels voor vier subgroepen. Elke subgroep behandeld een onderwerp, bij elk onderwerp maakt een wijkraadslid aantekeningen.
  • Doel: Welke rol / functie moet de wijkraad vervullen? (Marion)
  • Werkwijze: Hoe actief of reactief zou de wijkraad moeten zijn? (Ruud)
  • Draagvlak: Hoe kan het beste draagvlak in de wijk vergroot worden? (Mohamed)
  • Communicatie: Op welke manier kunnen bewoners het beste geïnformeerd en betrokken worden bij de activiteiten van de wijkraad? (Iso)

Daarna plenaire terugkoppeling door elk wijkraadslid.
Inkopen doen: Ruud
Max neemt een projectiescherm en een haspel mee. Isodoor de beamer.
18:30 voorbereiden in de zaal.

7. Wijkschouw update

Gisteren heeft Isodoor nog maar een keer bij Pim geïnformeerd. Dit keer kreeg hij dezelfde avond antwoord. Hij geeft aan dat niet alles op Pleio staat (dat weten we) en dat hij vandaag een complete update zou geven. Die heeft Isodoor nog niet ontvangen.

Over de fietsopgang Harry Mulischstraat zou vordering zijn, dat kan Max bevestigen. Isodoor zal informeren of dit naar wens is nu. Isodoor vraagt ook alsnog de complete update.

8. Herstructurering Jan Gijzenkade

Er is een nieuwe startbrief zoals hierboven bij de post besproken. Als die in de commissie Beheer is besproken en bevestigd kunnen we hem verder gaan verspreiden en dan zal de inspraak ook beginnen.

9. Afmeervoorzieningen Jan Gijzenvaart

We hebben bericht van Rens Blommaert. Hij gaf aan dat over de extra voorzieningen nog inspraak zal komen volgens een plan dat binnen drie weken aan ons kenbaar gemaakt wordt. Eén van de bewoners reageerde dat tijdens de vergadering hierover niet alleen de te veel geplaatste voorzieningen ter discussie staan, maar dat het hele collegebesluit uit 2009 nog ter inspraak en participatie aan bewoners voorgelegd moet worden. Isodoor onderschrijft dat dit is wat we in het overleg met de gemeente afgesproken hebben.

10. Herstructurering Schoterbos

Het DO gaat naar het college van B&W. Begin maart wordt het aan de commissie beheer aangeboden, en eind maart wordt het dan besproken en kan er ingesproken worden. Begin april wordt er in de gemeenteraad een besluit gemaakt over de financiën.

De klankbordgroep loopt af en er wordt een beheeradviescommissie ingesteld. Daarvoor kunnen mensen zich aanmelden. Marion zal zich aanmelden.

11. Terugkoppeling WBO

Van vorige keer: Vraag Menno over grote projecten in onze wijk: Er komt bij ons niets boven dat niet al aandacht krijgt momenteel.

Mohamed: Presentatie Integrale Veiligheid en Handhaving van de gemeente. Volgende keer agenderen of we dit een keer in de wijkraad gepresenteerd zouden willen.

12. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering:

 • Jaarverhadering: 21 maart @ De Linge, 19:00 inloop, 19:30 aanvang.
 • Reguliere vergadering: 11 april @ Wijkwinkel, 19:30 inloop, 19:45 aanvang.