Notulen Wijkraadsvergadering 18 april 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 18 april 2017

Aanwezig: Ruud, Marijke, Max en Marion ( notulen )
Afmeldingen : Isodoor, Mohamed .
Te gast:

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Van Harte, Isodoor !!
Zondag 26 maart 2017 – van 13h00 tot 15h00 – Pannenkoekenmiddag bij de speeltuin Flats – L- Flat.
Opening nieuwe ingang Artisklas – en onthulling beeld in de tuin van Stayokay – op 1 april 2017
Bijeenkomst bereiken hoogste punt bebouwing Delftplein – op 22 maart 2017
Geschillencommissie Ymere : casus is afgehandeld.
Volgende wijkraadsvergadering, 9 mei 2017, functieomschrijvingen van wijkraadsleden vaststellen.

 1. Vaststellen agenda

Agendapunt 9 vervangen door : Kranslegging 4 mei 2017 – bij het Monument aan de Jan Gijzenkade .

 1. Notulen vorige vergadering 14 maart 2017

De notulen worden zonder op – en of aanmerkingen vastgesteld .

 1. Post 15 maart – 11 april 2017

Vanwege de afwezigheid van Isodoor, is er geen behandeling ingekomen – en /of uitgaande post.

 1. Jaarvergadering nabespreking
  1. Plan Transitiewerkgroep
   1. Hoe gaan we het aanpakken ?

Naar aanleiding van de notities bespreektafels een afspraak inplannen met de aanmelders

   1. Wie doen mee?

Vooralsnog : Ruud, Isodoor, Max, Marion ( Isodoor en Mohamed zijn afwezig ),
en de personen, die zich hebben aangemeld, tijdens de Jaarvergadering.

   1. Aantekeningen subgroepen !

De aantekeningen van de bespreektafels werden deze wijkraadsvergadering niet inhoudelijk besproken, het aantal aanwezigen bij deze wijkraadsvergadering in aanmerking genomen.
De notities van de vier bespreektafels : DOELWERKWIJZEDRAAGVLAKCOMMUNICATIE inhoudelijk bespreken in de Transitiegroep , met de deelnemende gesprekspartners. Hiertoe een nadere afspraak inplannen.
Gesprekken, bij voorkeur, laten plaatshebben op een dinsdagavond, in Mei ?

  1. Ingebrachte onderwerpen van bewoners
   1. Parkeren

ii Delftplein parkeren
Tijdens de laatstgehouden bijeenkomst Klankbordgroep Delftplein, gehouden op 10 april 2017, doet de projectleider van Elan het volgende voorstel :
Er komst een laagje grint, te weten split, op het parkeerterrein te liggen.
Door het aanbrengen van dit laagje zal regenwater beter weg kunnen zakken, en wordt stuifvorming tegengegaan. Aan de aanwezigen wordt gevraagd, welke kleurstelling van
het split de voorkeur heeft. Men kiest voor lichtgrijs.
In verband met onderhoud, kleine steentjes kunnen zich verspreiden op de weg,
vraagt de Gemeentelijke vertegenwoordiger aandacht hiervoor. Wie is verantwoordelijk ?
Er komt een klein dijkje, zijde W.F. Hermansstraat, die het verspreiden van split tegen moet gaan. Het split wordt zo laat mogelijk, bij oplevering, aangebracht.
Bewoners gaan, tijdens de bijeenkomst Klankbordgroep Delftplein, akkoord met het voorstel tot aanbrengen van een laagje split, op het parkeerterrein.
Het bespreekpunt: Delftplein ” slurrie “. Veroorzaakt op donderdag 13 april 2017.
In de buurt van het Delftplein is nogal wat onrust ontstaan over het zomaar dumpen van slijkerige smurrie.
Dit zomaar, en bepaald willekeurig, storten van smurrie in de directe leefomgeving doet geen recht aan de inspanningen verricht door de leden van de Werkgroep Delfts Groen. Precies op de plek, waar wilde bloemen werden ingezaaid.
Alle inzet, voor niets. En, waar komt deze ongepast gestorte smurrie vandaan ? Waar bestaat het uit ?
Ten tijde van deze wijkraadsvergadering werd nog geen informatie en uitsluitsel aan berichtgeving hierover ontvangen.
Op dit moment dus nog in afwachting, hoe en wat ?

iii Fietsenrommel Marsmanplein voor de Plus<( vraag om ” nietjes ” )

 1. Verhuizing wijkraadsvergadering naar andere locatie

Er is een afspraak gemaakt met Marcel Smeenk ( DOCK ), en Fieke Reitsma (SIG ),
bijeenkomst staat ingepland op : 9 mei om 18h30 tot 19h30, in de Buurtwinkel, aan het Marsmanplein.

 1. De afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade
  Om te komen tot de aanleg van afmeerplekken, is het uitgangspunt een Collegebesluit, d.d. november 2009,
  waarin het realiseren van maximaal 60 aan te leggen afmeerplekken in het westelijke deel van
  de Jan Gijzenvaart, wordt aangegeven. Zonder inspraak/ participatie in 2009, en totaal onverwacht,
  wordt begin 2017 tot uitvoering afmeerplekken overgegaan, in dit gedeelte van de Jan Gijzenvaart.
  Het oorspronkelijk aangegeven aantal maximaal 60 afmeerplekken wordt met de feitelijke aanleg van 96 stuks ruimschoots overschreden, dit tot ongenoegen van direct omwonenden. Ook de Wijkraad werd in het geheel niet van te voren over het gaan uitvoeren van deze plannen geïnformeerd.
  Aanpassingen tot het herzien van het aantal afmeerplekken werden naar voren gebracht door bewoners tijdens een overleg in de Wijkwinkel, op 12 april 2017. Suggesties, ingebracht namens bewoners tijdens deze bijeenkomst, zullen volgens toezegging in een ambtelijk overleg worden voorgelegd aan de Wethouder.
  Naar aanleiding van de bevindingen voortkomend uit dit laatstgenoemde overleg, spreken bewoners
  de dringende wens uit graag over het ambtelijke gespreksresultaat te worden geïnformeerd.
  Om vervolgens de achterban hierover te kunnen inlichten, en hen de gelegenheid tot reageren te kunnen bieden.
  Ten tijde van deze wijkraadsvergadering, in afwachting van een toegezegd ambtelijk informatief antwoord.
 1. Herstructurering Jan Gijzenkade
  Nu de startbrief akkoord is gaan we planning voor participatie, VO en inspraak uitwerken en afspraken inplannen. Daarvoor zal Leonie de Jong van Future de stakeholders gaan benaderen.
 1. Kranslegging op 4 mei 2017 – Monument Jan Gijzenkade
  Het is, tijdens de wijkraadsvergadering nog niet aan te geven, wie namens de Wijkraad in de gelegenheid
  kan zijn, de krans te leggen bij het Monument, aan de Jan Gijzenkade. Nader overleg hierover !
 1. Schoterbos

Het Definitief Ontwerp (DO) is af. Het gaat in deze om het Definitief Ontwerp ( Fase 1 – Het Parkgedeelte )
In fase 1, de meest omvangrijke fase, staat centraal :
De waterproblematiek wordt aangepakt. Aanleg nieuw water.
Groot onderhoud van groen, en de paden, vindt plaats.
In het gehele parkgedeelte worden bomen, die ziek dan wel risicovol zijn, gekapt en / of behandeld.
Er zal een Adviescommissie Beheer en Onderhoud worden ingesteld. Deze Commissie adviseert over beheer,
en onderhoud van het Schoterbos, het parkgedeelte, en begeleidt de verdere uitwerking van de plannen.
In deze fase 1 niet aan de orde, maar wel in Fase 4 : Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt heeft op basis
van de Inspraak- en Participatierondes, gehouden in 2011/ 2012 gewezen op het Collegebesluit dd. 3 juli 2012, waarin wordt gesteld, dat er geen bebouwing kan plaatsvinden in het parkgedeelte.
Bebouwing in ” de Knoop “, een ander gedeelte van het Schoterbos, ter hoogte van het stadion, kan in de toekomst wel aan de orde zijn.
Ook de aanleg van een nieuwe brug ( Fase 3 ) is naar onze mening overbodig.
De huidige bruggen, ter hoogte van Delftwijk en ter hoogte van de Waterbuurt, voldoen qua ligging.
Deze bestaande bruggen kunnen echter wel creatief worden ongevormd.

 1. Toekomst DelftRijk – afspraak maken, op een geschikt tijdsstip, met een vertegenwoordiger, van Pré.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Van vorige keer: Integrale Veiligheid en Handhaving Noord – WBO – 28 februari 2017

<De hand- out Integrale Veiligheid en Handhaving – – Burgerparticipatie in Haarlem : Burgernet, en Buurt Whatsapp- groepen.
– Vanaf 2018 gaat van start ” Buurt Bestuurt . ”
Het betrekken van buurtbewoners bij handhavingsprioriteiten , in de wijk.
– Wat vindt U belangrijk ?

 1. Wijkgesprek

Het Wijkgesprek vindt, samen met nog andere wijkraden, twee keer per jaar plaats.
Op zich kan het Wijkgesprek nuttig zijn.
Het Wijkgesprek heeft een vergaderlocatie, tegenwoordig centraal aan de Raaks, hetgeen als wijkvertegenwoordiger betekent voor een Wijkgesprek naar het centrum van de stad te moeten afreizen.

 1. Sluiting (21h15)

Volgende vergadering: Dinsdag 9 mei 2017