Notulen Wijkraadsvergadering 13 juni 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 13 juni 2017

Aanwezig: Ruud, Max, Mohamed, Marion, Isodoor

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • De volgende bijeenkomst van de Wijkraad Transitiegroep is op 20 juni.
 • De eerstvolgende bijeenkomst van Delfts Groen is op 4 juli.
 • 22 mei was de afgelopen klankbordgroep Delftplein. Er zijn nog enkele bijeenkomsten en dan neemt de sociale werkgroep het over.
 • 23 september is het Burendag, dan wordt er op het Delftplein wat georganiseerd (net als op het Flevoplein).
 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Notulen vorige vergadering (9 mei)

Punt 7: De slurrie is opgeruimd en die plek is opnieuw ingezaaid.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Isodoor: Aan Hein sturen.

 1. Post 10 mei – 13 juni
  1. Gurkan – Flevoplein festival 23 september. Kan de wijkraad daar staan met een informatiestand? Om zowel info te verzamelen (behoeften en wensen van bewoners verzamelen) en info te verstrekken over projecten in de wijk. Isodoor overlegt met Gurkan.
  2. Peter Appel – Dock – Verhuizing wijkraadsvergaderingen

Doorgenomen, Isodoor antwoordt.

(Actie: Opzeggen huidige ruimte)

  1. Delftplein – Welkom nieuwe bewoners. Isodoor zal de tekst naar Engels vertalen en Mohamed naar Arabisch.
  2. Afmeervoorzieningen bewonersbrief.
  3. Ineke Verhoef, PvdA – Bestemmingsplannen / Beheersplannen. Hierover hebben we onze vragen. Met name over de beoogde tijdswinst van beheersplannen tov bestemmingsplannen, behaald door het uitschakelen van een aantal fasen waaronder de inspraakfase. Dit komt op de agenda van het WBO. Vraag vanuit ons: Om welke plannen gaat het voor onze wijk?
  4. Toekomstvisie Haarlem 2040
  5. Structuurvisie Openbare Ruimte update. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant over de SOR, Haarlem 2040 en de Kadernota. Deze documenten zo mogelijk ook op de website plaatsen.
  6. Elan, modelwoning Delftplein. Marion is er geweest, het ziet er heel netjes uit. 3 augustus worden de eerste woningen opgeleverd, medio september de rest. Urgentie van bewoners moet aangetoond worden. Mensen die het langst op de wachtlijst staan komen het eerst aan bod. Statushouders dienen het eerste bod dat hen gedaan wordt te accepteren om in aanmerking te blijven komen. Mensen zijn wel bang dat hun plek op de lijst weg is als ze akkoord gaan met bijvoorbeeld een driekamerhuisvesting. Begin juli is het bewonersaanbod bekend.

Er is een opbouwwerker bij. Begeleider van statushouders en sociaal wijkteam en Buuv ook. Elke gang krijgt een kennismakingsbijeenkomst. 23 september op burendag wordt er wat georganiseerd. Kinderen uit de Velserpoort worden hier ook bij betrokken.

  1. SIG, Susan IJzelenberg, contact met de wijkraad. Isodoor antwoordt haar.
  2. Offerte Dock / Antsje Zeldenrust voor Transitiegroep. Het aantal uren is misschien toch aan de hoge kant (hadden Isodoor en Antsje besproken). Specifieker ingaan op de werkzaamheden en dan de uren aanscherpen. Isodoor.
 1. Transitie werkgroep

6 juli waren de mensen die zich hiervoor hadden opgegeven bij elkaar. Het was een verkennende bijeenkomst. Dit is eruit gekomen:

 • December 2017 willen we duidelijkheid over de toekomst van de wijkraad.
 • In die tijd wordt de plek van de wijkraad in de wijk verder bepaald.
 • Eerste stap is het in kaart brengen van het netwerk in onze wijk (beginnende bij bewonerscommissies en verenigingen van eigenaars).
 • De tendens ligt eerder richting nog lokaler georganiseerd (Delftwijk Noord, Delftwijk Zuid en Waterbuurt) dan groter (samenwerking met andere wijken), omdat mensen toch meestal actief worden als iets bij hen voor de stoep gebeurt.

Isodoor: Terugkoppeling naar Erik Ronsdorf

 1. GFT inname in onze wijk

In 1992 is het systeem met rolemmers ingevoerd, hoogbouw kreeg verzamelbakken en huishoudens kregen een 18 liter emmertje. In 2007 is het afgeschaft omdat het GFT afval van hoogbouw te vervuild werd aangeboden. Er zijn wel weer nieuwe plannen waar in Vondelkwartier bijvoorbeeld mee geëxperimenteerd wordt, met blauw/oranje rolemmers voor plastic en papier, onderdeel van het nieuwe afvalplan. Of dit voor hoogbouw relevant is weten we niet.

Isodoor brengt dit bij het WBO ter sprake.

 1. Terugkoppeling WBO

HOV, definitief ontwerp, 8 juni commissie Beheer. Isodoor kijkt er nog naar.

 1. Wijkschouw

Max geeft aan dat hij al een jaar bezig is om kuilen in de Garmt Stuivelingstraat gerepareerd te krijgen. Ook de scheuren in de bank in het Vondelpark zitten er al een jaar. We gaan verder aandachtsplekken inventariseren.

Isodoor: Datumprikker maken.

Opties:

 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 1. Wijkkrant

22 juni kopij af. Ruud kijkt of we voor een keer Roads weer kunnen vragen omdat Nico niet kan. Begin juli bezorgen, door wie weten we nog niet.

 1. Afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade

Na overleg met de gemeente is er een gemeenschappelijk akkoord op het aanhouden van het oorspronkelijke collegebesluit van 2009. Dat betekent dat er 60 afmeerplaatsen behouden blijven, waarvan er een aantal wel op een andere plek komen om de vaart goed toegankelijk te houden. 36 plaatsen worden verwijderd. De bewoners zijn hier erg actief mee bezig geweest en hebben op deze manier gekregen wat ze wilden.

 1. Schoterbos

De beheer- en adviescommissie heet A-BOS. Die komt enkele keren per jaar bij elkaar. Doelstelling is om in overleg het beheer en de uitvoering van de herstructurering (fase 1) te bespreken.

Spaarnelanden moet nog bij deze commissie aansluiten.

Er is budget aangevraagd voor de volgende fasen van dit project.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

De startbrief zou in de commissie Beheer van de gemeente besproken worden, maar dit project blijkt doorgesproken te zijn naar 2018/2019.

Beheer actielijst t.b.v. commissievergaderingen 15 juni 2017.pdf

Isodoor: Spiegel Hunzestraat nu weer actueel.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: 10 juli 2017. Waarschijnlijk de laatste vergadering van de wijkraad in de wijkwinkel!