Notulen Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017
Aanwezig: Marion, Ruud, Mohamed, Isodoor
Te gast: Lonneke van der Weyden (Ymere), Wil ten Bosch, Gerrit Oostra, Jan van Zuijlen (SIG), Dirk Peters (transitiegroep)


1. Opening en mededelingen (19:45)

a. Notulen van juli staan nog niet op de website. Isodoor vraagt Hein ze te plaatsen.
b. Artikel HD: Onderzoek verkeerslichten Haarlem Noord in het kader van de HOV. Is in het WBO ook behandeld, wethouder Sikkema heeft met gedeputeerde Post gesproken. Er wordt verder onderzoek gedaan. Half november is resultaat aangekondigd.
c. Volgende week dinsdag 17 oktober volgende bijeenkomst transitiegroep

2. Vaststellen agenda
a. Agendapunt 5 verschuift naar november.
b. We beginnen met de gasten
i. Wil ten Bosch
Waarom is er niet met een bewoner naar de plek gekeken? Het is nu nog steeds niet naar behoren. Onkruid, de tegels die er zouden komen liggen er nog steeds niet. Lang geparkeerde auto’s (drie dagen, handhaving komt pas eind van de dag na ’s ochtends bellen).
De andere gasten hebben niets extra’s te agenderen.

3. Notulen vorige vergadering (12 september)
Worden zonder wijzigingen vastgesteld. Isodoor vraagt Hein om ze te plaatsen.

4. Post 13 september – 10 oktober
a. Gemeente: Delftwijk 100. 6 oktober was de wandeling om te kijken wat aandacht verdient. Lonneke van der Weyden was erbij, Dirk Peters ook. Zo’n 30 aanwezigen. Ging met name over openbare ruimte. Aanstaande vrijdag 13 oktober opvolging, Mohamed gaat daarheen.
b. Aantasting vloeren grondwaterstand Rijksstraatweg. Marion beantwoord de vraag: eerst melden bij het meldpunt gemeente. Dan verder kijken.
c. Gemeente: Aantasting miniconferentie subjectieve veiligheid. 1 november 13:30 tot 17:00. Gravenzaal Stadhuis.
d. Open dag Delftwijk Hand in Hand. Isodoor is er kort heen geweest, Hassania en Paula gezien, er waren zo’n 20 dames te gast. Lijkt een goed initiatief te zijn!
e. Ria Luisini, fietstunnel Randweg heeft onderhoud nodig, is glad en belichting is veelal kapot.
f. Aanstaande donderdag adviescommissie Schoterbos verplaatst naar de Fjord. Is voor Marion rede voor twijfel of ze dan redt erbij te zijn.

5. Schrijversbuurt festival (Joost Pollman)
Verzetten naar volgende keer.

6. Schaakbord
a. Prijsvraag: Er is één inzending verkozen. Die wordt door Isodoor op de hoogte gebracht, de andere inzendingen krijgen ook bericht (over de winnaar wordt niet gecorrespondeerd).
b. Plan maken
i. Winkel selecteren waar de sleutel in beheer wordt gehouden
ii. Met borg kunnen ophalen
iii. Huisregels op een bord bij de kisten
iv. Met scholen / schaakclubs (kennemercombinatie@gmail.com) samenwerken
v. Jan van Zuylen checkt bij SIG of de MMplein ploeg regelmatig wil checken of de set nog compleet is.

7. Wijkschouw
a. We hebben vlot het overzicht van Pim ontvangen. Isodoor heeft een reactie gegeven en hem doorgestuurd naar de aanwezigen, voor zover ziet het er goed uit. Volgende maand checken wat ervan al geregeld is. Spaarnelanden is al begonnen met hun actiepunten.

8. Terugkoppeling WBO
a. Nut en noodzaak van de Wijkgesprekken
Menno Evers heeft aangegeven dat er aan getwijfeld wordt of dit nog wel relevant is. Vanuit ons ervaren we het als lastig omdat het overdag is en tegenwoordig ook in het centrum in plaats van in de wijk. Dit maakt het voor onze wijkraad moeilijk om erbij te zijn, ondanks dat we de inhoud wel degelijk belangrijk vinden.
b. Right to Challenge: Wat zijn onderwerpen / zouden mensen in onze buurt hier iets mee willen? Handhaving bijvoorbeeld? Wijkkrant

9. Terugkoppeling wijkgesprek
a. Max is afwezig.

10. Status hangjongeren
Vorige vergadering goed besproken, bij de Wijkschouw ook nog eens aangestipt. De gemeente is dit serieus aan het behandelen en een afspraak aan het plannen. Helaas alleen opties overdag ontvangen. We begrijpen dat het voor de professionals vervelend is om ’s avonds af te spreken, maar voor de wijkraad en bewoners is het moeilijk om overdag tijdens hun betaalde werk af te spreken. De afspraak staat nu op 24 oktober 13:00 uur. Bewoners worden vooralsnog uitgesloten van dit overleg. We vragen aan de gemeente hoe zij er dan bij betrokken worden.

11. Sint Maarten
a. Isodoor heeft contact gehad met Caroline Erkens, directrice van de Bavoschool. Caroline helpt ons door de vraag naar werkgroepsleden onder de ouders van de school te verspreiden.
b. Jan van Zuijlen geeft aan dat de SIG kan ondersteunen hierbij.
c. Muggenblazers, Wilma, eind oktober laten weten of het door gaat.
d. Geen werkgroep = geen optocht.
e. Eventueel kan met een kleine werkgroep een simpeler versie georganiseerd worden, bijvoorbeeld muziek en glühwein op het plein oid.

12. Groen Links: Vragen voor verkiezingen
a. Wat speelt er in de wijk?
i. Onze wijk moet sociaal weer vorm krijgen na/tijdens de herstructurering. Dat verdient aandacht.
b. Wat verwachten we daarbij van de gemeenteraad?
i. Activiteiten ontplooien die de nieuwe generatie bewoners uitlokt om de sociale cohesie te versterken.
c. Wat verwachten we van de gemeente om wijkraden in staat te stellen optimaal te functioneren?
i. Bijeenkomsten (zoals het wijkgesprek) zo organiseren dat het toegankelijk is voor wijkraadsleden en bewoners. Dus in de wijk en in de avond.
d. Isodoor koppelt terug.

Sidenote van Lonneke van der Weyden: De renovatie Delftlaan Zuid / PC Boutensstraat duurt iets langer dan gepland, nog 6 maanden bezig. De noordelijke twee blokken zijn alweer bewoond. Tegenslag met asbest en brandveiligheid gehad.

13. Pleio gebruiken voor communicatie bewonersonderwerpen
a. Bewoners kunnen er niet op, dus communicatie moet uiteindelijk alsnog via mail. Bij het WBO pijlen of dit ook bij andere bewoners speelt.

14. Wijkkrant
a. Kopij:
i. Nicolette True, Spaarnelanden. Iso informeert.
ii. Right to Challenge. Iso informeert naar kopij bij Menno.
iii. Schaakbord
iv. HOV
v. Optie: Hand in Hand. Iso heeft Hassania gevraagd of ze kopij hebben.
vi. Kerst Sing Inn. Heeft Ruud al ontvangen.
b. Andere aanpassing:
i. SIG aan het overzicht van de organisaties in de wijk toevoegen. Pakt Ruud op.

15. Rondvraag
a. Marion vraagt Ruud over de belijning parkeervakken PC Boutensstraat. Ruud pakt dit op.
b. Jan van Zuylen geeft aan dat in Diemen de streetcoaches goed werken met hangjongeren. Die kunnen ook gebouwen in, ze hebben gezag, en ze zijn toegankelijk voor jongeren.
c. Jacques: in Schalkwijk zijn buurtouders actief.
16. Sluiting (21:20)
a. Volgende vergadering: dinsdag 14 november 19:45 uur.