Notulen Wijkraadsvergadering 9 januari 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 9 januari 2018
Deze eerst wijkraadsbijeenkomst in het nieuwe jaar 2018 zijn aanwezig :
Ruud, Mohamed, Max, en Marion.
Afwezig : Isodoor

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
  Isodoor is deze wijkraadsvergadering afwezig ! En wel vanwege een zeer belangrijke reden !
  Wij feliciteren Isodoor en zijn gezin van harte met de geboorte van zoon en broertje.
  Dat geluk, liefde, voorspoed, en gezondheid voornamelijk deel mag uitmaken van het te bewandelen gezamenlijke levenspad

Op dinsdag 16 januari 2018 is de eerstvolgende bijeenkomst van de Transitiegroep

Op zaterdag 20 januari 2018 is er weer een actiemiddag georganiseerd door de actiegroep
“ Een brug te ver “. Dit in verband met “ plannen voor een mogelijk een aan te leggen nieuwe “Dolhuysbrug “.

Op donderdag 22 februari 2018 ligt in de planning de bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos.
Reeds eerder in wijkraadsverband is het Schoterbos, als gespreksonderwerp, aan de orde geweest.
In herinnering historisch daarom in dit verslag het volgende !
Los van het feit, of deze bebouwing als wenselijk, mooi, milieubewust etc. aan te merken is,hebben wij, binnen de Wijkraad, reeds eerder er op gewezen, dat er een Oplegvel Collegebesluit ligt ! En wel d.d.. 3 juli 2012 – Registratienummer :2012/ 76234. Hierin wordt duidelijk het volgende verwoord en werd als zodanig vastgesteld: “ Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding vindt plaats langs de Mr. Jan Gerritszlaan, de Planetenlaan, en de Jan Gijzenvaart.

De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot de bestaande bebouwing en de stadionlocatie. Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van de venige ondergrond.” “ Voor eventueel gewenste aanpassingen of vernieuwingen in het park, of het sportgedeelte komt geen geld beschikbaar uit het bouwprogramma in de knoop, tenzij deze samenvallen met gewenste ontwikkelingen in de knoop.” In dat traject voornemens dient,
volgens een daarvoor bestemd besluitvormingsproces, nadere actuele besluitvorming plaats
te hebben. Zoals in een democratisch te voeren procesgang, dat in de regel ook Nederland voorstaat, gebruikelijk dient te zijn.

Dit onderwerp voor de volgende wijkraadsvergadering, te houden op dinsdag 13 februari 2018, agenderen.Scouting Brigitta heeft namelijk bouwplannen in het Schoterbos.

 1. Vaststellen agenda
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld !

3.  Notulen vorige vergadering ( 12 december 2018 )
Naar aanleiding van :
Overlast Marsmanplein ! Isodoor belt Menno Evers. In verband met de afwezigheid van Isodoor kunnen wij niet
inschatten, of er een gesprek met Menno Evers heeft plaatsgehad.
Als agendapunt doorzetten voor de volgende wijkraadsvergadering, op dinsdag 13 februari 2018.

De oproep voor activiteitenondersteuning voor het schaakbord
heeft tot op heden niets opgeleverd aan het zich aanmelden van wijkbewoners, die mee willen denken.

4.  Post 12 december 2018 – 9 januari 2018
Via Pleio : Verslag Adviescommisie Schoterbos 23 november 2017
Verslag WBO 28 november 2018
Ruud heeft de begroting 2018, via de mail, doorgestuurd. Ook aan Menno Evers.

Met enige weemoed wordt geconstateerd, dat in vroeger tijden ieder wijkraadslid van elke Wijkraad
in ieder geval in Haarlem – Noord, aan het eind van ieder jaar een gemeentelijke geste in de vorm
van een attentie bezorgd aan huis in ontvangst mocht nemen , als blijk van waardering voor de
vrijwillige inzet voor het gedeelte van de stad waar van toepassing.

5. Arthur van Schendelplantsoen
Op dit moment is er nog geen themabijeenkomst ingepland te melden in relatie tot het Arthur van
Schendelplantsoen.
De nieuwe relatiemanager van Spaarnelanden is op de hoogte gesteld van wat voor bewoners
in verband met de teloorgang van het Arthur van Schendelplantsoen te berde werd gebracht.
Het is de bedoeling, dat er een themabijenkomst wordt ingepland.
Als agendapunt doorzetten voor de volgende wijkraadsvergadering, op dinsdag 13 februari 2018.

6. Nieuwe Wijkschouw plannen + kopij resultaten oktober wijkschouw in wijkkrant.
De nieuwe Wijkschouw inplannen in het Voorjaar ( voorstel April 2018 ? ) ! Nog nader te bepalen.
Mogelijk levert bezoek aan Jaarvergadering enthousiaste wijkbewoners op, die willen meelopen.

  1. WBO – vergaderlocatie
   Het gevraagde bedrag zal worden overgemaakt, dat wil zeggen voorschieten.
   De vraag is wel, waarom deze kosten achteraf worden gevorderd. Het is niet de bedoeling, dat hetzelfde bedrag dit lopende jaar ook nog voor 2018 in beeld is.
   Niet twee vorderingen op eenzelfde jaarafrekening dus.
 1. Wijkkrant
  In de planning ligt het maken van drie uitgaven van de Wijkkrant.
  Het eerst op een nu wat kortere termijn te verschijnen boekje, zou inhoudelijk zich meer moeten richten
  op de Jaarvergadering, te houden op 20 maart 2018
 1. Sluiting (21h15)