Verslag Wijkraadsvergadering 13 maart 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 13 maart 2018

Aanwezig : Ruud, Mohamed, en Marion.
Chantal Willemse ( bewoner ) , Corina Kamphuis vervangt Cindy Berghuis ( SIG )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Afmelding Isodoor.
Cindy Berghuis ( SIG ) is verhinderd, haar vervangster is Corina Kamphuis.

 1. Vaststellen agenda

In verband met de te kleine personele bezetting tijdens deze wijkraadsvergadering
kunnen helaas een aantal punten, die op de agenda staan beperkt behandeld worden.
Hetzij worden deze doorgeschoven naar de wijkraadsvergadering, te houden in april.

 1. Notulen vorige vergadering ( 13 februari 2018 )
  De notulen worden tekstueel dan wel naar aanleiding van, zonder aanpassingen vastgesteld .
 1. Post 10 januari – 13 februari 2018
  Uitnodiging openings- starthandeling ” Schoterbos ” – 14 Maart – 10h00 – 11h00
  Haarlem Link
 1. Voorbereiden Jaarvergadering

Het huidig personele aanbod van de Wijkraad in aanmerking genomen, rijst de vraag
of wij de Jaarvergadering door willen laten gaan, op 17 april. De Jaarvergaderingen worden weliswaar redelijk tot goed bezocht, maar het aanmelden van wijkraadsleden
en de response uit de wijk doet de vraag rijzen, is er wel behoefte in de wijk aan het functioneren van een Wijkraad. Na de laatstgehouden Jaarvergadering in 2017,
is er een Transitiegroep opgericht, om te bepalen hoe, en in welke vorm wijkraadswerk voortgang zou kunnen verkrijgen. Het bestaansrecht c.q. voortbestaan van de Wijkraad zal een aandachtspunt zijn op de komende Jaarvergadering.

 1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Na het bezoek ten stadhuize aan de Adviescommissie, op 12 februari 2018, werd door
de Adviescommissie verzocht aan de bewoners op het voorstel van de Gemeente te reageren, binnen 2 weken. Via de Wijkraad werd de reactie van de vertegenwoordiger
van de direct betrokken bewoners Generaal Spoorlaan, inclusief van de Wijkraad zelf, verzonden. Het wachten is nu op de uitspraak van de Adviescommissie.

 1. Update: Overlast Marsmanplein

Er is aanhoudend sprake van jongeren gedragsoverlast, op het Marsmanplein.
Attributen, zoals onder meer blokken verplaatsen, oneigenlijk hinderlijk verblijven in de parkeergarage Marsmanplein, stenen gegooi naar een balkon van een bewoner, geschreeuw en gebral met de daarbij behorende overmatig gebruikte luid en duidelijk geproduceerde krachttermen. Met name zicht- en hoorbaar tot in de latere uurtjes in de avond, en nacht. Het een en ander werd inmiddels gefilmd.

Op bewonersniveau werd telefonisch contact gelegd met een vertegenwoordiger van
de Gemeente Haarlem. Het verschijnsel is bekend, maar wordt in de visie van de bewoners aan het Marsmanplein niet als voldoende hinderlijk erkend. Dat houdt in, dat men de inzet van Handhaving ter plekke als onvoldoende ervaart. Daarbij geldt de indruk, dat nogal wat jongeren uit Velserbroek zich naar het Marsmanplein begeven, om daar te blijven hangen.

De sfeer wordt, alsmede en inmiddels de tijdsduur in aanmerking genomen allengs grimmiger !
Het kan niet de bedoeling zijn, en het is bepaald onwenselijk, dat direct betrokken bewoners zelf handhavend op gaan treden. Het is niet ondenkbaar, dat een boze bewoner in onbeheersbaar boze gemoedstoestand zich tot de jongeren zal richten, met alle kwalijke gevolgen van dien. Het betere weer, om buiten te verblijven is in aantocht.

Het wordt als irritant ervaren, dat bij het telefonisch contact leggen met de Gemeente, steeds de vraag opduikt, ” Is er sprake van wel of geen overlast ? ” . Het houdt wel een keer op steeds te moeten uitleggen, of aanhoren, aan welke criteria bepaalde overlast dan wel
of niet zal moeten voldoen.
De bewoners mogen verwachten van de Gemeente, dat een oplossing in het op zijn minst nabije verschiet wordt bewerkstelligd. Het wordt nu wel een keer tijd, is men van mening.
Op bewonersniveau zal via e- mail contact worden gelegd, wat er aan oplossingen door
de Gemeente kan worden aangedragen, om de in het geding zijnde normale gedragsetiquette op het Marsmanplein in de oude luister te kunnen herstellen.

Zijdelings wordt opgemerkt, dat er op plekken wordt geparkeerd, bijvoorbeeld op de invalidenparkeerplaatsen bij het laden en lossen van Albert Heijn, waar dat voor de reguliere parkeerder niet is toegestaan. Hierop wordt helaas geen handhaving losgelaten, zo blijkt.

 1. Wijkkrant

Geen nieuwe kopij, op dit moment.

 1. Nieuwe wijkschouw plannen
  1. Nieuw ingeplande Wijkschouw 15 mei 2018
 1. Financiële afronding 2017

Ruud dient de financiële gegevens betreffende het afgelopen jaar 2017 in bij
de Gemeente, ter goedkeuring.

 1. Sluiting ( 21h15 )

Volgende WIJKRAADsvergadering : DINSDAG 10 april 2018