Notulen Wijkraadsvergadering 12 juni 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 12 juni 2018
 

Aanwezigen : Ruud, Marianne, Yvonne , Mohamed, Marion.
Wijkbewoners : Björn, en Addie Schouten

Opening en mededelingen ( 19h45 )
Mededelingen :
Verhinderd : Isodoor – Cindy Berghuis ( SIG )

Vaststellen agenda
Voorstel : Tussenvoegen 5 d :
Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden.
Vaststellen standpunt, inzake het Schoterbos :
Hoe denken wij binnen de Wijkraad, anno 2018, over :
1 – De mogelijke voornemens tot realiseren van een Clubgebouw voor Scouting Brigitta,
in het parkgedeelte Schoterbos.
2 – Een mogelijk kleine stadscamping voor de Jeugdherberg, de Stayokay ;
3 – De aanleg van nog een brug, ter hoogte van de Generaal Spoorlaan.

Notulen vorige vergadering ( 8 mei 2018 )

Tekstueel: ” Agenda ” 8 mei moet zijn ” Notulen ”

Max is een aantal keren niet op de wijkraadsvergadering geweest.
Ruud informeert hoe het met Max gaat.

Dit punt is blijven staan ! Tijdens de Jaarvergadering was er was een actieve bewoner,
die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem alsnog benaderen en uitnodigen voor een wijkraadsvergadering, om deze aandachtspunten nog verder mogelijk te kunnen bespreken.

Het aanbod een om in een filmpje voor Bouwend Nederland heeft Marion afgeslagen.
Wanneer de insteek meer groen in relatie tot bouwplannen te kunnen propageren zou zijn,
was het meewerken hieraan eventueel wel een optie geweest.

Post 9 mei – 12 juni 2018

Haarlem Fatih: Uitnodiging buurt Iftar ( was op zaterdag 2 juni ).
Niet iedereen zou de flyer hebben ontvangen !

Gemeente: verzoek waar EV- laadpalen in de wijk te kunnen plaatsen:
Opties benoemen van mogelijke locaties, en dan terugkoppelen aan de Gemeente.
Tijdens deze gehouden wijkraadsvergadering, op dinsdag 12 juni 2018, werden de volgende
opties benoemd:
In Lingestraat, de oneven kant. Daar is De Linge en één woning, maar verder geen mensen,
die dan hun parkeerplek ‘voor de deur’ kwijtraken.
Dat geldt ook voor de Diezestraat, naast de kerk en aan de overkant parallel aan het kerkplein.
De nummers 14 t/m 20 hebben een soort ventweg hebben, om in te parkeren.
Overigens staat het in de Diezestraat wel altijd vol, maar ja dat is praktisch overal zo.
Misschien is de Eemstraat ter hoogte van de Bavoschool ook een goed idee.
Daar wordt sowieso veel tijdelijk geparkeerd voor halen/brengen van kinderen.
Omgeving Delftplein – nabij bord met plattegrond, naast de ventweg Rijksstraatweg
De Dr. De Liefdestraat, nabij benzinepomp
Aan de Generaal Spoorlaan, hoek Pedicure / Chinese massage, ter hoogte van 157
De Generaal Spoorlaan, dan meer in de omgeving van de  ” De Gijz “, met aan de overzijde
de moskee ” El Fatih “, en nabij ter hoogte van de Dierenambulance.
Aan de Jan Prinslaan, meer in de richting van de P.C. Boutensstraat.

Informatie in kaart brengen AED’s in de stad.
Als mogelijke locatie in de openbaar toegankelijke ruimte wordt geduid:
Op het Marsmanplein, nabij het mededelingenbord, ter hoogte van de Bruna.
Marianne geeft dit door aan de Gemeente.

Gemeente: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ” Mooi door Noord “, op woensdag 27 juni,
locatie Kweekcafé. ( Kweektuin ) 16:00 – 20:00. Eventueel zou Yvonne hier naar toe kunnen gaan ?
Addie meldt: Ter sprake kwam, tijdens een vorige bijeenkomst, ” Logboek van vroeger “.
Een bijeenkomst als deze werd, volgens informatie hierover, als zinvol ervaren.

Delftwijk City:
Uitnodiging om mee te doen aan het Flevoplein festival, 22 september 12:00 – 16:00 @ Flevoplein.
Een vertegenwoordiging van de Wijkraad zou weer aanwezig kunnen zijn met een informatietafel.
Nog via de mail nazien, welke uitnodiging is binnengekomen.

Volgende keer, voor de wijkraadsvergadering in juli, noteren bij de ingekomen post :
Huur ” Buurtwinkel “.

Lopende zaken
Parkeren Generaal Spoorlaan
De bezwaren parkeren warden gegrond verklaard. Het besluit werd ingetrokken.
Marianne benadert de vervanger van Pim Lemmens, de heer Bert Bovens, met de vraag
wanneer uitvoering van een vervangend besluit, en de duiding ervan gaat plaatsvinden !

De Wijkschouw.
Het tijdstip van de te houden Wijkschouw is nog niet helemaal duidelijk.
Wanneer is het beste tijdstip ? Dit, in verband met vakantieperioden.
Voor nu werd aangemerkt 18 september 2018. Volgende keer echt vaststellen.

Overlast Marsmanplein
Met name ook op het Marsmanplein is het aantal fietsendiefstallen toegenomen.
Er wordt helaas vastgesteld, dat de ervaring leert, dat Handhaving beperkt aanwezig is.
Het Marsmanplein blijkt een verzamelpunt voor jongeren, waar vandaan naar elders te vertrekken.
Delftwijk werd door de Gemeente Haarlem aangemerkt alszijnde aandachtswijk voor de komende
vier jaar. Kunnen er, in deze context, meer uren voor Jongerenwerkers worden vrijgemaakt?

Schaakbord
De flyer is in principe af.
Isodoor is nog niet naar Crostino geweest, om te vragen of de sleutel daar in beheer mag zijn.

Toegevoegd agendapunt :
– Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden
Niet alle tenaamstellingen op de site en in het wijkboekje zijn actueel.
De volgende wijkraadsvergadering, 10 juli, komen wij hier nader op terug.
– Vaststellen standpunt van de Wijkraad, in relatie tot het Schoterbos !
Ter het vaststellen van ons standpunt, anno 2018, inzake optionele voornemens tot bouwen
in het parkgedeelte Schoterbos, blijft het te handhaven standpunt uit 2011 en 2016 van
kracht. Mede gelet op het Collegebesluit d.d 3 juli 2012, waarin de destijds intensief gevolgde
inspraak -/ en participatierondes, en de resultaten daarvan, in dat voornoemde collegebesluit
zwaar hebben meegewogen.
Bouwen in het parkgedeelte Schoterbos schept, naar onze mening, ook precendenten voor andere
organisaties, die herhuisvesting overwegen, of daar naar op zoek zijn.
Organisaties, die dat wensen, zullen een daarvoor bestemd traject dienen te doorlopen.
Alsmede lijkt het ons, dat nog een extra brug over de Jan Gijzenvaart, in het zicht van
de Generaal Spoorlaan een brug te ver is. De bruggen ter hoogte van Delftwijk, en ter hoogte van
de Waterbuurt voldoen naar onze mening. Een optie deze bestaande bruggen voor mogelijk
fietsverkeer beter aan te passen zou, wanneer noodzakelijk aantoonbaar, wel een nadere
overweging waard kunnen zijn.

Wijkkrant
De kopij is binnen ! De opmaak van het boekje loopt een vertraging op door een personele wisseling.

Wijkplatform terugkoppeling
Het Wijkplatform is een bundeling van organisaties in de wijk ! Hierbij is netwerken belangrijk.
Het deel uitmaken van het Wijkplatform is gewenst.
De vraag daarbij is: Maakt de Wijkraad deel uit van de Kerngroep, die meer mede de regie voert.
Of van de Werkgroep, met meer de in de wijk waarneembaar uitvoerende aspecten .
De voorkeur lijkt uit te gaan naar deel uit te maken van de Kerngroep.
Nader contact leggen met Marcel, en de volgende wijkraadsvergadering als agendapunt noteren.
De vorige bijeenkomst Wijkplatform werd gedurende deze wijkraadsvergadering gekwalificeerd als geslaagd. Enkele thema’s waren: veiligheid, werk en ontwikkeling, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, en jongeren.
De volgende bijeenkomst van het Wijkplatform is op 13 september 2018, in het speeltuingebouw,
aan het Arthur van Schendelplantsoen.

Terugkoppeling WBO
Het Buurtbedrijf heeft een presentatie gehad op 31 mei j.l.
Helaas was een ieder wijkraadslid verhinderd.
Isodoor stopt na juni met het WBO.
Ruud is voornemens deze bijeenkomsten voor de Wijkraad te gaan bezoeken

Tot slot brengt Addie Schouten een door haar bezochte bijeenkomst onder de aandacht.
Op initiatief van de Shelter – kerk en ” Stemmen in de stad ” werd een op de wijk gerichte
bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren ook Eritrëers aanwezig .
Met een ” Taal en Taart ” – cursus, waarbij name met onder meer de vraag werd gesteld:
” Wie zijn jullie ? ”
Voorstel : Zou de leidster van deze samenkomst een stukje kopij kunnen aanleveren ?

Sluiting ( 21h30 )
Volgende wijkraadsvergadering: dinsdag 10 juli 2018

*Als naschrift bij dit verslag gevoegd: enkele citaten, uit het Collegebesluit, d.d. 3 juli 2012

” Het voorstel heeft een uitgebreide participatie doorlopen. Bij de aftrap van de gebiedsvisie is
een participatieavond voor omwonenden in het Schoterbos georganiseerd. De opkomst was enorm evenals
de betrokkenheid onder de bewoners. Tijdens de eerste participatieavond zijn de wensen en verwachtingen geïnventariseerd. In de tweede participatieavond zijn de resultaten van de inventarisatie samen met de opzet van de gebiedsvisie besproken.”

” De gebiedsmanager heeft vervolgens met alle belanghebbende verenigingen in het gebied gesproken.
De eerste concepten zijn diverse malen voorgelegd aan de gezamenlijke wijkraden.
Ook deze input is in de ontwerp gebiedsvisie meegenomen “.

” De voorstellen uit de ontwerp gebiedsvisie zorgen voor een versterking van het groenareaal.
Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding van het park vindt plaats langs Mr. Jan Gerritszlaan,
de Planetenlaan en de Jan Gijzenvaart “. –

” De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing en de stadionlocatie.
Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van
de venige ondergrond “.

De door de Wijkraad verstuurde reacties op de visie Schoterbos, anno 2011 en 2016, zijn na
te lezen op de site, het item Archief – onderdeel Achief Schoterbos.