Notulen Wijkraadsvergadering 11 september 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 september 2018

Aanwezige wijkraadsleden : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Marion
Piet van Rooden SIG vervangt Cindy Berghuis SIG
Afmelding : Isodoor !

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Lokaal wijkgericht: Er is helaas een overval gepleegd op het Marsmanplein.
Het Kruidvat was de dupe ! Mogelijk door een 14 – jarige jongen ?

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De afwezigheid van Isodoor heeft consequenties voor het nagaan van de ingekomen post.

 1. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 10 juli 2018 )

Het verslag van wijkraadsvergadering 10 juli 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Aan Hein zal worden verzocht dit vastgestelde wijkraadsverslag op de website te plaatsen.

 1. Post 11 juli- 11 september 2018

Er ligt een uitnodiging deel te nemen aan een bijeenkomst van het Wijkplatform, d.d. 13 september. Locatie: Arthur van Schendelplantsoen.
Bjorn is met vakantie. Ruud zegt toe de avondbijeenkomst te zullen bijwonen. 

Recent ontvingen wij een verzoek, om te laten weten waar EV- laadpalen in onze wijk

kunnen worden geplaatst. Aan dat verzoek werd gehoor gegeven door locaties in de wijk voor te stellen. Marion vraagt na, of er inmiddels al is bepaald welke wijklocaties hiervoor in beeld zijn. 

Over de AED-plaatsing in de wijk is vooralsnog ook nog geen berichtgeving ontvangen.

Op 2 juli was het laatste bericht hierover. Marianne vraagt nog eens na.

Uitgaande post : Maisonnettes – vervuiling door zwerfvuil van deze omgeving ( trouwens niet alleen daar – ook op het Marsmanplein ) Aan Barbara Munnikes – Spaarnelanden, die tot 25 september 2018 afwezig is, werd een verzoek gericht te komen tot het plaatsen van extra afvalbakken,
nabij de portieken van de Maisonnettes Rijksstraatweg.

Uitgaande post : Aan Isodoor zal worden verzocht de mensen, die vorig jaar de St. Maarten- optocht hebben begeleid wederom te benaderen, of zij deze organisatie voor dit jaar opnieuw willen verzorgen ??

Lopende zaken :

 1. Parkeren Generaal Spoorlaan

Hoewel het besluit van de Commissie Bezwaar er ligt, en er nog weer geruime tijd nadien is verstreken, groeit de irritatie onder de directe bewoners. Er is met onder meer ook sprake van aanhoudend levensgevaarlijke situaties voor de Buurtbus. Voor de bewoners Generaal Spoorlaan/ Marsmanplein, die dagelijks te maken hebben met de het woongenot ondermijnende en daarmee de  hinderlijke parkeersituatie, geldt dat de maat zo langzamer hand wel vol is. Het meest recente antwoord van de Gemeente luidt, dat maar moet worden afgewacht, wanneer de problemen met de parkeergarage eerst moeten worden opgelost. Dat kan, “ als alles een beetje meezit “, tot in het oneindige duren.

Daarom is het plan Commissie Beheer hierover te benaderen, om uitsluitsel met een tot meer spoed manende intentie, te bewerkstelligen.
Marianne zal het aan de politiek gerichte bericht, inclusief de nodige bijlagen, versturen.

 1. Overlast Marsmanplein

Deze overlast duurt al meer dan een jaar !!!
Waarom wordt dit probleem zo moeilijk tot niet op – en/of aangepakt.

Het patrouilleren van Handhaving ontbreekt, blijkt de constatering.

In de parkeergarage vinden vernielingen plaats. Het is nu de bedoeling, dat de bewoners een A4 ontvangen ter informatie. Ruud kan zorgen voor het printen ervan.

Tijdens de Jaarvergadering werd door een vertegenwoordiger van Spaarnelanden
een Big Belly beloofd. Helaas……..!!

In de buurt van “ de Verschmarkt “ worden meloenen neergelegd, die het aanbod van vogels bij het aangeboden fruit van de winkel zelf weg moet houden. De constatering is, dat dit dan wel vogels aantrekt, maar dan op een andere plek dan de “ Verschmarkt “ zelf.

De volgende wijkraadsvergadering in oktober als agendapunt wederom noteren,
de situatie overlastgevend  jongerengedrag op het Marsmanplein.

 1. Schaakbord

Krantenartikel HD – september 2018

De Stichting Buurtschaak zal informatief worden bericht over het schaakbord in de buitenruimte op het Marsmanplein, mochten zij hiervan nog niet op de hoogte zijn.
Marion zal dit bericht versturen.

Crostino vertrekt van het Marsmanplein. De berichten zouden zijn, dat in de plaats van Crostino een Shisha – lounge ? zal worden gevestigd, als vervangende ondernemer.

Nu Crostino, die de sleutel van de schaakkisten in beheer zou nemen vertrekt, is de vraag wie van de winkeliers het beheer van deze sleutel op zich neemt. Ruud vraagt dit na !

 1. Update Schoterbos

Het Verslag ABOS d.d. 14 juni 2018 werd intern aan de wijkraadsleden verzonden, alsmede de afbeelding van het  Schoterboshuis . Er is een melding overlast, veroorzaakt door jongeren. De volgende ABOS – bijeenkomst zal zijn op donderdag 11 oktober 2018 –

Er wordt een schouw in het vooruitzicht gesteld, met als voorbeeld de schouw, die werd gehouden in het Reinaldapark.

 1. Wijkkrant

Wordt dit een Nieuwsbrief, mogelijk te verschijnen in November ? De opmaak van het wijkboekje blijkt moeilijk te realiseren. Wel is sprake van een goede faciliteit aangaande de bezorging van een boekje / wijkkrant. Het voorstel is derhalve toch te kunnen komen tot een Nieuwsbrief, plaatsen van informatie op de website, en in December een Wijkkrant mogelijk te kunnen verspreiden ?

Suggestie van Piet van Rooden. Bij iedere publicatie de suggestie aan wijkbewoners :
“ Kijk ook eens op de Website “.

 1. Wijkschouw – 2 oktober 2018

Een aantal mensen/ vertegenwoordigers instanties- organisaties hebben inmiddels kunnen toezeggen te zullen deelnemen. Juist Handhaving zegt vooralsnog geen mogelijkheid in te kunnen plannen. De geruime tijd in beslag nemende overlast problemen op het Marsmanplein, Het Integrale Veiligheid en Handhavings Actie programma 2017 voor Noord ( Buurt Bestuurt – vanaf 2018 ),
in aanmerking genomen, stemt dit tot verbazing. Temeer ook, omdat Delftwijk weliswaar en vooralsnog op schrift aangemerkt staat,  als zijnde aandachtswijk.

De start van de Wijkschouw zal zijn op het Marsmanplein, zijde Generaal Spoorlaan, ter hoogte van

de SIG – locatie

 1. Sluiting ( 21h15 )
 • De volgende wijkraadsvergadering:
  In verband met het aanwezig kunnen zijn van wijkraadsleden , bij voorkeur te houden
  op 16 oktober, en NIET op 9 oktober, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.