Notulen Wijkraadsvergadering 13 november 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
www.delftwater.nl

VERSLAG Wijkraadsvergadering 13 november 2018

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
    – Yvonne is naar het Initiatievencafé geweest, op 13 november 2018.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen 11 pitchers aan het woord.

De gespreksstof behelst voornamelijk Foods in relatie tot de Kweektuin.

In het pand voormalige Bakkerij Vermaat, nabij het Nelson Mandelapark, is het de optie van een ondernemer om kassen daar te vestigen. Het in deze context aandachtspunt extra parkeren door bezoekers zal naar verwachting de aandacht behoeven, die daarin een oplossing nastreeft. Jur Botter, de wethouder, zou enthousiast zijn.

– Yvonne en Mohamed gaan naar de bijeenkomst Mooi door Noord, 14 november 2018

De overlast op het Marsmanpleinblijft aanhouden. Er zal een verzoekschrift worden verstuurd om de bank te verplaatsen, en een extra lichtpunt aan te brengen.

Actie Yvonne.
Wijkraad Kleverparkhoudt op te bestaan – De officiële aankondiging zal worden gedaan tijdens de door het te houden Jaarvergadering, op 14 november 2018.

2. Vaststellen agenda. 
Verzonden agendapunt meldt twee keer 7 . Na 7 komt uiteraard ( agendapunt ) 8.

3. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 16 oktober 2018 )
– Het feit puinzooi fietsenstallingaan de ventweg Rijksstraatweg, bij met name maisonnettehuizenblok 2, wordt nogmaals door Max geaccentueerd. Dit kwam reeds uitgebreid ter sprake tijdens de Wijkschouw.

De verwarring rondom subsidieaanvraagBurendag is, na enige informatieuitwisseling, inmiddels duidelijk.

– Marianne heeft Robert Vriend een bericht gestuurd, met het verzoek ons nader 
te informeren inzake de aanvraag nieuwe brug. Inclusief de vraag, ons nader te verwijzen naar een persoon binnen de Gemeente, die ons hierover kan informeren, 
mocht de heer R. Vriend de vraag niet kunnen beantwoorden. 
Helaas ontvingen wij geen antwoord. 
Nogmaals de vraag bij hem neerleggen, in afwachting van….

* M.W. ( Haarlem,ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Arthur van Schendelpad 1,

2018 – 08498, bouwen fiets – voetgangersbrug, 25 oktober 2018.

OG – Aanleg Zonnestroomdak – Kennemer Energie– deelname ? Nee.

Max werd op het Marsmanplein bijna omvergereden. Door een auto op het Marsmanplein.

Paaltjes zijn weg. Contacten Spaarnelanden – oplossingsgericht.

4. Overdracht en taken secretaris. 

Alle e- mail gaat naar Yvonne

De ( concept ) agenda wordt door Marion verzorgd. Alle wijkraadsleden worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Het verslag, te maken van de wijkraadsvergadering, wordt eveneens als concept verstuurd.


In – en Uitgaande Post ( 17 oktober – 12 november 2018 )

Marsmanplein – SVO – Verzoek hierin vertegenwoordiging Wijkraad.

De uitnodiging voor de eerstvolgende SVO- bijeenkomst geldt 10 december 2018

Marianne en Yvonne zijn voornemens deze bijenkomst te willen bijwonen.

Zij zullen zich aanmelden.

Het postadresvan de Wijkraad is : Generaal; Spoorlaan 140

Mohammed zal het postvak 1 x per week checken, en de post afleveren bij Yvonne

St. Maartendit jaar ? Vraag wijkbewoner ! Dit jaar helaas niet !

Lava, alsmede Tessa hebben zich inmiddels aangemeld, om de St. Maartenoptocht 
volgend jaar 2019 mee te helpen organiseren. 
Yvonne zal contact opnemen met heer Jan Kessens hoe e.e.a. te regelen,
zoals vergunningen e.d. 

Uitnodiging Spaarnelanden– Infoavond duobakken 13 november 2018 – 17h00 tot 19h30

Flyers in verband met de overlast Marsmanplein zijn bezorgd –
ongeveer 300 stuks. Aanvraag via Menno Evers AED apparaat nog geen response op gekregen.
OG – Kennemer Energie – gezamenlijk zonnestroomdak – deelnemers
gezocht Voorbereiding Jaarvergadering 2019 : flyer Voorstel Ruud voor aanschaf beamer in verband met de Jaarvergadering?

5. Terugkoppeling WBO –
Anneke Lissenberg houdt op als secretaris van het WBO. Na zoveel jaren deze werkzaamheden te hebben verricht, wensen wij haar alle goeds voor de toekomst.

De vraag is nu, wie gaat de WBO- verslagen vervolgens maken ?

Van de afgelopen bijeenkomst oktober 2018, werden geen nnotulen gemaakt.
Yvonne zal de nu eerstvolgende WBO- bijenkomst in november bijwonen.

De vraag : Wat wordt de reguliere frequentie van te houden vergaderingen.

6. Wijkkrant
De Wijkkrant. Het kopijaanbod is besproken. 

Ook is er een bedrijf gevonden, dat voorziet in de opmaak, en het bezorgen ervan.

7. Spaarnelanden – uitrol duocontainers papier en plastic. 

Het plannen van de infoavond in de Buurtwinkel vergde een aanpassing in de tijd.

Verzoek derhalve aan Spaarnelanden rekening te houden met het tijdsstip van de wijkraadsvergadering, die in de avond en ook te houden in de Buurtwinkel, om 19h45 begint.

Voorts bleek, dat de benedenmaisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg, in het geheel niet bij de uitrol papier – plastic ( februari 2019 ) containers waren opgenomen. 
Erop gewezen, dat deze woningen mede in het bezit zijn van de GFT- rolemmer, en alsmede in het bezit zijn van een achtertuin. Precies nog op tijd werd de maandagavond,
nog voor de op dinsdag 13 november te houden infoavond van Spaarnelanden, 
de informatie alsnog bezorgd.
De informatie – avond is geweest. Er zijn gedurende de wijkraadsvergadering geen vragen.

9. Sluiting ( 21h15 )

  • Volgende vergadering: dinsdag 11 december 2018