Notulen Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt                                                                                  
Generaal Spoorlaan 140 
2025 ND  Haarlem     
www.delftwater.nl  
Twitter: @DelftWater   
Facebook: Delftwijk Waterbuurt  

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Aanwezig : Ruud, Yvonne, Marianne, Mohamed, Marion,
  Cindy Berghuis ( SIG )

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
    Afmelding : Joshua Noordermeer ( Handhaving ) – Björn

Cindy, wij wensen je een voorspoedige tweeledige bevalling, en kracht zeker tijdens het eerste jaar van de zorg, die dit van ouders vraagt.

Yvonneheeft op uitnodiging van Jesse Blok  een rondleiding in de woningen Delftplein aanvaard, en is een leerzame en prettige ervaring rijker.

2. Vaststellen agenda
Als agendapunt 10 invoegen: het SVO- overleg, d.d. 10 december 2018

3. Notulen vorige vergadering ( 13 november 2018 )
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van :

De klacht omtrent het mogelijk omver gereden worden op het Marsmanplein zou verholpen moeten zijn. Het is niet wenselijk, dat er nog meer sleutels van een sleutelpaal in omloop komen. De Brandweer en de Politie maken hier bezwaar tegen.

Aan Hein de vergaderdata 2019, de twee wijkraadsverslagen oktober en november 2018,doorsturen tot plaatsen op de site. Alsmede de informatie van Spaarnelanden aangaande de locaties kerstbomeninzameling, op 3 en 9 januari 2019

4. In – en Uitgaande Post ( 14 november – 10 december 2018 )

Nieuwsbrief P. C. Boutensstraat – het vervangen van de riolering

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

WBO – Kerstborrel – Hof van Eden – d.d. 18 december van 20h00 tot 22h00

Mogelijk gaat Ruud hier naar toe !

Verzoek gesprek Mark Louwrier
ten huize Marion ingepland op donderdag 22 november 2018.

Het gesprek behelsde de rol van wijkraden versus de Gemeente, en vice versa.
Hoe kijkt de Wijkraad naar de rol van de Gemeente. Tegen welke muren loopt men aan,
en wat wordt er gemist in het bestaande Netwerk.

Cursus Pleio – d.d. 10 december 2018 – Bibliotheek – aan de Planetenlaan

Deze datum cursus Pleio werd door leden van onze Wijkraad niet bezocht.

Het is de bedoeling, dat er het eerste kwartaal 2019 weer een nieuwe cursusbijeenkomst wordt ingepland. Yvonne zou belangstelling hebben zich dan hiervoor aan te melden.

Laatste Netwerkcafé – uitnodiging d.d. 28 November 2018
Bericht Spaarnelanden Inzamelingsactie Kerstbomen – d.d. 3 en 9 januari 2019

Het Wijkkrantje is reeds klaar. Plaatsen in het Wijkkrantje is niet meer mogelijk.

Het Wijkkrantje is reeds gedrukt, en staat klaar ter bezorging in de wijk.
Wel kan aan Hein het verzoek worden gericht, tot plaatsen op de site van de Wijkraad.

Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst “Mooi door Noord ” – 14 november 2018

ABOS – Bewonersbrief werkzaamheden Schoterbos – Dura Vermeer

ABOS – Project herinrichting Mr . Jan Gerritszlaan / Willem Klooslaan

         Uitvoering eind 2019 tot medio 2020
ABOS – Uitnodiging / Agenda voor bijeenkomst d.d. 14 februari 2019

Verzoek nadere informatie omtrent aanvrage nieuwe brug A. van Schendelpad 1 :
Aan : 1 ) R. Vriend / 2 ) W. Hengst ( 20 november 2018 )

Inmiddels is er een antwoord. De aanvrage betreft bruggen, die zullen worden aangelegd in de nieuw aan te leggen watergang, in het Schoterbos. Dit is reeds ter sprake gekomen

tijdens het ABOS- overleg. In Fase 2 van de uit te voeren plannen in het Schoterbos komen de bruggen over de Jan Gijzenvaart aan de orde.  Al dan niet ter vervangen/ vernieuwen. Hierin wordt te zijner tijd een participatietraject gevolgd.

5. Vaststellen vergaderdata en datum Jaarvergadering 2019
De vergaderdata voor 2019 worden tijdens deze wijkraadsvergadering vastgesteld.

De Jaarvergadering zal plaatshebben op dinsdag 16 april 2019.

6. Handhaving – Politie – rol in de wijk
Bericht – Overlast – drugsgebruiker/ annex dealer – flat Generaal Spoorlaan
Diverse partijen hebben zich inmiddels mee bemoeid. Kennelijk werd de kwestie opgelost.

7. Wijkkrant en Flyer Jaarvergadering 2019
Voor de aankomende Jaarvergadering 2109 wordt een flyer in de wijk verspreid.

Voor de Flyer is het aanleveren van kopij noodzakelijk.

De flyer krijgt het formaat A4, en dan twee kantjes. ??
In 2019 verschijnen er twee wijkkrantjes verschijnen.
In de zomer één, en één in de winter.In mei zou het aanleveren van kopij moeten beginnen, waarna het wijkkrantje eind juni kan verschijnen.
Nog net voor de zomervakantie.

8. Terugkoppeling WBO – Bijeenkomst d.d. 27 november 2018

Het WBO – overleg kenmerkte zich door een grote groep participanten.

Er wordt een Powerpointpresentatie gegeven door Simea Knip, in relatie tot de aangepaste huisvestingsverordening – met name het splitsen woonruimteverdeling

De Orionzone
Er zijn zes participatiesessies. Participeren is een goede zaak.
De informatieavonden werden goed bezocht. De Bowling gaat weg !!
Het gaat vervolgens planmatig om 600 nieuw te realiseren woningen.
Aan de Orionweg 200 woningen, en de Planetenlaan 400 woningen.
De parkeernorm is : 1,5.


De uitgestoken hand, en Hein Schouwenaars !

Men is overwegend van mening, dat een onafhankelijke partij in samenspraak met
de Gemeente, en het WBO- overleg de beste optie moet zijn.
Bij aanvrage van gelden is de vraag wie beheert deze ??

Hans en Rob, nemen het voortouw, en plegen nog nader overleg. Afwachten tot het volgende WBO- overleg over hoe het participatietraject zal worden ingevuld.

Er zal een duidelijke opdracht geformuleerd dienen te worden.
Notulist ! ?

Er werd deze keer wel genotuleerd, alleen bij al deze nieuwe gezichten voor Yvonne,
is niet helemaal duidelijk door wie ook al weer. Bij het verschijnen van het verslag wordt
dit vanzelf duidelijk. En kan aangaande notuleren een kleine financiële vergoeding hier tegenover staan ?

9. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst – Mooi door Noord – 14 november 2018
Terugkoppeling verhalen – Eerste hulp mentale klachten – Eenzaamheid Toegankelijkheid – De Mentimeter

10. SVO – overleg – 10 december 2018

In relatie tot het SVO werd een schouw gelopen. Bij Op = Op blijven de grote prullenbakken staan. Grote containers zullen worden gemonitord.
Deze moeten trouwens voor 24 december 2018 weg zijn.
In  belabberde toestand verkerende fietsen krijgen een sticker.

Het vernieuwen van de lampenkappen kent een vertraging. Het wordt Januari 2019 .
Er komt één lampenkap op proef.
Ook het aanleveren van een Kerstboom kent een probleem.

Bij Ton Chase kent het parkeren een probleem. Bij de AH geldt een stopverbod,
er zijn enkele bonnen uitgedeeld. Het fietspad wordt gedoogd voor autoverkeer.
Er is een aanpassing tijdelijk parkeren in de vorm van een Verkeersbesluit.
Dit om tegemoet te komen aan het niet kunnen parkeren in de parkeergarage.
De verwachting is nu, dat in mei 2019 uitsluitsel hierin te verwachten is.

Er blijkt toch een potje te bestaan, van waaruit parkeren voor fietsen mogelijk blijkt,
en wel ter hoogte van de nu tijdelijk gevestigde oliebollenkraam. De telefooncel gaat weg.

De plantenbak bij de PLUS staat onder beheer van de VVE.

De VVE – Yvonne zou twee plantenbakken kunnen adopteren ??

Er is een flyer voor het schaakbord. Wie heeft interesse in het verzorgen van schaakactiviteiten ? En wie doet het sleutelbeheer, en houdt toezicht ?

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

Diverse keren is ervan sprake, dat mensen zich bezeren aan het bord.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Tijdens de wijkraadsvergadering komen verschillende meningen omtrent verantwoordelijkheid voor het mededelingenbord aan de orde.

Het bord staat op gemeentegrond, en kan als zodanig onder beheer van de Gemeente vallen. De Wijkraad kent het beheer van de aanlevering mededelingen, en is derhalve in het bezit van de sleutel. Volgende wijkraadsvergadering hierop terugkomen.


Een ieder : Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2019

11. Sluiting ( 21h15 )

Volgende vergadering: Dinsdag 8 januari 2019