Notulen Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Agenda Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

De agenda werd bij Max niet door de brievenbus bezorgd.

Ruud reageert nog op de bewonersreactie Wijkboekje !
Bij bezoek wijkraadsleden aan de Buurtwinkel voortaan eerst even bellen.
Cursus Pleio – 4 februari 2019 – Yvonne – en alsnog ook Ruud.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Notulen vorige vergadering ( 11 december 2018 )

4. In – en Uitgaande Post ( 12 december 2018 – 7 januari 2019 )

Aanvraagformulier wijkraadkosten 2019

Winterfeest : 22 december 2018 – van 10h00 tot 18h00

Aankondiging Bijeenkomst Wijkraden, zondagmiddag 10 februari 13h00 tot 17h00

In opdracht van de Stichting Stadsgesprekken.

Ten tijde van deze wijkraadsvergadering is de locatie , waar deze bijeenkomst wordt gehouden niet bekend. Althans wij weten het niet.

Volgens aanname kent de deelname twee vertegenwoordigende wijkraden per stadsdeel.

Hetgeen de vraag oproep: Waarom niet elke Wijkraad, die daartoe belangstelling zou hebben. Ter sprake brengen in het WBO- overleg 29 januari 2019.

Meerjarenplanning – aanmelden projecten voor 15 januari 2019

Na aangeven bezwaar termijn 15 janauari 2019, wordt de termijn inbreng gesteld op:

5 februari 2019

Suggesties : De toestand Nelson Mandelapark ( Haarlem – Noord ) –
De Dr. de Liefdestraat ( in onze eigen wijk ) herprofileren.

Deze zijn reeds in de Meerjarenplanning 2021 – 2024 opgenomen.

De containers restafval, papier – en glas zien er in Haarlem bijzonder smerig
en verwaarloosd uit. Dat is met name in Velserbroek – Winkelcentrum niet het geval.

De Wijkgesprekken zullen in 2019 op 9 april en 8 oktober worden gehouden.

Adres : Generaal Cronjéstraat 1 a.

AED – cursussen worden gegeven op twee data : 19 – en 27 februari 2019.
Mogelijk gaat Ruud hiernaar toe.

Omtrent locaties plaatsen AED ’s in de openbare ruimte werd tot op heden niets
aan ons meegedeeld !

De Beijneshal op het Stationsplein gaat verdwijnen ! Vervangende ruimte wordt ingepland ter hoogte van het Schoterbos/ Planetenlaan.

Het Schoter wil gaan uitbreiden. En er wordt gedacht aan een sportaccommodatie !

Deze locatie komt in beeld, wanneer de benzinepomp gaat verdwijnen, omdat het contract met het bennzinestation afloopt, en wanneer het terrein HFC – Kennemerland een kwartslag wordt gedraaid.

Dit stuk Schoterbos staat bekend als de Knoop in relatie tot de herstructurering Schoterbos, en maakt kennelijk en inmiddels ook deel uit van de plannen Orionzone.

Er is een inloopavond op 16 januari 2019, locatie Schoter – Scholengemeenschap,
tijd 19h30 tot 21h00.

5. Taken wijkraadsleden tot aan Jaarvergadering 2019.

Het waarnemend voorzitterschap, maken verslag wijkraadsvergaderingen,
en samenstellen conceptagenda’s, het ABOS – overleg : Marion

Het penningmeesterschap, verzorgen maken wijkboekje, bijwonen WBO : Ruud

Het beheer e- mailadres secretaris Wijkraad, en het SVO- overleg Marsmanplein : Yvonne en Marianne.

De Wijkgesprekken Cluster 1 : Yvonne

De post wordt wekelijks opgehaald door Mohamed, en hij is verbonden aan Schakels.

6. De wijkraad in 2019.

Voorstel voor een aantal themavonden, naar aanleiding van het boekje.

Door middel van het organiseren van thema avonden, het starten van themagerichte werkgroepen, en het uitbreiden van de connecties binnen de wijk zullen naar verwachting meer bewoners, verenigingen, en organisaties aanhaken en samenwerken.

Thema’s:

Jongeren – Ouderen ( eenzaamheid ) – Wijkschouw – Burendag Marsmanplein

St. Maarten

Bij het kunnen uitvoeren van naar voeren gebrachte thema’s is het van belang,
dat er voldoende mensen in de wijk zich betrokken voelen, en zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Mogelijk kan er een Werkgroep worden geformeerd, die zich bezighoudt met meerdere activiteiten.

Het Wijkplatform – Ruud informeert bij Marcel Smeenk, hoe dat loopt.

Zijn er bijeenkomsten te verwachten.

In maart geeft Mohamed aan Yvonne en Marianne een rondleiding door de wijk !!

7. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Oproep St. Maarten

Het is de bedoeling, dat het agendapunt Jaarvergadering steeds op de agenda komt,
tot de Jaarvergadering gehouden zal zijn.

8. Het Marsmanplein

        Ter hoogte van de Buurtwinkel/ Beter Horen een verzoek tot het plaatsen van   

            verlichting werd toegekend. Geen extra bankje.

           Verzoek tot het plaatsen bloembakken op de hoek ligt bij SIG / Spaarnelanden.
           De dennenboom op het Marsmanplein, aldaar gedrapeerd, met de bedoeling als Kerstboom  
           te fungeren verkeerde, volgens onze aanname, in een toch wat aantoonbaar
           deplorabel aandoende c.q. kommervolle staat.
           De schaakbord- flyer is goedgekeurd, en wordt in de directe omgeving bezorgd.
           Volgens plan in Maart, als de weersomstandigheden dat meer toelaten.

           Het mededelingenbord. Nog geen uitsluitsel hierover ! Josje Mans, Menno Evers ?

           Robèrt Vriend is tot eind januari 2019 op vakantie !

           Sofra is op het Marsmanplein inmiddels alweer weg.

           Volgens informatie is daar nu  gevestigd een Peper & Zout – Bistro.

           Bij het aan de onderkant dichtmaken van het Mededelingenbord is de verwachting

           vooralsnog, dat er dan juist fietsen tegenaan worden geplaatst.

           Volgende wijkraadsvergadering hierop terug komen. De directe omgeving groente – en   

           fruitzaak Haarlemsche Verschmarkt is gewoon vies. In het SVO bespreken.

           Data SVO – 25 maart – 24 juni – 16 september – 2 december 2019

9. Sluiting – Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 12 februari 2019