Notulen Wijkraadvergadering 12 november 2019

wijkraad Delftwijk WaterbuurtWebsite : www.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemEmail : Secretaris@delftwater.nl

Aanwezig: Tessa Bordardijn – Marcel Smeenk – Saskia Ter Burg

Wijkraad: Marion van Kesteren – Yvonne Kooijman – Ruud Ryter – Marianne Weber- Mohammed Abdellaui – adviseur tevens werkgroep: Bjorn Tuijl1. 

Afwezig: Max OOsterveer

  1. Opening 
  2. Agenda vastgesteld
  3. Notulen vergadering 15 oktober 2019 – vastgesteld
  4. Evaluatie Renovatie Generaal Spoorlaan: Tessa geeft aan dat zij een verzoek in hebben gediend namens 13 bewoners over de aanpassing oversteekplaats naar de St Bavoschool/Eemstraat –(deze situatie is zeer onveilig) -die  wordt in behandeling genomen bij de Gemeente, tevens wordt gedeelte bij Marsmanplein nu ook meegenomen omdat de situatie thans verkeerstechnisch onjuist is.

Er is een briefwisseling gaande met Amber Vellekoop waarin gesteld wordt dat er verkeerstellingen geweest zijn in 2016 en daaruit volgend zou een 30 km zone nu passend zijn. De meningen lopen hierover uit een.

Geadviseerd wordt aan Tessa met de werkgroep de vinger aan de pols te houden en verder te gaan in samenwerking met de Wijkraad als er verdere reakties komen.

Dan aan te raden een gezamenlijk overleg te houden met Amber Vellekoop- verkeersdeskundige – heer T. Mulder – werkgroep Tessa.

Verwachting dat de herstructurering zomer 2020 gaat starten.

4a. Overlast Marsmanplein

      Nog steeds veel overlast met brommers – er schijnt wel een poosje bekeurd te zijn –

maar  er zijn nog steeds problemen bij handhaving ivm personele bezetting   – dus is het zaak bewoners te attenderen bij overlast direkt handhaving te bellen – hoe meer klachten hoe beter; er zijn al 300 flyers rondgedeeld in de buurt met deze mededeling.    

5. In – en uitgaande post:

brief heer Hak ivm plantenbakken MMP zie punt 6 Participatieprijs is gemeld Radio Talkshow is geplaatst op de website.

6. Plantenbakken MMP

– probleem doorgestuurd aan winkeliersvereniging tav heer Bert Buter met de vraag – van wie zijn deze bakken – wie draait er voor op – nog geen antwoord. Advies aanvraag indien bij gemeente voor bijdrage uit inictievenpot. Dit wordt een burgerinitiatief opgenomen door Saskia Ter Burg.

7. Wijkkrant kopij eind van de weeek inleveren – verzoek aan Karen voor een artikel.

8. Schoterbos : uitnodiging bijeenkomst

– infodag van 11.00 tot 15.00 uur op 23/11 Tekeningen + uitleg + rondleidingen door Schotelbos . Voorzitter heeft belanghebbenden die gereageerd hadden op enquete de brief doorgestuurd.

9. St. Maarten optocht

Ondanks de regen een prima opkomst zijn er toch wel zo’n 150 mensen geteld; Onder muzikale begeleiding van de Muggenblazers – hetgeen zeker een succes was was het een kleurige optocht – met mooie snoepmomenten en een perfekte begeleiding.  Alle vrijwilligers werden op een kopje koffie getrakteerd door snackbar De Marsman – tevens werd hen een aardige attentie aangeboden als dank voor hun inzet.

De vrijwilligers en sponsors hebben tevens nog een bedank mail ontvangen van Yvonne – die deze keer  de moter achter deze organisatie is geweest ,hetgeen zeer op prijs is gesteld.

Alle lof van een ieder voor deze organisatie en inzet .

10. Wijkschouw– i.v.m. vele opbrekingen overtillen naar het voorjaar – er is in september ook al een schouw geweest.

11. Rondvraag: Geen Sinterklaas optocht ivm veiligheid parkeergarage. GFT – bijeenkomst 30/10 inzake protest – is naar de adviescommissie – komt nog een uitspraak over.    

Volgende vergadering 10 december 2019.