Notulen Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt                                                                                  
Generaal Spoorlaan 140 
2025 ND  Haarlem     
www.delftwater.nl  
Twitter: @DelftWater   
Facebook: Delftwijk Waterbuurt  

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Aanwezig : Ruud, Yvonne, Marianne, Mohamed, Marion,
  Cindy Berghuis ( SIG )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
  Afmelding : Joshua Noordermeer ( Handhaving ) – Björn

Cindy, wij wensen je een voorspoedige tweeledige bevalling, en kracht zeker tijdens het eerste jaar van de zorg, die dit van ouders vraagt.

Yvonneheeft op uitnodiging van Jesse Blok  een rondleiding in de woningen Delftplein aanvaard, en is een leerzame en prettige ervaring rijker.

2. Vaststellen agenda
Als agendapunt 10 invoegen: het SVO- overleg, d.d. 10 december 2018

3. Notulen vorige vergadering ( 13 november 2018 )
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van :

De klacht omtrent het mogelijk omver gereden worden op het Marsmanplein zou verholpen moeten zijn. Het is niet wenselijk, dat er nog meer sleutels van een sleutelpaal in omloop komen. De Brandweer en de Politie maken hier bezwaar tegen.

Aan Hein de vergaderdata 2019, de twee wijkraadsverslagen oktober en november 2018,doorsturen tot plaatsen op de site. Alsmede de informatie van Spaarnelanden aangaande de locaties kerstbomeninzameling, op 3 en 9 januari 2019

4. In – en Uitgaande Post ( 14 november – 10 december 2018 )

Nieuwsbrief P. C. Boutensstraat – het vervangen van de riolering

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

WBO – Kerstborrel – Hof van Eden – d.d. 18 december van 20h00 tot 22h00

Mogelijk gaat Ruud hier naar toe !

Verzoek gesprek Mark Louwrier
ten huize Marion ingepland op donderdag 22 november 2018.

Het gesprek behelsde de rol van wijkraden versus de Gemeente, en vice versa.
Hoe kijkt de Wijkraad naar de rol van de Gemeente. Tegen welke muren loopt men aan,
en wat wordt er gemist in het bestaande Netwerk.

Cursus Pleio – d.d. 10 december 2018 – Bibliotheek – aan de Planetenlaan

Deze datum cursus Pleio werd door leden van onze Wijkraad niet bezocht.

Het is de bedoeling, dat er het eerste kwartaal 2019 weer een nieuwe cursusbijeenkomst wordt ingepland. Yvonne zou belangstelling hebben zich dan hiervoor aan te melden.

Laatste Netwerkcafé – uitnodiging d.d. 28 November 2018
Bericht Spaarnelanden Inzamelingsactie Kerstbomen – d.d. 3 en 9 januari 2019

Het Wijkkrantje is reeds klaar. Plaatsen in het Wijkkrantje is niet meer mogelijk.

Het Wijkkrantje is reeds gedrukt, en staat klaar ter bezorging in de wijk.
Wel kan aan Hein het verzoek worden gericht, tot plaatsen op de site van de Wijkraad.

Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst “Mooi door Noord ” – 14 november 2018

ABOS – Bewonersbrief werkzaamheden Schoterbos – Dura Vermeer

ABOS – Project herinrichting Mr . Jan Gerritszlaan / Willem Klooslaan

         Uitvoering eind 2019 tot medio 2020
ABOS – Uitnodiging / Agenda voor bijeenkomst d.d. 14 februari 2019

Verzoek nadere informatie omtrent aanvrage nieuwe brug A. van Schendelpad 1 :
Aan : 1 ) R. Vriend / 2 ) W. Hengst ( 20 november 2018 )

Inmiddels is er een antwoord. De aanvrage betreft bruggen, die zullen worden aangelegd in de nieuw aan te leggen watergang, in het Schoterbos. Dit is reeds ter sprake gekomen

tijdens het ABOS- overleg. In Fase 2 van de uit te voeren plannen in het Schoterbos komen de bruggen over de Jan Gijzenvaart aan de orde.  Al dan niet ter vervangen/ vernieuwen. Hierin wordt te zijner tijd een participatietraject gevolgd.

5. Vaststellen vergaderdata en datum Jaarvergadering 2019
De vergaderdata voor 2019 worden tijdens deze wijkraadsvergadering vastgesteld.

De Jaarvergadering zal plaatshebben op dinsdag 16 april 2019.

6. Handhaving – Politie – rol in de wijk
Bericht – Overlast – drugsgebruiker/ annex dealer – flat Generaal Spoorlaan
Diverse partijen hebben zich inmiddels mee bemoeid. Kennelijk werd de kwestie opgelost.

7. Wijkkrant en Flyer Jaarvergadering 2019
Voor de aankomende Jaarvergadering 2109 wordt een flyer in de wijk verspreid.

Voor de Flyer is het aanleveren van kopij noodzakelijk.

De flyer krijgt het formaat A4, en dan twee kantjes. ??
In 2019 verschijnen er twee wijkkrantjes verschijnen.
In de zomer één, en één in de winter.In mei zou het aanleveren van kopij moeten beginnen, waarna het wijkkrantje eind juni kan verschijnen.
Nog net voor de zomervakantie.

8. Terugkoppeling WBO – Bijeenkomst d.d. 27 november 2018

Het WBO – overleg kenmerkte zich door een grote groep participanten.

Er wordt een Powerpointpresentatie gegeven door Simea Knip, in relatie tot de aangepaste huisvestingsverordening – met name het splitsen woonruimteverdeling

De Orionzone
Er zijn zes participatiesessies. Participeren is een goede zaak.
De informatieavonden werden goed bezocht. De Bowling gaat weg !!
Het gaat vervolgens planmatig om 600 nieuw te realiseren woningen.
Aan de Orionweg 200 woningen, en de Planetenlaan 400 woningen.
De parkeernorm is : 1,5.


De uitgestoken hand, en Hein Schouwenaars !

Men is overwegend van mening, dat een onafhankelijke partij in samenspraak met
de Gemeente, en het WBO- overleg de beste optie moet zijn.
Bij aanvrage van gelden is de vraag wie beheert deze ??

Hans en Rob, nemen het voortouw, en plegen nog nader overleg. Afwachten tot het volgende WBO- overleg over hoe het participatietraject zal worden ingevuld.

Er zal een duidelijke opdracht geformuleerd dienen te worden.
Notulist ! ?

Er werd deze keer wel genotuleerd, alleen bij al deze nieuwe gezichten voor Yvonne,
is niet helemaal duidelijk door wie ook al weer. Bij het verschijnen van het verslag wordt
dit vanzelf duidelijk. En kan aangaande notuleren een kleine financiële vergoeding hier tegenover staan ?

9. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst – Mooi door Noord – 14 november 2018
Terugkoppeling verhalen – Eerste hulp mentale klachten – Eenzaamheid Toegankelijkheid – De Mentimeter

10. SVO – overleg – 10 december 2018

In relatie tot het SVO werd een schouw gelopen. Bij Op = Op blijven de grote prullenbakken staan. Grote containers zullen worden gemonitord.
Deze moeten trouwens voor 24 december 2018 weg zijn.
In  belabberde toestand verkerende fietsen krijgen een sticker.

Het vernieuwen van de lampenkappen kent een vertraging. Het wordt Januari 2019 .
Er komt één lampenkap op proef.
Ook het aanleveren van een Kerstboom kent een probleem.

Bij Ton Chase kent het parkeren een probleem. Bij de AH geldt een stopverbod,
er zijn enkele bonnen uitgedeeld. Het fietspad wordt gedoogd voor autoverkeer.
Er is een aanpassing tijdelijk parkeren in de vorm van een Verkeersbesluit.
Dit om tegemoet te komen aan het niet kunnen parkeren in de parkeergarage.
De verwachting is nu, dat in mei 2019 uitsluitsel hierin te verwachten is.

Er blijkt toch een potje te bestaan, van waaruit parkeren voor fietsen mogelijk blijkt,
en wel ter hoogte van de nu tijdelijk gevestigde oliebollenkraam. De telefooncel gaat weg.

De plantenbak bij de PLUS staat onder beheer van de VVE.

De VVE – Yvonne zou twee plantenbakken kunnen adopteren ??

Er is een flyer voor het schaakbord. Wie heeft interesse in het verzorgen van schaakactiviteiten ? En wie doet het sleutelbeheer, en houdt toezicht ?

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

Diverse keren is ervan sprake, dat mensen zich bezeren aan het bord.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Tijdens de wijkraadsvergadering komen verschillende meningen omtrent verantwoordelijkheid voor het mededelingenbord aan de orde.

Het bord staat op gemeentegrond, en kan als zodanig onder beheer van de Gemeente vallen. De Wijkraad kent het beheer van de aanlevering mededelingen, en is derhalve in het bezit van de sleutel. Volgende wijkraadsvergadering hierop terugkomen.


Een ieder : Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2019

11. Sluiting ( 21h15 )

Volgende vergadering: Dinsdag 8 januari 2019

Notulen Wijkraadsvergadering 13 november 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
www.delftwater.nl

VERSLAG Wijkraadsvergadering 13 november 2018

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
  – Yvonne is naar het Initiatievencafé geweest, op 13 november 2018.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen 11 pitchers aan het woord.

De gespreksstof behelst voornamelijk Foods in relatie tot de Kweektuin.

In het pand voormalige Bakkerij Vermaat, nabij het Nelson Mandelapark, is het de optie van een ondernemer om kassen daar te vestigen. Het in deze context aandachtspunt extra parkeren door bezoekers zal naar verwachting de aandacht behoeven, die daarin een oplossing nastreeft. Jur Botter, de wethouder, zou enthousiast zijn.

– Yvonne en Mohamed gaan naar de bijeenkomst Mooi door Noord, 14 november 2018

De overlast op het Marsmanpleinblijft aanhouden. Er zal een verzoekschrift worden verstuurd om de bank te verplaatsen, en een extra lichtpunt aan te brengen.

Actie Yvonne.
Wijkraad Kleverparkhoudt op te bestaan – De officiële aankondiging zal worden gedaan tijdens de door het te houden Jaarvergadering, op 14 november 2018.

2. Vaststellen agenda. 
Verzonden agendapunt meldt twee keer 7 . Na 7 komt uiteraard ( agendapunt ) 8.

3. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 16 oktober 2018 )
– Het feit puinzooi fietsenstallingaan de ventweg Rijksstraatweg, bij met name maisonnettehuizenblok 2, wordt nogmaals door Max geaccentueerd. Dit kwam reeds uitgebreid ter sprake tijdens de Wijkschouw.

De verwarring rondom subsidieaanvraagBurendag is, na enige informatieuitwisseling, inmiddels duidelijk.

– Marianne heeft Robert Vriend een bericht gestuurd, met het verzoek ons nader 
te informeren inzake de aanvraag nieuwe brug. Inclusief de vraag, ons nader te verwijzen naar een persoon binnen de Gemeente, die ons hierover kan informeren, 
mocht de heer R. Vriend de vraag niet kunnen beantwoorden. 
Helaas ontvingen wij geen antwoord. 
Nogmaals de vraag bij hem neerleggen, in afwachting van….

* M.W. ( Haarlem,ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Arthur van Schendelpad 1,

2018 – 08498, bouwen fiets – voetgangersbrug, 25 oktober 2018.

OG – Aanleg Zonnestroomdak – Kennemer Energie– deelname ? Nee.

Max werd op het Marsmanplein bijna omvergereden. Door een auto op het Marsmanplein.

Paaltjes zijn weg. Contacten Spaarnelanden – oplossingsgericht.

4. Overdracht en taken secretaris. 

Alle e- mail gaat naar Yvonne

De ( concept ) agenda wordt door Marion verzorgd. Alle wijkraadsleden worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Het verslag, te maken van de wijkraadsvergadering, wordt eveneens als concept verstuurd.


In – en Uitgaande Post ( 17 oktober – 12 november 2018 )

Marsmanplein – SVO – Verzoek hierin vertegenwoordiging Wijkraad.

De uitnodiging voor de eerstvolgende SVO- bijeenkomst geldt 10 december 2018

Marianne en Yvonne zijn voornemens deze bijenkomst te willen bijwonen.

Zij zullen zich aanmelden.

Het postadresvan de Wijkraad is : Generaal; Spoorlaan 140

Mohammed zal het postvak 1 x per week checken, en de post afleveren bij Yvonne

St. Maartendit jaar ? Vraag wijkbewoner ! Dit jaar helaas niet !

Lava, alsmede Tessa hebben zich inmiddels aangemeld, om de St. Maartenoptocht 
volgend jaar 2019 mee te helpen organiseren. 
Yvonne zal contact opnemen met heer Jan Kessens hoe e.e.a. te regelen,
zoals vergunningen e.d. 

Uitnodiging Spaarnelanden– Infoavond duobakken 13 november 2018 – 17h00 tot 19h30

Flyers in verband met de overlast Marsmanplein zijn bezorgd –
ongeveer 300 stuks. Aanvraag via Menno Evers AED apparaat nog geen response op gekregen.
OG – Kennemer Energie – gezamenlijk zonnestroomdak – deelnemers
gezocht Voorbereiding Jaarvergadering 2019 : flyer Voorstel Ruud voor aanschaf beamer in verband met de Jaarvergadering?

5. Terugkoppeling WBO –
Anneke Lissenberg houdt op als secretaris van het WBO. Na zoveel jaren deze werkzaamheden te hebben verricht, wensen wij haar alle goeds voor de toekomst.

De vraag is nu, wie gaat de WBO- verslagen vervolgens maken ?

Van de afgelopen bijeenkomst oktober 2018, werden geen nnotulen gemaakt.
Yvonne zal de nu eerstvolgende WBO- bijenkomst in november bijwonen.

De vraag : Wat wordt de reguliere frequentie van te houden vergaderingen.

6. Wijkkrant
De Wijkkrant. Het kopijaanbod is besproken. 

Ook is er een bedrijf gevonden, dat voorziet in de opmaak, en het bezorgen ervan.

7. Spaarnelanden – uitrol duocontainers papier en plastic. 

Het plannen van de infoavond in de Buurtwinkel vergde een aanpassing in de tijd.

Verzoek derhalve aan Spaarnelanden rekening te houden met het tijdsstip van de wijkraadsvergadering, die in de avond en ook te houden in de Buurtwinkel, om 19h45 begint.

Voorts bleek, dat de benedenmaisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg, in het geheel niet bij de uitrol papier – plastic ( februari 2019 ) containers waren opgenomen. 
Erop gewezen, dat deze woningen mede in het bezit zijn van de GFT- rolemmer, en alsmede in het bezit zijn van een achtertuin. Precies nog op tijd werd de maandagavond,
nog voor de op dinsdag 13 november te houden infoavond van Spaarnelanden, 
de informatie alsnog bezorgd.
De informatie – avond is geweest. Er zijn gedurende de wijkraadsvergadering geen vragen.

9. Sluiting ( 21h15 )

 • Volgende vergadering: dinsdag 11 december 2018 

Notulen Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Aanwezig : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Max, Marion
Isodoor komt iets later.
Gasten: Björn Tuijl ( wijkbewoner )
Elvira Ter Horst ( Kringloopwinkel )
Ilona van der Putten ( DSG )
Maaike van den Heuvel ( Flevopleinfestival )
Cindy Berghuis ( SIG )

Kees Steendam ( Spaarnelanden ) – Lonneke van der Weyden ( Ymere )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Via het ABOS – overleg vernomen, dat Robèrt Vriend inmiddels als gebiedsregisseur NOORD 
in dienst zou zijn. Bert Bovens, als tijdelijke vervangen, is kennelijk dus niet meer in functie.

2. Vaststellen agenda

Bij het agendapunt 3, krijgen ook de gasten Flevoplein eerder het woord. Dat wordt 3b

3a Bezoek Lonneke van der Weyden – Ymere ; Kees Steendam – Spaarnelanden

De Wijkschouw – gehouden op 2 oktober 2018

Marsmanplein – Delftplein – Yvonne maakte het verslag 

Allereerst !! Wat fijn, dat door Spaarnelanden een aantal tijdens de Wijkschouw geconstateerde aandachtspunten tot verbetering zo vlug werden verholpen.

Naar aanleiding van dit verslag wordt de gelopen Wijkschouw doorgenomen.

Wederom wordt de teleurstelling uitgesproken, dat Handhaving helaas niet op
de wijkraadsvergadering aanwezig kan zijn, alsmede dat aanwezigheid in onze wijk als onvoldoende zichtbaar wordt ervaren. 
Met name benoemd wordt het handhaven van geplaatste bakken bij de Buurtwinkel.
Veroorzaakt door het verloop van bewoners in de appartementen.

Asbaktegels lijkt een zaak voor de Winkeliersvereniging.

Bij de Bruna, de asbaktegel is weg, er wordt vaak gerookt in een nisje, en daar hebben bovenburen last van.

Zie ook lopende zaken in dit verslag !

Jongeren zijn, vanuit de Velserpoort, op het Marsmanplein met name hangjongeren overdag.

De Velserpoort valt onder leger des Heils, meldplicht in Wilhelminastraat voor 1 uur

Zij worden ‘s morgens buiten de deur gezet om half acht en gaan dan gezamenlijk of in

groepjes naar het Marsmanplein en drinken dan al bier en halen koffie bij AH.

Geen plaats, worden weer naar buiten gezet. En worden ‘s avonds weer naar Haarlem- Noord gestuurd. Advies ! Misschien eens contact opnemen met Leger des Heils.

Bestrating die niet goed is doorgeven aan Spaarnelanden.

Bestrating 1 meter vanuit de woning is bestrating eigen verantwoordelijkheid,
daarna is gemeente verantwoordelijk.

Om de zoveel centimeter tegels van verschillende hoogte mag

Voor het einde van het jaar ( 2018 ) zullen de op het Marsmanplein aanwezige lampenkappen hufterproof zijn vernieuwd.

In de Dr. De Liefdestraat wordt er toch door auto’s geparkeerd op tijdelijke parkeerplaatsen. In februari 2019 zou er toch meer bekend moeten zijn over de aanhoudende parkeerproblemen in de parkeergarage.
Potentiele bezoekers aan het Winkelcentrum Marsmanplein blijven weg, en meerdere winkeliers ondervinden de nodige financiële consequenties hiervan, te weten een beduidend dalende omzet. 

Verslag wijkschouw – bestrating al aangepast Dr. de Liefdestaat . Eventueel stelcomplaten.

Parkeergarage herstel ligt plan nu bij de gemeente en waarschijnlijk gaat

dat in februari aangepakt worden.


De suggestie, tijdens de wijkraadsvergadering wordt gedaan, om een Kiss & Ride te creëren bij ” de Gijz. “, aan de Jan Gijzenkade.

 • De maisonnettes Rijksstraatweg

Zwerfvuil omgeving – wanorde fietsenaanbodvoor de portieken 

Het zwerfvuil in de omgeving van de maisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg neemt 

opvallend zichtbaar storende proporties aan. Vooral in de zomer, wanneer kinderen zich 
in de algemene buitenruimte ophouden. Aan de orde van de dag is : Het zonder meer neergooien her en der van drinkpakken, chipszakjes, ijslolliestokjes, uitgespuugde kauwgomkwatten etc. etc. Door ouders van toepassing op de betreffende kinderen wordt niet voldoende er op gewezen, dat dit niet erg bijdraagt aan een normal voldoende aanzicht van de directe omgeveing van de maisinnetewoningen. Bovendien wordt er van alles aan huisraad op eigengereide tijdstippen door bewoners aangeboden, zowel bij de afvalcontainer als op gras nabij de portieken. Ook dat valt onder asocial gedrag naar de buurt toe.

Helaas zal meer opruimcapacitieit hierop moeten worden losgelaten. Dat kan niet structureel de bedoeling zijn, als het uiteindelijk gaat om gedrag gepleegd in deze door bewoners zelf.

Kan het Buurtbedrijf – locatie Jan Prinslaan een rol spelen. 
Hieraan leveren woningbouwcorporaties een bijdrage !

Ymere gaat in op problematiek – gaarne informatie buiten de vergadering doorgeven 
aan Lonneke ( Marion )

Overlast van fietsen komt door bewonersaanwas – fietsenrekken staan op openbare grond – het groen is van Ymere – er zijn prullenbakken te weinig – De Ontmoetingstuin ziet er niet uit – er zal aandacht aan worden besteed.


Er wordt door Spaarnelanden op geanticipeerd als er bakken te weinig worden gebruikt ,
die kunnen dan eventueel verplaatst worden.

Er worden geen nieuwe groene afvalbakken geplaatst.

Groene afvalbakken mogen niet uitgebreid worden. Dit is beleid van de Gemeente.
Wel zou er, indien gewenst, sprake kunnen zijn van verplaatsing. Een overweging vooralsnog.

Voornamelijk bij blok 2 vanaf de Jan Campertstraat overlast van grofvuil.

Ook ten aanzien van de fietsenrekken, zal er geen uitbreiding plaatshebben.

Misschien een aandachtspunt tot enige bespreking waard binnen het WBO, omdat de Gemeente niet van zins is meer fietsenrekken te plaatsen, daar waar dat nodig kan zijn.

Het grindop de weg, nabij de parkeerplaats Delftplein, zal worden aangeveegd.

Het bloemenmengsel, al eens ingezaaid zonder dat Spaarnelanden hier weet van had, 
werd eerder gemaaid, maar zal opnieuw worden ingezaaid door Spaarnelanden.

Delftplein – Elan – Richard van der Zwet

Kan er nog nieuwe beplanting komen – bij nieuwe aanplant moeten de bewoners dit dan zelf 

onderhouden. Spaarnelanden wordt hartelijk bedankt voor de snelle reactie, en de aanpak 
van de klachten.

De sloot bij Delftplein wordt ook aangepakt .

Er is sprake van zwerfvuil rondom de Voetbalkooi– Delftplein..

Bij de W.F. Hermansstraat lukt, door de toestand van de ondergrond, het aanslaan van 
de bergstruiken niet. De struikjes gaan weg alleen bij de hoek niet – die zijn prima.

Er komen andere struiken voor in de plaats.

Parkeerprobleem W.F. Hermansstraat
Er komen boomstammen, die niet kunnen worden weggerold.

De Klankbordgroep – maisonnettes 

 • Status Klankbordgroep –visie Ymere

Er is een contactpersoon vanuit elk blok – de tijd tikt door – geen berichten meer hierover –

Wat houdt het lid zijn van een Klankbordgroep in: 

Een Klankbordgroep draagt minder verantwoordelijkheden in zich dan een Bewonerscommissie. 

 • Meldingen door contactpersonen per blok,namens bewoners – 
  Hoe worden deze beoordeeld ?

Bewoners dienen zelf hun klachten kenbaar te maken. In die context kun je je afvragen 

welke rol een contactpersoon per blok dan speelt, als zou deze eraan bij dragen, dat klachten 

en opmerkingen voortaan sneller gecommuniceerd en opgepakt kunnen worden. 

 • Gehouden enquête.

De enquête resultaten hebben Lonneke van der Weyden, in ieder geval op navraag tijdens 
de wijkraadsvergadering, niet bereikt. Vooralsnog uiteindelijk helaas moeite voor niets, 
en toch op zijn minst een wat vreemde gang van zaken. 

Eén reactie heeft Ymere, verstuurd per e- mail, in ieder geval wel bereikt.

Op 23 oktober zal een gesprek Ymere met enkele leden van de Klankbordgroep plaatshebben.

Marion wordt voor dit gesprek ook uitgenodigd, maar geeft aan daarbij niet aanwezig te zijn.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid huurder 

Niet direct een onderwerp om verder tijdens de wijkraadsvergadering op in te gaan.

3b Bezoekers Elvira, Ilona, en Maaike krijgen het woord !

Het Flevopleinfestival, ook dit jaar weer gehouden, was een succes.
Gratis te bezoeken. Ons Festival.

De Burendag – op het Flevoplein werd gezamenlijk gedaan in verband met divers beschikbare subsidiepotjes – voor de kinderen ongeveer 200 in aantal.

Flevoplein festival – checken wie de opmerking heeft gemaakt namens de wijkraad zou er subsidie zijn aangevraagd door het SIG, maar zij waren niet aanwezig. 
De vraag is nu wie heeft wat gezegd ? Met als kernvraag : namens de wijkraad is aangevraagd ?? 

De Wijkraad was namelijk bij de aanvrage tot verkrijgen subsidie in het geheel geen partij !!

Isodoor doet navraag. En ook het Cindy zal dit binnen haar organisatie doen.


Elvira vraagt, of bekend is, dat door de werkzaamheden in het Schoterbos, de ratten populatie

in de wijk zou zijn toegenomen. Hierover is ons niets bekend.

Suggestie !

Flevoplein onderhoud nakijken door Gemeente – Het is zeer donker, verlichting ontbreekt – 
Kiss & Ride aanvragen door verenigingen, bij de Gemeente.

4. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 11 september 2018 )

Dit jaar zal er in onze wijk, door diverse samenlopen van omstandigheden, geen georganiseerde
St. Maartenoptocht plaatshebben.

Er komt weer een nieuwe koffie- broodjeszaak in het pand, waar voorheen Crostino, aan het Marsmanplein, was gevestigd.

5 In – en Uitgaande Post ( 12 september – 15 oktober 2018 )

 • Verslag Wijkschouw 2 oktober 2018 
 • Verzoek om informatie EV- palen – wordt nog nader onderzocht
 • Uitnodiging Initiatieven Café – 13 november 2018 – Kweektuin 

Vanaf 16h30 – Aanmelden tot 24 oktober 2018 : initiatief@haarlem.nl

 • Mooi door Noord – 14 november 2018 – Koningkerk – 16h00 tot 20h00
 • Verslag WBO september 2018 


6. Terugkoppeling WBO

In het WBO- verslag September 2018 was onder meer te lezen, dat er wijkraden zijn, 
die zich onvoldoende serieus gehoord weten. Dat zou niet het geval zijn, zo wordt geantwoord.

7. Lopende zaken

a. Parkeren Generaal Spoorlaan

De voorgenomen schriftelijke reactie, te versturen aan de politiek wordt opgeschort.

b. Overlast Marsmanplein

Van overlast, veroorzaakt door zich daar ophoudende jongeren is nog steeds sprake.

Nogmaals melden bij de Gemeente, de Wijkagent ?
Er zal een flyer worden verzorgd, die onder bewoners kan worden verspreid.

Daarin wordt aanbevolen, dat het te ondernemen actie door bewoners zelf wordt afgeraden. En dan toch weer, weer, en nog eens maar weer Handhaving te bellen.

Onder de personen, die zich door wangedrag doen gelden, zouden zich ook bewoners “Velserpoort “ bevinden. Die de dag noodgedwongen op het Marsmanplein doorbrengen.

Volgende keer wijkraadsvergadering nogmaals op terugkomen.

c. Schaakbord

Op de notitie, verstuurd aan de schaakvereniging is geen reactie ontvangen.

d. Update Schoterbos

Een verslag bijeenkomst ABOS – 11 oktober zal nog worden toegestuurd.

Enkele punten alvast te benoemen zijn:

De Poldersloot gaat weg.

De brug, ter hoogte van Delftwijk gaat weg – deze is te laag. Dat heeft consequenties.

In het HVVP wordt een brug ter hoogte van de Generaal Spoorlaan gepropageerd.

Er komt een schouw, in te plannen mei/ juni 2019 na de oplevering van Fase 1

Scouting Brigitta heeft opgemeten de beschikbare grond voor het Schoterboshuis, 

deze is 12m2. Gewenst is 15m2, derhalve moeten drie bomen weg. 
Wimmy Hengst, dit staat niet in de plannen. Er zal rekening moeten gehouden met wat er 

aan grond voor handen is. Dat vraagt een nadere ( politieke ) beoordeling, te zijner tijd. 

Scouting meldt, dat hij dit liever op tijd naar voren brengt.

Het aanleggen van een verzoek voor de Stayokay – camping behoort tot Fase 3.

De volgende ABOS – bijeenkomst wordt gehouden op 14 februari 2019

8. Wijkkrant

Het is de bedoeling, dat in december de Wijkkrant verschijnt.

Een aantal opmerkingen:

Marcel Smeenk – is de spil in het platform professionele ondersteuning van verenigingen.

Zijdelings in functie, en derhalve geen voortrekker van projecten – werkzaam bij DOCK

Isodoor functioneert als secretaris van de Wijkraad tot aan de Jaarvergadering 2019

Notulen van de wijkschouw sturen aan Menno Evers.

Max wordt geopereerd binnen 8 weken.

9. BESLOTEN GEDEELTE

10. Sluiting ( 21h30 )

 • Volgende vergadering: dinsdag 13 november 2018 

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018

Aanwezig: Kees Steendam, Barbara Munnikes, Bert Bovens, Menno Evers, Cengiz Karagus,
Antsje Zeldenrust, Jacques Amand, Jesse Blok, Jannie Hogervorst.
Buurtbewoner J. Visser (in rolstoel) en B. Winnubst.
Ruud Ryter, Mohammed Abdellaui, Marion van Kesteren, Yvonne Kooijman.

Start om 20.00 uur vanaf de buurtwinkel aan de Generaal Spoorlaan.

Er was een klacht dat de blindenstrepen bij de Verschmarkt niet goed door zouden lopen,
dit werd bekeken en geconcludeerd dat deze wel goed zijn.

Wat betreft de asbaktegels, als daar klachten over zijn moet de Winkeliersvereniging
daarvoor ingeschakeld worden, deze zijn daar verantwoordelijk voor.

Herstraten op het Marsmanplein langs de winkels i.v.m. plassen na flinke regenval gebeurt voorlopig niet, daar zijn bepaalde normen aan verbonden en volgens de Gemeente hier nog niet aan de orde.

Roosters liggen lager dan de stoep naast de opgang van de roltrap, voor de rolstoelers
erg lastig.

Lampekappen aan zowel voor-als achterzijde Marsmanplein worden nog dit jaar vervangen
door speciale glas-of kunststof kappen.

Dr. de Liefdestraat krijgt i.v.m. de nog steeds voortdurende problematiek van de parkeergarage tijdelijk belijningen en er wordt een bord geplaatst om de richting aan te geven voor extra parkeerplaatsen, dit om de winkeliers tegemoet te komen.

Verwacht wordt dat er pas in het 1e kw. 2019 meer duidelijkheid komt wat er gaat gebeuren.

Ter hoogte van de tijdelijke opheffing van het fietspad (paaltje eruit gehaald) waar de auto’s
nu overheen naar achteren kunnen rijden om te parkeren liggen de tegels nu los en dat geeft geluidsoverlast, wordt nagekeken.

Dan de problematiek bij de maisonnettes aan de Rijksstraatweg, deze  vragen om veel aandacht.

Veel overlast van gedumpt vuil op het grasveld, Bij de portieken van de maisonnettes overvolle fietsrekken, dit alles geeft veel irritatie bij diverse bewoners.

Helaas is niemand van Ymere aanwezig. Inmiddels een afspraak gemaakt met Lonneke v.d. Weyden, of  zij bij onze eerstvolgende wijkvergadering de 16e oktober aanwezig is om e.e.a.
door te nemen.

Gedacht wordt om bij Ymere aan te geven zich aan te melden bij het Buurtbedrijf,
aan de Jan Prinslaan. Ook de Gemeente en Spaarnlanden gaan gezamenlijk bekijken wat er daar tot de mogelijkheden behoort om de problemen enigszins op te lossen.

Bij de Ferronstraat staat  een boottrailer aan een paal met een ketting, hiervoor Handhaving berichten om een sticker erop te plakken.

Het straatnaambordje hangt te hoog, wordt door Spaarnelanden naar beneden gebracht.

 

Bij de W.F.Hermansstraat zien we veel grind op de openbare weg liggen, dit wordt door Spaarnelanden weggehaald. Ook hier overvolle fietsrekken.

Bert Bovens van de Gemeente geeft aan dat de Gemeente het beleid hanteert op dit moment
dat er geen extra fietsrekken in heel Haarlem worden geplaatst.

Misschien moeten de wijkraden dit probleem gezamenlijk aankaarten in het WBO, om te kijken of dit wel relevant is.

Voor het Delftplein ligt een stuk grond, dat eerder dit jaar opnieuw ingeplant is, verder niet onderhouden werd, vervolgens door Spaarnelanden gemaaid…weg planten…dus nu weer een

dorre boel…

De vraag was aan Elan ( Richard van der Zwet ) of er een herstelbeplanting is, nee gaf Jesse aan. Dit moet opnieuw bekeken worden, wel is het momenteel zo, dat als het opnieuw ingeplant wordt, Spaarnelanden dan van de bewoners verwacht dit te onderhouden, waarop dit door Mevr. Winnubst als niet haalbaar gezien wordt.

Uiteindelijk wordt er afgesproken dat er in het voorjaar opnieuw gras wordt ingezaaid met de mogelijkheid voor de bewoners er wilde bloemen in te zaaien en Spaarnelanden het maaien dan 2 x per jaar blijft doen.

Terug richting de buurtwinkel komen we voorbij enkele prullenbakken aan de Rijksstraatweg voor de winkels ter hoogte van de Dierenzaak en de Plus, welke scheef staan doordat de auto’s tijdens het parkeren er tegen aan rijden, en waardoor ook de tegels omhoog komen.

Spaarnelanden gaat bekijken wat ze eraan kunnen doen.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

PS.

Enkele problemen zijn inmiddels 4 oktober al opgelost door Spaarnelanden, zoals de             verhoogde rand voor rolstoelers op het Marsmanplein, bestrating opnieuw gedaan ter hoogte van het fietspad in de Dr. de Liefdestraat, diverse verkeersborden werden recht gehangen en het straatnaambord van de Ferronstraat werd verlaagd.

Waarvoor onze dank voor het snelle oppakken van enkele problemen.

Notulen Wijkraadsvergadering 11 september 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 september 2018

Aanwezige wijkraadsleden : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Marion
Piet van Rooden SIG vervangt Cindy Berghuis SIG
Afmelding : Isodoor !

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Lokaal wijkgericht: Er is helaas een overval gepleegd op het Marsmanplein.
Het Kruidvat was de dupe ! Mogelijk door een 14 – jarige jongen ?

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De afwezigheid van Isodoor heeft consequenties voor het nagaan van de ingekomen post.

 1. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 10 juli 2018 )

Het verslag van wijkraadsvergadering 10 juli 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Aan Hein zal worden verzocht dit vastgestelde wijkraadsverslag op de website te plaatsen.

 1. Post 11 juli- 11 september 2018

Er ligt een uitnodiging deel te nemen aan een bijeenkomst van het Wijkplatform, d.d. 13 september. Locatie: Arthur van Schendelplantsoen.
Bjorn is met vakantie. Ruud zegt toe de avondbijeenkomst te zullen bijwonen. 

Recent ontvingen wij een verzoek, om te laten weten waar EV- laadpalen in onze wijk

kunnen worden geplaatst. Aan dat verzoek werd gehoor gegeven door locaties in de wijk voor te stellen. Marion vraagt na, of er inmiddels al is bepaald welke wijklocaties hiervoor in beeld zijn. 

Over de AED-plaatsing in de wijk is vooralsnog ook nog geen berichtgeving ontvangen.

Op 2 juli was het laatste bericht hierover. Marianne vraagt nog eens na.

Uitgaande post : Maisonnettes – vervuiling door zwerfvuil van deze omgeving ( trouwens niet alleen daar – ook op het Marsmanplein ) Aan Barbara Munnikes – Spaarnelanden, die tot 25 september 2018 afwezig is, werd een verzoek gericht te komen tot het plaatsen van extra afvalbakken,
nabij de portieken van de Maisonnettes Rijksstraatweg.

Uitgaande post : Aan Isodoor zal worden verzocht de mensen, die vorig jaar de St. Maarten- optocht hebben begeleid wederom te benaderen, of zij deze organisatie voor dit jaar opnieuw willen verzorgen ??

Lopende zaken :

 1. Parkeren Generaal Spoorlaan

Hoewel het besluit van de Commissie Bezwaar er ligt, en er nog weer geruime tijd nadien is verstreken, groeit de irritatie onder de directe bewoners. Er is met onder meer ook sprake van aanhoudend levensgevaarlijke situaties voor de Buurtbus. Voor de bewoners Generaal Spoorlaan/ Marsmanplein, die dagelijks te maken hebben met de het woongenot ondermijnende en daarmee de  hinderlijke parkeersituatie, geldt dat de maat zo langzamer hand wel vol is. Het meest recente antwoord van de Gemeente luidt, dat maar moet worden afgewacht, wanneer de problemen met de parkeergarage eerst moeten worden opgelost. Dat kan, “ als alles een beetje meezit “, tot in het oneindige duren.

Daarom is het plan Commissie Beheer hierover te benaderen, om uitsluitsel met een tot meer spoed manende intentie, te bewerkstelligen.
Marianne zal het aan de politiek gerichte bericht, inclusief de nodige bijlagen, versturen.

 1. Overlast Marsmanplein

Deze overlast duurt al meer dan een jaar !!!
Waarom wordt dit probleem zo moeilijk tot niet op – en/of aangepakt.

Het patrouilleren van Handhaving ontbreekt, blijkt de constatering.

In de parkeergarage vinden vernielingen plaats. Het is nu de bedoeling, dat de bewoners een A4 ontvangen ter informatie. Ruud kan zorgen voor het printen ervan.

Tijdens de Jaarvergadering werd door een vertegenwoordiger van Spaarnelanden
een Big Belly beloofd. Helaas……..!!

In de buurt van “ de Verschmarkt “ worden meloenen neergelegd, die het aanbod van vogels bij het aangeboden fruit van de winkel zelf weg moet houden. De constatering is, dat dit dan wel vogels aantrekt, maar dan op een andere plek dan de “ Verschmarkt “ zelf.

De volgende wijkraadsvergadering in oktober als agendapunt wederom noteren,
de situatie overlastgevend  jongerengedrag op het Marsmanplein.

 1. Schaakbord

Krantenartikel HD – september 2018

De Stichting Buurtschaak zal informatief worden bericht over het schaakbord in de buitenruimte op het Marsmanplein, mochten zij hiervan nog niet op de hoogte zijn.
Marion zal dit bericht versturen.

Crostino vertrekt van het Marsmanplein. De berichten zouden zijn, dat in de plaats van Crostino een Shisha – lounge ? zal worden gevestigd, als vervangende ondernemer.

Nu Crostino, die de sleutel van de schaakkisten in beheer zou nemen vertrekt, is de vraag wie van de winkeliers het beheer van deze sleutel op zich neemt. Ruud vraagt dit na !

 1. Update Schoterbos

Het Verslag ABOS d.d. 14 juni 2018 werd intern aan de wijkraadsleden verzonden, alsmede de afbeelding van het  Schoterboshuis . Er is een melding overlast, veroorzaakt door jongeren. De volgende ABOS – bijeenkomst zal zijn op donderdag 11 oktober 2018 –

Er wordt een schouw in het vooruitzicht gesteld, met als voorbeeld de schouw, die werd gehouden in het Reinaldapark.

 1. Wijkkrant

Wordt dit een Nieuwsbrief, mogelijk te verschijnen in November ? De opmaak van het wijkboekje blijkt moeilijk te realiseren. Wel is sprake van een goede faciliteit aangaande de bezorging van een boekje / wijkkrant. Het voorstel is derhalve toch te kunnen komen tot een Nieuwsbrief, plaatsen van informatie op de website, en in December een Wijkkrant mogelijk te kunnen verspreiden ?

Suggestie van Piet van Rooden. Bij iedere publicatie de suggestie aan wijkbewoners :
“ Kijk ook eens op de Website “.

 1. Wijkschouw – 2 oktober 2018

Een aantal mensen/ vertegenwoordigers instanties- organisaties hebben inmiddels kunnen toezeggen te zullen deelnemen. Juist Handhaving zegt vooralsnog geen mogelijkheid in te kunnen plannen. De geruime tijd in beslag nemende overlast problemen op het Marsmanplein, Het Integrale Veiligheid en Handhavings Actie programma 2017 voor Noord ( Buurt Bestuurt – vanaf 2018 ),
in aanmerking genomen, stemt dit tot verbazing. Temeer ook, omdat Delftwijk weliswaar en vooralsnog op schrift aangemerkt staat,  als zijnde aandachtswijk.

De start van de Wijkschouw zal zijn op het Marsmanplein, zijde Generaal Spoorlaan, ter hoogte van

de SIG – locatie

 1. Sluiting ( 21h15 )
 • De volgende wijkraadsvergadering:
  In verband met het aanwezig kunnen zijn van wijkraadsleden , bij voorkeur te houden
  op 16 oktober, en NIET op 9 oktober, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

 

Notulen Wijkraadsvergadering 10 juli 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 juli 2018
 

 1. Opening en mededelingen (19h45)
  1. Marianne is afwezig, ze heeft met Menno wel contact gehad over de AED’s.
  2. Ruud is bij Klaas Kallenbach geweest. Klaas wil best advies geven aan de wijkraad, als er concrete vragen zijn, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan. Ruud vraagt hem zijn email adres nog,
   dan neemt Isodoor hem mee met de agenda / notulen mails.
  3. Mohamed was bij de 100 dagen planning meeting en heeft twee workshops gevolgd.
   Er is een plan voor elektrische huurauto’s, €5 abonnement en €4 per uur huur.
   En Haarlem Noorderlicht, voor duurzame informatie in de wijk (haarlemnoorderlicht.nl).
  4. In het Kleverpark is nu een proef gaande met elektrische huurbakfietsen. Een heel goed initiatief!
  5. Kraaienoverlast rondom Marsmanplein. Onder andere bij de Versmarkt.
   Die leggen meloenen buiten om de dieren weg te trekken maar dat trekt ook juist aan.
  6. Max: er is veel zwerfvuil op en rondom het Marsmanplein.
 2. Vaststellen agenda
  1. 5d wordt toegevoegd: bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
 3. Notulen vorige vergadering ( 12 juni 2018 )
  1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld
  2. Isodoor aan Hein vragen of ze op de website kunnen.
 4. Post 13 juni – 7 juli 2018
  1. Huur Buurtwinkel aanpassing. Is akkoord.
  2. SVO: Toolbox ‘Veilig ondernemen op drukke plekken’
  3. Petra: inloopochtend participatiewet.
  4. Pleio: Drie uitgangspunten Schoterboshuis scouting Brigitta.
  5. Marcel: Verslag en info wijkplatform
  6. Pre Wonen nieuwsbrief sloop/nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat.
  7. SIG: Kijkje in de keuken 4 oktober.
  8. Kees Jansz: eindelijk zijn de metalen platen weg uit de Slauerhoffstraat. Daar is verder geen communicatie over geweest vanuit de gemeente, maar wel mooi dat de situatie weer rustig is.

Uitgaand:

 • Antwoord EV laadpaal locatie.
 • Marianne aan Bert Bovens over parkeren Generaal Spoorlaan.
 • Marianne over de AED aan Menno
 1. Lopende zaken
  1. Parkeren Generaal Spoorlaan
   1. Marianne is er (nog steeds) me bezig maar nog geen vorderingen van de kant van de gemeente. Communicatie is abominabel, er komt erg vaak helemaal geen reactie op onze mails.
  2. Overlast Marsmanplein
   1. Het is regelmatig weer een drukte. Schreeuwende jongeren, maar ook Kees in zijn scootmobiel. De situatie is nog steeds even erg als vorig jaar.
    1. Isodoor stuurt Menno een mail om te vragen hoe het hiermee zit, helemaal nu we een wijk met aandacht zijn.
 1. Schaakbord
  1. Crostino (Isodoor heeft Saskia gesproken) wil de sleutel beheren. Er moet een bord bij de schaakbordkisten komen met de huisregels, en een kopie daarvan bij Crostino en in het mededelingenbord.
   1. Isodoor maakt een opzet voor de tekst van het bordje
   2. Isodoor benadert Kees Steendam over een manier van monteren
   3. Ruud stuurt de laatste versie van de flyer door.
  2. Bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
   1. Moet er weer een bewonerscommissie komen? Er is een bewonersoverleg gestart. Lonneke van der Weyden van Ymere is hiermee bezig. Aanstaande vrijdag (13 juli) is de eerste bijeenkomst.
   2. Onderwerpen die spelen: Zwerfvuil, veel van bewoners zelf. Onveilig gevoel. Dit moet besproken kunnen worden.
 • Er is een enquête onder de bewoners verspreid, de resultaten daarvan gaan uitwijzen wat voor problemen er precies zijn.
 1. Twee banken Simon Vestdijkpark
  1. De grote stenen bank is nog steeds kapot.
   De grote bank is nog steeds niet teruggeplaatst.
  2. Max mailt Bert Bovens hierover (bbovens@haarlem.nl).
 1. Wijkkrant
  1. Ruud moet er nog even aan trekken. De kopij is al naar Roads.
   Als de eerste opzet klaar is nemen we contact op met de bezorging
 1. Wijkschouw
  1. Nieuwe datum: dinsdag 2 oktober 20:00 uur. Omdat 18 september teveel afmeldingen waren. Yvonne graat proberen, of er dan meer mensen kunnen.
 1. Functieomschrijvingen wijkraadsleden
  1. De functieomschrijvingen zijn geactualiseerd.
  2. Marion stuurt ze aan Hein voor op de website en aan Ruud voor in het boekje.
 1. Terugkoppeling wijkplatform
  1. We hebben van Marcel Smeenk alle informatie van de eerste bijeenkomst ontvangen. Gisteravond 9 juli 2018 zou de bijeenkomst van de kerngroep zijn geweest,
   maar het is onduidelijk of die door is gegaan.
  2. Volgende bijeenkomst van de grotere groep is 13 september in Speeltuin Delftwijk.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Isodoor is gestopt als voorzitter. Ruud neemt de aanwezigheid daar van hem over.
  2. Hans Kamerling wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter.
 • Sluiting (21h30) Augustus is reces –  Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018