Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019

Verslag Wijkraadsvergadering 14 mei 2019.

Aanwezig : Yvonne, Marianne, Ruud, Mohamed – Björn
Gast : Wijkbewoner / VVE- Bestuurslid de heer van der Laan


De Voorzitter heeft iedereen welkom en we evalueren gezamenlijk e.e.a. met betrekking tot 
de Jaarvergadering, gehouden op 7 mei j.l.
Wij zullen nog terugkomen op de diverse ingevulde kaartjes, en de daarop gestelde vragen.

Aktiepunten: Spiegel Hunzestraat – is al eerder aan de orde geweest en misschien heeft Robèr Vriend hier een antwoord op. Wat te doen met Max – hij is al diverse keren niet op de bijeenkomsten aanwezig geweest en ook niet op de Jaarvergadering – Besloten wordt om hem een brief te sturen en om een reactie te vragen.

Energiebeheer – Advies: maak een stukje voor de Wijkkrant.
Presentielijst maken voor de vergadering – een goed idee voor 2020! 
Algemene klacht – de afwezigheid Handhaving – ook tijdens onze wijkraadsvergaderingen. 
Een vervangende waarnemer hebben wij ook nog nooit gezien. 
Tessa Borgardijn stelt zich beschikbaar voor Sint Maarten – Yvonne gaat dit ter hand nemen,
in samenspraak met de heer Kessens. 
Opmerking Jaarvergadering van Angelina – over te weinig actie voor het jeugdprogramma, opgehangen in het mededelingenbord voor de activiteiten. 

Volgende wijkraadsvergadering in juli : de functieomschrijvingen vaststellen. 
Werkgroepen vormen: Björn – o.a. publiciteit.
Bezoek aan inloopavond d.d. 21 mei, georganiseerd door Spaarnelanden – voorlichting i.v.m. afvalscheiding GFT – de uitrol van te plaatsen verzamelcontainers, in onze wijk . 

Bericht van Hein dat de website is geüpdatet. 

Bezoeker de heer van der Laan – bestuurslid van de VVE – De Lyriek wil weten, wat wij doen met het bestemmingsplan t.a.v. de Orionwegzone – Daar gaan wij, zelfstandig als Wijkraad, niets aan doen.
Er zijn inmiddels vijf uitgebreide bijeenkomsten hierover geweest , die voor een ieder toegankelijk waren. Dit wordt verder besproken in het gezamenlijke wijkradenoverleg.

Verder! Wat gaan wij doen met de te plaatsen afvalcontainers aan de voorzijde, en de ingang van 
de parkeergarage Marsmanplein. Als Wijkraad zijn wij door Spaarnelanden niet van te voren op 
de hoogte gesteld van een informatiebijeenkomst, en bestaande aan te geven plannen,
waardoor wij, als Wijkraad eigenlijk onaangenaam verrast werden t.a.v. deze problematiek.
De eigenaars van de Lyriek gaan in protest – Ruud dan vanuit de wijkraad.

De Wijkraad heeft op 21 mei 2019 de inloopavond Spaarnelanden bezocht, en bezwaren opgeschreven op de daarvoor bestemde formulieren. Bovendien vragen wij om een evaluatiebijeenkomst na een half jaar, te rekenen vanaf de uitrol in oktober 2019.

De heer Laan wil weten, wie er verantwoordelijk zijn voor de plantenbakken op het plein en dat
deze er niet uit zien, hij wil kontakten met BUUV opnemen i.v.m. het verzorgen van de bakken,
en vraagt dan aan ons voor een bijdrage voor de planten e.d. 
Yvonne heeft naderhand e.e.a. gecheckt, de bakken die door Spaarnelanden – Kees zijn gevuld , 
zoals afgesproken, zien er prachtig uit – dus verder geen actie is het oordeel.
De heer Laan vindt, dat de openbare parkeergarage Marsmanplein ook onder onze competentie valt. Onze mening is, dat dit voornamelijk een zaak is van de Gemeente, en Nevo Vastgoed. 

Wij gaan verder met onze vergadering: 
Bericht van de heer Smeenk – meerdere mededelingen plaatsen op meerdere borden , vinden wij prima. Maar moet deze zelf dan aanvragen. Het probleem is: wie gaat deze onderhouden en wie gaat deze informatief vullen. 
Conclusie: 1 inlichtingenbord, op het Marsmanplein, is genoeg, wat ons betreft.

Punten van aandacht : Een Klankbordgroep voor verkeer – 5 omliggende wijken.
Herstructurering 2020 – Delftwijk Zuid – dit gaat Ruud doen. 

Wij zullen ons gaan beraden over de vrije inloop tijdens de wijkraadvergadering.
Geopperd wordt de vrije inloop te houden van 19.45 tot 20.15 uur, zodat wij dan als bestuur daarna onze wijkraadsvergadering kunnen voortzetten, om voldoende tijd te kunnen geven aan de door ons geagendeerde bespreekpunten.

Dit zullen wij, tijdens onze volgende bijeenkomst te houden in juli, agenderen.

In juni komen wij, door vakantieafspraken, niet bijeen voor een te houden wijkraadsvergadering.


Openingshandeling 1e fase Schoterbos

De 1e fase van het groot onderhoud van het Schoterbos is klaar. Het wordt steeds duidelijker hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien. De gemeente wil gebruikers en omwonenden bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden. En samen met u, aannemer Dura Vermeer en wethouder Snoek de verbetering van het Schoterbos vieren op 18 juni.
Het oplevermoment is van 16.30 tot 17.30 uur. Aanwezigen kunnen verzamelen bij het Posthuis van Ecosol Effect, Meester Jan Gerritszlaan (tegenover nummer 73).

Meer informatie : https://www.haarlem.nl/nieuws-noord/feestelijk-oplevermoment-eerste-werkzaamheden-schoterbos-18-juni/

Verslag Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 07 mei 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanvang vergadering 19.40 uur

De waarnemend voorzitter Marion van Kesteren heet alle aanwezigen
van harte welkom, tevens onze gastsprekers Carla Klippel – BUUV
en Annelies Tessensohn (SIG) .

  1. Mededelingen  – geen

Aanmeldingen nieuwe bestuursleden – geen
Bezwaren tegen de Wijkaard – geen

2. De wijkraadsleden worden voorgesteld – Max is afwezig

3. Jaarverslag 2018  – geen commentaar

 4. Plannen 2019 –

5. Financieel verslag 2018 – vragen over eindsaldo –door vrager
verkeerd begrepen + begroting 2019
Penningmeester krijgt decharge van kascommissieleden en een
compliment dat alles er keurig uitzag.

 Kascommissieleden worden bedankt voor hun bijdrage en krijgen een         attentie aangeboden.

Gevraagd wordt voor een nieuw commissielid; twee mensen bieden zich aan en gekozen wordt voor de heer Jan Kessens

6. Verkiezing wijkraadsleden.

Isodoor Jonker is aftredend en niet herkiesbaar – als secretaris wordt voorgesteld Yvonne Kooijman – met algemene stemmen aangenomen.

Waarnemend voorzitter mag ook aanblijven Isodoor wordt hartelijk bedankt – was ook al gebeurd in bestuurskring met cadeau, maar nu ook tijdens deze zitting.

Ook wordt Björn nog hartelijk bedankt voor zijn inzet en steun gedurende de afgelopen periode, zijn we erg blij mee.

Er wordt door de voorzitter een opsomming gemaakt van de aktiviteiten van het AFGELOPEN JAAR ,  die tevens gepland staan voor 2019:

Fase 1: Schoterbos werd afgerond feestelijke opening is op18 juni;

Diverse bijeenkomsten bijwonen:
Overleg WBO

o.a. overleg met Wijkplatform – SVO – veilig ondernemen met winkeliers

rondom Marsmanplein    

Wederom ingebruikstelling schaakbord Marsmanplein    

Parkeerprobleem Marsmanplein – Generaal Spoorlaan nog niet opgelost en verder een uitleg van Menno Evers over parkeergarage Marsmanplein

Wijkkrant zal dit jaar 2 x uitkomen

St Maarten optocht wordt wederom aangepakt en er zijn naast Yvonne – 2 vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Rondvraag:

Vraag voor aandacht voor de energie coaches – geven een korte uitleg en misschien een idee voor een stuk in de nieuwe wijkkrant.

Mevr Schardijn
Vraagt extra aandacht door handhaving cq wijkagent ivm
Vuilstort door vreemden in de ondergrondse containers –
Hebben zelfs auto kentekens genoteerd- wordt niets mee gedaan – moeten op heterdaad betrapt worden.

Björn geeft de complimenten over de verrichtingen van het afgelopen jaar.

Hr Velding
Klacht:rommel in de tuinen aan de PC Boutensstraat – vernielingen –
Pesterijen door kauwgum in huissloten – graag Aktie handhaving.

Pakeren Marsmanplein uitleg gegeven door Menno Evers

Mw bewoner Lyriek – is er een Repair café – helaas niet meer door onvoldoende  belangstelling.
Zeer slechte bestrating aan de Generaal Spoorlaan – wordt hier iets
Aan gedaan – Yvonne geeft aan dat er gaten zullen worden gerepareerd.

St Maarten – geen aangelegenheid wijkraad – wel medewerking maar het is een burger initiatief dit in verband met aan te vragen subsidies.

Jan Kessens: aan overlast hondenpoep Simon Vestdijk plantsoen wordt niets gedaan- handhaving zegt op heterdaad te moeten betrappen – videobeelden worden niet aanvaard.
Suggestie:
Evt :Ludieke Aktie doen d.m.v. springkussen ed plaatsen??
evt thema avonden ism handhaving

Tenslotte geeft Marion namens het bestuur de complimenten aan Spaarnelanden voor het adequaat oplossen van de aangegeven
problemen – wij zijn blij met deze fijne samenwerking.

Na de Pauze:

Een duidelijk en inspirerend verhaal door Carla Klippel van BUUV en aansluitend door Annelies Tessensohn en Bas Buisman van de
SIG met een duidelijke uitleg van hun aktiviteiten en projecten in de wijk.

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt en kunnen nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Zaalbeheerders ook hartelijk dank voor de verzorging.

Al met al een goede avond en hopelijk met de nieuwe aanpak voor meer promotionele aktiviteiten een goed nieuw wijkraadsjaar 2019.

Het Schoterbos (vervolg)

De eerste fase van de aanpak van het Schoterbos is zo goed als klaar.

Hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien, wordt steeds duidelijker. In februari is de beschoeiing rond de nieuwe watergang en drie nieuwe bruggen geplaatst. Bovendien zijn de laatste bomen en struiken voor deze fase geplant.

Water

Het ziet er hier en daar nog kaal en modderig uit. Wij krijgen dan ook vragen of de ­problemen met het water(plassen) na regen nu zijn opgelost.

Na alle werkzaamheden en veranderingen heeft het hele park, en met name de ondergrond tijd nodig om weer een nieuwe balans te vinden.

Wanneer het warm genoeg is worden er grasmengsels ingezaaid en komen er langs de waterkant moerasplanten. Hierdoor wordt het groener en droger.

We houden de ontwikkeling in de gaten en als er plekken zijn waar nog extra maatregelen nodig zijn, nemen we dit in de vervolgfase mee.

Vervolgfase

In de vervolgfase wordt onder meer de poldersloot en de overige fiets- en voetpaden aangepakt. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de vervolgfase. Net als bij de eerste fase wordt weer een voorlichtingsochtend of -middag in het park georganiseerd om alle gebruikers en belanghebbenden de kans te geven op de voorlopige plannen te reageren.

Honden en hondenlosloopplaats

Met het nieuwe Schoterbos hebben ook de honden hun eigen nieuwe losloopplaats gekregen. Hier kunnen ze lekker loslopen en -rennen. Op de andere plekken in het park moeten ze aangelijnd blijven. De nieuwe planten en bomen zijn nu nog kwetsbaar. Ook daarom is het belangrijk dat de honden alleen loslopen op de hondenlosloopplaats. Zo houden we samen het Schoterbos schoon en veilig voor álle gebruikers.

De losloopplaats is nog niet helemaal af, er liggen al boomstammen om omheen te spelen. Wij horen graag van de hondenbezitters welke elementen het voor hun honden een nog leukere plek maken. Ook niet-hondenbezitters mogen natuurlijk suggesties doen.

U kunt uw voorstel(len) mailen aan projecten@haarlem.nl o.v.v. hondenlosloopplaats Schoterbos

Feestelijke bijeenkomst

Maar eerst gaan we in mei, wanneer het park weer wat groener is,  de eerste fase feestelijk afronden. We doen dit door een korte bijeenkomst in het park met wethouder Merijn Snoek, aannemer Dura Vermeer en natuurlijk alle belangstellenden.

Laten we hopen dat de weergoden ons dan gunstig gezind zijn.

De informatiemiddag en de feestelijke opening worden tijdig op verschillende manieren bekendgemaakt, onder andere via de website van de gemeente Haarlem (www.haarlem.nl).

U bent van harte uitgenodigd.

Notulen Wijkraadsvergadering 12 Februari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanwezig : Yvonne, Ruud, Marion

Gast: Esther Sijm ( SIG )

  1.  Opening en mededelingen ( 19h45 )

 Carla Knippel – Hin ( BUUV ) is verhinderd.

 Vandaag worden de lampenkappen op het Marsmanplein vervangen.

 Dit wordt gedaan, als eerste in Nederland, volgens de 3D – printmethode.

      Het eerstvolgende Wijkgesprek vindt plaats op 4 april. Yvonne gaat hiernaar toe.

      Bij het inlichtingenbord op het Marsmanplein warden paaltjes geplaatst.

      Voor het schaakbord werden 200 stuks flyers gemaakt.

     
      Esther Sijm van SIG meldt, dat er een Sponsorloop gaat plaatshebben.

      Dit in relatie tot het 50- jarig bestaan van de SIG.

      Een sponsorloop ten behoeve van de KinderVoedselbank, te houden op 11 mei 2019,
      van 11h00 tot 13h00.

      De SIG kan tekst aanleveren, mogelijk op de site van de Wijkraad worden geplaatst.    

      De Winkeliersvereniging is van de partij, evenals muziek en een grabbelton. 

2. Vaststellen agenda
 Als punt 6 wordt toegevoegd Bijeenkomst in het gebouw Schoterscholengemeenschap,

 d.d. 16 januari 2019. Betreffende de plannen Orion zone. Ruud was hierbij aanwezig. 

3.Notulen vorige vergadering ( 8 januari 2019 )
 Agenda moet uiteraard zijn : Verslag

 4. In – en Uitgaande Post ( 9 januari 2019 – 11 februari 2019 )

            Bewonersbrief werkzaamheden Delftlaan/ P.C. Boutensstraat

            Situatie, wijze van gebruik fietspad nabij fietspad, naar Dijkzichtlaan.

            Deze kwestie kan aan de orde komen tijdens het eerstvolgende Wijkgesprek, op 4 april.

        Stadslandbouw

De bijeenkomst Stadslandbouw werd afgelast. Er komt een nieuwe datum.

Het kan zijn, dat ons een verzoek bereikt tot het invullen van een enquête.

Beschikking verlening subsidie

Experiment deelvervoer HELY – Scheepmakersdijk – verzoek invullen enquête

BUUV – mogelijk info voor website / Kopij wijkkrant

WBO – Orionzone  25 februari 2019 – Schoterhof – afsluitende inloopbijeenkomst.

Project Samen Hier

Spaarnelanden – Bewonersbrief uitrol duobak papier / plastic

Op 12 februari vond de feitelijke uitrol duobak containers papier en plastic plaats
in onze wijk, de Delftwijk – Waterbuurt.
De uitrol duobak containers voor plastic en papier is in Haarlem een doorslaand succes.

Stadsgesprek rol wijkraden – 11 februari 2019 – Koningkerk

Niemand van onze Wijkraad was hierbij aanwezig.

ABOS – bijeenkomst 14 februari 2019 – Beheerplan Copijn – Schoterbos
Eveneens op 14 februari 2019 komt Ecologisch Beheer aan de orde.
Mogelijk wordt er wederom een stadsecoloog aangesteld, die preciezere ecologische aanbevelingen kan laten gelden. Haarlem kan, op zijn minst, wel wat aanbevelingen tot het ontwikkelen en beheer van meer ecologisch groen wel gebruiken.

Sociale kaart – Actueel ??

Overzicht Leefbaarheids- Initiatievenbudget

Muzikaal Begin –

5. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Binnenkort zal de Kascontrole plaatshebben.
Flyer
Thema’s

6. Orionzone – Bijeenkomst in de Schoterscholengemeenschap – d.d. 16 januari 2019
De Beijneshal op het Stationsplein gaat weg ! Bij de Schoterscholengemeenschap verrijst een Sporthal, hoogte 20 meter. Direct betrokken bewoners vrezen, dat de bezonning
in relatie tot hun woongenot door de hoogte zal worden ingeperkt.

De Sporthal; kent een tijdelijk karakter ? Ook de school zelf zal worden uitgebreid met
3 units, en enkele tijdelijke lokalen.

7. Suggesties aanleveren kopij/ website

Ruud zal Björn antwoorden.

8. Sluiting

21h30


Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 19 maart 2019