Notulen Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Twitter: @DelftWater
www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG Wijkraadsvergadering 16 oktober 2018

Aanwezig : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Max, Marion
Isodoor komt iets later.
Gasten: Björn Tuijl ( wijkbewoner )
Elvira Ter Horst ( Kringloopwinkel )
Ilona van der Putten ( DSG )
Maaike van den Heuvel ( Flevopleinfestival )
Cindy Berghuis ( SIG )

Kees Steendam ( Spaarnelanden ) – Lonneke van der Weyden ( Ymere )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Via het ABOS – overleg vernomen, dat Robèrt Vriend inmiddels als gebiedsregisseur NOORD 
in dienst zou zijn. Bert Bovens, als tijdelijke vervangen, is kennelijk dus niet meer in functie.

2. Vaststellen agenda

Bij het agendapunt 3, krijgen ook de gasten Flevoplein eerder het woord. Dat wordt 3b

3a Bezoek Lonneke van der Weyden – Ymere ; Kees Steendam – Spaarnelanden

De Wijkschouw – gehouden op 2 oktober 2018

Marsmanplein – Delftplein – Yvonne maakte het verslag 

Allereerst !! Wat fijn, dat door Spaarnelanden een aantal tijdens de Wijkschouw geconstateerde aandachtspunten tot verbetering zo vlug werden verholpen.

Naar aanleiding van dit verslag wordt de gelopen Wijkschouw doorgenomen.

Wederom wordt de teleurstelling uitgesproken, dat Handhaving helaas niet op
de wijkraadsvergadering aanwezig kan zijn, alsmede dat aanwezigheid in onze wijk als onvoldoende zichtbaar wordt ervaren. 
Met name benoemd wordt het handhaven van geplaatste bakken bij de Buurtwinkel.
Veroorzaakt door het verloop van bewoners in de appartementen.

Asbaktegels lijkt een zaak voor de Winkeliersvereniging.

Bij de Bruna, de asbaktegel is weg, er wordt vaak gerookt in een nisje, en daar hebben bovenburen last van.

Zie ook lopende zaken in dit verslag !

Jongeren zijn, vanuit de Velserpoort, op het Marsmanplein met name hangjongeren overdag.

De Velserpoort valt onder leger des Heils, meldplicht in Wilhelminastraat voor 1 uur

Zij worden ‘s morgens buiten de deur gezet om half acht en gaan dan gezamenlijk of in

groepjes naar het Marsmanplein en drinken dan al bier en halen koffie bij AH.

Geen plaats, worden weer naar buiten gezet. En worden ‘s avonds weer naar Haarlem- Noord gestuurd. Advies ! Misschien eens contact opnemen met Leger des Heils.

Bestrating die niet goed is doorgeven aan Spaarnelanden.

Bestrating 1 meter vanuit de woning is bestrating eigen verantwoordelijkheid,
daarna is gemeente verantwoordelijk.

Om de zoveel centimeter tegels van verschillende hoogte mag

Voor het einde van het jaar ( 2018 ) zullen de op het Marsmanplein aanwezige lampenkappen hufterproof zijn vernieuwd.

In de Dr. De Liefdestraat wordt er toch door auto’s geparkeerd op tijdelijke parkeerplaatsen. In februari 2019 zou er toch meer bekend moeten zijn over de aanhoudende parkeerproblemen in de parkeergarage.
Potentiele bezoekers aan het Winkelcentrum Marsmanplein blijven weg, en meerdere winkeliers ondervinden de nodige financiële consequenties hiervan, te weten een beduidend dalende omzet. 

Verslag wijkschouw – bestrating al aangepast Dr. de Liefdestaat . Eventueel stelcomplaten.

Parkeergarage herstel ligt plan nu bij de gemeente en waarschijnlijk gaat

dat in februari aangepakt worden.


De suggestie, tijdens de wijkraadsvergadering wordt gedaan, om een Kiss & Ride te creëren bij ” de Gijz. “, aan de Jan Gijzenkade.

 • De maisonnettes Rijksstraatweg

Zwerfvuil omgeving – wanorde fietsenaanbodvoor de portieken 

Het zwerfvuil in de omgeving van de maisonnettes aan de ventweg Rijksstraatweg neemt 

opvallend zichtbaar storende proporties aan. Vooral in de zomer, wanneer kinderen zich 
in de algemene buitenruimte ophouden. Aan de orde van de dag is : Het zonder meer neergooien her en der van drinkpakken, chipszakjes, ijslolliestokjes, uitgespuugde kauwgomkwatten etc. etc. Door ouders van toepassing op de betreffende kinderen wordt niet voldoende er op gewezen, dat dit niet erg bijdraagt aan een normal voldoende aanzicht van de directe omgeveing van de maisinnetewoningen. Bovendien wordt er van alles aan huisraad op eigengereide tijdstippen door bewoners aangeboden, zowel bij de afvalcontainer als op gras nabij de portieken. Ook dat valt onder asocial gedrag naar de buurt toe.

Helaas zal meer opruimcapacitieit hierop moeten worden losgelaten. Dat kan niet structureel de bedoeling zijn, als het uiteindelijk gaat om gedrag gepleegd in deze door bewoners zelf.

Kan het Buurtbedrijf – locatie Jan Prinslaan een rol spelen. 
Hieraan leveren woningbouwcorporaties een bijdrage !

Ymere gaat in op problematiek – gaarne informatie buiten de vergadering doorgeven 
aan Lonneke ( Marion )

Overlast van fietsen komt door bewonersaanwas – fietsenrekken staan op openbare grond – het groen is van Ymere – er zijn prullenbakken te weinig – De Ontmoetingstuin ziet er niet uit – er zal aandacht aan worden besteed.


Er wordt door Spaarnelanden op geanticipeerd als er bakken te weinig worden gebruikt ,
die kunnen dan eventueel verplaatst worden.

Er worden geen nieuwe groene afvalbakken geplaatst.

Groene afvalbakken mogen niet uitgebreid worden. Dit is beleid van de Gemeente.
Wel zou er, indien gewenst, sprake kunnen zijn van verplaatsing. Een overweging vooralsnog.

Voornamelijk bij blok 2 vanaf de Jan Campertstraat overlast van grofvuil.

Ook ten aanzien van de fietsenrekken, zal er geen uitbreiding plaatshebben.

Misschien een aandachtspunt tot enige bespreking waard binnen het WBO, omdat de Gemeente niet van zins is meer fietsenrekken te plaatsen, daar waar dat nodig kan zijn.

Het grindop de weg, nabij de parkeerplaats Delftplein, zal worden aangeveegd.

Het bloemenmengsel, al eens ingezaaid zonder dat Spaarnelanden hier weet van had, 
werd eerder gemaaid, maar zal opnieuw worden ingezaaid door Spaarnelanden.

Delftplein – Elan – Richard van der Zwet

Kan er nog nieuwe beplanting komen – bij nieuwe aanplant moeten de bewoners dit dan zelf 

onderhouden. Spaarnelanden wordt hartelijk bedankt voor de snelle reactie, en de aanpak 
van de klachten.

De sloot bij Delftplein wordt ook aangepakt .

Er is sprake van zwerfvuil rondom de Voetbalkooi– Delftplein..

Bij de W.F. Hermansstraat lukt, door de toestand van de ondergrond, het aanslaan van 
de bergstruiken niet. De struikjes gaan weg alleen bij de hoek niet – die zijn prima.

Er komen andere struiken voor in de plaats.

Parkeerprobleem W.F. Hermansstraat
Er komen boomstammen, die niet kunnen worden weggerold.

De Klankbordgroep – maisonnettes 

 • Status Klankbordgroep –visie Ymere

Er is een contactpersoon vanuit elk blok – de tijd tikt door – geen berichten meer hierover –

Wat houdt het lid zijn van een Klankbordgroep in: 

Een Klankbordgroep draagt minder verantwoordelijkheden in zich dan een Bewonerscommissie. 

 • Meldingen door contactpersonen per blok,namens bewoners – 
  Hoe worden deze beoordeeld ?

Bewoners dienen zelf hun klachten kenbaar te maken. In die context kun je je afvragen 

welke rol een contactpersoon per blok dan speelt, als zou deze eraan bij dragen, dat klachten 

en opmerkingen voortaan sneller gecommuniceerd en opgepakt kunnen worden. 

 • Gehouden enquête.

De enquête resultaten hebben Lonneke van der Weyden, in ieder geval op navraag tijdens 
de wijkraadsvergadering, niet bereikt. Vooralsnog uiteindelijk helaas moeite voor niets, 
en toch op zijn minst een wat vreemde gang van zaken. 

Eén reactie heeft Ymere, verstuurd per e- mail, in ieder geval wel bereikt.

Op 23 oktober zal een gesprek Ymere met enkele leden van de Klankbordgroep plaatshebben.

Marion wordt voor dit gesprek ook uitgenodigd, maar geeft aan daarbij niet aanwezig te zijn.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid huurder 

Niet direct een onderwerp om verder tijdens de wijkraadsvergadering op in te gaan.

3b Bezoekers Elvira, Ilona, en Maaike krijgen het woord !

Het Flevopleinfestival, ook dit jaar weer gehouden, was een succes.
Gratis te bezoeken. Ons Festival.

De Burendag – op het Flevoplein werd gezamenlijk gedaan in verband met divers beschikbare subsidiepotjes – voor de kinderen ongeveer 200 in aantal.

Flevoplein festival – checken wie de opmerking heeft gemaakt namens de wijkraad zou er subsidie zijn aangevraagd door het SIG, maar zij waren niet aanwezig. 
De vraag is nu wie heeft wat gezegd ? Met als kernvraag : namens de wijkraad is aangevraagd ?? 

De Wijkraad was namelijk bij de aanvrage tot verkrijgen subsidie in het geheel geen partij !!

Isodoor doet navraag. En ook het Cindy zal dit binnen haar organisatie doen.


Elvira vraagt, of bekend is, dat door de werkzaamheden in het Schoterbos, de ratten populatie

in de wijk zou zijn toegenomen. Hierover is ons niets bekend.

Suggestie !

Flevoplein onderhoud nakijken door Gemeente – Het is zeer donker, verlichting ontbreekt – 
Kiss & Ride aanvragen door verenigingen, bij de Gemeente.

4. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 11 september 2018 )

Dit jaar zal er in onze wijk, door diverse samenlopen van omstandigheden, geen georganiseerde
St. Maartenoptocht plaatshebben.

Er komt weer een nieuwe koffie- broodjeszaak in het pand, waar voorheen Crostino, aan het Marsmanplein, was gevestigd.

5 In – en Uitgaande Post ( 12 september – 15 oktober 2018 )

 • Verslag Wijkschouw 2 oktober 2018 
 • Verzoek om informatie EV- palen – wordt nog nader onderzocht
 • Uitnodiging Initiatieven Café – 13 november 2018 – Kweektuin 

Vanaf 16h30 – Aanmelden tot 24 oktober 2018 : initiatief@haarlem.nl

 • Mooi door Noord – 14 november 2018 – Koningkerk – 16h00 tot 20h00
 • Verslag WBO september 2018 


6. Terugkoppeling WBO

In het WBO- verslag September 2018 was onder meer te lezen, dat er wijkraden zijn, 
die zich onvoldoende serieus gehoord weten. Dat zou niet het geval zijn, zo wordt geantwoord.

7. Lopende zaken

a. Parkeren Generaal Spoorlaan

De voorgenomen schriftelijke reactie, te versturen aan de politiek wordt opgeschort.

b. Overlast Marsmanplein

Van overlast, veroorzaakt door zich daar ophoudende jongeren is nog steeds sprake.

Nogmaals melden bij de Gemeente, de Wijkagent ?
Er zal een flyer worden verzorgd, die onder bewoners kan worden verspreid.

Daarin wordt aanbevolen, dat het te ondernemen actie door bewoners zelf wordt afgeraden. En dan toch weer, weer, en nog eens maar weer Handhaving te bellen.

Onder de personen, die zich door wangedrag doen gelden, zouden zich ook bewoners “Velserpoort “ bevinden. Die de dag noodgedwongen op het Marsmanplein doorbrengen.

Volgende keer wijkraadsvergadering nogmaals op terugkomen.

c. Schaakbord

Op de notitie, verstuurd aan de schaakvereniging is geen reactie ontvangen.

d. Update Schoterbos

Een verslag bijeenkomst ABOS – 11 oktober zal nog worden toegestuurd.

Enkele punten alvast te benoemen zijn:

De Poldersloot gaat weg.

De brug, ter hoogte van Delftwijk gaat weg – deze is te laag. Dat heeft consequenties.

In het HVVP wordt een brug ter hoogte van de Generaal Spoorlaan gepropageerd.

Er komt een schouw, in te plannen mei/ juni 2019 na de oplevering van Fase 1

Scouting Brigitta heeft opgemeten de beschikbare grond voor het Schoterboshuis, 

deze is 12m2. Gewenst is 15m2, derhalve moeten drie bomen weg. 
Wimmy Hengst, dit staat niet in de plannen. Er zal rekening moeten gehouden met wat er 

aan grond voor handen is. Dat vraagt een nadere ( politieke ) beoordeling, te zijner tijd. 

Scouting meldt, dat hij dit liever op tijd naar voren brengt.

Het aanleggen van een verzoek voor de Stayokay – camping behoort tot Fase 3.

De volgende ABOS – bijeenkomst wordt gehouden op 14 februari 2019

8. Wijkkrant

Het is de bedoeling, dat in december de Wijkkrant verschijnt.

Een aantal opmerkingen:

Marcel Smeenk – is de spil in het platform professionele ondersteuning van verenigingen.

Zijdelings in functie, en derhalve geen voortrekker van projecten – werkzaam bij DOCK

Isodoor functioneert als secretaris van de Wijkraad tot aan de Jaarvergadering 2019

Notulen van de wijkschouw sturen aan Menno Evers.

Max wordt geopereerd binnen 8 weken.

9. BESLOTEN GEDEELTE

10. Sluiting ( 21h30 )

 • Volgende vergadering: dinsdag 13 november 2018 

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018

Aanwezig: Kees Steendam, Barbara Munnikes, Bert Bovens, Menno Evers, Cengiz Karagus,
Antsje Zeldenrust, Jacques Amand, Jesse Blok, Jannie Hogervorst.
Buurtbewoner J. Visser (in rolstoel) en B. Winnubst.
Ruud Ryter, Mohammed Abdellaui, Marion van Kesteren, Yvonne Kooijman.

Start om 20.00 uur vanaf de buurtwinkel aan de Generaal Spoorlaan.

Er was een klacht dat de blindenstrepen bij de Verschmarkt niet goed door zouden lopen,
dit werd bekeken en geconcludeerd dat deze wel goed zijn.

Wat betreft de asbaktegels, als daar klachten over zijn moet de Winkeliersvereniging
daarvoor ingeschakeld worden, deze zijn daar verantwoordelijk voor.

Herstraten op het Marsmanplein langs de winkels i.v.m. plassen na flinke regenval gebeurt voorlopig niet, daar zijn bepaalde normen aan verbonden en volgens de Gemeente hier nog niet aan de orde.

Roosters liggen lager dan de stoep naast de opgang van de roltrap, voor de rolstoelers
erg lastig.

Lampekappen aan zowel voor-als achterzijde Marsmanplein worden nog dit jaar vervangen
door speciale glas-of kunststof kappen.

Dr. de Liefdestraat krijgt i.v.m. de nog steeds voortdurende problematiek van de parkeergarage tijdelijk belijningen en er wordt een bord geplaatst om de richting aan te geven voor extra parkeerplaatsen, dit om de winkeliers tegemoet te komen.

Verwacht wordt dat er pas in het 1e kw. 2019 meer duidelijkheid komt wat er gaat gebeuren.

Ter hoogte van de tijdelijke opheffing van het fietspad (paaltje eruit gehaald) waar de auto’s
nu overheen naar achteren kunnen rijden om te parkeren liggen de tegels nu los en dat geeft geluidsoverlast, wordt nagekeken.

Dan de problematiek bij de maisonnettes aan de Rijksstraatweg, deze  vragen om veel aandacht.

Veel overlast van gedumpt vuil op het grasveld, Bij de portieken van de maisonnettes overvolle fietsrekken, dit alles geeft veel irritatie bij diverse bewoners.

Helaas is niemand van Ymere aanwezig. Inmiddels een afspraak gemaakt met Lonneke v.d. Weyden, of  zij bij onze eerstvolgende wijkvergadering de 16e oktober aanwezig is om e.e.a.
door te nemen.

Gedacht wordt om bij Ymere aan te geven zich aan te melden bij het Buurtbedrijf,
aan de Jan Prinslaan. Ook de Gemeente en Spaarnlanden gaan gezamenlijk bekijken wat er daar tot de mogelijkheden behoort om de problemen enigszins op te lossen.

Bij de Ferronstraat staat  een boottrailer aan een paal met een ketting, hiervoor Handhaving berichten om een sticker erop te plakken.

Het straatnaambordje hangt te hoog, wordt door Spaarnelanden naar beneden gebracht.

 

Bij de W.F.Hermansstraat zien we veel grind op de openbare weg liggen, dit wordt door Spaarnelanden weggehaald. Ook hier overvolle fietsrekken.

Bert Bovens van de Gemeente geeft aan dat de Gemeente het beleid hanteert op dit moment
dat er geen extra fietsrekken in heel Haarlem worden geplaatst.

Misschien moeten de wijkraden dit probleem gezamenlijk aankaarten in het WBO, om te kijken of dit wel relevant is.

Voor het Delftplein ligt een stuk grond, dat eerder dit jaar opnieuw ingeplant is, verder niet onderhouden werd, vervolgens door Spaarnelanden gemaaid…weg planten…dus nu weer een

dorre boel…

De vraag was aan Elan ( Richard van der Zwet ) of er een herstelbeplanting is, nee gaf Jesse aan. Dit moet opnieuw bekeken worden, wel is het momenteel zo, dat als het opnieuw ingeplant wordt, Spaarnelanden dan van de bewoners verwacht dit te onderhouden, waarop dit door Mevr. Winnubst als niet haalbaar gezien wordt.

Uiteindelijk wordt er afgesproken dat er in het voorjaar opnieuw gras wordt ingezaaid met de mogelijkheid voor de bewoners er wilde bloemen in te zaaien en Spaarnelanden het maaien dan 2 x per jaar blijft doen.

Terug richting de buurtwinkel komen we voorbij enkele prullenbakken aan de Rijksstraatweg voor de winkels ter hoogte van de Dierenzaak en de Plus, welke scheef staan doordat de auto’s tijdens het parkeren er tegen aan rijden, en waardoor ook de tegels omhoog komen.

Spaarnelanden gaat bekijken wat ze eraan kunnen doen.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

PS.

Enkele problemen zijn inmiddels 4 oktober al opgelost door Spaarnelanden, zoals de             verhoogde rand voor rolstoelers op het Marsmanplein, bestrating opnieuw gedaan ter hoogte van het fietspad in de Dr. de Liefdestraat, diverse verkeersborden werden recht gehangen en het straatnaambord van de Ferronstraat werd verlaagd.

Waarvoor onze dank voor het snelle oppakken van enkele problemen.

Notulen Wijkraadsvergadering 10 juli 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 juli 2018
 

 1. Opening en mededelingen (19h45)
  1. Marianne is afwezig, ze heeft met Menno wel contact gehad over de AED’s.
  2. Ruud is bij Klaas Kallenbach geweest. Klaas wil best advies geven aan de wijkraad, als er concrete vragen zijn, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan. Ruud vraagt hem zijn email adres nog,
   dan neemt Isodoor hem mee met de agenda / notulen mails.
  3. Mohamed was bij de 100 dagen planning meeting en heeft twee workshops gevolgd.
   Er is een plan voor elektrische huurauto’s, €5 abonnement en €4 per uur huur.
   En Haarlem Noorderlicht, voor duurzame informatie in de wijk (haarlemnoorderlicht.nl).
  4. In het Kleverpark is nu een proef gaande met elektrische huurbakfietsen. Een heel goed initiatief!
  5. Kraaienoverlast rondom Marsmanplein. Onder andere bij de Versmarkt.
   Die leggen meloenen buiten om de dieren weg te trekken maar dat trekt ook juist aan.
  6. Max: er is veel zwerfvuil op en rondom het Marsmanplein.
 2. Vaststellen agenda
  1. 5d wordt toegevoegd: bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
 3. Notulen vorige vergadering ( 12 juni 2018 )
  1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld
  2. Isodoor aan Hein vragen of ze op de website kunnen.
 4. Post 13 juni – 7 juli 2018
  1. Huur Buurtwinkel aanpassing. Is akkoord.
  2. SVO: Toolbox ‘Veilig ondernemen op drukke plekken’
  3. Petra: inloopochtend participatiewet.
  4. Pleio: Drie uitgangspunten Schoterboshuis scouting Brigitta.
  5. Marcel: Verslag en info wijkplatform
  6. Pre Wonen nieuwsbrief sloop/nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat.
  7. SIG: Kijkje in de keuken 4 oktober.
  8. Kees Jansz: eindelijk zijn de metalen platen weg uit de Slauerhoffstraat. Daar is verder geen communicatie over geweest vanuit de gemeente, maar wel mooi dat de situatie weer rustig is.

Uitgaand:

 • Antwoord EV laadpaal locatie.
 • Marianne aan Bert Bovens over parkeren Generaal Spoorlaan.
 • Marianne over de AED aan Menno
 1. Lopende zaken
  1. Parkeren Generaal Spoorlaan
   1. Marianne is er (nog steeds) me bezig maar nog geen vorderingen van de kant van de gemeente. Communicatie is abominabel, er komt erg vaak helemaal geen reactie op onze mails.
  2. Overlast Marsmanplein
   1. Het is regelmatig weer een drukte. Schreeuwende jongeren, maar ook Kees in zijn scootmobiel. De situatie is nog steeds even erg als vorig jaar.
    1. Isodoor stuurt Menno een mail om te vragen hoe het hiermee zit, helemaal nu we een wijk met aandacht zijn.
 1. Schaakbord
  1. Crostino (Isodoor heeft Saskia gesproken) wil de sleutel beheren. Er moet een bord bij de schaakbordkisten komen met de huisregels, en een kopie daarvan bij Crostino en in het mededelingenbord.
   1. Isodoor maakt een opzet voor de tekst van het bordje
   2. Isodoor benadert Kees Steendam over een manier van monteren
   3. Ruud stuurt de laatste versie van de flyer door.
  2. Bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
   1. Moet er weer een bewonerscommissie komen? Er is een bewonersoverleg gestart. Lonneke van der Weyden van Ymere is hiermee bezig. Aanstaande vrijdag (13 juli) is de eerste bijeenkomst.
   2. Onderwerpen die spelen: Zwerfvuil, veel van bewoners zelf. Onveilig gevoel. Dit moet besproken kunnen worden.
 • Er is een enquête onder de bewoners verspreid, de resultaten daarvan gaan uitwijzen wat voor problemen er precies zijn.
 1. Twee banken Simon Vestdijkpark
  1. De grote stenen bank is nog steeds kapot.
   De grote bank is nog steeds niet teruggeplaatst.
  2. Max mailt Bert Bovens hierover (bbovens@haarlem.nl).
 1. Wijkkrant
  1. Ruud moet er nog even aan trekken. De kopij is al naar Roads.
   Als de eerste opzet klaar is nemen we contact op met de bezorging
 1. Wijkschouw
  1. Nieuwe datum: dinsdag 2 oktober 20:00 uur. Omdat 18 september teveel afmeldingen waren. Yvonne graat proberen, of er dan meer mensen kunnen.
 1. Functieomschrijvingen wijkraadsleden
  1. De functieomschrijvingen zijn geactualiseerd.
  2. Marion stuurt ze aan Hein voor op de website en aan Ruud voor in het boekje.
 1. Terugkoppeling wijkplatform
  1. We hebben van Marcel Smeenk alle informatie van de eerste bijeenkomst ontvangen. Gisteravond 9 juli 2018 zou de bijeenkomst van de kerngroep zijn geweest,
   maar het is onduidelijk of die door is gegaan.
  2. Volgende bijeenkomst van de grotere groep is 13 september in Speeltuin Delftwijk.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Isodoor is gestopt als voorzitter. Ruud neemt de aanwezigheid daar van hem over.
  2. Hans Kamerling wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter.
 • Sluiting (21h30) Augustus is reces –  Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018

 

Notulen Wijkraadsvergadering 12 juni 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 12 juni 2018
 

Aanwezigen : Ruud, Marianne, Yvonne , Mohamed, Marion.
Wijkbewoners : Björn, en Addie Schouten

Opening en mededelingen ( 19h45 )
Mededelingen :
Verhinderd : Isodoor – Cindy Berghuis ( SIG )

Vaststellen agenda
Voorstel : Tussenvoegen 5 d :
Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden.
Vaststellen standpunt, inzake het Schoterbos :
Hoe denken wij binnen de Wijkraad, anno 2018, over :
1 – De mogelijke voornemens tot realiseren van een Clubgebouw voor Scouting Brigitta,
in het parkgedeelte Schoterbos.
2 – Een mogelijk kleine stadscamping voor de Jeugdherberg, de Stayokay ;
3 – De aanleg van nog een brug, ter hoogte van de Generaal Spoorlaan.

Notulen vorige vergadering ( 8 mei 2018 )

Tekstueel: ” Agenda ” 8 mei moet zijn ” Notulen ”

Max is een aantal keren niet op de wijkraadsvergadering geweest.
Ruud informeert hoe het met Max gaat.

Dit punt is blijven staan ! Tijdens de Jaarvergadering was er was een actieve bewoner,
die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem alsnog benaderen en uitnodigen voor een wijkraadsvergadering, om deze aandachtspunten nog verder mogelijk te kunnen bespreken.

Het aanbod een om in een filmpje voor Bouwend Nederland heeft Marion afgeslagen.
Wanneer de insteek meer groen in relatie tot bouwplannen te kunnen propageren zou zijn,
was het meewerken hieraan eventueel wel een optie geweest.

Post 9 mei – 12 juni 2018

Haarlem Fatih: Uitnodiging buurt Iftar ( was op zaterdag 2 juni ).
Niet iedereen zou de flyer hebben ontvangen !

Gemeente: verzoek waar EV- laadpalen in de wijk te kunnen plaatsen:
Opties benoemen van mogelijke locaties, en dan terugkoppelen aan de Gemeente.
Tijdens deze gehouden wijkraadsvergadering, op dinsdag 12 juni 2018, werden de volgende
opties benoemd:
In Lingestraat, de oneven kant. Daar is De Linge en één woning, maar verder geen mensen,
die dan hun parkeerplek ‘voor de deur’ kwijtraken.
Dat geldt ook voor de Diezestraat, naast de kerk en aan de overkant parallel aan het kerkplein.
De nummers 14 t/m 20 hebben een soort ventweg hebben, om in te parkeren.
Overigens staat het in de Diezestraat wel altijd vol, maar ja dat is praktisch overal zo.
Misschien is de Eemstraat ter hoogte van de Bavoschool ook een goed idee.
Daar wordt sowieso veel tijdelijk geparkeerd voor halen/brengen van kinderen.
Omgeving Delftplein – nabij bord met plattegrond, naast de ventweg Rijksstraatweg
De Dr. De Liefdestraat, nabij benzinepomp
Aan de Generaal Spoorlaan, hoek Pedicure / Chinese massage, ter hoogte van 157
De Generaal Spoorlaan, dan meer in de omgeving van de  ” De Gijz “, met aan de overzijde
de moskee ” El Fatih “, en nabij ter hoogte van de Dierenambulance.
Aan de Jan Prinslaan, meer in de richting van de P.C. Boutensstraat.

Informatie in kaart brengen AED’s in de stad.
Als mogelijke locatie in de openbaar toegankelijke ruimte wordt geduid:
Op het Marsmanplein, nabij het mededelingenbord, ter hoogte van de Bruna.
Marianne geeft dit door aan de Gemeente.

Gemeente: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ” Mooi door Noord “, op woensdag 27 juni,
locatie Kweekcafé. ( Kweektuin ) 16:00 – 20:00. Eventueel zou Yvonne hier naar toe kunnen gaan ?
Addie meldt: Ter sprake kwam, tijdens een vorige bijeenkomst, ” Logboek van vroeger “.
Een bijeenkomst als deze werd, volgens informatie hierover, als zinvol ervaren.

Delftwijk City:
Uitnodiging om mee te doen aan het Flevoplein festival, 22 september 12:00 – 16:00 @ Flevoplein.
Een vertegenwoordiging van de Wijkraad zou weer aanwezig kunnen zijn met een informatietafel.
Nog via de mail nazien, welke uitnodiging is binnengekomen.

Volgende keer, voor de wijkraadsvergadering in juli, noteren bij de ingekomen post :
Huur ” Buurtwinkel “.

Lopende zaken
Parkeren Generaal Spoorlaan
De bezwaren parkeren warden gegrond verklaard. Het besluit werd ingetrokken.
Marianne benadert de vervanger van Pim Lemmens, de heer Bert Bovens, met de vraag
wanneer uitvoering van een vervangend besluit, en de duiding ervan gaat plaatsvinden !

De Wijkschouw.
Het tijdstip van de te houden Wijkschouw is nog niet helemaal duidelijk.
Wanneer is het beste tijdstip ? Dit, in verband met vakantieperioden.
Voor nu werd aangemerkt 18 september 2018. Volgende keer echt vaststellen.

Overlast Marsmanplein
Met name ook op het Marsmanplein is het aantal fietsendiefstallen toegenomen.
Er wordt helaas vastgesteld, dat de ervaring leert, dat Handhaving beperkt aanwezig is.
Het Marsmanplein blijkt een verzamelpunt voor jongeren, waar vandaan naar elders te vertrekken.
Delftwijk werd door de Gemeente Haarlem aangemerkt alszijnde aandachtswijk voor de komende
vier jaar. Kunnen er, in deze context, meer uren voor Jongerenwerkers worden vrijgemaakt?

Schaakbord
De flyer is in principe af.
Isodoor is nog niet naar Crostino geweest, om te vragen of de sleutel daar in beheer mag zijn.

Toegevoegd agendapunt :
– Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden
Niet alle tenaamstellingen op de site en in het wijkboekje zijn actueel.
De volgende wijkraadsvergadering, 10 juli, komen wij hier nader op terug.
– Vaststellen standpunt van de Wijkraad, in relatie tot het Schoterbos !
Ter het vaststellen van ons standpunt, anno 2018, inzake optionele voornemens tot bouwen
in het parkgedeelte Schoterbos, blijft het te handhaven standpunt uit 2011 en 2016 van
kracht. Mede gelet op het Collegebesluit d.d 3 juli 2012, waarin de destijds intensief gevolgde
inspraak -/ en participatierondes, en de resultaten daarvan, in dat voornoemde collegebesluit
zwaar hebben meegewogen.
Bouwen in het parkgedeelte Schoterbos schept, naar onze mening, ook precendenten voor andere
organisaties, die herhuisvesting overwegen, of daar naar op zoek zijn.
Organisaties, die dat wensen, zullen een daarvoor bestemd traject dienen te doorlopen.
Alsmede lijkt het ons, dat nog een extra brug over de Jan Gijzenvaart, in het zicht van
de Generaal Spoorlaan een brug te ver is. De bruggen ter hoogte van Delftwijk, en ter hoogte van
de Waterbuurt voldoen naar onze mening. Een optie deze bestaande bruggen voor mogelijk
fietsverkeer beter aan te passen zou, wanneer noodzakelijk aantoonbaar, wel een nadere
overweging waard kunnen zijn.

Wijkkrant
De kopij is binnen ! De opmaak van het boekje loopt een vertraging op door een personele wisseling.

Wijkplatform terugkoppeling
Het Wijkplatform is een bundeling van organisaties in de wijk ! Hierbij is netwerken belangrijk.
Het deel uitmaken van het Wijkplatform is gewenst.
De vraag daarbij is: Maakt de Wijkraad deel uit van de Kerngroep, die meer mede de regie voert.
Of van de Werkgroep, met meer de in de wijk waarneembaar uitvoerende aspecten .
De voorkeur lijkt uit te gaan naar deel uit te maken van de Kerngroep.
Nader contact leggen met Marcel, en de volgende wijkraadsvergadering als agendapunt noteren.
De vorige bijeenkomst Wijkplatform werd gedurende deze wijkraadsvergadering gekwalificeerd als geslaagd. Enkele thema’s waren: veiligheid, werk en ontwikkeling, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, en jongeren.
De volgende bijeenkomst van het Wijkplatform is op 13 september 2018, in het speeltuingebouw,
aan het Arthur van Schendelplantsoen.

Terugkoppeling WBO
Het Buurtbedrijf heeft een presentatie gehad op 31 mei j.l.
Helaas was een ieder wijkraadslid verhinderd.
Isodoor stopt na juni met het WBO.
Ruud is voornemens deze bijeenkomsten voor de Wijkraad te gaan bezoeken

Tot slot brengt Addie Schouten een door haar bezochte bijeenkomst onder de aandacht.
Op initiatief van de Shelter – kerk en ” Stemmen in de stad ” werd een op de wijk gerichte
bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren ook Eritrëers aanwezig .
Met een ” Taal en Taart ” – cursus, waarbij name met onder meer de vraag werd gesteld:
” Wie zijn jullie ? ”
Voorstel : Zou de leidster van deze samenkomst een stukje kopij kunnen aanleveren ?

Sluiting ( 21h30 )
Volgende wijkraadsvergadering: dinsdag 10 juli 2018

*Als naschrift bij dit verslag gevoegd: enkele citaten, uit het Collegebesluit, d.d. 3 juli 2012

” Het voorstel heeft een uitgebreide participatie doorlopen. Bij de aftrap van de gebiedsvisie is
een participatieavond voor omwonenden in het Schoterbos georganiseerd. De opkomst was enorm evenals
de betrokkenheid onder de bewoners. Tijdens de eerste participatieavond zijn de wensen en verwachtingen geïnventariseerd. In de tweede participatieavond zijn de resultaten van de inventarisatie samen met de opzet van de gebiedsvisie besproken.”

” De gebiedsmanager heeft vervolgens met alle belanghebbende verenigingen in het gebied gesproken.
De eerste concepten zijn diverse malen voorgelegd aan de gezamenlijke wijkraden.
Ook deze input is in de ontwerp gebiedsvisie meegenomen “.

” De voorstellen uit de ontwerp gebiedsvisie zorgen voor een versterking van het groenareaal.
Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding van het park vindt plaats langs Mr. Jan Gerritszlaan,
de Planetenlaan en de Jan Gijzenvaart “. –

” De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing en de stadionlocatie.
Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van
de venige ondergrond “.

De door de Wijkraad verstuurde reacties op de visie Schoterbos, anno 2011 en 2016, zijn na
te lezen op de site, het item Archief – onderdeel Achief Schoterbos.

Notulen Wijkraadsvergadering 8 mei 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 8 mei 2018

Aanwezig: Marion, Yvonne, Mohamed, Ruud, Isodoor
Te gast: Cindy Berghuis (SIG), Björn Tuijl (bovengemiddeld actieve wijkbewoner)

  1. Opening en mededelingen (19:45)
  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen vorige vergadering ( 10 april 2018 )
  1. Bij punt 6, ‘park’ aanpassen naar ‘parkgedeelte’. Volgende bijeenkomst ‘…van de adviescommissie beheer en onderhoud…’ toevoegen.
 1. Post 11 april – 8 mei 2018
  1. Bas Buisman vragen over hardcopy post (Isodoor).
  2. Verslag klankbordgroep Delftplein
  3. Uitkomst discussie werkgroep Wonen/Wijken
  4. Cargaroo deel-bakfietsen/li>
  5. Vertrek Natasja Witteveen bij Pre Wonen, vervangster is Annelien Thedinga.
  6. Startbijeenkomst wijkplatform Delftwijk (zie ook punt 6a in de notulen).
  7. Opening Buurtbedrijf Noord (zie punt 6b)
  8. Pre Wonen jaarverslag 2017
  9. Conferentie toegankelijke stad
  10. Notulen bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos 15 maart.
  11. Bouwend Haarlem, nieuwe vormen van participatie
 2. Schaakbord op Haarlem Link plaatsen?
  1. Isodoor kijkt naar het flyer voorstel van Yvonne, stuurt het terug aan haar en Ruud.
   Ruud print het en Yvonne en Ruud zorgen voor de verspreiding. We richten ons in eerste instantie op het plein, en we gaan bij Crostino vragen of ze de sleutel daar weer in beheer kunnen nemen om tegen een borg uit te lenen.
 3. Nieuwe wijkgeoriënteerde clubs
  1. Wijkplatform
   1. Marcel Smeenk is te gast en vertelt over de bijeenkomst hiervan morgenavond. Vroeger was er Deltwijk Leeft!, het stoppen daarvan heeft een gat achter gelaten in de wijk. Onze wijk krijgt weer meer aandacht, dus net als in de Indische Buurt is het de bedoeling hier ook een wijkplatform te beginnen.
   2. 3 a 4 keer bij elkaar komen in de wijk. Niet vrijblijvend, meedoen is ook echt DOEN.
   3. De kerngroep komt elke keer een keer extra bij elkaar ter voorbereiding, zorgt voor de notulen e.d.
   4. Mix van actieve bewoners en organisaties. Doel is om onderwerpen te vinden waar gezamenlijke initiatieven uit
   5. Donderdag 13 september is de tweede bijeenkomst van het wijkplatform in speeltuin Delftwijk.
   6. Donderdag 4 oktober ‘Kijkje in de keuken’ dag om over elkaar te leren, binnen lopen en meekijken.
  2. Buurtbedrijf / wijkcentrum Noord
   1. Zijn al in Schalkwijk en Oost, nu ook in Noord (doelgebied is niet alleen onze wijk).
   2. Samenwerking van Paswerk, gemeente en woningbouwcorporaties. Ze doen klussen, het is een werkervaringsproject. Voor de gemeente en corporaties, maar ook voor particulieren. Vanwege succes op de andere locaties nu ook bij ons in de wijk. Er is een lijntje met de Buurtwinkel om elkaar niet in de wielen te rijden.
 4. Terugblik Jaarvergadering
  1. We zijn erg tevreden met de opkomst.
  2. Er was een actieve bewoner die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem benaderen en uitnodigen voor een vergadering om dingen nog verder te bespreken.
  3. We hebben een aantal punten verzameld van mensen.
   1. Parkeren / Groenvoorzieningen
   2. Jongeren
   3. Handhaving
   4. Verkeer (Jan Campertstraat en HOV)
 5. Wijkkrant
  1. Effectiviteit wijkschouw ( Iso )
  2. Bij overlast: Handhaving bellen ( Iso )
  3. Haarlem Link (Iso)
  4. Dankwoord Marijke (Marion)
  5. Wijkschouw (Isodoor)
  6. Sint Maarten werkgroep ( Jan Kessens? )
  7. Jaarvergadering
   1. Terugblik ( Iso )
   2. Transitiegroep update / toekomst wijkraad / Björn’s presentatie ( Björn )
   3. Thema-avonden (inclusief onderwerpen) ( Iso )
   4. Verslag Menno’s presentatie ( Mennovragen of hij een stukje wil schrijven, omdat hij het mooi positie wilde verwoorden).
  8. Deadline kopij: 1 juni
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Pim Lemmens gaat naar het centrum, Bert Bovens is tijdelijke vervanger.
  2. In de Planetenwijk
 2. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan
  1. We gaan Bert Bovens updaten over dit onderwerp zodat het niet verslapt. Yvonne doet dat vanuit de wijkraad, ze kaart ook de stalen platen nog eens aan (Slauerhoffstraat)
  1. Update: Overlast Marsmanplein
   Bijeenkomst 23 april, Marianne is er naartoe geweest. De overlast is besproken, het blijft belangrijk om ALTIJD bij overlast / calamiteiten Handhaving te bellen (tel. 023 511 4950). Want handhaving werkt cijfergestuurd, dus hoe meer meldingen hoe meer aandacht. Ook als je buurvrouw al heeft gebeld zelf ook bellen.Meerdere organisaties houden
 1. Wijkschouw 15 mei
  1. Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
   1. In principe is alles afgehandeld, behalve de zaken die nog spelen jongerenoverlast en parkeren Generaal Spoorlaan).
  2. Laten we 15 mei doorgaan of niet? Beter is misschien na de wijkkrant, dan kunnen we hem aankondigen en punten verzamelen.
   1. We verplaatsen hem naar 18 september.
   2. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant.
  3. Route vaststellen
   1. Doen we op de vergadering van 11 september.
 1. Sluiting (21h15)
 • Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2018. Isodoor is dan mogelijk verhinderd.

Notulen Wijkraadsvergadering 9 januari 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 9 januari 2018
Deze eerst wijkraadsbijeenkomst in het nieuwe jaar 2018 zijn aanwezig :
Ruud, Mohamed, Max, en Marion.
Afwezig : Isodoor

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
  Isodoor is deze wijkraadsvergadering afwezig ! En wel vanwege een zeer belangrijke reden !
  Wij feliciteren Isodoor en zijn gezin van harte met de geboorte van zoon en broertje.
  Dat geluk, liefde, voorspoed, en gezondheid voornamelijk deel mag uitmaken van het te bewandelen gezamenlijke levenspad

Op dinsdag 16 januari 2018 is de eerstvolgende bijeenkomst van de Transitiegroep

Op zaterdag 20 januari 2018 is er weer een actiemiddag georganiseerd door de actiegroep
“ Een brug te ver “. Dit in verband met “ plannen voor een mogelijk een aan te leggen nieuwe “Dolhuysbrug “.

Op donderdag 22 februari 2018 ligt in de planning de bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos.
Reeds eerder in wijkraadsverband is het Schoterbos, als gespreksonderwerp, aan de orde geweest.
In herinnering historisch daarom in dit verslag het volgende !
Los van het feit, of deze bebouwing als wenselijk, mooi, milieubewust etc. aan te merken is,hebben wij, binnen de Wijkraad, reeds eerder er op gewezen, dat er een Oplegvel Collegebesluit ligt ! En wel d.d.. 3 juli 2012 – Registratienummer :2012/ 76234. Hierin wordt duidelijk het volgende verwoord en werd als zodanig vastgesteld: “ Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding vindt plaats langs de Mr. Jan Gerritszlaan, de Planetenlaan, en de Jan Gijzenvaart.

De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot de bestaande bebouwing en de stadionlocatie. Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van de venige ondergrond.” “ Voor eventueel gewenste aanpassingen of vernieuwingen in het park, of het sportgedeelte komt geen geld beschikbaar uit het bouwprogramma in de knoop, tenzij deze samenvallen met gewenste ontwikkelingen in de knoop.” In dat traject voornemens dient,
volgens een daarvoor bestemd besluitvormingsproces, nadere actuele besluitvorming plaats
te hebben. Zoals in een democratisch te voeren procesgang, dat in de regel ook Nederland voorstaat, gebruikelijk dient te zijn.

Dit onderwerp voor de volgende wijkraadsvergadering, te houden op dinsdag 13 februari 2018, agenderen.Scouting Brigitta heeft namelijk bouwplannen in het Schoterbos.

 1. Vaststellen agenda
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld !

3.  Notulen vorige vergadering ( 12 december 2018 )
Naar aanleiding van :
Overlast Marsmanplein ! Isodoor belt Menno Evers. In verband met de afwezigheid van Isodoor kunnen wij niet
inschatten, of er een gesprek met Menno Evers heeft plaatsgehad.
Als agendapunt doorzetten voor de volgende wijkraadsvergadering, op dinsdag 13 februari 2018.

De oproep voor activiteitenondersteuning voor het schaakbord
heeft tot op heden niets opgeleverd aan het zich aanmelden van wijkbewoners, die mee willen denken.

4.  Post 12 december 2018 – 9 januari 2018
Via Pleio : Verslag Adviescommisie Schoterbos 23 november 2017
Verslag WBO 28 november 2018
Ruud heeft de begroting 2018, via de mail, doorgestuurd. Ook aan Menno Evers.

Met enige weemoed wordt geconstateerd, dat in vroeger tijden ieder wijkraadslid van elke Wijkraad
in ieder geval in Haarlem – Noord, aan het eind van ieder jaar een gemeentelijke geste in de vorm
van een attentie bezorgd aan huis in ontvangst mocht nemen , als blijk van waardering voor de
vrijwillige inzet voor het gedeelte van de stad waar van toepassing.

5. Arthur van Schendelplantsoen
Op dit moment is er nog geen themabijeenkomst ingepland te melden in relatie tot het Arthur van
Schendelplantsoen.
De nieuwe relatiemanager van Spaarnelanden is op de hoogte gesteld van wat voor bewoners
in verband met de teloorgang van het Arthur van Schendelplantsoen te berde werd gebracht.
Het is de bedoeling, dat er een themabijenkomst wordt ingepland.
Als agendapunt doorzetten voor de volgende wijkraadsvergadering, op dinsdag 13 februari 2018.

6. Nieuwe Wijkschouw plannen + kopij resultaten oktober wijkschouw in wijkkrant.
De nieuwe Wijkschouw inplannen in het Voorjaar ( voorstel April 2018 ? ) ! Nog nader te bepalen.
Mogelijk levert bezoek aan Jaarvergadering enthousiaste wijkbewoners op, die willen meelopen.

  1. WBO – vergaderlocatie
   Het gevraagde bedrag zal worden overgemaakt, dat wil zeggen voorschieten.
   De vraag is wel, waarom deze kosten achteraf worden gevorderd. Het is niet de bedoeling, dat hetzelfde bedrag dit lopende jaar ook nog voor 2018 in beeld is.
   Niet twee vorderingen op eenzelfde jaarafrekening dus.
 1. Wijkkrant
  In de planning ligt het maken van drie uitgaven van de Wijkkrant.
  Het eerst op een nu wat kortere termijn te verschijnen boekje, zou inhoudelijk zich meer moeten richten
  op de Jaarvergadering, te houden op 20 maart 2018
 1. Sluiting (21h15)

Notulen Wijkraadsvergadering 12 december 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 december 2017

Aanwezig: Marion, Marijke, Mohamed, Isodoor, Ruud
Te gast: Barbara Munnikkes, Chantal Willemse, Helma Born

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Marijke is er vanavond voor het laatst, na meer dan zes jaar. Nu we op de nieuwe locatie zitten zijn haar werkzaamheden weggevallen, en vanwege persoonlijke omstandigheden houdt ze ermee op. Grote dank voor al haar werk in de verhuur en het op orde houden van de oude locatie en alle andere werkzaamheden die ze voor de wijkraad heeft gedaan.
 1. Vaststellen agenda
  1. Geen wijzigingen.
 2. Notulen vorige vergadering (14 november)
  1. Kleine tekstuele wijziging, verder niets. Met dank aan Isodoor
 3. Post 14 november – 12 december
  1. Gemeente: Updates over zitbank en grote bank Simon Vestdijkpark.
  2. Gemeente: Tip over contactpersoon schaakbord.
  3. Bewoner en gemeente: parkeerproblemen vanwege 50% capaciteit parkeergarage.
  4. WR Frans Hals: Dolhuysbrug petitie.
  5. Gemeente, Josje Mans: Verzoek om input actieprogramma integrale veiligheid en handhaving.
  6. Schouting Brigitta: bouwplannen Schoterbos
  7. Norwell Outdoor Fitness: fitness toestellen in de wijk.
  8. Gemeente, Pim Lemmens: Wijkschouw update.
  9. Spaarnelanden, Nicolette True: Overgang naar Barbara Munnikes.
  10. Vogelhospitaal: Vuurwerkvrije zone
  11. Hilde Prins: Herplanten bomen & Reactie gebiedsprogramma Haarlem noord.
  12. Gemeente, Michel de Graaf: Initiatievenbudget
  13. Spaarnelanden, Kerstbomen inzamelactie.
 4. Spaarnelanden: Barbara Munnikes vervangt Nicolette True

Barbara is de nieuwe relatiemanager voor Haarlem Noord.

Qua overdracht is dit het belangrijkste punt:

 • Arthur van Schendelplantsoen, is verloederd. Bewoners willen een werkgroep opzetten samen met Spaarnelanden en de gemeente om dit structureel aan te pakken.
 1. Wijkschouw update
 • Overlast Marsmanplein
  • Op het Marsmanplein aan de kant van de Dokter de Liefdestraat, tussen Agora en Albert Heijn, wordt nu structureel geparkeerd. Er is daar een aantal plekken voor gehandicapten, er is een stopverbod, en er staat een droge blusleiding waar niet voor geparkeerd mag worden. Dat is niet veilig.
  • Er is een bewoonster die er wat van gezegd heeft, die kreeg een steen op haar balkon.
  • De overlast is nu ook in de parkeergarage.
  • De actie van de gemeente is niet afdoende. We hebben nog geen plan van aanpak ontvangen, dit duurt te lang. We willen hier meer aandacht voor, zoals een bewonersbijeenkomst omdat bewoners de moed beginnen te verliezen. Er schijnt zelfs een SIG bewoner te zijn die op de tweede verdieping boven Teeuwen woont, die er zoveel last van heeft dat hij wil verhuizen.
  • Isodoor heeft aan Bert Buter gevraagd of dit voor de winkeliers even urgent is.
  • Isodoor belt sowieso Menno Evers om dit aan te kaarten. Een doel kan zijn om een bewonersbijeenkomst te beleggen hier in de wijk, met alle relevante stakeholders, om het onderwerp grondig te bespreken en een werkende aanpak te ontwikkelen.
 • Parkeren generaal Spoorlaan: Marianne Weber heeft met ondersteuning van de wijkraad en andere bewoners bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit dat anders was dan de afspraak die we tijdens de schouwe met Pim Lemmens hebben gemaakt. Uiteraard met begrip voor de huidige situatie ivm de 50% capaciteit van de parkeergarage.
 • Arthur van Schendelplantsoen: Petra en Nicolette hadden contact hierover, maar Nicolette gaat weg (zie hierboven). Dit moet nu opgepakt worden met Barbara.
 • We hebben de rest van de lijst doorgenomen en geüpdatet.
 1. Wijkkrant
  1. Bezorging is erg snel gegaan, we zijn tevreden met Stefan Marketing.
  2. Inhoud lijkt helemaal in orde.
  3. Vraag over adverteren, wordt beantwoord.
  4. Nieuwe boekje moet eind februari bezorgd worden, dus in januari moeten we de kopij al hebben. Dat is behoorlijk korte termijn.
  5. Kopij (agendapunt volgende keer):
   1. Transitiewerkgroep
   2. HOV
 2. Schaakbord
  1. We wachten af of de oproep in de wijkkrant iets oplevert. We hebben van Menno Evers een contactpersoon die bezig is met openbare schaaktafels. Nog geen tijd gehad daar inhoudelijk contact mee op te nemen.
 3. Terugkoppeling WBO
  1. Presentatie van bestemmingsplan naar beheersverordening.
  2. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
 4. Vergaderingen van 2018
 5. Sluiting (21:20)
  1. Iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
  2. Volgende vergadering is op 9 januari 2018.

Notulen Wijkraadsvergadering 14 november 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
 

Wijkraadsvergadering 14 november 2017
Te gast: Ilona Ruigrok (SIG), Piet de Vries (WR Patrimoniumbuurt), Marianne Weber (VVE Delftwijk), Serdan Akat, Orhan Kose, Murat Kandemir (allen stichting Fatih).
Aanwezig: Ruud, Mohamed, Max, Isodoor, Marion.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
  1. Max vertelt dat zijn gezondheid achteruit gaat, de kans bestaat dat hij einde van het jaar met de wijkraad stopt.
  2. Volgende transitiegroep overleg is dinsdag 21 november
  3. Volgende overleg adviescommissie Schoterbos 23 november
  4. Parkeergarage Marsmanplein
   1. Wat nog mist: Aanpak parkeren communicatie.
   2. Hoe lang dit gaat duren is nog onbekend.
   3. De SIG krijgt in de Garmt Stuyvelingstraat een eigen plek voor hun busje waarmee ze hun cliënten vervoeren.
   4. Er is een verkeersbesluit in de staatscourant gepubliceerd. Dat komt niet overeen met de afspraken van de wijkschouw. Daar gaat Marianne bezwaar tegen aantekenen, de wijkraad ondersteunt dat.
  5. Postvakje in Buurtwinkel.
  6. Nieuwe flyer om informatie uit de wijk te verzamelen.
   1. Uitdelen in ons eigen netwerk en bv bij Sint Maarten
   2. Op plekken neerleggen, zoals supermarkt, Buurtwinkel, kappers, anders…?
 2. Vaststellen agenda
  1. Geen aanpassingen.
 3. Notulen vorige vergadering (10 oktober)
  1. Bij Schaakbord: Jan van Zuylen heeft de vraag over controle van compleetheid van de schaakset bij Fieke Reitsma neergelegd, daar komt nog een antwoord op.
  2. Sint Maarten: volgend jaar wat eerder aan SIG communiceren dan helpen ze ook graag.
  3. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 4. Post 11 oktober – 14 november
  1. Marcel over afscheid Joke van Camerijk.
   1. Marion stuurt vanuit de wijkraad een berichtje.
  2. Gemeente: Financiële afronding 2017
  3. Initiatievencafé
   1. Wanneer: Woensdag 29 november 2017
    Hoe laat: Van 17.00 tot 18.00 uur pitches en van 18.00 tot 19.00 uur borrel en netwerk
    Waar: Gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2
    Aanmelden: initiatief@haarlem.nl.
  1. Kees Steendam (Spaarnelanden): Afspraken met Jan Kessens en bewoners over groen Harry Mulischsstraat.
  2. Gemeente: Evenementenbeleid (voor ons niet echt relevant)
  3. Gemeente: Div. Communicatie over parkeergarage Marsmanplein.
  4. Erika de Bly: Raadsmarkt stralingsbewustzijn.
  5. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
   1. Voor ons relevant vanwege verdubbeling Vondelweg die in hun plan genoemd wordt, en de Jan Gijzenkade als doorgaande weg. Wordt bij het WBO verder besproken. Onze wijkraad is tegen verbreding van de Vondelweg.
  6. Bert Buter: Uitnodiging Bubbels Ballen & Beurs
  7. Verlichting toegangspad Delftplein
  8. Parkeren PC Boutensstraat
  9. Gemeente: Gebiedsanalyse noord 2017

We blijven een aandachtswijk, is ook tijdens de gemeenteschouw in oktober vastgesteld. ‘Delftwijk scoort op veel terreinen minder dan de rest van het stadsdeel ondanks de sociale en fysieke investeringen in de herstructurering. Dit vraagt om een nadere analyse om te kunnen achterhalen waar de oorzaak ligt van deze onvrede en te bepalen op welke wijze we dit de komende jaren kunnen ombuigen.’

  1. Gemeente: Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018 + uitnodiging miniconferentie subjectieve veiligheid, 1 november 2017
  2. Spaarnelanden: Verwijderen bladafval
 1. Kennismaking stichting Haarlem Fatih

Stichting Haarlem Fatih is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Generaal Spoorlaan 2. Ze zitten nu nog in de Lange Herenstraat. Activiteiten zijn oa gebedshuis, educatie, politiek, ondersteuning. Doel is oa om mensen te verbinden. Er wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de buurt.

 1. Vaststellen nieuwe document ‘Doelen wijkraad’
  1. Vastgesteld.
 2. Schaakbord
  1. Kijken we of we een werkgroep kunnen opzetten?
   1. Isodoor schrijft een oproep in de wijkkrant voor een werkgroep.
  2. Schaakvereniging chess school erbij betrekken? kennemercombinatie@gmail.com
 3. Wijkschouw
  1. We hebben nog geen terugkoppeling ontvangen over de status van afhandeling van de besproken punten. Dat vinden we jammer.
  2. We hebben ook nog geen plan van aanpak ontvangen over het onderwerp Hangjongeren Marsmanplein. Isodoor checkt bij Josje.
 4. Terugkoppeling WBO
  1. Wijkgesprek wordt wellicht verplaatst voor ons cluster.
  2. SOR: 340 onderwerpen uit de inspraak, 30 november wordt dit besproken.
  3. HOV: Het onderzoek zou al in de Cie Beheer besproken moeten zijn. Checken.
  4. 17 dec wordt de Jan Gijzenkade Oost opgeleverd. Er is nog geen overeenstemming over het kruispunt met de Rijkstraatweg.
 5. Sint Maarten terugblik
  1. Ging erg goed! Isodoor heeft meegelopen en 210 mensen geteld. De werkgroep heeft super werk geleverd. Ze doen zelf ook nog een evaluatie. We hopen dat het volgend jaar weer zo goed kan worden.
 6. Wijkkrant
  1. Alles is naar Roads. Er komt dus nog een stukje over het schaakbord bij. Als de drukproef er is leest de hele wijkraad mee voor feedback.
  2. Bij de wijkkrant in de lente een stukje over de resultaten van de wijkschouw. Isodoor agenderen.
 7. Actualiteit website
  1. Tabje wijkraad: Nieuwe doelen posten.
  2. Tabje informatie: Marion kijkt hiernaar en actualiseert het.
 8. Rondvraag
  1. Piet de Vries noemt de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkbuurt in Groningen die via loting vastgesteld wordt. 5 gelote mensen uit de wijk met 6 gemeenteraadsleden, en 400 buurtbewoners die de besluiten toetsen. Isodoor zal informatie onder de wijkraad verspreiden.
 9. Sluiting (21:25)
  1. Volgende vergadering: 12 december

Notulen Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017
Aanwezig: Marion, Ruud, Mohamed, Isodoor
Te gast: Lonneke van der Weyden (Ymere), Wil ten Bosch, Gerrit Oostra, Jan van Zuijlen (SIG), Dirk Peters (transitiegroep)


1. Opening en mededelingen (19:45)

a. Notulen van juli staan nog niet op de website. Isodoor vraagt Hein ze te plaatsen.
b. Artikel HD: Onderzoek verkeerslichten Haarlem Noord in het kader van de HOV. Is in het WBO ook behandeld, wethouder Sikkema heeft met gedeputeerde Post gesproken. Er wordt verder onderzoek gedaan. Half november is resultaat aangekondigd.
c. Volgende week dinsdag 17 oktober volgende bijeenkomst transitiegroep

2. Vaststellen agenda
a. Agendapunt 5 verschuift naar november.
b. We beginnen met de gasten
i. Wil ten Bosch
Waarom is er niet met een bewoner naar de plek gekeken? Het is nu nog steeds niet naar behoren. Onkruid, de tegels die er zouden komen liggen er nog steeds niet. Lang geparkeerde auto’s (drie dagen, handhaving komt pas eind van de dag na ’s ochtends bellen).
De andere gasten hebben niets extra’s te agenderen.

3. Notulen vorige vergadering (12 september)
Worden zonder wijzigingen vastgesteld. Isodoor vraagt Hein om ze te plaatsen.

4. Post 13 september – 10 oktober
a. Gemeente: Delftwijk 100. 6 oktober was de wandeling om te kijken wat aandacht verdient. Lonneke van der Weyden was erbij, Dirk Peters ook. Zo’n 30 aanwezigen. Ging met name over openbare ruimte. Aanstaande vrijdag 13 oktober opvolging, Mohamed gaat daarheen.
b. Aantasting vloeren grondwaterstand Rijksstraatweg. Marion beantwoord de vraag: eerst melden bij het meldpunt gemeente. Dan verder kijken.
c. Gemeente: Aantasting miniconferentie subjectieve veiligheid. 1 november 13:30 tot 17:00. Gravenzaal Stadhuis.
d. Open dag Delftwijk Hand in Hand. Isodoor is er kort heen geweest, Hassania en Paula gezien, er waren zo’n 20 dames te gast. Lijkt een goed initiatief te zijn!
e. Ria Luisini, fietstunnel Randweg heeft onderhoud nodig, is glad en belichting is veelal kapot.
f. Aanstaande donderdag adviescommissie Schoterbos verplaatst naar de Fjord. Is voor Marion rede voor twijfel of ze dan redt erbij te zijn.

5. Schrijversbuurt festival (Joost Pollman)
Verzetten naar volgende keer.

6. Schaakbord
a. Prijsvraag: Er is één inzending verkozen. Die wordt door Isodoor op de hoogte gebracht, de andere inzendingen krijgen ook bericht (over de winnaar wordt niet gecorrespondeerd).
b. Plan maken
i. Winkel selecteren waar de sleutel in beheer wordt gehouden
ii. Met borg kunnen ophalen
iii. Huisregels op een bord bij de kisten
iv. Met scholen / schaakclubs (kennemercombinatie@gmail.com) samenwerken
v. Jan van Zuylen checkt bij SIG of de MMplein ploeg regelmatig wil checken of de set nog compleet is.

7. Wijkschouw
a. We hebben vlot het overzicht van Pim ontvangen. Isodoor heeft een reactie gegeven en hem doorgestuurd naar de aanwezigen, voor zover ziet het er goed uit. Volgende maand checken wat ervan al geregeld is. Spaarnelanden is al begonnen met hun actiepunten.

8. Terugkoppeling WBO
a. Nut en noodzaak van de Wijkgesprekken
Menno Evers heeft aangegeven dat er aan getwijfeld wordt of dit nog wel relevant is. Vanuit ons ervaren we het als lastig omdat het overdag is en tegenwoordig ook in het centrum in plaats van in de wijk. Dit maakt het voor onze wijkraad moeilijk om erbij te zijn, ondanks dat we de inhoud wel degelijk belangrijk vinden.
b. Right to Challenge: Wat zijn onderwerpen / zouden mensen in onze buurt hier iets mee willen? Handhaving bijvoorbeeld? Wijkkrant

9. Terugkoppeling wijkgesprek
a. Max is afwezig.

10. Status hangjongeren
Vorige vergadering goed besproken, bij de Wijkschouw ook nog eens aangestipt. De gemeente is dit serieus aan het behandelen en een afspraak aan het plannen. Helaas alleen opties overdag ontvangen. We begrijpen dat het voor de professionals vervelend is om ’s avonds af te spreken, maar voor de wijkraad en bewoners is het moeilijk om overdag tijdens hun betaalde werk af te spreken. De afspraak staat nu op 24 oktober 13:00 uur. Bewoners worden vooralsnog uitgesloten van dit overleg. We vragen aan de gemeente hoe zij er dan bij betrokken worden.

11. Sint Maarten
a. Isodoor heeft contact gehad met Caroline Erkens, directrice van de Bavoschool. Caroline helpt ons door de vraag naar werkgroepsleden onder de ouders van de school te verspreiden.
b. Jan van Zuijlen geeft aan dat de SIG kan ondersteunen hierbij.
c. Muggenblazers, Wilma, eind oktober laten weten of het door gaat.
d. Geen werkgroep = geen optocht.
e. Eventueel kan met een kleine werkgroep een simpeler versie georganiseerd worden, bijvoorbeeld muziek en glühwein op het plein oid.

12. Groen Links: Vragen voor verkiezingen
a. Wat speelt er in de wijk?
i. Onze wijk moet sociaal weer vorm krijgen na/tijdens de herstructurering. Dat verdient aandacht.
b. Wat verwachten we daarbij van de gemeenteraad?
i. Activiteiten ontplooien die de nieuwe generatie bewoners uitlokt om de sociale cohesie te versterken.
c. Wat verwachten we van de gemeente om wijkraden in staat te stellen optimaal te functioneren?
i. Bijeenkomsten (zoals het wijkgesprek) zo organiseren dat het toegankelijk is voor wijkraadsleden en bewoners. Dus in de wijk en in de avond.
d. Isodoor koppelt terug.

Sidenote van Lonneke van der Weyden: De renovatie Delftlaan Zuid / PC Boutensstraat duurt iets langer dan gepland, nog 6 maanden bezig. De noordelijke twee blokken zijn alweer bewoond. Tegenslag met asbest en brandveiligheid gehad.

13. Pleio gebruiken voor communicatie bewonersonderwerpen
a. Bewoners kunnen er niet op, dus communicatie moet uiteindelijk alsnog via mail. Bij het WBO pijlen of dit ook bij andere bewoners speelt.

14. Wijkkrant
a. Kopij:
i. Nicolette True, Spaarnelanden. Iso informeert.
ii. Right to Challenge. Iso informeert naar kopij bij Menno.
iii. Schaakbord
iv. HOV
v. Optie: Hand in Hand. Iso heeft Hassania gevraagd of ze kopij hebben.
vi. Kerst Sing Inn. Heeft Ruud al ontvangen.
b. Andere aanpassing:
i. SIG aan het overzicht van de organisaties in de wijk toevoegen. Pakt Ruud op.

15. Rondvraag
a. Marion vraagt Ruud over de belijning parkeervakken PC Boutensstraat. Ruud pakt dit op.
b. Jan van Zuylen geeft aan dat in Diemen de streetcoaches goed werken met hangjongeren. Die kunnen ook gebouwen in, ze hebben gezag, en ze zijn toegankelijk voor jongeren.
c. Jacques: in Schalkwijk zijn buurtouders actief.
16. Sluiting (21:20)
a. Volgende vergadering: dinsdag 14 november 19:45 uur.

Leden voor nieuwe werkgroep Sint Maarten optocht gezocht


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Leden voor nieuwe werkgroep
Sint Maarten optocht
gezocht
 

De afgelopen jaren is door de werkgroep Delftwijk Leeft! een Sint Maarten optocht georganiseerd die vanaf het Marsmanplein door onze wijk loopt. Het was een groot succes, de opkomst is gegroeid naar zo’n 200 personen! Maar, de werkgroep is helaas opgehouden te bestaan. Het zou jammer zijn als de optocht nu ook ophoudt te bestaan.

Er is een draaiboek beschikbaar, maar het kan natuurlijk ook anders aangepakt worden als een nieuwe werkgroep dat wenst. De tijdsinvestering is beperkt.

De Muggenblazers, die de muzikale begeleiding verzorgen, hebben al toegezegd te kunnen.

Voor informatie en aanmeldingen voor de werkgroep:
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Secretaris: Isodoor Jonker
secretaris@delftwater.nl

We kijken uit naar een leuke nieuwe werkgroep en een succesvolle optocht dit jaar!