Notulen Wijkraadsvergadering 10 april 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 april 2018

Aanwezig: Marion, Mohamed, Ruud, Isodoor, Max

Te gast: Marianne Weber (bewoonster) Cindy Berghuis (SIG), Cengiz Karagus (wijkagent), Jacques Amand (Trots Haarlem).

 1. Opening en mededelingen (19:45)

Nieuw initiatievenplatform: https://www.haarlemlink.nl/
Schaakbord initiatief daarop plaatsen? Volgende WR vergadering met Yvonne bespreken.

 1. Vaststellen agenda
  1. Terugkoppeling WBO
  2. Terugkoppeling wijkgesprek
  1. Notulen vorige vergadering (13 maart)
    1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
    2. Aan Hein vragen om ze op de website te zetten.

 

 1. Post 13 maart – 10 april
  1. Echte post. Bas Buisman
  2. Uitnodiging bijeenkomst veiligheid en handhaving in uw wijk op 23 april a.s. 19:30 – 21:00 locatie parochiecentrum, Lingestraat 1.
  3. Petra Nuyens, Arthur van Schendelplantsoen
  4. Sandra Bikkel, Pre Wonen, update sloop nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat. In 2020 gaan ze beginnen met slopen, voor 95% zeker aan de kant van de PC Boutensstraat (en dan elk jaar twee van de acht gebouwen).
  5. 023Doen: Voorjaarsweer, WIFI rollator
  6. Kees Jansz, parkeeroverlast rondom Marsmanplein.
  7. Jacques Amand: Is in communicatie met Pim Lemmens over de Harry Mulischstraat, voor oa Wil ten Bosch (waar Douwe Versluis al mee bezig was).
  8. Carla Deen, uitnodiging klankbordgroep Schoterbos.
 1. Nieuwe wijkagent: Cengiz Karagus

Hij zal de komende tijd veel zichtbaar zijn in de wijk. Na een tijdje minder als hij meer de problematiek in duikt. Hij neemt veel ervaring mee uit Schalkwijk en vanuit de algemene politie.

     1. Update Schoterbos

Marion blijft benadrukken dat er een collegebesluit uit 2012 is tegen bebouwing in het parkgedeelte. Als Brigitta een pand wil realiseren dan kan dat, met een nieuw collegebesluit.
Volgende bijeenkomst van de Adviescommissie beheer en onderhoud is 14 juni.

     1. Update klankbordgroep Delftplein

De klankbordgroep is afgerond. Er is nu toch wel overlast, van fiets, auto en vermeend drugsdealen. Bij dit soort dingen blijft het een kwestie van meldingen doen, pas dan gaat handhaving / politie aan de slag. Ook later kan er alleen goed op gereageerd worden als de cijfers bevestigen dat er een probleem is. Niet alleen maar ‘van horen zeggen.’ Dealen lijkt ook bij de voetbalkooi te gebeuren.

     1. Voorbereiden jaarvergadering

– Flyer wordt deze week bezorgd.
Isodoor: Ook als digitale nieuwsbrief
Isodoor: Ook per mail aan de VvE’s en BC’s.
– Herverkiezing bestaande / aanmelding nieuwe leden.

     1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Nog geen terugkoppeling van de bezwarencommissie. Marianne gaat Wil Baars mailen om te vragen wanneer we nieuws krijgen.

     1. Update: Overlast Marsmanplein
      1. Er is nog steeds veel overlast van jongeren, ook omdat ze nu in de hallen van de panden van de bewoners komen. Ze klimmen over het hek. Als er iets van wordt gezegd worden ze agressief, ze gooien ook met spullen naar de bewoners. Dit blijft een urgent probleem waar bewoners steeds meer last van ervaren. Er lijkt wel meer gehandhaafd te worden, maar het probleem is nog niet minder.
      2. Er is nog geen bewonersbijeenkomst gepland hiervoor, maar Marianne gaat waarschijnlijk naar de bijeenkomst op 23 april.
     2. Wijkkrant
      1. Transitiegroep update / toekomst wijkraad
      2. Kopij: wijkschouw effectiviteit
      3. Jaarvergadering terugblik
       1. Doorgeschoven naar volgende vergadering

 

     1. Nieuwe wijkschouw plannen
      1. Eerst: Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
       1. 8 mei agenderen.
      2. Nieuwe schouw 15 mei
       1. Iedereen behalve Pim heeft gereageerd.
        1. Op deJaarvergaderingwijkschouw punten verzamelen

 

     1. Terugkoppeling WBO
      1. AED: hoe kunnen we aanvragen?

 

   1. Wijkgesprek
    1. Max was er.
    2. Schaakbord geen nieuws
    3. Bank naast Simon Vestdijkpark blijkt erg moeilijk te repareren, en zou door iemand veroorzaakt kunnen zijn die eventueel aansprakelijk gesteld kan worden.
    4. De grote stenen bank: wordt Max over teruggebeld.

 

 1. Sluiting (21:15)
 • Jaarvergadering: 17 april. Locatie De Linge, Lingestraat 1 (achter de Mariakerk).
 • Volgende vergadering: 8 mei

Verslag Wijkraadsvergadering 13 maart 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 13 maart 2018

Aanwezig : Ruud, Mohamed, en Marion.
Chantal Willemse ( bewoner ) , Corina Kamphuis vervangt Cindy Berghuis ( SIG )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Afmelding Isodoor.
Cindy Berghuis ( SIG ) is verhinderd, haar vervangster is Corina Kamphuis.

 1. Vaststellen agenda

In verband met de te kleine personele bezetting tijdens deze wijkraadsvergadering
kunnen helaas een aantal punten, die op de agenda staan beperkt behandeld worden.
Hetzij worden deze doorgeschoven naar de wijkraadsvergadering, te houden in april.

 1. Notulen vorige vergadering ( 13 februari 2018 )
  De notulen worden tekstueel dan wel naar aanleiding van, zonder aanpassingen vastgesteld .
 1. Post 10 januari – 13 februari 2018
  Uitnodiging openings- starthandeling ” Schoterbos ” – 14 Maart – 10h00 – 11h00
  Haarlem Link
 1. Voorbereiden Jaarvergadering

Het huidig personele aanbod van de Wijkraad in aanmerking genomen, rijst de vraag
of wij de Jaarvergadering door willen laten gaan, op 17 april. De Jaarvergaderingen worden weliswaar redelijk tot goed bezocht, maar het aanmelden van wijkraadsleden
en de response uit de wijk doet de vraag rijzen, is er wel behoefte in de wijk aan het functioneren van een Wijkraad. Na de laatstgehouden Jaarvergadering in 2017,
is er een Transitiegroep opgericht, om te bepalen hoe, en in welke vorm wijkraadswerk voortgang zou kunnen verkrijgen. Het bestaansrecht c.q. voortbestaan van de Wijkraad zal een aandachtspunt zijn op de komende Jaarvergadering.

 1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Na het bezoek ten stadhuize aan de Adviescommissie, op 12 februari 2018, werd door
de Adviescommissie verzocht aan de bewoners op het voorstel van de Gemeente te reageren, binnen 2 weken. Via de Wijkraad werd de reactie van de vertegenwoordiger
van de direct betrokken bewoners Generaal Spoorlaan, inclusief van de Wijkraad zelf, verzonden. Het wachten is nu op de uitspraak van de Adviescommissie.

 1. Update: Overlast Marsmanplein

Er is aanhoudend sprake van jongeren gedragsoverlast, op het Marsmanplein.
Attributen, zoals onder meer blokken verplaatsen, oneigenlijk hinderlijk verblijven in de parkeergarage Marsmanplein, stenen gegooi naar een balkon van een bewoner, geschreeuw en gebral met de daarbij behorende overmatig gebruikte luid en duidelijk geproduceerde krachttermen. Met name zicht- en hoorbaar tot in de latere uurtjes in de avond, en nacht. Het een en ander werd inmiddels gefilmd.

Op bewonersniveau werd telefonisch contact gelegd met een vertegenwoordiger van
de Gemeente Haarlem. Het verschijnsel is bekend, maar wordt in de visie van de bewoners aan het Marsmanplein niet als voldoende hinderlijk erkend. Dat houdt in, dat men de inzet van Handhaving ter plekke als onvoldoende ervaart. Daarbij geldt de indruk, dat nogal wat jongeren uit Velserbroek zich naar het Marsmanplein begeven, om daar te blijven hangen.

De sfeer wordt, alsmede en inmiddels de tijdsduur in aanmerking genomen allengs grimmiger !
Het kan niet de bedoeling zijn, en het is bepaald onwenselijk, dat direct betrokken bewoners zelf handhavend op gaan treden. Het is niet ondenkbaar, dat een boze bewoner in onbeheersbaar boze gemoedstoestand zich tot de jongeren zal richten, met alle kwalijke gevolgen van dien. Het betere weer, om buiten te verblijven is in aantocht.

Het wordt als irritant ervaren, dat bij het telefonisch contact leggen met de Gemeente, steeds de vraag opduikt, ” Is er sprake van wel of geen overlast ? ” . Het houdt wel een keer op steeds te moeten uitleggen, of aanhoren, aan welke criteria bepaalde overlast dan wel
of niet zal moeten voldoen.
De bewoners mogen verwachten van de Gemeente, dat een oplossing in het op zijn minst nabije verschiet wordt bewerkstelligd. Het wordt nu wel een keer tijd, is men van mening.
Op bewonersniveau zal via e- mail contact worden gelegd, wat er aan oplossingen door
de Gemeente kan worden aangedragen, om de in het geding zijnde normale gedragsetiquette op het Marsmanplein in de oude luister te kunnen herstellen.

Zijdelings wordt opgemerkt, dat er op plekken wordt geparkeerd, bijvoorbeeld op de invalidenparkeerplaatsen bij het laden en lossen van Albert Heijn, waar dat voor de reguliere parkeerder niet is toegestaan. Hierop wordt helaas geen handhaving losgelaten, zo blijkt.

 1. Wijkkrant

Geen nieuwe kopij, op dit moment.

 1. Nieuwe wijkschouw plannen
  1. Nieuw ingeplande Wijkschouw 15 mei 2018
 1. Financiële afronding 2017

Ruud dient de financiële gegevens betreffende het afgelopen jaar 2017 in bij
de Gemeente, ter goedkeuring.

 1. Sluiting ( 21h15 )

Volgende WIJKRAADsvergadering : DINSDAG 10 april 2018

Aankondiging uitvoering werkzaamheden Schoterbos


Gemeente Haarlem
Project- en Contractmanagement

Retouradres: Postbus 511,2003PB Haarlem

Datum : 22 februari 2018
Ons kenmerk : PCM/2018/ 107503
Contactpersoon : Wimmy Hengst
Doorkiesnummer : 14023
Email : projecten@haarlem.nl
Bijlage(n)Onderwerp : Aankondiging uitvoering werkzaamheden Schoterbos

Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de werkzaamheden in het Schoterbos en omgeving.

Het Schoterbos is een fijn stadspark. Er zijn echter ook knelpunten. In regenachtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook de bomen hebben daar last van. Groot onderhoud is hard nodig. Bovendien voldoen de voorzieningen in het park niet meer aan de verwachtingen. Daarom is er een plan gemaakt voor het parkdeel van het Schoterbos. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van fase I starten op 26 februari. In deze fase worden de bomen gekapt, voordat het broedseizoen aanvangt, waarna in mei de waterhuishouding wordt verbeterd voor gezonder en duurzamer groen. In het najaar worden de nieuwe bomen en het groen aangeplant. De totale bomenstand blijft in ieder geval gelijk.

Aannemer
Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden zijn zij uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. Dura Vermeer is bereikbaar via de omgevingsmanager Noor Hogeweg, rogo@duravermeer.nl bereikbaar via het telefoonnummer 06-53 59 97 12. Vanzelfsprekend kunt u de aannemer ook direct benaderen op locatie in het Schoterbos

Bereikbaarheid
Het kan zijn dat sommige delen van het park tijdelijk moeilijker of niet bereikbaar zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Dura Vermeer informeert u verder over de precieze aanpak, de bereikbaarheid, omleidingsroutes en de planning.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/groot-onderhoud-schoterbos. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via de contactgegevens bovenaan deze brief. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Dura Vermeer.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden, www.haarlem.nl

ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw Wimmy Hengst
Procesmanager Project- en Contractmanagement

Haarlem maakt stad samen met inwoners nog groener

 

 

HAARLEM, 27 maart 2017

De gemeente Haarlem en Spaarnelanden roepen Haarlemmers op om bij te dragen aan een nog groenere stad. Door een boomspiegel of groenstrook te adopteren in de straat of een geveltuintje te laten aanleggen komt er nog meer groen in Haarlem. Dat trekt vogels, bijen, vlinders en andere insecten en zorgt voor meer biodiversiteit.
Haarlemmers die zelf geen tuin hebben of graag meer groen voor de deur willen, hebben de mogelijkheid om een groenstrook of boomspiegel (het stukje rondom de stam van een boom) te adopteren. Dat kan alleen, met de buren of zelfs met de hele straat. Hier kan dan een fleurige minituin van worden gemaakt met bloemen en planten. Ook het laten aanleggen van een geveltuintje door Spaarnelanden is mogelijk.

Zelf onderhouden
Inwoners zorgen zelf voor de beplanting en het onderhoud van de minituin. Spaarnelanden adviseert en ondersteunt inwoners waar nodig, in opdracht van de gemeente Haarlem. Voor het onderhoud wordt met de betrokkenen een overeenkomst gesloten door Spaarnelanden.

Subsidie kleinschalig groen
In Haarlem is subsidie beschikbaar voor kleine groenprojecten of het aanleggen van een geveltuin.
Het aanvragen van deze subsidie kan via de website van de gemeente:
https://www.haarlem.nl/subsidie-bewonersinitiatieven-kleinschalig-groen/.
Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van een minituin is te vinden op de website
van Spaarnelanden www.spaarnelanden.nl

Participatieprijs Haarlem 2014

Participatieprijs Haarlem 2014

Dit jaar reikt de Participatieraad Haarlem voor de eerste keer de Participatieprijs Haarlem uit!!

Deze nieuwe prijs is een aanmoediging voor een groep Haarlemmers die een initiatief hebben opgezet dat bijdraagt aan een stad waar (nog meer!) aandacht voor elkaar is en waar elke Haarlemmer mee kan doen en mee telt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500,00 dat besteed dient te worden aan de uitvoering van het winnende initiatief.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor de prijs?

 • Het initiatief is zelf georganiseerd door een groep Haarlemse burgers zonder professionele ondersteuning;
 • De opzet van het initiatief is zorg en aandacht voor elkaar en gericht op het (weer) meedoen in de maatschappij;
 • Het initiatief moet ook door andere burgers overgenomen kunnen worden.

  Kent u Haarlemse burgers die u wilt aanmelden voor de Participatieprijs Haarlem 2014? Kijk dan voor de wijze van aanmelden op www.participatieraadhaarlem.nl

  AANMELDEN KAN TOT 10 NOVEMBER 2014

  De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Haarlemse Helden 2014 op 22 november in de Gravenzaal van het Stadhuis te Haarlem.
  Tijd: van 16.30 uur tot 19.30 uur.

  Heeft u vragen over de Participatieprijs Haarlem? Neem contact op via Participatieraad@haarlem.nl 

Persbericht Bibliotheek Zuid-Kennemerland

 

 

PERSBERICHT 14.049

 

Datum     13 maart 2014

Afzender  Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Telefoon   023 511 53 00

E-mail      anne.sollie@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Informatieavond in de Bibliotheek Haarlem Centrum met wethouder, raadslid en ambtenaar van de gemeente Haarlem

 

Hoe werkt… de gemeente Haarlem?

 

De Bibliotheek start met een serie lezingen waarbij telkens een inkijkje wordt gegeven bij een bedrijf of een organisatie. Deze avondis het vizier gericht op de gemeente Haarlem. Wethouder Jack van der Hoek, raadslid Rob de Jong en afdelingshoofd Economie Jorien Kaper komen aan het woord. De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Haarlem Centrum, van 20:00 tot 21:30 uur, aan de Gasthuisstraat 32. De toegang is gratis, maar aanmelden van tevoren is zeer gewenstvia www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

 

Wat doet een gemeenteraadslid? En wat is de rol van het college van B & W? Hoe komt een begroting tot stand; wie controleert een gemeente? Hoe werkt een gemeente samen met provincie en rijk? Tijdens de ‘Hoe werkt de gemeente Haarlem’ lezing krijg je antwoord op deze vragen. Wethouder Jack van der Hoek, raadslid Rob de Jong en afdelingshoofd Economie Jorien Kaper komen vertellen en beantwoorden ook vragen uit het publiek.

 

DATUM EN TIJDSTIP

Dinsdag 1 april, van 20:00 – 21:30 uur

 

LOCATIE

Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32

 

KOSTEN

Gratis

 

BIJZONDERHEDEN

Vooraf aanmelden voor deze activiteit is zeer gewenst. Dit kan via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl onder ‘Actueel’ > ‘Activiteiten’.

 

De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105

De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105 en wordt donderdag en/of vrijdag uitgezonden!

Haarlem Vandaag ( uitzending over Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk-Waterbuurt )
Donderdag 13 maart, of vrijdag 14 maart 
17:00 uur – 19:00 uur
Haarlem105 RTV is te beluisteren via:
ether: 89.9 FM
kabel(tv), provider UPC kanaal 33 / digitaal 103.3