Het Schoterbos (vervolg)

De eerste fase van de aanpak van het Schoterbos is zo goed als klaar.

Hoe het park er uiteindelijk uit gaat zien, wordt steeds duidelijker. In februari is de beschoeiing rond de nieuwe watergang en drie nieuwe bruggen geplaatst. Bovendien zijn de laatste bomen en struiken voor deze fase geplant.

Water

Het ziet er hier en daar nog kaal en modderig uit. Wij krijgen dan ook vragen of de ­problemen met het water(plassen) na regen nu zijn opgelost.

Na alle werkzaamheden en veranderingen heeft het hele park, en met name de ondergrond tijd nodig om weer een nieuwe balans te vinden.

Wanneer het warm genoeg is worden er grasmengsels ingezaaid en komen er langs de waterkant moerasplanten. Hierdoor wordt het groener en droger.

We houden de ontwikkeling in de gaten en als er plekken zijn waar nog extra maatregelen nodig zijn, nemen we dit in de vervolgfase mee.

Vervolgfase

In de vervolgfase wordt onder meer de poldersloot en de overige fiets- en voetpaden aangepakt. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de vervolgfase. Net als bij de eerste fase wordt weer een voorlichtingsochtend of -middag in het park georganiseerd om alle gebruikers en belanghebbenden de kans te geven op de voorlopige plannen te reageren.

Honden en hondenlosloopplaats

Met het nieuwe Schoterbos hebben ook de honden hun eigen nieuwe losloopplaats gekregen. Hier kunnen ze lekker loslopen en -rennen. Op de andere plekken in het park moeten ze aangelijnd blijven. De nieuwe planten en bomen zijn nu nog kwetsbaar. Ook daarom is het belangrijk dat de honden alleen loslopen op de hondenlosloopplaats. Zo houden we samen het Schoterbos schoon en veilig voor álle gebruikers.

De losloopplaats is nog niet helemaal af, er liggen al boomstammen om omheen te spelen. Wij horen graag van de hondenbezitters welke elementen het voor hun honden een nog leukere plek maken. Ook niet-hondenbezitters mogen natuurlijk suggesties doen.

U kunt uw voorstel(len) mailen aan projecten@haarlem.nl o.v.v. hondenlosloopplaats Schoterbos

Feestelijke bijeenkomst

Maar eerst gaan we in mei, wanneer het park weer wat groener is,  de eerste fase feestelijk afronden. We doen dit door een korte bijeenkomst in het park met wethouder Merijn Snoek, aannemer Dura Vermeer en natuurlijk alle belangstellenden.

Laten we hopen dat de weergoden ons dan gunstig gezind zijn.

De informatiemiddag en de feestelijke opening worden tijdig op verschillende manieren bekendgemaakt, onder andere via de website van de gemeente Haarlem (www.haarlem.nl).

U bent van harte uitgenodigd.

Notulen Wijkraadsvergadering 12 Februari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Aanwezig : Yvonne, Ruud, Marion

Gast: Esther Sijm ( SIG )

  1.  Opening en mededelingen ( 19h45 )

 Carla Knippel – Hin ( BUUV ) is verhinderd.

 Vandaag worden de lampenkappen op het Marsmanplein vervangen.

 Dit wordt gedaan, als eerste in Nederland, volgens de 3D – printmethode.

      Het eerstvolgende Wijkgesprek vindt plaats op 4 april. Yvonne gaat hiernaar toe.

      Bij het inlichtingenbord op het Marsmanplein warden paaltjes geplaatst.

      Voor het schaakbord werden 200 stuks flyers gemaakt.

     
      Esther Sijm van SIG meldt, dat er een Sponsorloop gaat plaatshebben.

      Dit in relatie tot het 50- jarig bestaan van de SIG.

      Een sponsorloop ten behoeve van de KinderVoedselbank, te houden op 11 mei 2019,
      van 11h00 tot 13h00.

      De SIG kan tekst aanleveren, mogelijk op de site van de Wijkraad worden geplaatst.    

      De Winkeliersvereniging is van de partij, evenals muziek en een grabbelton. 

2. Vaststellen agenda
 Als punt 6 wordt toegevoegd Bijeenkomst in het gebouw Schoterscholengemeenschap,

 d.d. 16 januari 2019. Betreffende de plannen Orion zone. Ruud was hierbij aanwezig. 

3.Notulen vorige vergadering ( 8 januari 2019 )
 Agenda moet uiteraard zijn : Verslag

 4. In – en Uitgaande Post ( 9 januari 2019 – 11 februari 2019 )

            Bewonersbrief werkzaamheden Delftlaan/ P.C. Boutensstraat

            Situatie, wijze van gebruik fietspad nabij fietspad, naar Dijkzichtlaan.

            Deze kwestie kan aan de orde komen tijdens het eerstvolgende Wijkgesprek, op 4 april.

        Stadslandbouw

De bijeenkomst Stadslandbouw werd afgelast. Er komt een nieuwe datum.

Het kan zijn, dat ons een verzoek bereikt tot het invullen van een enquête.

Beschikking verlening subsidie

Experiment deelvervoer HELY – Scheepmakersdijk – verzoek invullen enquête

BUUV – mogelijk info voor website / Kopij wijkkrant

WBO – Orionzone  25 februari 2019 – Schoterhof – afsluitende inloopbijeenkomst.

Project Samen Hier

Spaarnelanden – Bewonersbrief uitrol duobak papier / plastic

Op 12 februari vond de feitelijke uitrol duobak containers papier en plastic plaats
in onze wijk, de Delftwijk – Waterbuurt.
De uitrol duobak containers voor plastic en papier is in Haarlem een doorslaand succes.

Stadsgesprek rol wijkraden – 11 februari 2019 – Koningkerk

Niemand van onze Wijkraad was hierbij aanwezig.

ABOS – bijeenkomst 14 februari 2019 – Beheerplan Copijn – Schoterbos
Eveneens op 14 februari 2019 komt Ecologisch Beheer aan de orde.
Mogelijk wordt er wederom een stadsecoloog aangesteld, die preciezere ecologische aanbevelingen kan laten gelden. Haarlem kan, op zijn minst, wel wat aanbevelingen tot het ontwikkelen en beheer van meer ecologisch groen wel gebruiken.

Sociale kaart – Actueel ??

Overzicht Leefbaarheids- Initiatievenbudget

Muzikaal Begin –

5. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Binnenkort zal de Kascontrole plaatshebben.
Flyer
Thema’s

6. Orionzone – Bijeenkomst in de Schoterscholengemeenschap – d.d. 16 januari 2019
De Beijneshal op het Stationsplein gaat weg ! Bij de Schoterscholengemeenschap verrijst een Sporthal, hoogte 20 meter. Direct betrokken bewoners vrezen, dat de bezonning
in relatie tot hun woongenot door de hoogte zal worden ingeperkt.

De Sporthal; kent een tijdelijk karakter ? Ook de school zelf zal worden uitgebreid met
3 units, en enkele tijdelijke lokalen.

7. Suggesties aanleveren kopij/ website

Ruud zal Björn antwoorden.

8. Sluiting

21h30


Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 19 maart 2019

Notulen Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt    
Generaal Spoorlaan 140                                       
2025 ND  Haarlem   
www.delftwater.nl               
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt                      

Agenda Wijkraadsvergadering 8 Januari 2019

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

De agenda werd bij Max niet door de brievenbus bezorgd.

Ruud reageert nog op de bewonersreactie Wijkboekje !
Bij bezoek wijkraadsleden aan de Buurtwinkel voortaan eerst even bellen.
Cursus Pleio – 4 februari 2019 – Yvonne – en alsnog ook Ruud.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Notulen vorige vergadering ( 11 december 2018 )

4. In – en Uitgaande Post ( 12 december 2018 – 7 januari 2019 )

Aanvraagformulier wijkraadkosten 2019

Winterfeest : 22 december 2018 – van 10h00 tot 18h00

Aankondiging Bijeenkomst Wijkraden, zondagmiddag 10 februari 13h00 tot 17h00

In opdracht van de Stichting Stadsgesprekken.

Ten tijde van deze wijkraadsvergadering is de locatie , waar deze bijeenkomst wordt gehouden niet bekend. Althans wij weten het niet.

Volgens aanname kent de deelname twee vertegenwoordigende wijkraden per stadsdeel.

Hetgeen de vraag oproep: Waarom niet elke Wijkraad, die daartoe belangstelling zou hebben. Ter sprake brengen in het WBO- overleg 29 januari 2019.

Meerjarenplanning – aanmelden projecten voor 15 januari 2019

Na aangeven bezwaar termijn 15 janauari 2019, wordt de termijn inbreng gesteld op:

5 februari 2019

Suggesties : De toestand Nelson Mandelapark ( Haarlem – Noord ) –
De Dr. de Liefdestraat ( in onze eigen wijk ) herprofileren.

Deze zijn reeds in de Meerjarenplanning 2021 – 2024 opgenomen.

De containers restafval, papier – en glas zien er in Haarlem bijzonder smerig
en verwaarloosd uit. Dat is met name in Velserbroek – Winkelcentrum niet het geval.

De Wijkgesprekken zullen in 2019 op 9 april en 8 oktober worden gehouden.

Adres : Generaal Cronjéstraat 1 a.

AED – cursussen worden gegeven op twee data : 19 – en 27 februari 2019.
Mogelijk gaat Ruud hiernaar toe.

Omtrent locaties plaatsen AED ’s in de openbare ruimte werd tot op heden niets
aan ons meegedeeld !

De Beijneshal op het Stationsplein gaat verdwijnen ! Vervangende ruimte wordt ingepland ter hoogte van het Schoterbos/ Planetenlaan.

Het Schoter wil gaan uitbreiden. En er wordt gedacht aan een sportaccommodatie !

Deze locatie komt in beeld, wanneer de benzinepomp gaat verdwijnen, omdat het contract met het bennzinestation afloopt, en wanneer het terrein HFC – Kennemerland een kwartslag wordt gedraaid.

Dit stuk Schoterbos staat bekend als de Knoop in relatie tot de herstructurering Schoterbos, en maakt kennelijk en inmiddels ook deel uit van de plannen Orionzone.

Er is een inloopavond op 16 januari 2019, locatie Schoter – Scholengemeenschap,
tijd 19h30 tot 21h00.

5. Taken wijkraadsleden tot aan Jaarvergadering 2019.

Het waarnemend voorzitterschap, maken verslag wijkraadsvergaderingen,
en samenstellen conceptagenda’s, het ABOS – overleg : Marion

Het penningmeesterschap, verzorgen maken wijkboekje, bijwonen WBO : Ruud

Het beheer e- mailadres secretaris Wijkraad, en het SVO- overleg Marsmanplein : Yvonne en Marianne.

De Wijkgesprekken Cluster 1 : Yvonne

De post wordt wekelijks opgehaald door Mohamed, en hij is verbonden aan Schakels.

6. De wijkraad in 2019.

Voorstel voor een aantal themavonden, naar aanleiding van het boekje.

Door middel van het organiseren van thema avonden, het starten van themagerichte werkgroepen, en het uitbreiden van de connecties binnen de wijk zullen naar verwachting meer bewoners, verenigingen, en organisaties aanhaken en samenwerken.

Thema’s:

Jongeren – Ouderen ( eenzaamheid ) – Wijkschouw – Burendag Marsmanplein

St. Maarten

Bij het kunnen uitvoeren van naar voeren gebrachte thema’s is het van belang,
dat er voldoende mensen in de wijk zich betrokken voelen, en zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Mogelijk kan er een Werkgroep worden geformeerd, die zich bezighoudt met meerdere activiteiten.

Het Wijkplatform – Ruud informeert bij Marcel Smeenk, hoe dat loopt.

Zijn er bijeenkomsten te verwachten.

In maart geeft Mohamed aan Yvonne en Marianne een rondleiding door de wijk !!

7. Jaarvergadering Wijkraad 2019

Oproep St. Maarten

Het is de bedoeling, dat het agendapunt Jaarvergadering steeds op de agenda komt,
tot de Jaarvergadering gehouden zal zijn.

8. Het Marsmanplein

        Ter hoogte van de Buurtwinkel/ Beter Horen een verzoek tot het plaatsen van   

            verlichting werd toegekend. Geen extra bankje.

           Verzoek tot het plaatsen bloembakken op de hoek ligt bij SIG / Spaarnelanden.
           De dennenboom op het Marsmanplein, aldaar gedrapeerd, met de bedoeling als Kerstboom  
           te fungeren verkeerde, volgens onze aanname, in een toch wat aantoonbaar
           deplorabel aandoende c.q. kommervolle staat.
           De schaakbord- flyer is goedgekeurd, en wordt in de directe omgeving bezorgd.
           Volgens plan in Maart, als de weersomstandigheden dat meer toelaten.

           Het mededelingenbord. Nog geen uitsluitsel hierover ! Josje Mans, Menno Evers ?

           Robèrt Vriend is tot eind januari 2019 op vakantie !

           Sofra is op het Marsmanplein inmiddels alweer weg.

           Volgens informatie is daar nu  gevestigd een Peper & Zout – Bistro.

           Bij het aan de onderkant dichtmaken van het Mededelingenbord is de verwachting

           vooralsnog, dat er dan juist fietsen tegenaan worden geplaatst.

           Volgende wijkraadsvergadering hierop terug komen. De directe omgeving groente – en   

           fruitzaak Haarlemsche Verschmarkt is gewoon vies. In het SVO bespreken.

           Data SVO – 25 maart – 24 juni – 16 september – 2 december 2019

9. Sluiting – Volgende wijkraadsvergadering: Dinsdag 12 februari 2019

Notulen Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt                                                                                  
Generaal Spoorlaan 140 
2025 ND  Haarlem     
www.delftwater.nl  
Twitter: @DelftWater   
Facebook: Delftwijk Waterbuurt  

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 11 december 2018

Aanwezig : Ruud, Yvonne, Marianne, Mohamed, Marion,
  Cindy Berghuis ( SIG )

  1. Opening en mededelingen ( 19h45 )
    Afmelding : Joshua Noordermeer ( Handhaving ) – Björn

Cindy, wij wensen je een voorspoedige tweeledige bevalling, en kracht zeker tijdens het eerste jaar van de zorg, die dit van ouders vraagt.

Yvonneheeft op uitnodiging van Jesse Blok  een rondleiding in de woningen Delftplein aanvaard, en is een leerzame en prettige ervaring rijker.

2. Vaststellen agenda
Als agendapunt 10 invoegen: het SVO- overleg, d.d. 10 december 2018

3. Notulen vorige vergadering ( 13 november 2018 )
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van :

De klacht omtrent het mogelijk omver gereden worden op het Marsmanplein zou verholpen moeten zijn. Het is niet wenselijk, dat er nog meer sleutels van een sleutelpaal in omloop komen. De Brandweer en de Politie maken hier bezwaar tegen.

Aan Hein de vergaderdata 2019, de twee wijkraadsverslagen oktober en november 2018,doorsturen tot plaatsen op de site. Alsmede de informatie van Spaarnelanden aangaande de locaties kerstbomeninzameling, op 3 en 9 januari 2019

4. In – en Uitgaande Post ( 14 november – 10 december 2018 )

Nieuwsbrief P. C. Boutensstraat – het vervangen van de riolering

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

WBO – Kerstborrel – Hof van Eden – d.d. 18 december van 20h00 tot 22h00

Mogelijk gaat Ruud hier naar toe !

Verzoek gesprek Mark Louwrier
ten huize Marion ingepland op donderdag 22 november 2018.

Het gesprek behelsde de rol van wijkraden versus de Gemeente, en vice versa.
Hoe kijkt de Wijkraad naar de rol van de Gemeente. Tegen welke muren loopt men aan,
en wat wordt er gemist in het bestaande Netwerk.

Cursus Pleio – d.d. 10 december 2018 – Bibliotheek – aan de Planetenlaan

Deze datum cursus Pleio werd door leden van onze Wijkraad niet bezocht.

Het is de bedoeling, dat er het eerste kwartaal 2019 weer een nieuwe cursusbijeenkomst wordt ingepland. Yvonne zou belangstelling hebben zich dan hiervoor aan te melden.

Laatste Netwerkcafé – uitnodiging d.d. 28 November 2018
Bericht Spaarnelanden Inzamelingsactie Kerstbomen – d.d. 3 en 9 januari 2019

Het Wijkkrantje is reeds klaar. Plaatsen in het Wijkkrantje is niet meer mogelijk.

Het Wijkkrantje is reeds gedrukt, en staat klaar ter bezorging in de wijk.
Wel kan aan Hein het verzoek worden gericht, tot plaatsen op de site van de Wijkraad.

Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst “Mooi door Noord ” – 14 november 2018

ABOS – Bewonersbrief werkzaamheden Schoterbos – Dura Vermeer

ABOS – Project herinrichting Mr . Jan Gerritszlaan / Willem Klooslaan

         Uitvoering eind 2019 tot medio 2020
ABOS – Uitnodiging / Agenda voor bijeenkomst d.d. 14 februari 2019

Verzoek nadere informatie omtrent aanvrage nieuwe brug A. van Schendelpad 1 :
Aan : 1 ) R. Vriend / 2 ) W. Hengst ( 20 november 2018 )

Inmiddels is er een antwoord. De aanvrage betreft bruggen, die zullen worden aangelegd in de nieuw aan te leggen watergang, in het Schoterbos. Dit is reeds ter sprake gekomen

tijdens het ABOS- overleg. In Fase 2 van de uit te voeren plannen in het Schoterbos komen de bruggen over de Jan Gijzenvaart aan de orde.  Al dan niet ter vervangen/ vernieuwen. Hierin wordt te zijner tijd een participatietraject gevolgd.

5. Vaststellen vergaderdata en datum Jaarvergadering 2019
De vergaderdata voor 2019 worden tijdens deze wijkraadsvergadering vastgesteld.

De Jaarvergadering zal plaatshebben op dinsdag 16 april 2019.

6. Handhaving – Politie – rol in de wijk
Bericht – Overlast – drugsgebruiker/ annex dealer – flat Generaal Spoorlaan
Diverse partijen hebben zich inmiddels mee bemoeid. Kennelijk werd de kwestie opgelost.

7. Wijkkrant en Flyer Jaarvergadering 2019
Voor de aankomende Jaarvergadering 2109 wordt een flyer in de wijk verspreid.

Voor de Flyer is het aanleveren van kopij noodzakelijk.

De flyer krijgt het formaat A4, en dan twee kantjes. ??
In 2019 verschijnen er twee wijkkrantjes verschijnen.
In de zomer één, en één in de winter.In mei zou het aanleveren van kopij moeten beginnen, waarna het wijkkrantje eind juni kan verschijnen.
Nog net voor de zomervakantie.

8. Terugkoppeling WBO – Bijeenkomst d.d. 27 november 2018

Het WBO – overleg kenmerkte zich door een grote groep participanten.

Er wordt een Powerpointpresentatie gegeven door Simea Knip, in relatie tot de aangepaste huisvestingsverordening – met name het splitsen woonruimteverdeling

De Orionzone
Er zijn zes participatiesessies. Participeren is een goede zaak.
De informatieavonden werden goed bezocht. De Bowling gaat weg !!
Het gaat vervolgens planmatig om 600 nieuw te realiseren woningen.
Aan de Orionweg 200 woningen, en de Planetenlaan 400 woningen.
De parkeernorm is : 1,5.


De uitgestoken hand, en Hein Schouwenaars !

Men is overwegend van mening, dat een onafhankelijke partij in samenspraak met
de Gemeente, en het WBO- overleg de beste optie moet zijn.
Bij aanvrage van gelden is de vraag wie beheert deze ??

Hans en Rob, nemen het voortouw, en plegen nog nader overleg. Afwachten tot het volgende WBO- overleg over hoe het participatietraject zal worden ingevuld.

Er zal een duidelijke opdracht geformuleerd dienen te worden.
Notulist ! ?

Er werd deze keer wel genotuleerd, alleen bij al deze nieuwe gezichten voor Yvonne,
is niet helemaal duidelijk door wie ook al weer. Bij het verschijnen van het verslag wordt
dit vanzelf duidelijk. En kan aangaande notuleren een kleine financiële vergoeding hier tegenover staan ?

9. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst – Mooi door Noord – 14 november 2018
Terugkoppeling verhalen – Eerste hulp mentale klachten – Eenzaamheid Toegankelijkheid – De Mentimeter

10. SVO – overleg – 10 december 2018

In relatie tot het SVO werd een schouw gelopen. Bij Op = Op blijven de grote prullenbakken staan. Grote containers zullen worden gemonitord.
Deze moeten trouwens voor 24 december 2018 weg zijn.
In  belabberde toestand verkerende fietsen krijgen een sticker.

Het vernieuwen van de lampenkappen kent een vertraging. Het wordt Januari 2019 .
Er komt één lampenkap op proef.
Ook het aanleveren van een Kerstboom kent een probleem.

Bij Ton Chase kent het parkeren een probleem. Bij de AH geldt een stopverbod,
er zijn enkele bonnen uitgedeeld. Het fietspad wordt gedoogd voor autoverkeer.
Er is een aanpassing tijdelijk parkeren in de vorm van een Verkeersbesluit.
Dit om tegemoet te komen aan het niet kunnen parkeren in de parkeergarage.
De verwachting is nu, dat in mei 2019 uitsluitsel hierin te verwachten is.

Er blijkt toch een potje te bestaan, van waaruit parkeren voor fietsen mogelijk blijkt,
en wel ter hoogte van de nu tijdelijk gevestigde oliebollenkraam. De telefooncel gaat weg.

De plantenbak bij de PLUS staat onder beheer van de VVE.

De VVE – Yvonne zou twee plantenbakken kunnen adopteren ??

Er is een flyer voor het schaakbord. Wie heeft interesse in het verzorgen van schaakactiviteiten ? En wie doet het sleutelbeheer, en houdt toezicht ?

Klacht bezoeker Winkelgebied – mededelingenbord

Diverse keren is ervan sprake, dat mensen zich bezeren aan het bord.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Tijdens de wijkraadsvergadering komen verschillende meningen omtrent verantwoordelijkheid voor het mededelingenbord aan de orde.

Het bord staat op gemeentegrond, en kan als zodanig onder beheer van de Gemeente vallen. De Wijkraad kent het beheer van de aanlevering mededelingen, en is derhalve in het bezit van de sleutel. Volgende wijkraadsvergadering hierop terugkomen.


Een ieder : Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2019

11. Sluiting ( 21h15 )

Volgende vergadering: Dinsdag 8 januari 2019