Notulen Wijkraadvergadering 10-12-2013

 

 

Wijkraad Delftwijk / Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

 

 

Notulen Wijkraadsvergadering 10 december 2013

 

 

 

Aanwezig: Cor, Petra, Ruud, Marion, Max, Eva, Isodoor

Afwezig met bericht: Marijke, Mohamed

 

 

 

 1. Opening en mededelingen

Wijkraadborrel gisteravond 9 december. Daarvóór was een soort workshop over de financiële situatie van Wijkraden (stichting of vereniging). Petra was aanwezig. De gemeente heeft het liefst dat Wijkraden een stichting zijn vanwege hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar dan eigenlijk ook 5 bestuursleden, en aangesteld voor drie jaar. En ieder lid behoort ingeschreven te zijn bij de KvK.

 

Actiepunt toekomst (maart): Bij Menno Evers checken hoe het precies zit, zodat bij het volgende bestuur en wanneer de gemeente hier strenger op gaat sturen duidelijk is wat er moet gebeuren.

Daarna Wijkradenborrel. Cor, Petra en Isodoor waren aanwezig. Toezeggingen over Jaarvergadering: Sjaak Vrugt (via mail), Joyce Langeacker, eventueel Jan Nieuwenburg.

Veiligheid rondom Simon Vestdijkpark: pad naar Jan Prinslaan (steile oever, moeilijk uit het water te komen). Komt binnenkort een plan van aanpak van de gemeente.

Overlast Marsmanplein: Wijkraad hier amper van op de hoogte.

Fontein Simon Vestdijkpark: Geluidsoverlast, stank stilstaand water, vuil in het water. Openingsdatum park is nog onbekend.

 

Brandstichting busje Lingestraat. Er worden ook fietsen in de brand gestoken.

 

Visitekaartjes Wijkraad (Eva: Vistaprint). Er zijn oude, maar nu nieuwe laten maken zonder persoonsnamen erop.

 

Actiepunt Isodoor: Uitzoeken en ontwerp consistent maken met website (net als notulen en agenda).

Jaarvergadering: Locatie Limpershof is bevestigd.

Schaakbord: Max krijgt vragen over de reparatie. Ruud: Dat kan niet in de winter vanwege het cement. Petra: bij de opening van het park moeten we het gerepareerd hebben en er dan aandacht voor vragen. Menno is aan het kijken hoe het gaat met de schaakkisten, want de gemeente moet erbij betrokken zijn vanwege bevestiging onder de straat.

De materiaalkeuze van hout in staal is visueel het mooist, maar vanwege vandalisme misschien niet de slimste keuze.

 

Actiepunt Ruud: bij de gemeente informeren wat goed vandalismebestendig materiaal is.

 

Platform Haarlem Groener kon niet aanwezig zijn helaas.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: plannen een afspraak zo spoedig mogelijk en bij behoefte vragen we of ze volgende Wijkraadsvergadering aanwezig willen zijn.

 

Wijktijdschrift: kopij aanleveren vóór 14 januari 2014.

 

Actiepunt Ruud (januari 2014): ontwikkelen Wijkraadsboekje.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: Reacties van Marion over duurzaamheid aan Hein mailen voor op de site.

 

Actiepunt Marion: Schrijft beknopte stukjes hierover als terugblik van 2013 voor in de Wijkkrant (124 woorden).

 

 1. Vaststellen agenda

 

Punt 5 wisselt van ‘Platform Haarlem Groener’ naar ‘Vriendschapsboom’.

 

 

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

 

Actiepunt Isodoor: Verslag vorige keer naar Hein, minus actiepunten en persoonlijke dingen.

 

 

 

 1. In- en uitgaande post periode 12 november 2013 – 9 december 2013

 

– Vriendschapsboom (Bert Buter) (zie punt 5)

 

– Veiligheid rondom parkvijver (Sandra). De gemeente gaat niet de hele vijver omheinen. Momenteel wordt er nog gebouwd, maar de trappen zijn waarschijnlijk al hoe het definitief wordt. De situatie is niet veel anders dan andere plekken waar men in het water kan vallen, maar dit is wel een plek midden in een woonwijk. De Wijkraad gaat bij oplevering de veiligheid inspecteren en eventuele verbeterpunten opnemen. Ouders zullen hun kinderen in ieder geval goed in de gaten moeten houden.

 

Bij ‘Het Vosje’ (pad naar Jan Prinslaan) gaat wel wat gebeuren.

 

– Nieuwsbrief Delftaan Zuid (Ymere)

 

– Dichtbij / Iris Dijkema (momenteel geen actiepunt).

 

– Verslag interimbeheer Ymere (geen actiepunten)

 

– Kisten schaakbord (zie hierboven)

 

– Wijkraadkosten en bewonersondersteuningsbudget; afrekening 2013 en aanvraag 2014.

 

Actiepunt Ruud: is dit aan het afhandelen.

 

– Openstaande facturen 2013.

 

Actiepunt Isodoor: Vragen waar dit over gaat.

 

 

 

 1. Vriendschapsboom (Bert Buter)

 

Max: vindt het fijn om toch een boom ter vervanging aan te wijzen vanwege de lange dienst van Peter Vonk.

 

Actiepunt Max: Gaat achter de boom aan.

 

Actiepunt Ruud: Gaat kijken of het financieel mogelijk is of er budget bij de gemeente hiervoor is.

 

 

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

 

-Gesproken met Peter Zoetemeijer. We gaan een flyer maken, drie soorten (Delftwijk Noord, Delftwijk Zuid en Waterbuurt). Die huis aan huis bezorgen.

 

Actiepunt iedereen: We maken een verzameling van alle al bekende (oude) contacten in de wijk om die wat directer te benaderen. Stuur dit naar de secretaris.

 

Voor die mensen organiseren we een borrel om ze te betrekken. Locatie: Wijkwinkel (gezellig aankleden) of ruimte naast Albert Heijn (statafels lenen).

 

Ideeën voor mensen: VVE’s / bewonerscommissies.

 

Actiepunt Petra en Isodoor: Borrel datum prikken voor contacten uitnodigen.

 

Idee: feedback in de Wijkraad, om de communicatie en relaties te stroomlijnen.

 

Idee: Scholing en workshops voor Wijkraadsleden (bijvoorbeeld ‘omgaan met vrijwilligers’).

 

 

 

Actiepunt Isodoor: Jaarvergadering op de agenda zetten om het debat voor te bereiden (vragen, structuur etc).

 

 

 

 1. Begroting 2014

 

Begroting inleveren, vast bedrag. Budgetbeheer gemeente.

 

Subsidie wijkraadskosten. Cor ondertekent de formulieren.

 

Actiepunt Ruud: Scant alle documenten en stuurt het op.

 

 

 

 1. Activiteiten 2014

 

Petra: er zijn 4 activiteiten: jaarvergadering, wijkschouw, wijkschoonmaakdag, straatspeeldag. Eva noemt ook de vrijwilligersdag (schilderen), dat organiseert de Wijkraad niet.

 

Straatspeeldag: Trekkers: Sandra, speeltuin, Delftwijk leeft, Isodoor. Maar de financiën: we hebben niet het budget om dat te doen? Afgelopen jaar €800 uitgegeven. Sandra wil het trekken (sponsoring bij de Winkeliers etc).

 

Vincenzo: Midzomerpicknick.

 

Bij sportverenigingen hulp vragen, zij hebben ook materiaal.

 

Optie: 21 juni.

 

 

 

Jaarvergadering: Petra, Cor, Isodoor, verdere assistentie?

 

Wijkschouw: Marcel helpt waarschijnlijk

 

Wijkschoonmaak: Delftwijk Leeft zal hier energie in steken.

 

De laatste twee activiteiten hebben nog kartrekkers nodig.

 

Waar zouden Marijke en Mohamed mee willen helpen?

 

Actiepunt Isodoor: Volgende keer op de agenda.

 

 

 

 1. Resultaten Wijkschouw Noord

 

We zouden kijken wat er goed is gebeurt en waar nog werk verricht moet worden?

 

Verschillende partijen zijn hiermee bezig (Dock, Delftwijk Leeft). De Wijkraad stuurt een mail naar Martin Jansen voor een update.

 

Actiepunt Isodoor: Mail Martin Jansen aanvulling lijst afgehandelde punten Wijkschouw.

 

Actiepunt Eva: Aangeven bij Menno Evers over Dokter de Liefdehof en dat er nog geen reactie van Martin Jansen is, met de vraag om antwoord aan Isodoor te sturen vanwege vertrek Eva.

 

 

 

 1. Afscheid Eva Winkel

 

Eva Winkel wordt hartelijk bedankt voor haar goede ondersteuning. De Wijkraad gaat graag in op haar aanbod om de Wijkraad in de toekomst zo mogelijk nog te ondersteunen. Dankjewel Eva!

 

 

 

 1. Sluiting

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:12 uur.

 

Er is nog een verlening van 20 minuten om de actiepunten door te nemen. 


Notulen Wijkraadvergadering 12-11-2013

Aanwezig: Ruud, Cor, Petra, Mohamed, Marijke, Marion, Eva, Isodoor.

Afwezig zonder bericht: Max.

1.Opening en mededelingen:

Petra gaat 26-11-2013 naar een bijeenkomst in Delftwijk City, zij neemt daar plaats in een panel, als wijkraadslid.
De avond: samen voor elkaar gaat in 2 groepen verdeeld worden op 19 november.

Aanvang: 20 uur in het gebouw van de schakels aan de Jan Prinslaan 7 te Haarlem.

De Sint Maarten optocht was een groot succes, goed verlopen Er was veel publiek. Petra en Isodoor hebben de tocht ook meegelopen. Het muziekkorps ‘De muggenblazers’ viel erg in de smaak, leuke muziek. Misschien een idee voor benadering bij de volgende wijkschoonmaak?

Volgende week vindt er een evaluatie plaats met Delftwijk Leeft over het afgelopen St. Maarten feest.

Het huurcontract van de wijkwinkel staat nu op naam van de stichting van de wijkraad.

Het Marsmanplein is als een van de 3 genomineerd als beste winkelcentrum, in maart 2014 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vanaf de eerstvolgende vergadering, wordt het notuleren overgenomen door Isodoor.

Als secretaris ad. Interim gaat hij in het vervolg notuleren.

Het spreekwoord van deze maand:

Wij zijn aan de pols gebonden door het uurwerk.

2.Vaststellen agenda:

Agenda is vastgesteld, er zijn geen toevoegingen.

3.Verslag Wijkraadsvergadering (9 oktober/11 november)

Geen op of aanmerkingen t.a.v. het verslag.

4.In en uitgaande post (9 oktober/11 november)

Beantwoording petitie van Teresa, momenteel wordt er niks mee gedaan, wanneer de Zuid Tangent er komt, dan wordt het herbekeken.

5. Voortgang proces zoektocht DB:

Marcel is er niet bij vanavond door langdurige afwezigheid.

De werkgroep is 1x bij elkaar geweest met Marcel; de opdracht wordt nu teruggetrokken omdat er speciaal voor de persoon Marcel Smeenk was gekozen. De voorzitter neemt contact op met de leidinggevende van Marcel om dit door te geven. Met een cc naar Menno Evers. Peter Zoetemeyer wordt nu gevraagd, dit is een andere kandidaat die zich ook aangemeld heeft

6.Communicatie Plan:

Petra geeft een toelichting op haar plan dat nu klaar is. Voorstel is om volgend jaar bijvoorbeeld 3x een wijkblad uit te geven en een digitale nieuwsbrief op termijn erbij. De lezers kunnen op de website hun e-mail adres achterlaten, waardoor ze geïnformeerd kunnen worden of reacties krijgen op… Je kunt overwegen om een poll te plaatsen met 4 multiple choice antwoorden, hierop kunnen de lezers dan reageren, dit brengt een interactie teweeg.

Je kunt ter verbreding van je netwerk als wijkraad overwegen om een netwerkborrel te organiseren, bijvoorbeeld begin volgend jaar. Dit lijkt een heel goed plan om in contact te komen met anderen bewoners in de wijk. Hieronder zitten mogelijk dan ook potentiële nieuwe leden.

De voorzitter zal contact opnemen met Ans Kippersluis, coördinator van het wijkpark in aanbouw. Bedoeling hiervan is dat de wijkraad een aanzienlijk aandeel krijgt bij de opening van het park. In de hoop de wijkraad wat duidelijker op de kaart te zetten bij deze en gene belanghebbenden.

Hein wordt gevraagd om links naar welzijnsorganisaties op de website te plaatsen; wanneer lezers dit bekijken klikken ze hopelijk ook door naar andere mededelingen op de site. Wanneer iemand nog goede suggesties hieromtrent heeft, graag doorsturen naar Hein.

Petra gaat alle fractie voorzitters van de partijen mailen en vragen of ze in maximaal 60 woorden hun partij verhaal willen vertellen. Dit ook in het kader van netwerk uitbreiding.

7. Thema bijeenkomsten en Wijkradenborrel van de gemeente in december:

Wie gaan erheen? Zie meegezonden bijlage wie er naar welke thema bijeenkomst gaat.

In december, datum nog niet bekend is er een wijkradenborrel. Wanneer datum bekent, dan volgt er een e-mail met de vraag wie erheen gaan/willen/kunnen.

8. Aanmelden Delftplein bij platform Haarlem Groener?

Marion legt uit wat ze samen met Isodoor heeft gehoord op de bijeenkomst aan de Kleverlaan. Het onderwerp is: Delftplein groener!

Isodoor stuurt een mail met de vraag wie de contactpersoon wordt van de wijkraad, nadere informatie volgt dus nog. Plan is ook om iemand bij de jaarvergadering van 12 maart 2014 uit te nodigen voor een “praatje” tijdens die vergadering.

9. Vaststellen Jaaragenda 2014:

De jaaragenda is vastgesteld voor 2014, deze wordt door de penningmeester per mail naar iedereen gezonden.

Actie punten:

De voorzitter stuurt mail naar de leidinggevende van Marcel over terugtrekken opdracht met een cc aan Menno Evers. En benadert nieuwe kandidaat Peter Zoetemeyer, voor de opdracht.

Voorzitter neemt contact op met coördinator wijkpark “Vestdijk” over opening park en de prominente rol voor de wijkraad hierin.

Voorzitter mailt de wachtwoorden van de website naar Isodoor en Petra.

Isodoor neemt vanaf de volgende vergadering op 10 december het notuleren over van Eva, i.v.m. zijn ad interim secretarisschap.

Petra vraagt aan Hein om links van welzijnsorganisaties op de website te plaatsen.

Petra neemt contact op met de fractie voorzitters over promoten van de eigen fractie in maximaal 60 woorden. In het kader van uitbreiden netwerk van de wijkraad.

Eva voegt op verzoek van de w.n. voorzitter het email adres: noord@haarlem.nl toe aan het wijkraden mail bestand voor het toesturen van de notulen.

Eva neemt namens de wijkraad, nogmaals contact op met Martin Jansen aangaande het ja of nee, verwijderen van ongewenst groen vooral tegenover het Dr. de Liefde hof. Dit zou plaatsvinden, maar is niet afdoende gebeurd.

10. Sluiting:

De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op: dinsdag 10 december om 19.45 uur

 

nieuwsbrief Delftlaan Zuid : Bewonerscommissie zoekt versterking

Beantwoordt u alle onderstaande vragen met een ‘JA’ dan is een bestuursfunctie mogelijk iets voor u!

 • Voelt zich betrokken bij de buurt en het wooncomplex?
 • Bent u bereid een keer per maand een avond te vergaderen?
 • Heeft u affiniteit met het voorzitterschap of met notuleren of
 • cijfers/boekhouden?
 • Kunt u samenwerken met buren?
 • Wilt u een aanspreekpunt zijn voor uw buren?
 • Wilt u de spreekbuis zijn van uw buurt?

Aanmelden voor de bewonerscommissie?

Heeft u belangstelling voor een functie in de bewonerscommissie neemt u dan contact op met
Hellen Maarleveld, projectsecretaris bij Ymere.
Zij is bereikbaar per e-mail h.maarleveld@ymere.nl en op telefoonnummer 020 555 27 44.

Lees de complete nieuwsbrief : Delftlaan_2 definitief