Tijdelijk verkeersmaatregelen bouw Marsmanplein

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de bouwwerkzaamheden van het Marsmanplein

Van 7 Februari 2011 tot medio 2012

In verband met de bouwwerkzaamheden aan het Marsmanplein worden de volgende maatregelen van kracht :

 • Eenrichtingsverkeer in de Jan Prinslaan
 • Parkeerverbod in de Jan Prinslaan
 • Nieuwe parkeergelegenheid voor leerkrachten Daaf Gelukschool
 • Start bouw VanDelftwijk complex
 • Opheffing parkeerterrein waar PTT gebouw stond
 • Verplaatsing brievenbussen
 • Afsluiting Generaal Spoorstraat
 • Parkeren langs Rijksstraatweg mogelijk en doorgang blijft open
 • Fietsers kunnen wel Generaal Spoorstraat door
 • Aanleg riolering Slauerhof complex zorgt voor tijdelijke extra overlast

Alle maatregelen worden door middel van borden aangegeven en gaan niet tegelijk in.
Let dus goed op waarschuwings borden !

Originele brief: BriefVerkeersMaatregelen.pdf

Kerstinloop Charivarius

Delftwijk

Kerstinloop Charivarius

Op dinsdag 21 december was er weer de traditionele kerstinloop van het Charivarius project.
Ook ditmaal weer georganiseerd door de Bewonerscommissie Charivarius.
Met hulp van de bewoners werd op maandag de tuin al gedeeltelijk sneeuwvrij gemaakt en dinsdag werd de reuze partytent opgezet..

Vanaf 18.30 uur waren alle bewoners en genodigden van harte welkom om een glaasje Gluhwein of chocomel te drinken. Ook de hartige hapjes ontbraken niet.
Ongeveer 120 personen hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging en kregen ook nog eens namens de bewonerscommissie een fles rode wijn aangeboden.

Kortom, het was weer erg geslaagd en kijken al weer uit naar volgend jaar.

Namens de bewonerscommissie Charivarius,
een gezond 2011
Klaas Lukkien Voorzitter.

Tentoonstelling: Kunst en creativiteit

Op Zoek Naar Verborgen Talent Voor 
De Tentoonstelling: Kunst En Creativiteit.

Op 19, 20 en 23 oktober organiseert de Wijkraad een tentoonstelling; Kunst en creativiteit in buurt en wijk.
Wijk en buurtbewoners die op velerlei gebied creatief zijn of een leuke hobby hebben, nodigen wij uit om op de bovengenoemde datums hun spullen uit te stallen. We zijn dus op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun vaardigheden die ze hebben te laten zien aan anderen, deze dan te inspireren ook iets te ondernemen.

Dit is de kans om een keer in je leven te laten zien aan anderen hoe creatief je bent. De leerlingen van de Daaf Gelukschool leveren ook hun bijdrage en hebben de primeur bij de opening.

Zij laten hun creatieve gedachten en handvaardigheid op de vrije loop gaan om een kunststuk te ontwerpen. Tijdens de opening op dinsdag 19 oktober zal dit worden onthuld door de wijkwethouder Jack van der Hoek.

Het is verheugend dat De Daaf Gelukschool zich betrokken voelt bij de wijk en de buurt. Wij kijken dan ook met spanning uit naar het resultaat van de leerlingen.

Bent u ook zo’n kunstenaar of creatieveling en vindt u het leuk om andere mensen te laten genieten van uw vaardigheid, meldt u dan aan. Er zijn nog maar enkele plekken vrij.

De tentoonstelling vindt plaats in de Franciscuszaal (voormalige Lingezaal) van de Parochiegemeenschap Schoten de ingang is via de glazenhal in de Diezestraat.
Op 19 oktober is om 14.00 uur de zaal open en om ongeveer 15.30 uur zal de wethouder de tentoonstelling openen.
Op woensdag 20 oktober is de tentoonstelling open van 14.00 tot 17.00 uur en de laatste dag is op zaterdag 23 oktober van 10.00 tot 15.30 uur.

U bent natuurlijk van harte welkom. De toegang is gratis. Dit moet u echt zien.

U kunt zich bij ons aanmelden via de algemene email: Wijkraad Delftwijk Waterbuurt, de secretaris email: Peter Vonk of per post:

Wijkraad Delftwijk-Waterbuurt
p/a Wijkwinkel
Jan Prinslaan 3
2025NE Haarlem.

Verslag bijeenkomst van 14 december 2009

Wijkraad Delftwijk/Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025; NE  Haarlem


Behandeld door: P. Vonk
E-Mail: pvonk.wijkraad.DW@gmail.com
Datum: januari 2010

Onderwerp: Verslag van 14 december 2009
Aanwezig: 41 personen
Plaats: Informatiecentrum
14 december 2009


Aan de genodigden van 14 dec. 2009


De Voorzitter opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom.
In zijn voorwoord hoopt hij op een positieve avond. De bedoeling van deze avond is om te proberen de wijk en de buurt leefbaar te houden en niet bij de pakken neer te gaan zitten.
We moeten kijken naar de toekomst en niet naar het verleden.
We zullen geduld moeten hebben. Over een aantal jaren hebben we een pracht wijk.
Er zullen vanavond 4 onderwerpen worden behandeld n.l.
1) Veiligheid in de wijk en buurt. Uitleg M. Cornet.
2) Leefbaarheid. Uitleg door Joke van Camerijk van Elan en Bas de Jong van Pre.
3) Delftwijk 2020. Informatie door Arnoud Kuiper Gemeente Haarlem. 
4) De Zuidtangent door Cor Geldhof.
Voor alle duidelijkheid, het is geen discussieavond.
Er hangen 5 formulieren waar de aanwezigen hun ideeën en suggesties via een plakkaartje kwijt kunnen. Het 5de vel is blanco voor andere suggesties dan de 4 onderwerpen die genoemd zijn.
Na de voorstelronde krijgt de wijkagent Marco Cornet het woord.

Veiligheid in de wijk en buurt.
Presentatie wijkagent Marco cornet

De belangrijkste vraag is, hoe gaat de politie met de wijk en buurt om en wat zijn de gezamenlijke belangen. De inzet en capaciteit dwingen de politie om keuzes te maken en dat creëert wel eens een spanningsveld.
De opzet is, om het netwerk uit te breiden. Dat houdt in, prestatie contracten en problemen neer te leggen daar waar ze horen.
Gerichte aanpak met verschillende organisaties in de wijk heeft wat hem betreft de voorkeur.
Het komen tot een betere verkeersveiligheid is niet altijd makkelijk.
Om toch wat voor elkaar te krijgen, gaat meestal een lange tijd heen.
De overlast door de jeugd is verminderd, dat betekent, dat de politie ook gewerkt heeft aan een stukje handhaving.
De informatie en signalering uit de wijk speelt daar een grote rol bij.
Toezicht houden daarop is dan ook van belang. Als er zaken spelen die van belang zijn, dan kan daar prioriteit aan worden gegeven.
Wel is het zo, dat bij meldingen helaas een aantal zaken blijven liggen. Daar ontkomt men niet aan en dat heeft vaak te maken met de inzetmogelijkheid.
Waar de politie het meest mee te maken heeft zijn de sociale leefbaarheids problemen.
De keuze van zijn Teamchef was anders dan Marco voor ogen had. Marco wilde meer tijd vrijmaken voor de sociale problemen, hetgeen dan ook gebeurd is.
Het Jaarplan heeft dan ook een andere invulling en opzet gekregen. Mede is daar de herstructurering en alles wat er mee te maken heeft het gevolg van.
Eenheid in een plan van aanpak is belangrijk, want zo creeer je meer veiligheid in de wijk en buurt daarbij kunnen alle wijkorganisaties zoals die hier aanwezig zijn betrokken worden.
Samenwerking met een andere wijkagent is belangrijk. Dat maakt elkaar sterk. Maar aan de andere kant heeft dat ook weer zijn beperkingen. Marco probeert zichtbaar te zijn in de wijk en buurt, alleen of met zijn tweeen. Voordeel daarvan is dat de handhaving op tal van incidenten makkelijker is geworden.
De Week van de Wijk heeft een duidelijke verbetering teweeg gebracht qua verkeersveiligheid.
Nu het wijkcontract is afgelopen krijgt het toch een vervolg.
De klachten die uit de wijk en buurt kwamen waren dan ook zeer terecht.
Te merken was vooral dat bij verscherpt toezicht minder overtredingen en boetes waren.
Je moet dit blijven doen want anders ebt het snel weg en dan is het voor niets geweest.
Via internet kunnen bewoners aangifte doen wat betreft kleinere zaken.
Voor grotere zaken moet men aangifte doen op de bureaus. Het is van belang dat bewoners aangifte doen als er iets serieus aan de hand is. Dit geeft de politie handvatten om iets te ondernemen.
Inbraakbeveiliging is gelukkig de laatste jaren flink toegenomen. De corporaties hebben dan ook veel aan het verbeteren van het hang en sluitwerk gedaan.
De inzet van de politie is gericht op veelplegers.
Zij zijn te pakken op hun zwakke punten.
Doordat er veel achterpaden zijn afgesloten is het aantal delicten qua diefstal uit woningen afgenomen.
Dat kan alleen als de bewoners dan ook de achterpaden gesloten houden.
Toch wordt er sterk op aangedrongen om bij het verlaten van de woning de deur goed af te sluiten,want het is mogelijk met weinig middelen de toegang tot de woning te verschaffen.
Over het algemeen kunnen we vaststellen dat we samen op de goede weg zijn, maar informatie uit de wijk en buurt is voor de politie ontzettend belangrijk.

Delftwijk en leefbaarheid na 2010.
Presentatie door Bas de Jong Pre en Joke van Camerijk Elan

In Delftwijk zijn de nieuwbouwplannen zeer ingrijpend voor alle bewoners qua leefbaarheid.
Een organisatie zoals Delftwijk Leeft wil bijdragen om de leefbaarheid enigszins op pijl te houden door middel  van het organiseren van activiteiten en informatieavonden ondersteunt door verschillende organisatie. Als voorbeeld zijn de Lente-frisdagen, wijkschouwen, Kerst-in en de dag van de soep. Het voordeel daarvan is dat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden en aanspreken.
Het Interim Beheer heeft als taak de leefomgeving en de omgeving van de bouwplaatsen schoon te houden en zo de overlast te verminderen.
Het Forum is een soort klankbordgroep om de stand van zaken die speelt kenbaar te maken.
Om de leefbaarheid te vergroten kan elke bewonersgroep een voucher aanvragen of een beroep doen op het budget Leefbaarheid/Buurtinitiatieven. Heeft een bewonersgroep een leuk idee, kan men zich wenden tot de Wijkraad of Bas de Jong.
De saamhorigheid onder bewoners staat onder druk en dat brengt overlast met zich mee.
Het buurtbeheer heeft een toezichthoudende taak. Belangrijk is om eerst bij overlast de veroorzaker te benaderen.
Meestal hebben die mensen niet in de gaten dat ze overlast teweeg brengen. Mocht dat geen resultaat opleveren dan kan men een beroep doen op Buurtbemiddeling.
Dat geldt zowel voor huurders als huiseigenaren. Het is dan de bedoeling dat men gaat praten met beide partijen om tot een oplossing te komen.
Het gesprek vindt plaats op neutraal terrein.
Onderverhuur is een moeilijk punt. Als men denkt dat het niet pluis is, moet men contact opnemen met de corporatie die dan op zijn beurt een onderzoek moet instellen.
Belangrijk is daarbij dat de melding anoniem wordt behandeld.
Kleine zaken kunnen in de meeste gevallen snel worden opgelost. Bij grotere zaken wordt hulp gezocht bij de politie of bij zorginstellingen. Als bewoners niet willen reageren op belangrijke dingen die spelen, dan zullen de problemen alleen maar toenemen en dat wil toch niemand? 

Delftwijk 2020.
Presentatie Arnoud Kuiper 
Projectleider Haarlem Noord


Het bestemmingsplan Delftwijk 2020 is door de Gemeenteraad vastgesteld. Dat moest omdat er voor het gebied waar het over gaat geen duidelijk bestemmingsplan was.
De komende 3 jaar zal Delftwijk Noord ingrijpend veranderen.
Het bouwplan van Ymere bevat 6 woontorens waarvan 4 in de huur en 2 in de koop.
Het eerste zal men beginnen met het bouwen van de 4 torens die in de huursector vallen.
Als de koopmarkt weer aantrekt, en dat hopen we, dan begint men ook de andere torens te bouwen.
Het gaat om totaal 183 woningen.
Het Slauerhoffproject omvat 210 woningen. Op 16 december is de eerste paal geslagen.
Bij beide plannen heeft de recessie i.v.m. bouwprijs daarbij geholpen.
Het bouwplan van HBB dat grotendeels gebouwd zal worden op het Jeu de Boules veld zal 1 jaar later starten. Het HBB plan zal worden gebouwd volgens het bouwplan waar al enkele jaren geleden een vergunning voor is afgegeven.
De ruimte waar de Hartekampgroep in zou komen, zal bestemd worden voor maatschappelijke doeleinden. Over de invulling daarvan zijn gesprekken gaande.
Al deze plannen betekenen dan qua leefbaarheid, veiligheid en overlast rondom de bouwplaats alles goed in de gaten gehouden moet worden.
De ontwikkeling van het Wijkpark is in volle gang.
In januari zal de Springplank verhuizen naar de Vondelweg en in februari volgt dan de sloop.
PUK zal in het najaar verhuizen naar hun nieuwe locatie bij het Van der Aarts sportpark.
Voor de Daaf Gelukschool is een architect aangenomen om een bouwplan te ontwerpen dat grenst aan het Plesmanplein. Daar is 2 jaar voor uitgetrokken.
Voor de dansschool DSG wordt naarstig gezocht naar acceptabele ruimte. Daarbij is de Gentiaan een mogelijke locatie.
Het woonwagenkamp zal verhuizen naar het Kick Smitveld. De Noordhoek zal nieuwbouw plegen naast de locatie van het woonwagenkamp.
Het enige wat is veranderd in het bestemmingplan is de ingang van de ondergrondse parkeergarage. Deze wordt toegankelijk voor 3 partijen
Door de recessie zullen de voornemens om te bouwen worden bijgesteld.
Op dit moment is het nog mogelijk bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Wilt u meer weten over de verschillende bouwplannen dan kunt u altijd naar het Informatiecentrum. Over 6 a 7 jaar is dit deel van Delftwijk een prachtwijk.
Delftwijk Zuid komt pas aan de orde in 2015. Er is dus nog een lange weg te gaan.

Zuidtangent. 
Presentatie Cor Geldhof

Er is huis aan huis een formulier bezorgd, waarin bewoners via het invullen van een strookje kenbaar kunnen maken dat zij tegen de Zuidtangent zijn.
Het wijkradenoverleg Haarlem Noord maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke komst van de Zuidtangent, Het betekent een grote ingreep op de leefbaarheid in Haarlem Noord.
In het Bestemmingsplan staat dat de Zuidtangent moet komen te lopen vanaf het Station richting Velsen en wel via de Rijksstraatweg. Het is de bedoeling dat de Rijksstraatweg een vrije busbaan zal krijgen en het zo ingericht zal worden dat vertramming mogelijk is.
De Gemeente heeft zich in principe uitgesproken voor het trace Rijksstraatweg.
De opzet van zo’n vrije busbaan is tijdwinst, hoewel dat marginaal zal zijn.
Groot nadeel is dat Haarlem Noord in tweeen zal worden gedeeld, woningen gesloopt worden, voortuinen onteigend, bedreiging van het voorbestaan van ondernemers, slechte bereikbaarheid van voorzieningen en toenemende verkeersoverlast in de zijstraten.
En dit alles is ondergeschikt alleen om onze noorderbuur Velsen te gerieven.
Het wijkradenoverleg WBO houdt zich niet bezig met eventuele alternatieven.
Dat is in feite een zaak voor de Gemeente, Provincie en Rijk.
De opzet van de Zuidtangent is, om meer mensen te trekken voor het hoogwaardig openbaarvervoer.
Daarvoor heeft de Provincie 60 miljoen uitgetrokken.
Voor ons deel van de wijk heeft het meer nadelen dan voordelen.
Er komen alleen haltes bij het ziekenhuis en bij de Dekamarkt. Bovendien moeten wij er rekening mee houden dat een aantal bestaande buslijnen zal verdwijnen.
We zijn tevreden met de opstap mogelijkheden die er nu zijn en uiteindelijk hebben we gekozen voor een duurzame Stadstraat.
We hopen, dat alle burgers weten, als de Zuidtangent er komt, wat de consequenties zijn.

Afsluiting.

Na de presentatie kunnen de aanwezigen hun ideeen en suggesties kwijt onder het genot van een hapje en een drankje.
Het is de bedoeling zo’n bijeenkomst 1 a 2 maal per jaar met telkens een andere invulling te herhalen.
De voorzitter dankt de presentatoren voor hun inbreng en de aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder fijne feestdagen toe.
Bijgevoegd zijn de gegevens die zijn opgeschreven op de gele memoblaadjes.
Te zijner tijd berichten wij u via het wijkboekje of mail wat er is gedaan met de gegevens.
Hebt u nog aan- of opmerkingen over het verslag dan kunt u mij daarover berichten.

Artikel WBO: Protest tegen Zuid-Tangent over Rijksstraatweg

WBO

Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg
Haarlem-Noord / Spaarndam

E-mail: wbohaarlemnoord@gmail.com
Website: www.zuidtangentnee.nl

Rijksstraatweg, groene stadsstraat of vrij baan voor de Zuidtangent?

Met de herinrichting van de Rijksstraatweg, eind jaren negentig, is gekozen voor de Rijksstraatweg als groene stadsstraat, een straat met een centrale functie voor Haarlem-Noord. Waar mensen wonen en werken en kinderen naar school gaan, kortom, waar wordt geleefd. Dit gaat niet samen met een vrije baan voor de Zuidtangent.

Wijkraden en belangenorganisaties in Haarlem-Noord, verenigd in het WBO, willen om een aantal redenen nu hun bezorgdheid uitspreken:

 • de gemeente Velsen heeft zich uitgesproken voor de Zuidtangent. Het trace Haarlem Station – Haarlem Delftplein vormt de ontbrekende schakel
 • het College van B&W heeft zich met groot enthousiasme geschaard achter de plannen van de Provincie voor “vertramming”, ook het gedeelte in Haarlem-Noord
 • de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het is belangrijk om te weten waar de politieke partijen staan; Rijksstraatweg, groene stadsstraat of trambaan?

De gevolgen van een vrije bus- of trambaan op de Rijksstraatweg zijn heel groot, bijvoorbeeld:

 • parkeervoorzieningen verdwijnen; dit leidt tot verdere overlast in de zijstraten
 • gevaarlijke oversteek, door hoge frequentie en hoge snelheid van de bussen/trams. Dit is des te zorgwekkender vanwege het grote aantal basisscholen rond de Rijksstraatweg
 • eenrichtingsverkeer en toename van verkeer in de zijstraten
 • groen in de vorm van bomen en voortuinen verdwijnt (verkleinen of verdwijnen van ca. 180
  voortuinen tussen Zaanenlaan en Jan Gijzenkade)
 • grote problemen voor winkels door slechte bereikbaarheid voor klanten en leveranciers
 • de sloop van 15 percelen
 • mogelijke opheffing van het lokale openbare vervoer. Dit is vooral een groot probleem omdat de
  Zuidtangent nauwelijks haltes krijgt op de Rijksstraatweg (voorgesteld zijn Delftplein, Ripperdaplein en misschien Jan Gijzenkade)
 • slechtere bereikbaarheid van woonstraten achter de Rijksstraatweg
 • waardevermindering van de huizen
 • De wijkraden en winkeliersverenigingen roepen u op om de krachten te bundelen voor het behoud van een leefbare en bereikbare Rijksstraatweg als groene stadsstraat.
  Ondersteunt u onze actie? Stuur dan een e-mail met uw naam + adres naar:
  wbohaarlemnoord@gmail.com met de tekst: Zuidtangent over de Rijksstraatweg ? Nee !

  Met vriendelijke groet, namens de wijkraden en winkeliersverenigingen rond de Rijksstraatweg.

  Het WBO

  ZUIDTANGENT OVER DE RIJKSSTRAATWEG ?

  NEE !